NOWENNA PRZED DNIEM OFIAROWANIA SIĘ BOGU ZA ZBAWIENIE BLIŹNICH – opracował ks. dr Adam Skwarczyński

28 marca – dzień I

NOWENNA PRZED DNIEM OFIAROWANIA SIĘ BOGU

ZA ZBAWIENIE BLIŹNICH

(lub przed ponowieniem aktu podjęcia osobistego krzyża – z książki „W Szkole Krzyża” tom 1). Kto w r. 2012 rozpocznie ją 28 marca, a zakończy w Wielki Czwartek, będzie mógł podjąć swój krzyż lub ponowić swój akt w Wielki Piątek. Ks. Adam Skwarczyński obiecuje za wszystkich Uczniów Szkoły Krzyża (inaczej: Dusze-Ofiary, „ziemskich aniołów krawędzi”) celebrować Mszę świętą w Wielki Czwartek o godz. 19-tej.

DZIEŃ 1. CIERPIENIE NA ZIEMI.
HASŁO DNIA: „Miłość krzyżami się mierzy1.
Albo: „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”.

          Ból jako sygnał ostrzegawczy przed niebezpieczeństwem zagrażającym ciału, na przykład przed oparzeniem lub przemęczeniem, był prawdopodobnie znany nawet w pełnym szczęścia raju, natomiast wszystkie inne cierpienia stały się udziałem człowieka i zwierząt, a nawet całej przyrody, w następstwie grzechu pierworodnego.

          Zwierzęta nie mają wprawdzie rozumu, jednak ich cierpienia są często czymś więcej, niż tylko odczuwaniem fizycznego bólu: da się zauważyć coś w rodzaju ich smutku, poczucia opuszczenia czy osamot­nienia, cichej rozpaczy, współczucia (przynajmniej u osobników tego samego gatunku, np. u delfinów, których młode dręczono lub zabijano) – co może się nam kojarzyć z niektórymi ludzkimi przeżyciami. Niekiedy jest to nawet działanie wbrew instynktowi samozachowawczemu, np. powolna śmierć z głodu i „smutku” psa na grobie swojego pana, o którym nawet żona zapomniała wkrótce po pogrzebie.

         Badania przeprowadzone na roślinach wykazują, że także u nich da się zauważyć coś w rodzaju reakcji na „ból”, np. przy przecinaniu ich, a nawet zachowanie przypominające zwierzęce przerażenie czy strach przed niebezpieczeństwem, np. w laboratorium, do którego wchodził uczony zajmujący się preparowaniem (częściowym spalaniem) liści. Zresztą czy nie „tańczy” z „bólu” cebula położona na gorącej płycie?

         Doświadczenie uczy, że nie tylko ludzie, lecz wraz z nimi cała przyroda doznaje udręk ze strony złego ducha. Ma on swój udział w chorobach, a nawet może „opętać” zwierzęta, jak to się stało w Gerazie: dwutysięczna trzoda świń popełniła samobójstwo po opanowaniu jej przez „Legion”, wypędzony przez Pana Jezusa z człowieka. W niejednym domu i gospodarstwie dzieją się rzeczy, określane mianem niezrozu­miałych, a potężne katastrofy i wstrząsy w przyrodzie są często świadectwem działania wrogich nam mocy.

         Święty Paweł w Liście do Rzymian (rozdz. 8 w.18) zawarł znamienne zdania: „Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upra­gnieniem wyczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności – nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał – w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia”.

         Łatwo się domyślić, że Apostołowi nie chodzi o chwałę w niebie stworzeń nierozumnych, które jako nie mające duszy nie mogą przecież żyć wiecznie, lecz o okres „wolności i chwały dzieci Bożych”, który święty Jan w Apokalipsie nazywa „tysiącletnim królestwem”. Należy w tym właśnie świetle odczytać to, co prorok Izajasz zawarł w opisach wielkiej przyjaźni między zwierzętami i ludźmi w epoce mesjańskiego pokoju i szczęścia. Mamy obowiązek wołać do Boga jakby „w imieniu” całej przyrody: „Przyjdź Królestwo Twoje”, albo za Janem Pawłem II: niech dla świata nadejdzie „pełnia czasów” za sprawą Boskiego Pocieszyciela2.

_________________________
1 Jest to parafraza słów: „Bo wolność krzyżami się mierzy , pochodzących z pieśni „Czerwone maki na Monte Cassino . W podobny sposób „mierzy się krzyżami” – tymi na mogiłach, lecz także tymi, które są wpisane w ludzkie serca – takie najwyższe wartości, jak sprawiedliwość, miłosierdzie, przyjaźń, prawda, piękno, pokój itd.

