Bp Andrzej Czaja: Będzie w Polsce intronizacja Chrystusa

Jakie treści będzie zawierał akt intronizacyjny?
Zgodnie z zapowiedzią akt intronizacyjny będzie odczytany w Krakowie–Łagiewnikach 19 listopada 2016 roku, w przededniu uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Tytuł i treść aktu ostatecznie określi i zatwierdzi Konferencja Episkopatu Polski. W projekcie jest mowa o uznaniu panowania Jezusa Chrystusa, poddaniu się Jego prawu, zawierzeniu Chrystusowi Królowi oraz poświęceniu Mu Ojczyzny i całego narodu. Natomiast udział władz państwowych w ogólnonarodowym akcie intronizacyjnym jest sprawą otwartą. Włączenie się w akt jest możliwe, ale o tym mogą zdecydować wyłącznie określone podmioty władzy. Obowiązuje nas uszanowanie autonomii świeckich struktur.

******

„Akt intronizacyjny w Krakowie – Łagiewnikach nie będzie zwieńczeniem, lecz początkiem dzieła intronizacji Jezusa Chrystusa w Polsce i w narodzie polskim” – zapewnia w rozmowie z KAI bp Andrzej Czaja – przewodniczący Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych.

Zapowiadany akt intronizacyjny będzie odczytany w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 19 listopada 2016 roku, w przededniu uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Hanna Honisz: Jaka jest geneza idei intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski?
Bp Andrzej Czaja: W tle rozwoju idei intronizacji Jezusa Chrystusa, kryje się myśl Piusa XI przedłożona w encyklice „Quas primas” z 1925 roku. W ponownym uznaniu Jezusa Królem w życiu indywidualnym i społecznym, papież upatrywał środek zaradczy przeciw laicyzacji, która w ówczesnym świecie niszczyła życie duchowe chrześcijan. Pius XI pisał, że trzeba zadbać o to, aby Chrystus znowu królował. Wprowadził też uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, w czasie której zachęcał do odmawiania aktu poświęcenia całego rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Nic jednak nie wspominał o akcie intronizacji.

Myśl o potrzebie aktu intronizacyjnego pojawiła się w związku z wszczęciem w archidiecezji krakowskiej w 1996 roku procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożej Rozalii Celakówny, krakowskiej pielęgniarki i mistyczki, zmarłej w czasie II wojny światowej. Wówczas światło dzienne ujrzały jej zapiski i można było poznać treść udzielonych jej objawień prywatnych, w których Jezus domaga się m.in. aktu intronizacyjnego od narodu polskiego. Świadczy o tym choćby ten zapis: „Jest ratunek dla Polski: jeżeli mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie z rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów i całkowitym zwrotem do Boga”.

Wieść o tego typu żądaniach Jezusa w objawieniach danych Celakównie szybko się rozniosła, zwłaszcza w środowisku zaangażowanych wiernych Kościoła krakowskiego. Pojawiło się wiele inicjatyw oddolnych, których celem było doprowadzenie do aktu intronizacyjnego. 18 grudnia 2006 roku poseł Artur Górski zgłosił w parlamencie w Warszawie wniosek uchwały o nadanie Jezusowi Chrystusowi tytułu Króla Polski. Projekt uchwały wsparło 46 posłów.

Jednak wówczas inicjatywa ta nie została poparta przez Konferencję Episkopatu Polski. Dlaczego teraz biskupi wyraźnie angażują się w tę sprawę?
Już wówczas, 10 lat temu, sprawa nie była biskupom obojętna. Konferencja Episkopatu Polski powołała Zespół ds. Społecznych Aspektów Intronizacji Chrystusa Króla. Trudno było jednak sprawę rozeznać, zdiagnozować i zająć jednoznaczne stanowisko. Trudno też było o dialog, zwłaszcza tam, gdzie pojawiały się postawy fanatyczne i zwyciężały negatywne emocje. Są jeszcze i dziś takie nieprzejednane środowiska, podważające stanowisko biskupów i z tymi wiernymi dialog jest praktycznie niemożliwy. Jednak od początku było wielu ludzi dobrej woli, autentycznie zaangażowanych w dzieło intronizacji Jezusa, ludzi zawierzających realizację swoich dążeń i oczekiwań Boskiej Opatrzności i wspierających pasterzy Kościoła w Polsce wytrwałą i cierpliwą modlitwą na rzecz należytego rozeznania sprawy. Im należą się szczególne słowa wdzięczności i uznania.

