30-dniowa nowenna ku czci św. Józefa – odmawiaj ją razem z nami

WPROWADZENIE

Nowenna ta to jakby okrycie się płaszczem opieki świętego Józefa, to nadzwyczajne nabożeństwo ku Jego czci, wyjednujące Jego szczególne wstawiennictwo w trudnych sytuacjach.
Wszystkie te modlitwy należy odmawiać codziennie przez trzydzieści dni, na wspomnienie trzydziestu lat, które święty Józef przeżył w Nazarecie z Jezusem, Synem Bożym i Jego Matką, Najświętszą Maryją Panną.
Nadzwyczaj wielkie i liczne łaski będą nam udzielone, jeśli z ufnością zwrócimy się do świętego Józefa. Święta Teresa z Avila powiedziała: „Kto nie całkiem w to wierzy, niech raz zwróci się ze swą prośbą do świętego Józefa, a sam się przekona”.
Święty Józef może wyprosić dla nas więcej łask, jeśli najpierw oczyścimy naszą duszę poprzez spowiedź świętą i przyjmiemy Pana Jezusa w Komunii świętej. Nowenna będzie też owocniejsza, jeżeli okażemy jednocześnie gotowość do spełniania uczynków miłosierdzia względem biednych. Możemy z całą ufnością prosić świętego Józefa o wyjednanie nam wielkich łask u Boga. Zaleca się jednak, aby Nowennę do świętego Józefa ofiarowywać w intencji umierających i za zmarłych.
Jeśli spróbujemy otrzeć łzy biednym, cierpiącym i zmarłym, również nam święty Józef pomoże i pocieszy, zarówno teraz, jak i w godzinie śmierci. Okryje nas z miłością płaszczem swej opieki. Żywił On i chronił nie tylko Świętą Rodzinę, lecz także kocha i błogosławi nas wszystkich i pragnie przeprowadzić nas na drugi brzeg – do portu wiecznego zbawienia.

Modlitwa zalecana do codziennego odmawiania
(również na zakończenie Nowenny):

O święty Józefie, Żywicielu Jezusa Chrystusa
i Oblubieńcze Najświętszej Marii Panny,
módl się za nami i za wszystkimi umierającymi
dzisiejszego dnia (albo: dzisiejszej nocy).

********
30-DNIOWE NABOŻEŃSTWO  KU  CZCI ŚWIĘTEGO  JÓZEFA
(modlitwy na każdy dzień Nowenny)

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha Świętego. Amen.
Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
(Odmawia się trzykrotnie, jako dziękczynienie dla Trójcy Przenajświętszej za obdarzenie świętego Józefa szczególnymi łaskami).

OFIAROWANIE  SIĘ  OPIECE  ŚWIĘTEGO  JÓZEFA

O chwalebny Patriarcho, święty Józefie, z pokorą upadam przed Tobą. Z wielką czcią oddaję się pod Twą przemożną opiekę i proszę cały Dwór Niebieski, aby był przy mnie. Zobowiązuję się do najszczerszej wiary i pobożności oraz przyrzekam czynić wszystko to, co jest w mojej mocy, aby Cię czcić przez całe życie i okazywać Ci miłość. Dopomóż mi w tym święty Józefie. Bądź przy mnie teraz oraz wyjednaj mi łaskę odejścia z tego świata podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi, abym mógł pewnego dnia razem z Tobą osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, z pobożnym oddaniem i sercem przepełnionym miłością, zanoszę tę szczerą modlitwę do Twoich stóp i rozmyślam nad Twoimi licznymi cnotami.
Potężny Patriarcho, jak w Starym Testamencie Józef, syn Jakuba, wypełniał wolę Boga, tak Ty podążasz jego drogą w Nowym Testamencie. Opromienia Cię nie tylko wspaniałe światło Boskiego Słońca, lecz także łagodne światło mistycznego księżyca – Maryi.
Jakub wyruszył w drogę do Egiptu, aby pogratulować swemu synowi Józefowi – rządcy w Egipcie. Za przykładem ojca podążyli wszyscy jego synowie. Niewypowiedzianie piękniejszym jest jednak przykład Jezusa i Maryi, którzy otaczali Ciebie wielkim szacunkiem i oddaniem. Z wielką przeto czcią i ufnością pragniemy zwracać się do Ciebie we wszystkich naszych potrzebach tak doczesnych, jak i duchowych, pewni, że twój Syn, który zawsze był Ci posłuszny na ziemi, wysłucha Cię także w niebie.
I tak jak Józef, syn Jakuba, nie odepchnął swoich winnych braci, lecz pełen miłości ich przygarnął, ochronił i uratował przed głodem i śmiercią, tak i Ty, o święty Józefie, nie pozostań obojętnym na moje modlitwy. Poprzez Twoje wstawiennictwo uproś mi tę łaskę, aby Bóg nie pozostawiał mnie samego na tym padole łez, lecz zawsze zaliczał do tych, którzy w życiu i w chwili śmierci są nieustannie ogarnięci płaszczem Twej przemożnej opieki.

MODLITWY

Bądź pozdrowiony, święty Józefie, któremu powierzono bezcenne Skarby nieba i ziemi. Bądź pozdrowiony, przybrany Ojcze Tego, który karmi wszystkie stworzenia świata. Ty bowiem po Maryi, spośród świętych, jesteś godzien naszej największej czci i miłości, bo zostałeś wybrany do najwyższej godności wychowywania, karmienia, a nawet trzymania na rękach Mesjasza, którego tak wielu królów i proroków pragnęło choćby tylko zobaczyć.
O święty Józefie, ratuj moją duszę i wyproś mi u Miłosiernego Boga tę łaskę, o którą pokornie proszę….. (Należy wymienić swoją prośbę).Uproś także dla dusz czyśćcowych ulgę w ich cierpieniu. Amen.
Chwała Ojcu..(3 razy)

Święty Józefie, Kościół czci Ciebie jako swego Patrona, Opiekuna i Obrońcę. Spośród wszystkich świętych wołam do Ciebie, najpotężniejszego Opiekuna słabych i potrzebujących pomocy, i po tysiąckroć wysławiam łaskawość Twego serca, które zawsze gotowe jest nieść pomoc wszystkim potrzebującym.
Do Ciebie, święty Józefie, zwracają się wdowy i sieroty, opuszczeni, zasmuceni i potrzebujący na całej ziemi. Nie ma takiej boleści, troski czy potrzeby, wobec których pozostałbyś obojętny. Mój najdroższy Opiekunie w niebie, którego Bóg obdarzył szczególnymi łaskami, uciekam się do Ciebie, przedstawiając Ci moją prośbę. Uproś mi tę łaskę, o którą Cię gorąco proszę. Również wy, wszystkie Dusze w czyśćcu cierpiące, błagajcie świętego Józefa o wstawiennictwo za mną. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi, o mój najmilszy Opiekunie Józefie święty, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek wzywając Twej opieki. Twej pomocy błagając, pozostał bez pociechy. O pełen miłości święty Józefie, Ty znasz moje potrzeby i pragnienia. Żaden człowiek, nawet ten najlepszy, nie może zrozumieć mojego problemu i rzeczywiście mi pomóc. Posłuszny nauczaniu świętej Teresy, staję przed Tobą, o święty Józefie, i błagam o Twe przemożne wstawiennictwo w moich obecnych trudnościach. Święta Teresa, Twoja oddana czcicielka, powiedziała: „Biedni  grzesznicy, bez względu na wielkość waszych potrzeb, zwróćcie się o pomoc do świętego Józefa! Idźcie do Józefa ze szczerą pewnością i spokojem, że wasze prośby będą wysłuchane”.
O święty Józefie, pocieszycielu zatroskanych, przyjdź mi z pomocą w moim utrapieniu i obejmij moją modlitwą także Dusze czyśćcowe, aby dzięki niej mogły one wkrótce osiągnąć radość i świętość. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

O Ty, wywyższony Święty, przez Twoje całkowite posłuszeństwo wobec Boga miej litość nade mną.
Przez Twoje święte i zasłużone życie wysłuchaj mojego błagania.
Przez Twoje umiłowane imię pomóż mi.
Przez łagodność i siłę Twojego serca strzeż mnie.
Przez Twoje święte łzy umacniaj mnie.
Przez siedem boleści Twoich zlituj się nade mną.
Przez siedem radości Twoich pociesz moje serce.
Od wszelkiego zła na ciele i duszy uwolnij mnie.
Z każdej biedy i nędzy wyratuj mnie.
Wyproś dla mnie litościwie łaskę Bożą.
Wyjednaj dla Dusz w czyśćcu cierpiących szybkie wybawienie z ich cierpień. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