2„W perspektywie drugiego tysiąclecia po Chrystusie, gdy «Duch i Oblubienica mówią do Pana Jezusa: Przyjdź! , modlitwa ta [… ] zatrzymuje się nad określonym momentem historii, uwydatniając «pełnię czasów», do której rok Dwutysięczny nawiązuje” (z 66. punktu encykliki Jana Pawła II Dominum et Vivificantem „O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata”, Rzym 18 V 1986).

MODLITWA

B ą d ź  u w i e l b i o n y, Duchu Boży, który „unosiłeś się nad wodami” w dniach stwarzania świata, pozostawiając pieczęć swej nieskończonej miłości, harmonii i piękna na wszystkim, co tworzyło raj. Bądź uwielbiony w Twej trosce o człowieka, któremu zleciłeś panowanie nad przyrodą i od którego miałeś prawo oczekiwać wiernej i wdzięcznej miłości. Bądź uwielbiony także dzisiaj w resztkach piękna i dobra, widocznych po wiekach w świecie niszczonym przez upadłych aniołów i ludzi; w świecie, który już tak niewiele przypomina raj…

Przyjmij, o Boże, d z i ę k c z y n i e n i e  z a  t o, że postąpiłeś z nami łagodniej niż z upadłymi aniołami, pozwalając nam drogą pełną „ostów i cierni”, w „pocie czoła”, „bólach porodu” i innych cierpieniach wracać do Ciebie i spodziewać się mimo wszystko wiecznego szczęścia.

Straciwszy umiejętność panowania nad sobą i nad swoim ciałem, pełni wstydu i „nadzy” przed Tobą, cierpimy wraz z całą przyrodą, która jest niejako „przedłużeniem” naszego ciała. P r z e b a c z  n a m  to,  że może nieraz bezmyślnie, a czasami nawet z okrucieństwem, zadawaliśmy Twoim stworzeniom ból i śmierć. Przebacz, że zaspokajaliśmy własne zachcianki, nieczuli nawet na konanie z głodu naszych współbraci. Przebacz, że wnikanie w tajniki przyrody, zamiast nas uszlachetniać i skierowywać ku Tobie, sprzyja tworzeniu coraz potężniejszych środków zagłady, a najcenniejsze wynalazki wciąż są objęte tajemnicą wojskową. Przebacz wszystko, co na małą skalę – w naszym życiu osobistym i rodzinnym, a tym bardziej na wielką – czyniliśmy: zamiast mocą Twej miłości i mądrości szerzyć piękno, dobro i prawdę, nieśliśmy światu bezład, śmierć i zniszczenie. Przebacz, że od raju aż dotąd częściej, uważniej i chętniej słuchaliśmy podszeptów szatana, niż natchnień Ducha Świętego!

P r o s i m y  C i ę, odwieczna Miłości, o oczy czyste i wrażliwe na Twoje piękno odbite w świecie, o uszy zdolne słyszeć Twój cichy głos wśród zgiełku i jazgotu otoczenia, o ręce wykonujące Twój plan zagospodarowania ziemi, o serce współczujące Twoim cierpiącym stworzeniom. Błagamy Cię pokornie, byś nie zważał na nasz bunt i brak rozumu, lecz byś miał litość nad naszą słabością. Prosimy, byś odsunął i zmniejszył karę, na którą zasługujemy, a w jej miejsce okazał nam swoje nieskończone miłosierdzie. Wejrzyj na „dziesięciu sprawiedliwych” i uratuj ze względu na nich współczesną „Sodomę i Gomorę”.

Wejrzyj na niewinne cierpienia tak wielu Twoich stworzeń; na trud tych, którzy czynią ziemię piękniejszą i bardziej użyteczną, a pracę swoją na niej wykonują z miłością; na modlitwy tak wielu zbawionych, a zwłaszcza Najświętszej Maryi Dziewicy, zapowiadającej nam ostateczny tryumf swojego Niepokalanego Serca. Wołamy z mocą i nadzieją, przebijającą mury zła, bezsensu, nienawiści i śmierci, „niewoli zepsucia”: zstąp i odnów oblicze tej ziemi! Przyjdź królestwo Twoje! AMEN.