W 2012 roku Komisja Nauki Wiary KEP podjęła wysiłek bliższego poznania poszczególnych ruchów intronizacyjnych i analizy treści, które głoszą. Ustalono, że mamy do czynienia z bardzo złożonym, niejednorodnym zjawiskiem społeczno-religijnym. Jedni budują swoje oczekiwania bardziej na nauczaniu Magisterium Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem encykliki „Quas primas”, inni odnoszą się przede wszystkim do objawień prywatnych Rozalii Celakówny. Trzeba zaznaczyć, że są dwie odmienne interpretacje treści tych objawień i w związku z tym jedni dążą do intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, a drudzy do intronizacji Osoby Jezusa Chrystusa. Stwierdzono jednak, że zjawisko ruchów intronizacyjnych w Polsce niesie za sobą wiele dobrego zaangażowania wiernych, którzy chcą duchowego zdrowia narodu i dlatego potrzeba ich objąć duszpasterską troską.

Jak na to stanowisko Komisji zareagowała Konferencja Episkopatu Polski?
W 2013 roku biskupi dokonali reorganizacji dotychczasowego zespołu i powołali do istnienia Zespół ds. Ruchów Intronizacyjnych, do którego oddelegowali aż 7 biskupów (dzisiaj jest ich 10) do dialogu i prac z przedstawicielami ruchów intronizacyjnych, gotowych do współpracy. Najpierw jednak Konferencja Episkopatu Polski nakazała odczytać w kościołach dwa listy pasterskie: „Objawienie Boże a objawienia prywatne” i „O królowaniu Jezusa Chrystusa”, aby przypomnieć nauczanie Magisterium Kościoła na temat objawień prywatnych oraz królewskiej godności i misji Chrystusa. Dla całej społeczności Kościoła w Polsce miało to walor edukacyjny i formacyjny, a dla członków ruchów intronizacyjnych było wskazaniem podstaw dialogu.

Ten drugi list, odczytany w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, wywołał jednak w środowiskach intronizacyjnych sprzeciw.
Tak rzeczywiście było. Na adres przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i na mój adres, jako przewodniczącego Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych, skierowano pisma wyrażające dezaprobatę i oburzenie. Ale przyszły też listy z sugestiami i dopowiedzeniami, które okazały się bardzo cenne. Te uwagi pobudziły członków zespołu do dalszej refleksji i doprecyzowania stanowiska, otworzyły nas i zaowocowały konstruktywnymi wnioskami.

Do jakich wniosków doszli biskupi?
Trzeba było przyznać rację oponentom, że we wnioskach duszpasterskich listu pasterskiego „O królowaniu Jezusa Chrystusa” zabrakło wyraźnego odniesienia do aspektu społecznego. Postanowiliśmy, że należy temu zagadnieniu poświęcić osobny list, który ma powstać w tym roku.

Stwierdziliśmy też, że uznanie przez wspólnotę ojczystą panowania Jezusa Chrystusa nad nią jest teologicznie dopuszczalne. W sytuacji detronizacji Jezusa w społeczeństwie chrześcijańskim, na wielu poziomach życia, bardzo potrzeba dziś Jego intronizacji. Trzeba jednak właściwej wykładni takiego aktu i zadbania o to, aby tego typu różne zewnętrzne akty intronizacyjne stanowiły wyraz wewnętrznego przekonania i oddania się Chrystusowi. Temu wszystkiemu powinna zaś towarzyszyć szczególna modlitwa, wołanie do Pana o nadzwyczajną Jego pomoc, jak to bywało wcześniej w trudnych chwilach naszego życia i dziejów narodu. Takie chwile są dziś także i naszym udziałem, a czymś naturalnym i bardzo pożądanym jest uciekanie się wierzących do Pana wieków. Trudno też wykluczyć jakiś szczególny akt zawierzenia narodu Chrystusowi Królowi. Ważne, by dokonać tego z wiarą, mądrze i w duchu jedności.

Na jakim etapie są prace nad przygotowaniem aktu intronizacyjnego?
Od maja 2015 roku dość regularnie spotyka się Zespół ds. Ruchów Intronizacyjnych z delegatami poszczególnych ruchów intronizacyjnych. Są w tym gronie przedstawiciele: Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, Rycerstwa Jezusa Chrystusa Króla, Stowarzyszenia „Róża” i Fundacji Serca Jezusa, Ruchu Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”, Stowarzyszenia „Ruch Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski”, jest także reprezentantka wspólnot i grup Polonii amerykańskiej, kanadyjskiej i australijskiej oraz reprezentanci środowisk inteligencji katolickiej. Wcześniej, od października 2014 roku, biskupi należący do Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych rozmawiali z gronem znawców analizowanej problematyki z zakresu teologii fundamentalnej, dogmatycznej, pastoralnej i duchowości.