O święty Józefie, niezliczone są łaski, które otrzymali modlący się do Ciebie. Chorzy, uciskani, cierpiący niesprawiedliwość, zdradzeni, opuszczeni – wszyscy, którzy się oddali pod Twoją opiekę, uzyskali pomoc w swoich potrzebach.
Święty Józefie, nie pozwól, proszę, abym był jedynym spośród wszystkich zwracających się do Ciebie, który nie został wysłuchany. Okaż się hojnym i łaskawym także dla mnie. Za to, pełen wdzięczności, zawsze będę Cię czcił, o chwalebny święty Józefie, mój Opiekunie i Wybawco Dusz w czyśćcu cierpiących. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

O Boże i Ojcze wieczny w niebie, przez zasługi Twego Syna Jezusa i Jego Najświętszej Matki błagam o udzielenie mi tej szczególnej łaski. W imię Jezusa i Maryi upadam przed Tobą i wielbię Cię w Twej cudownej obecności. Przyjmij, proszę, moje mocne postanowienie pozostania pod opieką Żywiciela Świętej Rodziny, przez którego zanoszę do Ciebie błagania. Pobłogosław, Boże, w swej dobroci to święte nabożeństwo i wysłuchaj mej prośby. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

O święty Józefie, obroń Kościół święty przed wszelkimi przeciwnościami i ukryj nas wszystkich pod płaszczem swej opieki.

WEZWANIA KU  CZCI  UKRYTEGO  ŻYCIA ŚWIĘTEGO  JÓZEFA Z  JEZUSEM  I  MARYJĄ

Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moją duszę uświęcić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moje serce miłością rozpalić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał mój rozum oświecić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moją wolę wzmocnić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moje myśli oczyścić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moimi uczuciami sterować.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moimi życzeniami kierować.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moje uczynki błogosławić.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę, abym Twe cnoty naśladował.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę pokornego serca i ducha.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę łagodności i dobroci serca.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę pokoju w mym sercu.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę pobożności i bojaźni Bożej.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę dążenia do doskonałości.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę czystości serca.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę cierpliwości w próbie i cierpieniu.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę łagodności charakteru.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę poznawania wiecznych prawd.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę rozróżniania duchów.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę wytrwałości w czynieniu dobra.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę męstwa w niesieniu krzyża.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę uwolnienia się od przywiązania do rzeczy światowych.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę tęsknoty za niebem.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę siły, abym unikał wszelkich okazji do grzechu.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę woli wiernego wytrwania w wierze aż do końca.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę dobrej śmierci.
Święty Józefie, nie pozwól mi nigdy oddalić się od Ciebie.
Święty Józefie, spraw, aby moje serce nigdy nie przestało Cię kochać, a moje usta Ciebie chwalić.
Święty Józefie, pozwól mi być Twym przybranym dzieckiem.
Święty Józefie, pomóż mi kochać Jezusa tak, jak Ty Go kochałeś.
Święty Józefie, nie opuszczaj mnie nigdy, a zwłaszcza w godzinie śmierci.
Jezu, Maryjo i Józefie, poświęcam Wam moje serce i moją duszę.
Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie mnie, pomagajcie mi, ratujcie mnie. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

WEZWANIA  DO  ŚWIĘTEGO  JÓZEFA

a. Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Błogosławionej Dziewicy Maryi, mój najmilszy Opiekunie, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto ucieka się pod Twoją opiekę i błaga o Twą pomoc, pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie. Nie odrzucaj mojej modlitwy, przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Amen.
b. Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Najświętszej Dziewicy Maryi, Dziewiczy Opiekunie Jezusa, nie zapomnij o mnie i czuwaj nade mną. Naucz mnie kroczyć drogą prowadzącą do świętości. Wejrzyj na moje modlitwy i otaczaj mnie zawsze swoją ojcowską opieką. Usuń wszystkie przeszkody i trudności stojące na drodze mojej modlitwy i spraw, niech wysłuchanie mej prośby będzie na większą chwałę Bożą i dla mojego zbawienia.
W dowód mojej ogromnej wdzięczności, obiecuję głosić Twoją chwałę i dziękować Bogu za udzielenie Ci tak wielkiej mocy pośrednictwa zarówno w niebie, jak i na ziemi. Amen.

LITANIA

Kyrie, elejson.
Chryste, elejson.
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny Potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami, Panie.

P.: Ustanowił go panem domu swego.
W.: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W Amen.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE KAŻDEGO DNIA NOWENNY

Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, Ciebie Bóg wybrał jako Głowę i Opiekuna Najświętszej Rodziny: proszę Cię, byś osłaniał mnie zawsze płaszczem swej opieki.
Wybieram Cię dziś na mojego Ojca, Orędownika, Towarzysza i Opiekuna. Błagam, abyś mnie przyjął pod swoją opiekę: wszystko, czym jestem i co posiadam, moje całe życie i moją śmierć.
Wejrzyj na mnie jako swe dziecko i broń mnie od zasadzek nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych. Wspomagaj mnie w każdej potrzebie. Pocieszaj w gorzkich cierpieniach, a szczególnie bądź przy mnie w godzinie walki śmiertelnej. Wstawiaj się za mną do Boskiego Odkupiciela, którego jako Dziecię mogłeś tulić w swych ramionach, oraz do Najświętszej Dziewicy Maryi, Twej Najczystszej Oblubienicy.
Udziel mi tych łask, które doprowadzą mnie do wiecznego zbawienia. Zalicz mnie do grona Twych czcicieli, ponieważ chcę słuchać Twoich rad i być wdzięcznym za Twą pomoc i wsparcie. Amen.

Święty Józefie, niewinny i czysty,
pozwól mi być Twym dzieckiem.
Zachowaj mnie czystym na ciele i duszy,
abym pozostawał w stanie łaski Bożej.
Święty Józefie, Opiekunie,
Oblubieńcze Najświętszej Maryi Panny,
bądź moim przewodnikiem i doradcą,
pomóż mi pozostać wiernym Bogu.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu i Synowi…

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen
Źródło: Wspólnota Bożego Ojcostwa

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

119 odpowiedzi na „30-dniowa nowenna ku czci św. Józefa – odmawiaj ją razem z nami

 1. agnieszka pisze:

  Święty Józefie Oblubiencu Maryi Dziewicy i Opiekunie Jezusa, prowadź mego męża! Amen.

 2. Zadowolona pisze:

  Wielokrotnie odmawiałam już tę Nowennę…i muszę potwierdzić, że jej owoce są zadziwiające.
  Jeszcze się nie zdarzyło, aby moja prośba przedłożona w Nowennie wcześniej lub później nie została wysłuchana. Dziś też zaczynam jej odmawianie w intencji pojednania się z pewną osobą.

  • Ola pisze:

   Zawsze ilekroć o coś prosiłam za wstawiennictwem św. Józefa,wczaśniej czy później spełniało się.Wiele razy o znalezienie pracy dla kogoś z rodziny,albo o pojednanie się z Bogiem,gdy osoby były już o krok od śmierci.
   Raz osoba,która kilkadziesiąt lat nie była u spowiedzi i była śmiertelnie chora,wciąż odmawiała spowiedzi św. Razem z innymi członkami rodziny modliliśmy się przez wstawiennictwo św. Józefa i ta osoba w dniu śmierci zgodziła się na spowiedź,wkrótce po tym umarła.
   Taki najbardziej znaczący dla mojej rodziny znak wysłuchania nas przez św. Józefa był gdy przez 1,5 roku po ślubie nie mogliśmy mieć dzieci.
   Daliśmy na Msze św. nowennowe ku czci św. Józefa do Księży Werbistów w Pieniężnie w tej intencji.A wiglię 1-majowego święta ku czci św. Józefa rzemieślnika dowiedziałam się,że jestem w ciąży 🙂
   Zachęcam do gorącej modlitwy tą nowenną,albo innymi modlitwami ku czci św. Józefa.Ta modlitwa za Jego wstawiennictwem na pewno nie zostanie bez odpowiedzi 🙂

   Jezu,Maryjo,Józefie-kocham Was,ratujcie dusze!

  • j.g pisze:

   Czy ci sie udalo z nia pojednac?

  • j.g pisze:

   Czy udalo ci sie pojednac?

  • j.g pisze:

   Czy udalo ci sie pojednac, to pytanie do zadowolonej, sorry za powtorki, cos zle wpisalam

  • Joanna pisze:

   mam takie samo dosiwadczenie, wielokrotnie w roznych intencjach- finansowych, relacjach, poznania męża, wszystkie wysluchane:)

 3. Elżbieta pisze:

  JEZU,MARYJO,JÓZEFIE-KOCHAM WAS RATUJCIE DUSZE!MIEJCIE NAS W SWOJEJ OPIECE.