Uwaga: Jeśli ktoś dysponuje czasem i czuje potrzebę, może każdego dnia rozważyć ponadto różańcową tajemnicę Zesłania Ducha Świętego, zmówić modlitwy z Nowenny przed Bierzmowaniem lub Litanię do Ducha Świętego, hymn O Stworzycielu Duchu przyjdź albo Sekwencję Przybądź Duchu Święty. Wielu ludzi codziennie o 900 czci Trzecią Osobę Boską, gdyż jest to znana nam z Dziejów Apostolskich godzina wyjścia Apostołów z Wieczernika w dniu Zesłania Ducha Świętego.

Ponieważ mamy przygotować się do ściślejszego złączenia drogi swojego życia z Drogą Krzyżową Odkupiciela, byłoby wskazane codzienne, choćby krótkie, rozważanie Męki Pana (Różaniec, Droga Krzyżowa, lektura ewangelicznych opisów męki Chrystusa).

Można wykorzystać także niektóre z tych oto modlitw:

Akt poświęcenia się Duchowi Świętemu3.

O Duchu Święty, Boży Duchu światłości i miłości! Poświęcam Ci mój rozum, moją wolę i moje serce, oddaję Ci całego siebie na całe ziemskie życie oraz na całą wieczność.
Niech mój rozum będzie zawsze uległy Twoim niebiańskim natchnieniom oraz nauce świętego Kościoła katolickiego, którym nieomylnie kierujesz.
Niech moje serce zawsze płonie miłością Boga i bliźniego.
Niech moja wola zawsze zgadza się z wolą Bożą.
Niech całe moje życie będzie wiernym naśladowaniem życia oraz cnót Naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Jemu wraz z Ojcem oraz Tobą, Duchu Święty, niech będzie cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.

__________________
3 Świętego Piusa X papieża z roku 1908.

Modlitwa kardynała Mercier4

Duchu Święty, Boże Przedwieczny, Jedyny! Pragniemy Cię przyjąć na ziemi naszej, pełnej bólu i nieszczęścia, jako obiecanego Pocieszyciela. Racz, o Duchu Przenajświętszy, nawiedzić nas i przeniknąć całą ludzkość, biedną, przygnębioną i przytłumioną jarzmem grzechu. Sami już sobie nie poradzimy! Przyjdź więc, Pocieszycielu, oświeć nas i wzmocnij światłem łaski Bożej, wlej w nas rozum, który nas opuścił, rozgrzej serca nasze wielką miłością. Spraw, by bojaźń Boża i pobożność trwały w duszach naszych; by wszelki grzech, niewdzięczność i omyłki zostały przezwyciężone; by Trójca Przenajświętsza – Ojciec, Syn i Duch Święty – najmiłościwiej nam królowała! Duchu Święty Pocieszycielu, przeniknij nas i odnów całą ziemię. Amen.

Modlitwa siostry Miriam5

Duchu Święty, natchnij mnie.
Miłości Boża, ogarnij mnie.
Drogą prawdy prowadź mnie.
Maryjo, Matko, spojrzyj na mnie,
z Jezusem błogosław mi.
Od wszelkiego zła,
od wszelkiego złudzenia,
od wszelkiego niebezpieczeństwa
zachowaj mnie. Amen.

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego6

Duchu Przenajświętszy Pocieszycielu, uświęcający dusze nasze, racz mi udzielić daru mądrości, abym poznał i umiłował Prawdę wiekuistą i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobra wieczne.
Daj mi dar rozumu, abym poznał, na ile pozwala nieudolność ludzka, prawdy objawione.
Daj mi dar umiejętności, abym się przekonał o nicości swojej i wszelkich rzeczy stworzonych. Żebym wszystko odnosił do Boga według pragnień Serca Jezusowego, a gardził marnościami tego świata.

Daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą.
Daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony.
Daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej.
Daj mi dar bojaźni Bożej, abym pilnie unikał wszystkiego, co by Cię obrazić mogło, abym się bardziej bał grzechu niż śmierci, i to jedynie dla miłości Twojej.
Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty, dodaj dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i ducha umartwienia, abym zadośćczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij, Duchu Święty, serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.