Owocem wspólnego wysiłku i zaangażowania jest coraz bardziej widoczna integracja środowisk intronizacyjnych w Polsce, realizowany program działań, który przewiduje nie tylko jednorazowy akt intronizacyjny, ale także lokalne akty, dzieło modlitewnego wsparcia i plan formacji już po akcie, ku odnowie duchowej narodu i Kościoła w Polsce. Odbyło się także sympozjum sprawozdawczo-naukowe na Jasnej Górze 10 października 2015 roku, w ramach którego przedstawiciele poszczególnych ruchów intronizacyjnych zaprezentowali rozumienie intronizacji w ich środowisku oraz ich wkład na rzecz dzieła intronizacji Jezusa Chrystusa. Zespół ds. Ruchów Intronizacyjnych także zaprezentował swoje stanowisko.

Ostatnio przygotowaliśmy projekt aktu intronizacyjnego, który będzie jeszcze dyskutowany, a następnie przedłożony Konferencji Episkopatu Polski. Biskupom zamierzamy też przygotować projekt listu pasterskiego na temat społecznych aspektów królowania Jezusa Chrystusa oraz szerszy dokument nt. dzieła intronizacji Jezusa Chrystusa w Polsce. W dokumencie przewiduje się trzy części: prezentację myśli na temat królowania Jezusa Chrystusa i naszego udziału w nim, omówienie narodowego aktu intronizacyjnego i zakreślenie pastoralnych implikacji dla Kościoła w Polsce.

Jakie treści będzie zawierał akt intronizacyjny?
Zgodnie z zapowiedzią akt intronizacyjny będzie odczytany w Krakowie–Łagiewnikach 19 listopada 2016 roku, w przededniu uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Tytuł i treść aktu ostatecznie określi i zatwierdzi Konferencja Episkopatu Polski. W projekcie jest mowa o uznaniu panowania Jezusa Chrystusa, poddaniu się Jego prawu, zawierzeniu Chrystusowi Królowi oraz poświęceniu Mu Ojczyzny i całego narodu. Natomiast udział władz państwowych w ogólnonarodowym akcie intronizacyjnym jest sprawą otwartą. Włączenie się w akt jest możliwe, ale o tym mogą zdecydować wyłącznie określone podmioty władzy. Obowiązuje nas uszanowanie autonomii świeckich struktur.

Czy w akcie intronizacyjnym będzie nadanie Chrystusowi tytułu Króla Polski?
Najpierw małe sprostowanie. Wśród zapytań, które ostatnio do mnie skierowano, pojawiło się i takie: W jaki sposób ideę intronizacji Jezusa Kościół godzi z konstytucyjnym zapisem, że Polska jest republiką a nie monarchią? Otóż, uznanie królowania Chrystusa nie zakłada wprowadzania rządów teokratycznych na ziemi. Zresztą Kościół katolicki zawsze był krytycznie nastawiony do takiej formy rządów. Nie wyklucza to bynajmniej możliwości publicznego aktu intronizacji Jezusa Chrystusa. Co więcej, sytuacja, w której się Kościół znalazł, także Kościół w Polsce, funkcjonowanie w kulturze coraz bardziej obcej chrześcijaństwu, zdaje się wręcz implikować potrzebę takiego aktu.

Najpierw trzeba jasno określić, co Kościół rozumie pod pojęciem intronizacji Jezusa Chrystusa. W świecie ceremonia ta zasadniczo składa się z dwóch części: z aktu ustanowienia króla oraz z aktu oddania się pod jego władzę. Jeśli tak, to w odniesieniu do Pana Jezusa możemy mówić o intronizacji w znaczeniu tylko częściowym. Jezus otrzymał godność królewską od Ojca, Boga Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, a człowiek nic tu dodać ani ująć nie jest w stanie. Chodzi o to, że Jezus jest Królem niezależnie od woli człowieka. Intronizacja Jezusa Króla nie jest więc ani koronacją, ani nadaniem Jezusowi godności królewskiej czy tytułu królewskiego. Intronizacja Jezusa Króla jest zasadniczym aktem naszej wiary – wybieramy Jezusa i przyjmujemy Jego prawo. Jest to zatem akt na podstawowym poziomie religijnym, wynikający z naszego powołania chrześcijańskiego, odkąd jesteśmy dziećmi Bożymi. Przez akt intronizacyjny przyjmujemy i uznajemy nad sobą królewską władzę Jezusa, wyznajemy ją wobec innych oraz chcemy ją potwierdzać całym życiem.