 4. Jerzy pisze:

  Własny blog „Pojednanie” ma to do siebie, że pisząc na nim, a tym bardziej wzbogacając teksty zdjęciami ujawniam tajemnice. Najczęściej są to tajemnice mego serca, a że serce staram się mieć otwarte na ludzi, niejako przy okazji ujawniam tajemnice innych osób. I tu pojawia się problem.

  „Cokolwiek w tajemnicy mówisz, tak mów , jakbyś wobec całego świata mówił” radzi w dzisiejszych maksymach na 17 lutego, św. Ignacy. z Loyoli. (maksymy Świętego pisane w cudzysłowach). Dzisiaj po 5 wiekach, w dobie internetu, te słowa nabierają szczególnej aktualności. Pamięć jaką gromadzą serwery całego świata wydaje się ludziom nieograniczona i w swojej pysze stawiają się ponad Bogiem.

  „Zawodną jest wiara ludzka. Niejeden ci przyrzeka, ale słów nie dotrzymuje,
  pomimo, że pod przysięgą dotrzymać ich przyrzekł.
  Tajemnica o którą ci tak chodziło , na jaw wychodzi, tym prędzej,
  im bardziej wtajemniczonego do milczenia zobowiązałeś.”

  „Jeśli chcesz, aby wszystko pozostało w skrytości,
  sam nie wyjawiaj i przykładem nie ucz, co drugi ma czynić.
  Na próżno słowami nakładasz obowiązek milczenia,
  jeśli przykładem upoważniasz do wyjawiania.
  Jak ty, tak i drugi swego ma przyjaciela, któremu coś powierzyć może.”

  „Najmniej dowierzać należy kobietom i dzieciom.
  Jedne i drugie są nadzwyczaj ciekawe i nadzwyczaj gadatliwe.
  Gdzie mniej roztropności, tam więcej jest gadatliwości.”

  Wspominałem kilka dni temu testament duchowy Pabla Domingueza Prieto „W drodze na szczyt”. Książka kończy się słowami Biskupa Terazony Demetrio Fernandeza: „Tylko w Chrystusie rozwiewa się mrok spowijający tajemnicę śmierci, ponieważ On zwyciężył śmierć i otworzył nam drogę do życia wiecznego” i datą umieszczoną w nawiasie 17 luty 2009. A dzisiaj mamy 17 luty 2015 – trzynasty miesiąc po śmierci Ireny – Ewy. Więcej, to już moja słodka tajemnica.

  „Zachowanie tajemnicy nie tylko jest rzeczą roztropności, ale często i sumienia.
  Większego depozytu nad tajemnicę nie ma.
  Jeśli chcesz, aby na jaw nie wyszła, sam pierwszy jej nie wyjawiaj.”

  • agnieszka pisze:

   Bóg zapłać Jerzy za dzisiejszy wpis…chwytam każde słowo, które nada dodatkowe ‚ramy’ w tym moim podazaniu za Panem i walką z grzechami i pokusami przeciwko miłości bliźniego i 8przykazaniu.

   Przyjdz Duchu Święty słysz wolanie , słysz wzywamy Cię….

 5. Jerzy pisze:

  Wczorajsze pierwsze czytanie (Rdz 4,1-15.25)
  „Adam zbliżył się do swej żony Ewy. A ona poczęła i urodziła Kaina, i rzekła: Otrzymałam mężczyznę od Pana.”

  Zwróć uwagę jakie słowa Ewa mówi do męża: otrzymałam nie dziecko, niekreślonej płci, ale konkretnie chłopca – mężczyznę. Otrzymałam je nie od ciebie Adamie w wyniku zbliżenia, ale od Pana, gdyż dzieci są darem Boga.

  „A potem urodziła jeszcze Abla, jego brata. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Gdy po niejakim czasie Kain składał dla Pana w ofierze płody roli, zaś Abel składał również pierwociny ze swej trzody i z ich tłuszczu, Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę; na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć.”

  Tu warto pomyśleć dlaczego Bóg nie chciał patrzeć na ofiarę Kaina? A czy chce patrzeć na moją, na twoją ofiarę? Podobnie jak Kain składamy ofiary i podobnie jak on chodzimy smutni i źli. Często wydaje się nam, że Bóg nas lekceważy.

  „Smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. Pan zapytał Kaina: Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną; jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować.”

  Nie postępujemy widać dobrze i grzech nad nami panuje, odbierając nam radość dziecięctwa Bożego. A cóż to mógł być za grzech spytacie? Opowiadała mi wczoraj bratnia dusza jakie to zachowanie obserwuje u sześcioletniego dziecka. Sześciolatek, który chodzi do przedszkola lubi się bawić w różne gry. Między innymi gra z bratem w warcaby – popularną „damkę”. Rzecz w tym, że nie potrafi przegrywać. Wpada wtedy w furię, bije brata i rzuca w niego z nie ukrywaną złością zabawkami. Zrozpaczona rozmówczyni radziła się mnie jak się ma zachować?

  „Rzekł Kain do Abla, brata swego: Chodźmy na pole. A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go. Wtedy Bóg zapytał Kaina: Gdzie jest brat twój, Abel? On odpowiedział: Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego? Rzekł Bóg: Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi! Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego, przelaną przez ciebie. Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci już ona więcej plonu. Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi! ”

  Są gry logiczne (strategiczne) i gry losowe, mogą być także mieszane. Zaproponowałem jej by z sześciolatkiem na jakiś czas przestać grać w gry logiczne, w których wygrywa zawsze lepszy, a wynik zależy od intelektu gracza. Poradziłem grać z chłopakiem w gry losowe, gdzie o wygranej decyduje los. Przy takiej grze łatwiej wytłumaczyć maluchowi logikę i konieczność pogodzenia się z przegraną. Życie ludzkie nie jest jednak do końca grą losową. Można powiedzieć, że od losu zależy w jakiej rodzinie i w jakich warunkach przychodzimy na świat. Ale dalej w miarę wzrastania życie ludzkie staje się strategią. Mając wolną wolę każdego dnia stajemy po wielokroć przed wyborem między dobrem a złem, między prawdą a kłamstwem i do tego typu wyborów należy nam wychowawcom przygotować dzieci. Istotą jest nie zwycięstwo nad drugim człowiekiem, a zwycięstwo nad sobą w czasie gry z drugim człowiekiem. I dlatego Bóg zachował Kaina przy życiu. Wyposażył go w znamię, aby go nikt nie zabił ktokolwiek go spotka. Kain do końca życia miał już walczyć tylko z sobą. Jaki był wynik tej walki nie wiemy?

  „Kain rzekł do Pana: Zbyt wielka jest kara moja, abym mógł ją znieść. Skoro mnie teraz wypędzasz z tej roli, i mam się ukrywać przed tobą, i być tułaczem i zbiegiem na ziemi, każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić! Ale Pan mu powiedział: O, nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie! Dał też Pan znamię Kainowi, aby go nie zabił, ktokolwiek go spotka.”

  Bóg nie pozwolił go tknąć nawet zrozpaczonemu Adamowi i pogrążonej w żałobie Ewie. Dał im w zamian za Abla kolejnego syna Seta.

  Adam raz jeszcze zbliżył się do swej żony i ta urodziła mu syna, któremu dała imię Set, gdyż – jak mówiła – dał mi Bóg potomka innego w zamian za Abla, którego zabił Kain.

 6. ❤ Alicja "ŚWIADECTWO" cz. II pon. 24.11.1986, godz. 23.20
  – Co to jest tęsknota?
  † Moje wołanie w twoim sercu, na które nie możesz w pełni odpowiedzieć, bo zamknięta jesteś w swoim człowieczym życiu. W swojej ludzkiej formie istnienia ograniczającej kontakt ze Mną. Od początku twego życia wołam ciebie. Tęsknota to wołanie osamotnionego Boga w ludzkiej duszy. Każdy człowiek czuje to wołanie. Rzadko, który rozpoznaje. Wielu zagłusza. Moje dobre dzieci usiłują odpowiedzieć. Ale nie jestem w pełni dostępny. I cierpią tym bardziej, im wyraźniej słyszą Moje wołanie.
  – Czy teraz także jesteś osamotniony w mojej duszy?
  † Tak, bo ciągle za mało uwagi Mi poświęcasz.
  – Nie wiem, dlaczego tak jest. Jest jakaś bezsilność, jakaś niemożność, która nie pozwala zupełnie przylgnąć do Ciebie.
  † Trzeba bardzo dużo i bardzo żarliwie się modlić. I oczyszczać swoje życie ze wszystkiego, co wiąże z zewnętrznymi sprawami. Potrzebna jest rzeczywista asceza ograniczająca zewnętrzne potrzeby do niezbędnego minimum połączona z żarliwą modlitwą. Nieprzerwanie.
  Twoja droga jest dla wybranych. Ma tą specyficzną cechę, że nie ty ustalasz te ograniczenia, ale wszystko powierzasz Mojej decyzji i dostosowujesz się do niej jakakolwiek będzie. Jest to droga pozornie łatwiejsza, ale wymagająca ogromnego zawierzenia i podporządkowania.