_______________________
4
Czytaj: mersje, z akcentem na ostatnim e.

5 Bł. siostry Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, nazywanej Małą Arabką. Słowa te usłyszała w czasie ekstazy modlitewnej. Kiedy indziej doszedł ją głos: „Jeśli chcesz Mnie (tzn. Chrystusa) odnaleźć, poznać i naśladować, proś o światło Ducha Świętego, który oświecił Apostołów i oświeca wszystkich, którzy Go wzywają. Zaprawdę powiadam ci: ktokolwiek będzie wzywał Ducha Świętego, odnajdzie Mnie. Sumienie jego stanie się delikatne jak kwiat polny. Gorąco pragnę, by wszyscy kapłani na świecie sprawowali jedną Mszę świętą w miesiącu ku czci Ducha Świętego. Wszyscy w niej uczestniczący otrzymają specjalne łaski, światło i pokój, moc do wzmacniania ułomnych i rozbudzania nieczułych.” (Amédée Brunot SCJ, Miriam Mała Arabka, EXTER, Gdańsk 1995, imprimatur z 28 lipca 1995).

6  Ze starej książeczki do nabożeństwa, z poprawkami stylistycznymi

Całość tutaj: Nowenna USK

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

6 odpowiedzi na „NOWENNA PRZED DNIEM OFIAROWANIA SIĘ BOGU ZA ZBAWIENIE BLIŹNICH – opracował ks. dr Adam Skwarczyński

  1. Monika pisze:

    Adminka Ewa i wczoraj i dziś też jest przybita do krzyża. Dwa dni ma taką migrenę, że rozłożyło ją totalnie i całkowicie. Proszę wszystkich czytających o modlitwę za Ewę i za księdza Adama – przewodnika duchowego tej strony. W modlitwie nie zapominajmy też o Adminie Kazimierzu. Jeden z księży w naszej parafii miał podczas rekolekcji operację na wyrostek (cierpiał bardzo już od pierwszego dnia rekolekcji), drugi ksiądz przeziębiony z katarem i trudno jest Mu odprawiać.
    To znak, że mamy te własne krzyże podnieść a dzisiaj zaczyna się nowenna dusz-ofiar, po której przyjmiemy (podejmiemy) krzyż, by pomóc także bliźnim w noszeniu ich krzyża, by wszystko ofiarować Panu Jezusowi – to co spotykamy na drodze swego życia. Nie można być egoistą i mówić jak niektórzy, że niech każdy modli się za siebie, że wystarczy jak będę się za siebie modlił. Według mnie to nie jest dobra postawa, nie jest katolicka. Są dwa przykazania Miłości. Bliźniego mamy kochać jak siebie samego. Jednocześnie nie można kochać bliźniego, jeśli nie zaakceptuje się siebie, jeśli nie pokocha się siebie, skoro Pan Bóg nas pierwszy ukochał. Nie można miłować bliźniego, jeśli nie będzie się żyło w zgodzie z Panem Bogiem i jeśli to Pan Bóg nie będzie na pierwszym miejscu. Bo bywa, że czasem nawet siebie trudno zaakceptować, zwłaszcza jak siebie dobrze znamy, z tymi naszymi wadami.

    W naszej wspólnej – z Ewą – parafii są rekolekcje i mamy wielką Łaskę, że jest u nas Drzewo Krzyża Świętego. Ksiądz rekolekcjonista prosił, by dziś przynieść ze sobą krzyże z własnych domów, którymi będziemy dotykać do Relikwi Drzewa Krzyża Świętego a potem wieszać je w swoich domach – jest to symboliczne Podniesienie Krzyża Świętego. Do tego zawiązuje się u nas Bractwo Drzewa Krzyża Świętego, do którego mogą należeć tylko mężczyźni. Dzięki temu mogą być kustoszami, czcicielami i misjonarzami Drzewa Krzyża Świętego. A ksiądz rekolekcjonista, broniący krzyża w Warszawie po katastrofie Smoleńskiej, powiedział, jak wielka to relikwia w naszym kościele, nawet większa od Całunu Turyńskiego i nie ma większej, bo na tym fragmencie Drzewa Krzyża Świętego zawisł sam nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. Ewa ubolewała nad tym, że nie może iść osobiście z tym swoim krzyżykiem dotknąć nim Relikwi, że aż płakała, ale nie jest w stanie, bo tak ją rozłożyło na łopatki, że nie może nic zrobić, nawet strony prowadzić i dlatego poprosiła mnie, abym to ja zaniosła jej krzyżyk, bo sama nie może. Ona już przyjęła na siebie ten Krzyż i już uczyniła to podwyższenie, uprzedzając innych.

  2. mała pisze:

    Szczęść Boże. Nie wiem czy dobrze zrozumiałam, ale jest to nowenna, więc gdzie są kolejne dni, bo jak na razie to jest tylko dzień pierwszy, chyba, że się mylę, to z góry przepraszam.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s