A co do samej kwestii tytułu „Król Polski”. W objawieniach Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, na które powołują się zwolennicy intronizacji, jest kilka miejsc mówiących o tym, że Polska musi w sposób uroczysty ogłosić Pana Jezusa swym Królem przez intronizację. Jednak w objawieniach tych nigdzie nie ma wprost określenia, czy nazwania Chrystusa Królem Polski i już z tej racji niezrozumiałe jest postulowanie tego typu intronizacji. Ponadto, trzeba pamiętać, że zbawczą wartość ma wyznawanie Jezusa Panem. Gdy wyznajemy, że Jezus jest Bogiem dostępujemy zbawienia. Natomiast, gdy ogłosimy, że Jezus jest Królem Polski, to będzie to akt polityczny, bez zbawczego sensu. Uznanie Jezusa moim Królem zmienia moje życie i ma wpływ na życie innych. Uznanie Jezusa Królem Polski oznacza pomniejszenie Jego roli i znaczenia.

Jezus po cudzie rozmnożenia chleba odrzucił władzę królewską na tym świecie, ale wyznał ją przed Piłatem. Z tego można odczytać następującą wskazówkę – nie trzeba intronizować Jezusa jako Króla Polski czy jakiegokolwiek innego kraju, ale trzeba wyznawać Jego królewską godność przed współczesnymi Piłatami, zachowując w życiu prawo Jego królestwa.

Czy akt intronizacyjny wystarczy, żeby uratować Polskę przed laicyzacją?
Trzeba pamiętać i mieć tego świadomość, że akt intronizacyjny w Krakowie–Łagiewnikach nie będzie zwieńczeniem, lecz początkiem dzieła intronizacji Jezusa Chrystusa w Polsce i w narodzie polskim. Przed nami wielkie i ważne zadanie.
Źródło: Gość Niedzielny

******
Ten cud miał miejsce podczas podczas nowenny do Chrystusa Króla w Indiach
13 listopada 2013 – kliknij

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

42 odpowiedzi na „Bp Andrzej Czaja: Będzie w Polsce intronizacja Chrystusa

 1. wobroniewiary pisze:

  AKT INTRONIZACJI

  Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Odkupicielu rodzaju ludzkiego
  wejrzyj na nas korzących się u stop Twoich – oddajemy Ci cześć i uwielbienie.
  Przyrzekamy życiem swym dbać o Twoją chwałę i tak dziękować Ci za Twoje
  nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie.
  Uroczyście obieramy Ciebie Jezu Chryste na naszego PANA i KRÓLA,
  gdyż wielkie rzeczy uczyniłeś dla nas…. Twoją Matkę – widomy znak pięknej
  Miłości Boga – ponownie przyrzekamy czcić jako naszą PANIĄ i KRÓLOWĄ.
  Jezu Chryste, Panie nieba i ziemi, bądź KRÓLEM naszej Ojczyzny, nas tutaj
  zgromadzonych, wszystkich polskich rodzin, teraz i po wszystkie czasy. Niech
  przez nasze życie zgodne z przykazaniami Bożymi wzrasta Twoje Królestwo
  Pokoju, Prawdy, Sprawiedliwości i Miłości.

  Imprimatur Kurii Diecezjalnej Bielsko-Żywieckiej
  L.dz.989/07,18 IX 2007r

 2. wobroniewiary pisze:

  Króluj nam Chryste!

  W koronie państwa polskiego – Króluj nam Chryste!
  W sercach Jego obywateli – Króluj nam Chryste!
  W rodzinach naszych – Króluj nam Chryste!
  We wszystkich obszarach życia społecznego – Króluj nam Chryste!
  W trosce o dobre wychowanie dzieci i młodzieży – Króluj nam Chryste!
  W szkołach i programach wychowawczych – Króluj nam Chryste!
  W trosce i walce o życie nienarodzonych – Króluj nam Chryste!
  W walce z grzechem i obronie świętości i nierozerwalności małżeństwa – Króluj nam Chryste!
  W walce z wadami narodowymi – Króluj nam Chryste!
  W opiece nad chorymi, słabymi i pokrzywdzonymi – Króluj nam Chryste!
  W trosce o pracę i chleb powszedni – Króluj nam Chryste!

  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
  jak było na początku teraz i zawsze i na wieki wieków.
  Amen.