 7. leszek pisze:

  Dotarłem do archiwalnych artykułów z komentarzami i zorientowałem się, że moje pytanie o orędzia A.-CZ. jest niestosowne. Proszę o usunięcie tego wpisu i o wybaczenie , aby nie powstało złe wrażenie. Wyrzekam się wszelkiej ciekawości i proszę o rozeznanie w Duchu Świętym. Niech Bóg obdarzy pokojem i łaską.

 8. wobroniewiary pisze:

  JEZU, MARYJO, JÓZEFIE – KOCHAM WAS RATUJCIE DUSZE!
  Nowenna rozpoczęta 🙂

 9. Bogusia pisze:

  +++
  Dziekuje za umieszczenie tej nowenny-rowniez bede uczestniczyc.
  Szczesc Boze!

 10. magda pisze:

  Ukochany święty Józefie mój Patronie ocal moją rodzinę, wyproś laskę pracy dla nas – błagam.

 11. Myśl św. O. Pio na każdy dzień
  17 lutego
  Zastanawiaj się i miej zawsze przed oczyma duszy wielką pokorę Matki Bożej – naszej Matki. W miarę jak była ubogacana darami z nieba, coraz głębiej zanurzała się w pokorze (Epist. II, s. 419).

 12. Modlitwa za Ukrainę

  W rocznicę tragicznych wydarzeń w Kijowie, gdy na Majdanie zginęło ponad stu demonstrantów, warszawiacy zgromadzili się na mszy w intencji pojednania między narodami i o pokój oraz Miłosierdzie Boże dla naszych braci, którzy mierzą się z dramatem wojny. Spotkaniu towarzyszyło otwarcie wystawy ikon pt. „Modlitwa za Ukrainę”.
  W Mszy św. pod przewodnictwem o. Michała Adamskiego OP, przeora staromiejskiego klasztoru, uczestniczyli także duchowni greckokatoliccy oraz prawosławni z Ukraińskiej Cerkwi Patriarchatu Kijowskiego. Przybyli tez liczni Ukraińcy. Ewangelię odczytano po polsku i po ukraińsku.
  […]
  Dzisiejsza uroczystość była jednym z dwóch zaplanowanych w Warszawie spotkań modlitewnych w intencji Ukrainy. W niedzielę, 22 lutego, o godz. 18.00 w cerkwi greckokatolickiej oo. Bazylianów odprawiona zostanie Msza św., a po niej odbędzie się ekumeniczna modlitwa za poległych na Ukrainie i w intencji pokoju, nawiązująca do podobnego spotkania sprzed roku.
  Całość: http://www.niedziela.pl/artykul/14164/Modlitwa-za-Ukraine

 13. Agnieszka pisze:

  Kochani zbliża sie czas Wielkiego Postu. Błagam Was o nieustanne modlitwy w Waszych parafiach i posty w intencji:
  1. pokoju (Rosja- Ukraina)–> ryzyko dla Polski stwierdzone bezwzględnie… (kwestia czasu); POSŁUCHAJCIE KOŃIECZNIE (OSTRZEŻENIE DLA POLSKI !!!) I PRZEKAZUJCIE DALEJ:
  http://www.radiomaryja.pl/multimedia/stan-gotowosci-obronnej-polski-na-wypadek-wojny-cz-i/
  http://www.radiomaryja.pl/multimedia/malzenstwo-dzieje-pieknej-milosci-sakramenty-swiete-dla-rozwiedzionych-cz-ii/
  2. prześladowanych Chrześcijan (Syria…)- prześladowcy mają plan uderzenia na Watykan (zgrożenie na skalę globalną)
  3. wyborów prezydenckich w naszym kraju (przyjrzyjcie się szczególnie kandydatce-> (niepozorny „koń trojański”(?)
  Królowa Pokoju jest między Nami w czasach niepokoju: ” Dzisiaj świat żyje pośrodku silnych napięć i stoi na środku katastrofy. Może zostać ocalony jedynie wtedy, gdy odnajdzie pokój. Jednak pokój będzie mógł odnaleźć dopiero wtedy, gdy powróci do Boga”. /Orędzie z 15 II1983 r./
  [10 Tajemnic Medjugorie „Proroctwo o końcu świata”- o.Livio Fanzaga, Diego Manetti]

  • wobroniewiary pisze:

   Osoby rozwiedzione nie z własnej winy, nie mające kochanka na boku, trwające w czystości – mamy prawo przyjmować Pana Jezusa! I nikt nam tego nie zabroni.
   Co więcej, nawet rozwiedzeni trwający w białych związkach, mogą przyjmować Pana Jezusa!
   Bardzo mądra, katolicka, prawdziwa nic nie zmieniająca nauka katolicka.
   Bardzo ważny link

   • Agnieszka pisze:

    …ciąg dalszy powyżej: str.RM -> multimedia -> audio -> rozmowy niedokończone; sama Boża mądrość….

 14. Agnieszka pisze:

  …pomyłka ad drugiego linku, ma być ten:
  http://www.radiomaryja.pl/multimedia/stan-gotowosci-obronnej-polski-na-wypadek-wojny/

  „Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
  Otaczał blaskiem potęgi i chwały,
  Coś ją osłaniał tarczą swej opieki
  Od nieszczęść, które przygnębić ją miały!

  Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
  Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!”

 15. alina radwanska pisze:

  Ja również dołączam do Was I rozpoczęłam dzisiaj nowennę,dziekuję Opatrzności Bożej,że kiedyś odnalazłam tę stronę,Niech będzie Bóg uwielbiony.

 16. kobieta pisze:

  Czy nalezy zmawiac dokładnie wszystkie modlitwy? Przyznam ze jest to troszkę dla mnie niezrozumiałe…czy odmawiać wszystko ” jak leci” ? Bardzo prosE o odpowiedź :))

 17. mama pisze:

  Rowniez chcialabym to wiedziec. Gwoli uscislenia.Dzieks.:)

 18. wobroniewiary pisze:

  Tak, należy danego dnia odmówić wszystkie te modlitwy.
  Można sobie podzielić, cześć rano a część wieczorem, ale mają być odmówione wszystkie. Mnie całość zajmuje 10-15 min

 19. Dziecko Boże pisze:

  KOCHAM LUDZI, KTÓRZY EWANGELIZUJĄ WSTAWIAJĄC TAK CUDOWNE MODLITWY NOWENNY

  • wobroniewiary pisze:

   Ja na koniec dodaję jeszcze jedną modlitwę, nieeeeeeee, w sumie dwie:

   1) dziesiątek: Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was ratujcie dusze!
   2) Św. Józefie, idź przede mną, bo inaczej źle będzie ze mną!

 20. Pingback: 30-dniowa nowenna ku czci św. Józefa – odmawiaj ją razem z nami | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

 21. Katarzyna pisze:

  Święty Józefie – módl się za nami!
  Niech się dzieją dobre rzeczy i oby było nas coraz więcej 🙂

 22. Teresa pisze:

  Swiety Jozefie ratuj mojego syna Tomasza od zniewolenia internetem i grami o rozeznanie jego drogi zyciowej.Modle sie do Ciebie Nowenna w jego intencji.

 23. Anna pisze:

  Mam pytanie – czy codziennie trzeba te wszystkie modlitwy odmiawiac? Jest tego bardzo duzo.Prosze o odpowiedz.

  • wobroniewiary pisze:

   Tak, codziennie, na początku wpisu jest o tym mowa.

   „Wszystkie te modlitwy należy odmawiać codziennie przez trzydzieści dni, na wspomnienie trzydziestu lat, które święty Józef przeżył w Nazarecie z Jezusem, Synem Bożym i Jego Matką, Najświętszą Maryją Panną.”