  Maryjo, Królowo rodzin módl się za nami.
  Amen

  • mariaP pisze:

   A u podstaw tego /

   ~ Trzeba więc,
   aby Chrystus panował w umyśle człowieka, którego obowiązkiem jest z zupełnym poddaniem się woli Bożej przyjąć Objawione Prawdy i wierzyć silnie i stale w naukę Chrystusa;
   niech Chrystus króluje w woli, która powinna słuchać praw i przykazań Bożych;
   niech panuje w sercu, które, wzgardziwszy pożądliwościami, ma Boga nade wszystko miłować i do Niego jedynie należeć;
   niech króluje w ciele i członkach jego , które jako narzędzia,lub – że słów św. Pawła Apostoła użyjemy : jako zbroja sprawiedliwości Bogu, mają przyczynić się do wewnętrznego uświęcenia dusz.

   – Co wszystko,
   jeżeli wiernym będzie należycie przedstawione do rozpamiętywania
   i rozważania,
   o wiele łatwiej będzie ich można pociągnąć do najwyższej doskonałości.

   / PIUS PP. XI / Encyklika QUAS PRIMAS

   http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xi/encykliki/quas_primas_11121925.html

   / ogrom tworczej pracy przed nami
   ~ Bóg pomóż, Królu jedyny
   Szerokiej polskiej krainy ~
   ( Jan Kochanowski , Piesn XIII )

  • mama adopcyjna pisze:

   Amen ♡ 🙂

 3. Paweł pisze:

  „Królowi wieków nieśmiertelnemu i niewidzialnemu, jedynemu Bogu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.” – 1 Tm 1,17
  (500 dni odpustu – Św. Penitencjaria Apostolska, 7 VI 1921)

  [Powyższy tekst modlitwy i informacja o odpuście są wzięte ze str. 27 książeczki do nabożeństwa „Ogień Miłości Jezusa Chrystusa” wydanej przez „Wydawnictwo książek do nabożeństwa J. Cebulski, Kraków, ul. Szewska 22″ za pozwoleniem Książęco-Metropolitalnej Kurii w Krakowie z dnia 20 V 1939 (X. STANISŁAW Bp, Wik. gen., X. Stefan Mazanek, L. 3456/39).]

 4. mer pisze:

  Cieszę sie, ze rozpocznie sie procedura Intronizacji aprobowana przez biskupów
  „Nieśmiertelnemu Królowi Wieków” – coś podobnego napisane jest na drewnianym ponad 3-metrowym krzyżu, stojącym pod Łysicą około 45 minut nad klasztorem Sióstr Benedyktynek w Św Katarzynie w paśmie Gór Świętokrzyskich.

 5. beat pisze:

  Po intronizacji Chrystusa Krola Polski i w Roku Mlosierdzia Polska bedzie chroniona i wiara zwyciezy przed atakami islamu przed islamizacja a zwyciestwo przyszlo przez Mryje Krolowe Polski

  Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie,
  To nasze rycerskie hasło.
  Ono nas zawsze prowadzić będzie
  I świecić jak słońce jasno

 6. Teresa pisze:

  Króluj nam Chryste

 7. jon pisze:

  Jaka była by ogromna radość śp. ks. Kiersztyna , gdyby dożył tak wielkiej uroczystości o która tak zabiegał , miejmy nadzieję że teraz w niebie będzie cieszył się w gronie świętych w czasie tych uroczystości

  • AnnaSawa pisze:

   W Niebie pewnie będzie równie wielka uroczystość :-D.

  • Bogumiła pisze:

   Nie mam wątpliwości, że będzie się radował! I na pewno nam pomaga do przeprowadzenia tego wspaniałego dzieła w Polsce. Rozalia też się cieszy.
   Moja śp. Babcia miała na imię Rozalia i moja córcia ma na drugie Rozalia. Piękne imię.

   Króluj nam Chryste w każdej sekundzie naszego życia. Innego Króla nie mamy i nie chcemy, cali jesteśmy Twoi teraz i na wieki! AMEN!

 8. Weronika pisze:

  MODLITWA DO CHRYSTUSA KRÓLA

  O Jezu Chryste, oddaję Ci hołd jako Królowi świata. Wszystkie stworzenia dla Ciebie są uczynione. Rozporządzaj mną jako własnością swoją. Odnawiam moje przyrzeczenia chrztu świętego, wyrzekam się szatana, jego pychy i jego spraw, i obiecuję żyć, jak przystoi dobremu katolikowi. W szczególniejszy sposób zobowiązuję się użyć wszystkich sił, aby dopomóc do zwycięstwa prawom Bożym i prawom Kościoła świętego.
  Boskie Serce Jezusa, ofiaruje Ci nędzne uczynki moje w tej intencji, ażeby wszystkie serca uznały Twe święte królowanie i aby w ten sposób mocno utrwaliło się na całym świecie Twoje Królestwo Pokoju. Amen.