 24. kasiaJa pisze:

  Gdy Rozalia pracując w Klinice Okulistycznej doświadczała ogromnego zniechęcenia do życia wewnętrznego ukazała jej się św. Teresa od Dzieciątka Jezus mówiąc:

  „Przyszłam ci powiedzieć, co masz czynić, aby w krótkim czasie stać się świętą. Otóż daję Ci te wskazówki: Gdy rano się przebudzisz, zrobisz intencję, że każdy czyn, choćby najmniejszy, wypełnisz dla Jezusa. Następnie, co cię w ciągu dnia spotka, znowu ofiarujesz dla Jezusa. Cieszyć się, radować i dźwigać krzyż też dla Jezusa. Gdy upadniesz, nie zniechęcaj się i nie trać spokoju wewnętrznego, ale z największą ufnością idź do Jezusa i jak dziecko proś o przebaczenie. Powiedz wszystko śmiało, prosto i szczerze, że jesteś maleńką, słabą i tak bardzo potrzebującą Jego pomocy i wsparcia.
  Kochaj Pana Jezusa ze wszystkich sił i proś o miłość coraz większą. Raduj się z tego, że jesteś nicością niezmiernie małą, a że Bóg jest wszystkim. Staraj się sprawiać Jezusowi radość na każdym kroku. Czyń wszystkim dobrze, ale sama od nikogo nie oczekuj wdzięczności. Ty tego nie potrzebujesz, bo Jezus za wszystko ci wystarczy. Stworzenia kochaj dla Jezusa.”

  na podstawie: Rozalia Celakówna. Pisma
  http://sanctus.pl/index.php?module=aktualnosci&grupa=11&podgrupa&strona=1&id=3163&kategoria=2

 25. andrzej pisze:

  Święty Józefie !Proszę o opiekę dla mojej rodziny. Błagam nie opuszczaj nas.

 26. Agata pisze:

  Dziekuje za Nowenne. Modle sie za męża aby odnalazł drogę do Boga oraz za wiarę dla całej rodziny.

  • Wiola pisze:

   Agato ja dzisiaj zaczęłam nowennę w tej samej intencji ale również proszę ,żeby mój syn też odnalazł drogę do Boga

 27. Ewa pisze:

  Czy w tej Nowennie podaje się też prywatną intencję, czy wszystko w intencji zmarłych lun konających?

 28. E. pisze:

  Kochani, miałam możliwość wysłania ofiary na Mszę Świętą Zbiorową w Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie. W intencje wpisałam również intencje czytelników WOWiT oraz Ewy. Msze te są sprawowane codziennie przez okres Wielkiego Postu. Ufam, że Matka Boża wyjedna wszystkim niezbędne łaski.

  Chciałabym przytoczyć również fragment listu, który dostałam z tego Sanktuarium:

  „Wierzymy, że w tych naszych wysiłkach towarzyszy nam nieustannie Maryja, że Ona jest naprawdę naszą Matką, która chce pomagać nam w kroczeniu po drogach naszego życia. Ona objawiała się w Gietrzwałdzie i dodawała Polakom otuchy w czasie, gdy nasza Ojczyzna nie istniała na mapach świata. Wierzymy głęboko, że przez te Objawienia Maryja chce pokazać również nam, że także nasze – nawet najtrudniejsze sprawy – mogą być właściwie rozwiązane poprzez naszą modlitwę, zaufanie Bogu i oddanie się pod opiekę Maryi.”

  Z Panem Bogiem ❤

 29. agnieszka pisze:

  Witajcie kochani.
  Rano pisałam ale zły trochę namieszal i wywalilo mi.
  Widocznie dość ważne to moje dzielenie ma być dla kogoś , więc jeszcze raz napisze starając się błędnie czegoś nie sknocic …

  A chodzi mianowicie o to, że wczoraj zostałam zaskoczona przez Św. Józefa i Ducha Św. I to bardzo pozytywnie.

  Ale od początku.
  Nowenne zaczęłam 18.02 – właśnie tę 30dniową do św. Józefa…ale tak od niechcenia trochę …widać że jednak Komuś zależało bym jednak ją odprawiła bo wkońcu zdecydowałam dla dusz w czysccu cierpiących i tylko takie natchnienie żeby też w pewnej intencji za męża…ok, pomyślałam zaczęłam…
  A wczoraj przyszła paczka co się zdziwilam bo nie nie wiedzialam więc otworzylam a tam książka „moc uwielbienia” – Merlin R.Carothers (polecam) cyknelam fote i pytam męża czy coś zamawial …a uśmiech od ucha do ucha miałam już …mąż mówi że nie …a ja już wiedziałam…ale jeszcze w między czasie odkryłam że to nasi przyjaciele nam ją wysłali wraz z pstryczkiem do naszej lampki która im na ostatniej wizycie wpadł do torby…pytam już retorycznie ich – czemu akurat tę książkę ? Bo widzieli że właśnie teraz by nam „pasowała” i że schodzi jak ciepłe buleczki…
  A ja już wiedziałam że to Święty Józef pokazuje mi, że wysłuchuje tej nowenny i intencji, bo nie wiedzieli że się modlę w intencji męża a książka jest 100% trafieniem …nie mogę się doczekać końcowego efektu modlitw o tę łaskę dla męża ..kochany Święty Józef – jak dobry tatuś się zaangażował.
  Chwala Panu!

 30. Angelfax pisze:

  Kochani bardzo was prosze o modlitwe za mnie i moja rodzine. Walcze w szkole o to aby moj 5 letni synek nie uczeszczal na edukacje sexualna a moj maz jest na mnie wsciekly o to. Jest bardzo zle u nas, blagam o modlitwe.

 31. Klara pisze:

  Cudowne schody

  Siostry z Loretto przybyły do Santa Fe (stan New Mexico) w 1853 po 3 miesiącach uciążliwej podrózy. Założyły tam szkołe dla dziewcząt.
  W 1873 budowały kaplice w pięknym stylu gotyckim, ale jak budowa dobiegała końca okazało się
  że pojawił się jeden poważny probem.
  Otóż w związku z wymiarami kaplicy; długość 75 stóp, szerokość 25 i wysokość 85 wybudowanie schodów prowadzących na chór okazało się zadaniem nie do wykonania.
  Architekt prowadzący zmarł, planów originalnych nie udało się znaleźć, a konsultowani przez siostry zakonne specjalisci budowlani nie potrafili znaleść żadnego rozwiązania.
  Wyglądało na to że jedynym rozwiązaniem jest po prostu… zburzenie chóru.

  Ale siostry nie poddały się; zaczęły szturmować niebo modlitwą oraz zwróciły się o pomoc do niebieskiego stolarza św Józefa.
  Niedługo po zakończeniu nowenny do św Józefa jakiś mężczyzna zapukał do zakonu i powiedział, że słyszał, iż mają problem a on jest właśnie stolarzem i może mógłby pomóc.

  Pracował cicho i wytrwale budując spiralne schody przy pomocy prostych narzędzi, które były bagażem niesionym przez osiołka. Niektóre siostry zapamiętały także wanny z wodą których używał do moczenia drewna aby było bardziej elastyczne i można było go potem zgiąć.
  Zbudował schody spiralne, całkowicie drewniane, bez żadnych śrub czy gwożdzi.
  Prowadziły one do chóru przez dwukrotne 360 stopiowe skręty nie mając jednocześnie centralnej osi zabezpieczającej i podtrzymującej całą konstrukcje.

  Skończył budowe, zostawiając schody jedynie bez balustrady i zniknął bez otrzymania jakiejkolwiek zapłaty.
  Matka przełożona szukała go ale nikt go nie znał, poszła również zapłacic za drzewo do składu drzewa ale okazało się że tam… nie ma żadnego rachunku do uregulowania.
  Siostry były szczęśliwe, że schody zostały zrobione ale jednocześnie troche rozczarowane że stolarz zniknął jakoś tak nagle.

  Architekci, stolarze i inni specjalisci przybywali tłumnie zobaczyć te schody bo według wszelkich reguł powinny się one zawalić z chwilą gdy pierwsza osoba postawiła na nich noge, bo nie mają centralnej osi podporowej. A jednak schody były regularnie używane przez siostry i ich uczennice.

  Podziwiali geometryczną perfekcje wykonania osiągniętą jedynie przy pomocy tak prostych i prymitywnych narzędzi. A drzewo z którego wykonano schody nie występowało w tym rejonie i nie potrafili go zidentyfikować.

  Eksperci tego nie zauważyli ale siostry policzyły; jest dokładnie… 33 schodki w tej spirali.

  Próba znalezienia wytłumaczenia racjonalnego i zrozumienia tej spirali schodów zaprowadziła jednych do pobożnego podziwu i uznania a sceptyków do milczącego zdumienia.
  W 1984 roku Prof Mary J. Straw wydała książke, prace na temat tej szkolnej kaplicy pt. „Loretto, siostry zakonne i ich Santa Fe Kaplica” ( Professor Mary J. Straw published a comprehensive study on the chapel entitled, Loretto, the Sisters, and their Santa Fe Chapel). 