  MODLITWA DO CHRYSTUSA KRÓLA (II)

  Panie Jezu Chryste, wyznajemy Ciebie Królem Wszechświata. Cokolwiek stworzone zostało dla Ciebie istnieje. Wypełniaj przez nas wszystkie Twoje prawa. Odnawiamy nasze przyrzeczenia chrztu świętego. Wyrzekamy sie grzechu i szatana i wszytkiego co do zała prowadzi. Obiecujemy życ w wolności dzieci Bożych, a przede wszystko czynić wszystko, oby zwyciężyły prawa Twego Królestwa Prawdy, Sptawiedliwości, Miłości i Pokoju. Amen.

 9. miec6 pisze:

  Jezus Chrystus Król Polski i wszechświata.Jak wielka metamorfoza episkopatu Polski.
  Króluj nam Chryste.

 10. Weronika pisze:

  Modlitwa o Intronizacje Jezusa Króla Polski

  Boże Ojcze, dziękujemy Ci, że objawiłeś naszemu Narodowi Jezusa jako Króla Polski i ze zobowiązałeś nas, abyśmy Go słuchali i Jemu służyli. Duchu Święty, Boże, dziękujemy Ci, że oświeciłeś nasze serca i umysły światłem miłości i poznania prawdy o Jezusie Królu, Synu Bożym. Maryjo, Królowo Polski, dziękujemy Ci, że zstąpiłaś na Jasnogórski Tron, aby przygotować nasz Naród do podjęcia wielkiej misji Intronizacji Chrystusa Króla Polski. Jezu, ufamy Tobie i kochamy Ciebie, bo Jesteś Zbawicielem świata, zapowiedzianym przez proroków Mesjaszem Królem, który mocą Ducha Świętego zaprowadza na ziemi jako w niebie Królestwo Boże. Korząc się przed Twym Majestatem, składamy Ci najgłębszy hold czci. Ty bowiem Jesteś Alfą i Omegą, Początkiem i Końcem, Królem królów i Panem panujących – Jedyny Władca całego stworzenia. Razem z Naszym Narodem klękamy przed Tobą, Nieskończony Boże, przyzywając Twego nad nami panowania. Jezu, Królu Polski, przyjdź Królestwo Twoje!

 11. im pisze:

  Dzięki Ci Jezu za Twoją cierpliwość i wierność! Dzięki Ci Jezu, że do Ciebie należy czas i wieczność. Ty kierujesz wszystkim i Twoją wolę jest wyznaczanie dzieł w określonym dniu i godzinie. Ty jesteś Królem i Panem i do Ciebie należy wszystko co stworzyłeś. Jesteś naszą radością i ufnością we wszystkim. Tylko Ty drogi nasze czynisz prostymi w czasie właściwym. Bądź uwielbiony nasz Zbawicielu! Chwała Ci Jezu.

 12. ircia pisze:

  Radosc w sercu,jestem dumna z Polski ❤

 13. Maciej pisze:

  Chodź te informacje napawają niezwykłą nadzieją, nie zapomnijmy, że wg wizji, które otrzymał Adam Człowiek dzieło Intronizacji zostanie przeprowadzone przez Namaszczonego. . Wizja z 30 sierpnia 2011r. podaję najdokładniejsze szczegóły tego wydarzenia. Nie zapominajmy o nim w naszych modlitwach.
  Króluj nam Chryste

 14. EWA. pisze:

  Matka Najświętsza też została Królową Nieba i Ziemi z woli Boga a jednak kazała się nazywać Królową Polski. Dlaczegóż więc Jezus nie miałby zostać Królem Polski?? Nawet poprzez dziedziczenie jest Królem Polski ale chodzi też o uznanie tego faktu i padnięcie na twarz przed Jego Majestatem. Króluj nam Jezu Królu Polski!!!!

 15. Jola pisze:

  Cierpliwość,ufność,pokora i modlitwa oraz ofiara wielu,
  przyniosła ogrom Łask Bożych…trwajmy na modlitwie.
  Jezu Jesteś Królem…Teraz i Na Wieki

 16. Witek pisze:

  Same dobre, wspaniałe, cudowne, krzepiące informacje.
  Jezus Chrystus Królem Polski! Amen! Amen! Amen!
  Pokutujmy, wynagradzajmy, przepraszajmy, uwielbiajmy i módlmy się nieustannie o tą łaską.

 17. Sylwia pisze:

  Ale super wiadomość , ciesze się . Jezus jest Królem w naszych sercach a teraz bedzie Królem nie tylko naszych serc ale naszego kraju ❤

 18. beat pisze:

  Po Intronizacji Polska bedzie jak Narod Wybrany a pan Prezydent jak Mojzesz

 19. Kasia pisze:

  Niech będzie chwała i cześć i dziękczynienie,chwała i cześć Jezusowi..!!! ♡ ♡ ♡

 20. wobroniewiary pisze:

  Kochani, klęknijmy kto może
  Zaczyna się Godzina Święta!