  Zdjęcie schodów pod podanym linkiem, oraz więcej info.
  Rzeczywiscie „kręci się w głowie” wspinając się tymi schodami i obracając o 360 stopni tak samo jak na myśl, że zbudował je Najdoskonalszy Niebieski Stolarz.

  https://www.americaneedsfatima.org/The-Saints/a-staircase-that-elevates-the-soul.html?utm_source=sm-anf&utm_content=E.15028

 32. BliGGers pisze:

  Jak sie modlic ta Nowenna? Tu jest tyle roznych modlitw, ze nie wiem co z czym sie tu laczy a chcialbym odmawiac te Nowenne w mojej intencji!

 33. Anna pisze:

  A jak się przerwie ciągłość 3o dni np jeden dzień sie nie odmówiło to co wtedy?

  • agnieszka pisze:

   Ja np jak kiedyś niefpkonczylam nowenny do Maryi to spytałam spowiednika i on mi wskazał co mogę uczynić… W zgodzie z sumieniem pozwolił rozeznać …
   A ostatnio jak właśnie jeden dzień się nie udało to poprostu dodam ten jeden dzień ..

 34. Basiaosw pisze:

  Mam pytanie czy jak modlę się tą Nowenną przez 30 dni to intencją przez 30 dni ma być ta sama ?

 35. ELZBIETA B. pisze:

  Kochany Sw .Jozefie dziekuje Ci bardzo za wysluchanie mojej modlitwy .ktora z wielka wiara zanosilam do Ciebie przez 30 dni w intenzji znalezienia pracy w.ostatni dzien nowennyy otrzymalam az 3 propozycje .Jestem szczesliwa , do konca moich dni ziemskich obieram CIEBIE SW JOZEFIE jako mojego oredownika,i przewodnika .przyjaciela i doradce we wszystkich sprawach .Kocham Cie Sw JOZEFIE.

 36. Ula pisze:

  modliłam się o pracę dla kogoś i okazało się, że ta osoba otrzymała pracę niedługo po ukończeniu nowenny, bardzo dziękuję Jezusowi, Maryi i Józefowi za wysłuchanie tej prośby, zanoszę teraz błaganie o dobrych mężów dla córek i dla mnie, jeśli jest to zgodne z wolą Bożą

 37. Ania pisze:

  Święty Józefie proszę o łaskę dla mojego syna Macieja, żeby dostał dobrą pracę i dokonał prawidłowych wyborów w życiu.

 38. Ania pisze:

  Św. Józefie, dziękuję Ci, mój syn Maciej ma dobrą pracę, jest zadowolony, proszę więc o opiekę, aby jego życie było miłe Bogu, aby był szczęśliwy.

 39. Radek pisze:

  Św Józefie proszé cię o łaskę nawrócenia mojego małżeństwa i powrót żony do domu.

 40. Radek pisze:

  Św Józefie proszę cię o łaskę uzdrowienia związku małżeńskiego Radka i Marty by nie doszło do rozwodu i powrót marty do domu.

 41. Aga pisze:

  Odmawiam Nowennę od 17 dni, w bardzo ważnej dla mnie sprawie, właściwie po ludzku niemożliwej do rozwiązania. Proszę Was wszystkich o wsparcie w tej modlitwie.

 42. Agata Faustyna pisze:

  DROGI ŚWIĘTY JÓZEFIE ! DZIĘKUJĘ ZA WYSŁUCHANIE I TWOJĄ POMOC W ROZWIĄZANIU TRUDNYCH SPRAW, KTÓRE POLECAŁAM W 3 KOLEJNYCH NOWENNACH.POLECAŁAM Z UFNOŚCIĄ.ZOSTAŁY WYSŁUCHANE.CHWAŁA PANU!!!TERAZ, POMIMO NIEPOMYŚLNEJ ,WRĘCZ BEZNADZIEJNEJ DIAGNOZY POLECAM CI ŻYCIE 27-LETNIEGO CHŁOPCA. POLECAM CI RÓWNIEŻ JEGO RODZICÓW I BLISKICH PROSZĄC DLA NICH O SIŁĘ DO ZNIESIENIA TEGO DOŚWIADCZENIA. POLECAM Z UFNOŚCIĄ I WIERZĘ, ŻE JEŚLI PAN BÓG ZECHCE -TO CO PO LUDZKU NIEMOŻLIWE MOŻE STAĆ SIĘ MOŻLIWE… ŚWIĘTY JÓZEFIE, WSTAWIAJ SIĘ ZA TYMI , KTÓRYCH POLECAM W AKTUALNEJ NOWENNIE.PROSZĘ RÓWNIEŻ ABYŚMY UMIELI IM NIEŚĆ POMOC I W ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI BYLI „NARZĘDZIAMI W RĘKU NIEBIAŃSKIEGO TATY”.JEZU – TROSZCZ SIĘ TY.MATEŃKO-JUŻ RAZ GO URATOWAŁAŚ…

 43. Mama pisze:

  3 lata temu odmawialam 9cio dniowa nowenne do sw. Jozefa o prace, ktora pozwolilaby mi wyjsc na prosta, w kilka dni po niej otrzymalam prace w fast foodzie, ktora po 2,5 roku zamienilam dzieki propozycji – na prace zgodna z moim zawodem. Dziekuje sw. Jozefowi, za opieke nade mna i moim synkiem. Odmawialam te nowenne w intencji taty mojego synka, aby odwazyl sie stanac na wysokosci zadania i stworzyc z nami rodzine. W ciagu tych 5ciu lat od kiedy sama wychowuje dziecko, zauwazylam powolna ale trwala przemiane jego zachowania, powolne dojrzewanie do roli ojca. Jesli Pan Bog pozwoli..chcialabym wychowywac syna razem z jego tata. Zeby Sw. Jozef wyjednal u Boga laske sakramentu malzenstwa dla nas i zgodnego zycia rodzinnego. 18 lutego rozpoczne 30 dniowa Nowenne – bedzie co Bog da.

 44. Iwona pisze:

  Św Józefie bardzo Cię prosze o stawiennictwo za mnie u Pana Boga o zajście w ciążę i urodzenie zdrowego dzidziusia .św Józefie dopomóż mi błagam !

 45. aga pisze:

  Witam.Obiecalam Panu Bogu i sw.Józefowi moje swiadectwo.Nie wiem jak to sie stało i jakim sposobem zaczełam się modlić do św.Józefa,gdyż wcześniej przy tak wielkiej postaci była mi obojętna.Zaczęłam sie modlić o odrodzenie naszego małżeństwa gdyż przechodzi ogromny kryzys,do mojego męża zadne ludzkie słowa niedocierają.Prosiłam Pana Boga za pośrednictwem św.Józefa ze by zmiekczył jego serce ,żeby uwolnił go od nienawiści aby umiał przebaczać i zapominać,modliłam sie i modlę się wciąż oto aby był mężem na ktorego można liczyć ,któremu mogę zaufać,.Jestem spokojniejsza i wierze ze jeśli jest taka wola Boga tak sie stanie.Św.Jozef pomaga mi z problemami z sercem mialam dw silne ataki migotanie przedsionkow.w rym momecie sa to już lzejsze odczucia i wieze ze to dzieki wztawiennictwu sw.Józefa.Pomaga mi na codzień w bardzo blachych sprawach jak np.mój synek jest w przedszkolu jest bardzo nie śmiałym chłopcem a do tego ma bardzo trudna mowe,było przedstawienie na dzień Babci i Dziadka mial do powiedzenia wierszyk wszyscy byli przekonani ze nawet nie wyjdzie na środek.Bedac w pracy koło godziny 12 poprosilam św.Józefa aby wyszedl i powiedział ladnie wierszyk ,jak sie omazalo jak wróciłam z pracy babcia powiedziala ,ze tyljo trójka dzieci powiedzialo wierszyk w tym Olus,(w spomne,ze babcia sama mnie prosila zebym go nie puszczala zebym go niepotrzebnie nie stresowala,)a on wyszedl na srodek dumny usmiechniety 3,5latek babcia ja bylysmy z niego dumni jak nigdy dotat.taka posta wydawalaby sie sprawa ale to św Józef,
  dał mu siłę i odwagę.bedac w pracy chcialam sprawdzic stan konta czy przelew juz doszedł chciałam zrobić zakupy ale nie pamietalam loginu do konta internetowego bo nigdy się go nie uczylam bo to nowe konto bylam,tylko kilka razy w domu skorzystalam z loginu i poprosilam św Józefa aby mi przypomnial ten login,sluchajcie nagle przed oczami zobaczylam poczatek cyfr loginu…to bylo niesamowite.Modlcie sie za posrednictwem sw.Józefa jest wielkim patronem rodzin,biednych,samotnych i opuszczonych..slucha i wyjednuje łaski wszystkie jeżeli jest to zgodne z wola Bożą.Ja odmawiam Telefram do św Józefa i obecnie nowennę 30-sto dniową marcowa jest to miesiac św Józefa a szczególnie 19marzec.Pozdrawm

 46. Danuta pisze:

  Panie Boże Wszechmogący błagam w największej pokorze za przyczyną Św.Józefa o łaskę błogosławieństwa w pracy dla męża i dorosłych dzieci,zdrowie,poprawę warunków materialnych,by Aga przystąpiła do sakramentu pojednania i pokuty.Proszę też o to by moje dzieci założyły szczęśliwe rodziny jeśli jest to zgodne z Najświętszą Wolą Twoją.Dziękuję Ci Panie za opiekę i udzielone łaski.