  GODZINA ŚWIĘTA Z BOŻYM SERCEM

  Godzina Święta jest jedną z najpiękniejszych praktyk miłości w nabożeństwie do Jezusowego Serca, jest wynagrodzeniem Chrystusowi za nasze grzechy. W nocy z czwartku na piątek oddajemy się gorącej modlitwie rozmyślając o Jego męce. Czynimy to na Jego wzór, kiedy to modlił się w Ogrodzie Oliwnym przeżywając trwogę zbliżającej się męki i konania.

  „A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny” powiedział Pan Jezus do św. Małgorzaty Marii.

  Godzinę świętą można odprawiać w kościele w obecności Najświętszego Sakramentu, ale również w jakimkolwiek innym miejscu; we wspólnocie lub prywatnie. Ważne jest, by w czasie tego nabożeństwa całym sercem zbliżyć się do Jezusowego Serca i rozmyślać nad Jego męką i śmiercią lub nad Jego niepojętą miłością objawioną nam w ustanowieniu Najświętszego Sakramentu. Zachętą do odprawiania Godziny Świętej mogą dla nas stać się słowa, które Pan wypowiedział do Rozalii Celakówny: „Moje dziecko, kochaj Mnie bardzo. Niech twa miłość wynagrodzi Mi brak jej u innych dusz, bo nie Jestem kochany przez Moje stworzenia. Miłość zastąpi wszystko!”. „Patrz! Ile Ja wycierpiałem na krzyżu za grzechy ludzkie, a jaka Mnie spotkała wdzięczność? Ile dusz wzgardziło Mną, nawet przyjaciele! Czyż Moje Serce nie cierpiało wtedy niewymownych katuszy z powodu niewdzięczności doznanej? Więc ty, dziecko, wynagradzaj Mi, zwłaszcza za kapłanów i za wszelką niewdzięczność!” Nabożeństwo to, winno obfitować w bogate rozważania, pełne miłości i wdzięczności akty uwielbienia i przebłagania za grzechy. Każdy kto ceni sobie to nabożeństwo i trwa przy cierpiącym Zbawicielu podczas tej modlitwy jest prawdziwym przyjacielem Serca Jezusa.

  https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2014/07/31/praktykujmy-godzine-swieta-to-nocne-czuwanie-wskazal-sw-malgorzacie-marii-alacoque-pan-jezus-podczas-iii-objawienia-w-1674-roku/

 21. Anna pisze:

  Modlitwa do Najświętszego Serca

  O, Najświętsze Serce Jezusa, naucz mnie Twoich dróg.
  Najświętsze Serce Jezusa, wprowadź mnie na Drogę Doskonałości.
  Chroń mnie od demona i nie zostawiaj mnie na pastwę jego woli.
  Najświętsze Serce Jezusa, bądź Skałą mojego schronienia, bo Ty jesteś moją Ucieczką.
  Spraw, niech Twoja Miłość i Twój Pokój prowadzą mnie i strzegą. Amen

 22. wobroniewiary pisze:

  Jasna Góra – 10 października 2015 r.

  Dnia 10 października 2015 roku odbyło się na Jasnej Górze bardzo ważne wydarzenie: Sympozjum nt. Intronizacji Jezusa Króla w Polsce. Wzięli w nim udział przedstawiciele Episkopatu Polski oraz ruchy zaangażowane w sprawę Intronizacji. Po raz pierwszy biskupi oficjalnie wyrazili stanowisko pozytywne na temat Intronizacji. Nie było już mowy o tym, że jest ona „niezgodna z myślą Episkopatu” i „niepotrzebna” – przeciwnie. Biskupi wyrazili zrozumienie, a nawet świadomość potrzeby i konieczności dokonania takiego aktu w Polsce. Prace nad przygotowaniem uroczystego narodowego Aktu Intronizacji Jezusa Króla w Polsce wyraźnie przyspieszyły. I za to trzeba Bogu dziękować i usilnie prosić o światło Ducha Świętego na dalsze prace i obrady.

  Zachęcamy do obejrzenia relacji filmowej z przebiegu Sympozjum:

  KRÓLOWANIE JEZUSA W POLSCE – Cz. I Sprawozdania

  KRÓLOWANIE JEZUSA W POLSCE – Cz. II Wykłady

  KRÓLOWANIE JEZUSA W POLSCE – Cz. III Forum dyskusyjne

  http://www.intronizacja.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=407:krolowanie-jezusa-w-polsce&catid=37:aaa

 23. wobroniewiary pisze:

  A tu dla wszystkich film, jak Pan Jezus ukazał się na Hostii podczas Mszy św.