 47. Bożka pisze:

  ufam iż mnie wyzwolisz z tego utrapienia a moja wdzięczność Tobie nie ustanie!

 48. Czcicielka pisze:

  JEZU MIŁOSIERNY PROSZĘ O ZGODĘ I POWRÓT JARKA MAŁGORZATY I MATUSZA. DAJ SIŁY I POMÓŻ BYM OBRONIŁA DOKTORAT

 49. D. pisze:

  Panie Boże dziękuję za wszelkie łaski,których udzielisz nam za przyczyną Św.Józefa.Proszę o dary i obfite owoce rekolekcji dla mnie i męża oraz wszystkich uczestników.Polecam Ci wszystkie trudne sprawy mojej rodziny oraz osoby za które się modlę.Jezu Ufam Tobie!

 50. Anonim pisze:

  Kochany Boży dziękuję za wszystkie łaski, którymi obdarzyłeś mnie i moja rodzinę za przyczyna św. Józefa.Bogu niech będę dzięki 🙂 Kocham cie mój Boże i ciebie św. Józefie.Proszę o wysłuchanie dalszych moich próśb.Ufam ci mój Jezu !!!Tylko modlitwa i wiara !!!

 51. E.P. pisze:

  Św Józefie bardzo Ciebie proszę pomóż sprzedać moje mieszkanie i zakupić dom z podwórkiem i pomóż w załatwieniu wszystkich spraw urzędowych i notarialnych i żeby znalazły się pieniądze aby to wszystko wyszło, proszę wstawiaj się w intencji uzdrowienia Patrycji, Adasia, Ani, mnie, Dariusza, rodziców, Kamili, Bartoszka, Danielka

 52. Twoja czcicielka pisze:

  Św Józefie prosze cię wyproś mi łaskę abym spotkała dobrego, Bożego męża. Prosze także o łaskę nawrócenia dla Jana i jego rodziny. Oddaje się pod twoja opiekę wstawiaj się za mną i całą moją rodziną

 53. Sylwia pisze:

  Święty Józefie, proszę Cię , wyproś mi łaskę aby na mojej drodze pojawił się wspaniały mężczyzna, który w przyszłości zostanie moim mężem i dla którego będę czułą i kochającą partnerką. Jest to dla mnie bardzo ważna intencja. Bardzo Cię proszę, wysłuchaj mnie tak szybko jak to możliwe. Jezu, Bądź wola Twoja.

 54. edyta pisze:

  święty Józefie Proszę o dobrą spowiedź dla mnie i męża o owocne rekolekcje o pojednanie

 55. aga pisze:

  Święty Józefie dziękuję za wszystko, bardzo Cię Kocham https://www.youtube.com/watch?v=FZL9tOVb5f0

 56. czekający pisze:

  Św Józefie, uproś dla mnie DOBRĄ żonę! Proszę… Poprowadź mnie w życiu prywatnym!

 57. czekający pisze:

  Św Józefie, uproś dla mnie DOBRĄ żonę!

 58. Tomek pisze:

  Mam 25 Szukam kobiety atrakcyjnej dojrzałej i zdrowej co odmawia Różaniec i stara się Żyć w Czystości zawsze, ja jestem Tomek tak myślę że przystojny jestem i szukam kobiety od 20lat do 33, mój nr. […edycja, adm.], napisz sms.
  Błagam pomóżcie mi bo znaleźć kobiete co chcę żyć w Czystości to graniczy z wielkim cudem, jestem Sługą i Uczniem Jezusa Chrzystusa.

 59. nn pisze:

  Święty Józefie, nie pozwól, proszę, abym był jedynym spośród wszystkich zwracających się do Ciebie, który nie został wysłuchany.

  Niestety jestem tym jedynym który nie został wysłuchany.

 60. niewidzialna ręka pisze:

  Nie jesteś tym jedynym, który nie został wysłuchany, ale wiedz, że wszystko ma swój czas, czasem ten czas jest potrzebny do odpowiedniego przygotowania, jak już będziesz gotowy, to odpowiedź na prośbę przekroczy Twoje oczekiwania, musi to też być zgodne z wolą Bożą, ale zazwyczaj czyste intencje, które wynikają ze szczerych pragnień, takie są, więc nie przejmuj się, ufaj, jeżeli już zawierzyłeś swoją intencję, nie ustawaj w modlitwie do czasu jej rozwiązania i żyj pełnią życia, bo Twoje prośby są w Dobrych Rękach, to pewne i tak na prawdę to już nie twoje zmartwienie jak i kiedy będzie odzew na Twoją prośbę. Odpowiedź przyjdzie na pewno i to w najodpowiedniejszym momencie! 😉

 61. patrycja pisze:

  Proszę Cię o dobrego męża, dar zdrowia dla mamy i pokój w rodzinie. ufam ❤

 62. Patrycja pisze:

  Święty Józefie proszę Cię o poznanie dobrego chłopaka , abym nie była taka samotna jak do tej pory.

 63. Ewa pisze:

  Święty Józefie jestem już dość długo samotną osobą, nie pozwól aby moja nadzieja wiara i miłość zgasła proszę cię postaw mi na drodze życia dobrego małżonka .Ewa.

 64. Brunsiak pisze:

  Po pierwsze to wybaczcie, ale nie rozumiem, po co ludzie piszą swoje intencje pod tego typu artykułami, modlitwami. Na innych stronach o podobnej tematyce jest to samo. Opisywane są ze szczegółami problemy łącznie z imionami, po co? Święci nie mają Internetu, przecież Oni tego nie przeczytają. Pomódl się w ciszy, zwróć się z prośbą o wstawiennictwo, poczuj łączność z Tym, który ma się wstawić za Tobą do Boga.

  Teraz moje świadectwo 🙂 Odmawiałam tę piękną nowennę cały listopad (ten, który właśnie się skończył). Kocham Dusze czyśćcowe, dlatego modliłam się w Ich intencji, chociaż moje życie do lekkich nie należy i mogłam prosić o wiele spraw. Dusze prosiłam ogólnie o pomoc, o wstawiennictwo. Pamiętajcie, że One potrzebują pomocy, a nie otrzymują jej zbyt wiele, dlatego kiedy z sercem modlimy się za Nie, One nam się odwdzięczają za ulgę w cierpieniu. Nie miałam pracy od stycznia, nie mogłam nic znaleźć, nawet poniżej moich kwalifikacji. 28 dnia nowenny zadzwonił tel z zaproszeniem na rozmowę, 29 dnia rozmowa i decyzja o przyjęciu 🙂 Jeszcze nowenna się nie skończyła, a ja już miałam pracę (a nie prosiłam o nią). Wiem, że św. Józef pomógł, ale Dusze swoje zrobiły, ja to wiem 🙂 Nie módlcie się : św Józefie daj mi męża, rozwiąż problem. Proście Świętych o pomoc i wstawiennictwo za Duszami, w zamian Dusze odpłacą się Wam. Takie dwie pieczenie na jednym ogniu, chociaż to brzydko brzmi.
  Podsumowując: nowenna jest piękna i działa cuda. Jest również wymagająca, jej odmawianie zajmowało mi ok 15 min, nie zawsze się człowiekowi chce, nie zawsze ma siłę i czas, ale warto. Widać komuś na tamtym świecie pomogłam, skoro w podzięce załatwił mi pracę.

 65. Kasia pisze:

  Św. Józefie, proszę cię o uzdrowienie mnie z ciężkiej choroby i nawrócenie męża w stronę naszej rodziny, pobłogosławionej świętym węzłem małżeńskim. Pojednaj nas ze sobą i z Panem.

  Jezu, ufam Tobie.

 66. Maria pisze:

  Święty Józefie proszę o dobrą pracę dla syna i córek w rodzinnym mieście.
  Proszę o dobry wizerunek mojej rodziny, żebyśmy wzorem byli.
  Prosze o dar szczęśliwego życia i błogosławieństwa Bożego w każdym dniu.
  O dar szczęśliwego rodzicielstwa dla córek i synowej.
  O ochronę przed zniesławieniem i po twarzą całą moją rodzinę.

 67. Maria pisze:

  Kochany św Józefie proszę o wysłuchanie wszystkich moich problem ów i próźb. O pomoc i opiekę nad nami i naszym gospodarstwem.

 68. Anna pisze:

  Św. Józefie proszę Cię wstawiaj się za mną i uproś dar czystości dla mnie i dla przyszłego męża. Pomóż mi poznać mężczyznę, który będzie dobrym mężem.

 69. Anna pisze:

  Św Józefie z całego serca proszę Cię o potrzebne łaski dla całej mojej Rodziny dla męża Darka, dla synów Michała i Janka, dla córki Gabrieli. Proszę Cię wyproś u Pana Boga potrzebne łaski do wypełniania codziennych obowiązków, daj siłę do szukania pracy po ukończonych studiach jeśli taka będzie wola Boża. Umocnij całą naszą Rodzinę, abyśmy zawsze byli razem teraz i na wieki. Tobie powierzamy nasze dzieci oraz Najświetszej Maryi Pannie.Ratuj nasze dusze przed zatraceniem, pomóż nam stawać się coraz lepszymi w dążeniu do świętości i nie pozwól, abyśmy się kiedykolwiek rozłączyli. Dziękujemy za wszystkie otrzymane łaski za Twoim pośrednictwem.Amen.

 70. magda pisze:

  Święty Józefie dziękuję i proszę ❤

 71. Emilia pisze:

  ❤ Dziękuję i proszę 🙂

 72. Maria pisze:

  Święty Józefie błagam Cię o to byśmy zaufali sobie i wreszcie spróbowali otworzyć się na siebie wzajemnie .. I zawalczyli o nasze relacje .
  Miej Nas w swojej opiece.

 73. Lila pisze:

  Prosze pomoz mi Sw Józefie

 74. Lila pisze:

  Sw Józefie nie zostawiaj mnie.Badz zawsze ze mna.rozwiaz moje problemy.

 75. annasz pisze:

  Św Józefie powierzam Ci mojego syna Tomasza zatroszcz się o niego

 76. Agnieszka pisze:

  Święty Józefie wysłuchaj mojej modlitwy:

  Święty Józefie proszę Cię o dar wiary dla mnie, dla mojego męża, naszych dzieci, mojego rodzeństwa i ich rodzin, dla moich rodziców i dziadków oraz dla rodziców i babci mojego męża. Święty Józefie proszę abyś na zawsze został naszym ojcem, prowadził nas prostą, spokojną, radosną i szczęśliwą drogą pełną dobroci, miłości i wiary. Błogosław mi i mojej rodzinie, wstawiaj się za nami u swojego syna Jezusa Chrystusa i Maryi naszej Matki. Polecam Ci wszystkie nasze sprawy: osobiste, rodzinne, zdrowotne, zawodowe, finansowe oraz nasze wszelkie decyzje i wybory, problemy, radości i smutki oraz proszę Cię o dar spokoju i cierpliwości, o dar mądrego wychowania moich dzieci zgodnie z Twoją wolą i miłością, spraw abym była pełna czułości ale bez słabości, silna ale bez surowości, aby moje dzieci widziały we mnie odblask Twych cnót, czuwaj nad nami, wspieraj nas w chwili zwątpienia i słabości. Święty Józefie proszę Cię naucz mnie i moją rodzinę życia w miłości, zgodzie, radości i wzajemnym szacunku, proszę Cię o łaskę zdrowia, szczęścia, mądrości i spełnienia. Amen.

 77. Aleksandra pisze:

  Sw. Józefie dziękuję za wszystkie otrzymane łaski, za wszystkie znaki Twojej opieki i wstawiennictwa. Proszę z całego serca o modlitwę o dary ducha świętego na czas trudnych przygotowań do egzaminu, o siłe chęć i motywację do nauki i pracy

 78. Anastazja pisze:

  Swięty Jozefie , proszę Cie o pokierowanie znajomością z poznanym ostatnio mężczyzną . Pomoz mi

 79. Kasia pisze:

  Św. Józefie!Przepraszam,że tak późno, bo już ponad rok od cudownego zdarzenia dzięki Twemu wstawiennictwu, ale prawdopodobnie ktoś, kto ma je przeczytać, zrobi to dopiero teraz. Mówiłam nowennę za pewną niezbędną mi do życia sprawę, kiedy w jej trakcie obudziło się we mnie sumienie. Od wielu lat nosiłam w sobie grzech, o którym nie wiedziałam i nagle po spowiedzi okazało się, że wcale nie potrzebowałam łaski, o którą prosiłam, ponieważ po wyrzuceniu z siebie tego grzechu wszystko stało się prostsze! Jak dobrze, że św Józef działa tylko i wyłącznie na naszą korzyść i wyprasza u Boga potrzebne nam(nie takie, które się nam wydają) łaski, aby być szczęśliwym i chwalić Pana!
  Od niedawna znowu zaczęłam nowennę i choć czuję w sobie zwykłe ludzkie zwątpienie, to mam nadzieję, że św Józef znów wstawi się za mną i oświetli życie. Życzę tego Wam wszystkim!:)

 80. Ewa pisze:

  Święty Józefie błagam Ciebie o dar potomstwa dla moich dzieci oraz możliwość kupienia przez nich mieszkań.Amen

 81. ewka123 pisze:

  Święty Józefie, błagam Cię, abyśmy jeszcze w tym roku wprowadzili się do naszego domu. Juz tak niewiele nam brakuje, tyle lat wyrzeczeń i ciężkiej pracy za nami. Tak bardzo chcemy mieszkać u siebie i zjechac do Polski Niestety przez pewne wiadome Tobie wydarzenia, mamy teraz trudnosci finansowe. Proszę pomóż nam je pomyślne rozwiązać.

  • Dziekujaca pisze:

   Święty Józefie dziekuje Ci za otrzymane łaski. Prosiłam o pracę dla brata , dostał ja . Kolejna intencje również ofiarowalam o to , aby zamieszkał tam gdzie powinien , a nie chciał . Po pewnym czasie zadzwonił i sam mnie poinformował , ze będzie tam mieszkał . Otrzymałam również pracę z siostrą o która prosiłam i dostalysmy ja . Była pod nosem ;)) dziękuję Swiety Jozefie z całego serca.

   • Dziekujaca pisze:

    Modlilam się o znalezienie mieszkania . Było bardzo ciężko z dnia na dzień rozczarowanie i bezradność. Potrzebowałam bardzo szybko Ale dopiero po dlugim czasie znalazłam . Udało się 😉 dzięki Świętemu Józefowi . Dokładnie 19 dowiedziałam się , ze będę tam mieszkać . Myślę , ze data nie była przypadkowa . Święty Józef wiedział co robi 😉 Bóg zapłać z całego serca

 82. Agieszka pisze:

  Święty Józefie proszę o pomoc w pracy

 83. Agieszka pisze:

  Św. Józefie proszę dodaj mi mądrości abym przezwyciężyła wszystkie przeciwności, proszę o pomoc w pracy o to by ludzie byli bardziej dla mnie przychyni oraz bym mogła odnaleźć się w każdej sytuacji. Prosze o mądrość i siły i zdrowi na każdy dzień. Ponieważ planuję zalożyć rodzinę praca jest mi bardzo potrzebna.

 84. Bożena pisze:

  Święty Józefie, powierzam Ci mojego syna Mateusza i błagam Cię , wyproś łaski u Syna Twego Jezusa, aby życie Mateusza zaczęło się prostować i układać. TY wiesz jaki On jest samotny i pełen kompleksów… Co po ludzku jest nie możliwe, TY Święty Józefie mocą daną Ci od PANA, wymadlaj nam. Wysłuchaj moje modlitwy i intencje w nowennie ,o które dla syna i męża proszę.

 85. Wysłuchana pisze:

  Dziekuje Święty Józefie za wysłuchanie mojej prośby . Prosiłam Św .Józefa o dobrego człowieka (pracownika ) dla męża .Następnego dnia telefon kolejny dzień spotkanie i tego dnia praca .Jest to taki pracownik o którego prosiłam Św.Józefa .Wiem że zesłał nam tego człowieka sam Święty Józef. Naprawdę Św.Józef pomaga trzeba wierzyć.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s