 24. Jerzy pisze:

  „Pięknie jest słyszeć, gdy ktoś mówi o obronie depozytu wiary – depositum fidei. Bieda jednak w tym, że nie wiadomo czy mówiący ma na myśli dokładnie to, co Kościół Katolicki rozumiał pod tym pojęciem przez dwa tysiące lat. Sytuacja, jaka się wytworzyła nie pozwala nam poprzestać na terminologii, ale czyni niezbędną kwestię znaczeń.” – napisał dzisiaj na swoim blogu jeden z katolickich kapłanów Ks Jacek Bałemba SDB.

  Jezusowi Chrystusowi
  Zmartwychwstałemu
  Eucharystycznemu
  Królowi Polski
  w hołdzie
  Polacy z kraju i za zagranicy
  z ks. prob. Andrzejem Strugarkiem

  Chlebie żywy, któryś z nieba zstąpił,
  Boże utajony i Zbawicielu,
  Zboże wybranych i wino rodzące dziewice,
  Chlebie pożywny,
  Rozkoszy królewska,
  Ofiaro wieczna,
  Ofiaro czysta,
  Baranku bez zmazy,
  uczto najczystsza,
  Pokarmie Anielski
  Manno utajona,
  Pamiątko cudownych spraw Boskich,
  Chlebie nadistotny,
  Przedwieczne słowo Ojca, które się Ciałem stało i zamieszkało między nami,
  Przenajświętsza Eucharystio
  Kielichu błogosławieństwa,
  Tajemnico wiary,
  Wspaniały i Przenajchwalebniejszy Sakramencie,
  Ofiaro ze wszech Najświętsza,
  Ofiaro przebłagalna za żywych i umarłych,
  Niebieska od grzechów obrono,
  Niepojęty i największy Cudzie,
  Niebieskie Lekarstwo grzesznych,
  Przenajświętsza Mi Pańskiej Pamiątko,
  Upominku wszelką obfitość przewyższający,
  Pamiątko najdroższa Boskiej miłości i niewysłowionej Boskiej łaskawości,
  Przenajświętsza i przenajdostojniejsza Tajemnico,
  Zadatku wiecznej szczęśliwości,
  Straszliwy i życie dający Sakramencie,
  Chlebie wszechmocnością słowa uczyniony Ciałem,
  Bezkrwawa Ofiaro,
  Najsłodsza uczto, przy której służą Aniołowie,
  Sakramencie miłości,
  Ofiarniku i Ofiaro,
  Duchowa słodyczy w Boskim źródle czerpana,
  Posiłku w Panu umierających,
  Zakładniku przyszłej chwały,
  Źródło wszelkich łask,
  zmiłuj się nad nami

 25. Małgosia pisze:

  A te tekst przeciwko głupotom z pch24 i ze strony dznmp (czytaj: „dziecko ojca kłamstwa”)
  Pisze Anna Kuraś , ta pani od intronizacji ze śp. ks. T. Kiersztynem

  Kochani! Muszę to napisać, bo pojawiają się komentarze, że przygotowywany narodowy Akt Intronizacji Jezusa Króla w Polsce nie będzie właściwym aktem… Otóż informuję tych, którzy wypisują te rzeczy, a nie wiedzą nic na ten temat, bo nie uczestniczą w intensywnych pracach nad Ogólnopolską Intronizacją – że przygotowywany na 19 listopada Akt dokładnie wypełnia żądanie Jezusa skierowanego do Rozalii Celakówny. W akcie mają wziąć udział najwyższe władze świeckie Państwa Polskiego – usilnie nad tym pracujemy – akt ma być Uznaniem Jezusa Królem nad Polską i Narodem Polskim; ma być poddaniem się pod Prawo Boże. I w końcu ma być zawierzeniem Jezusowi Królowi całej naszej teraźniejszości i przyszłości. Będzie tam jeszcze wiele innych przepięknych treści, ale o tym niebawem…

  Ciekawe, że ostatnio namnożyło się wielu „SPECJALISTÓW” od intronizacji… i każdy chce ją zrobić po swojemu. Prosimy o trochę cierpliwości i zaufania. W końcu walczymy o tę sprawę już od 20 lat i wiemy, czym jest Intronizacja i na czym ma polegać. Zapewniam, że pracę idą w dobrą stronę – prosimy o wzmożoną modlitwę, bo diabeł wprowadza zamęt.

 26. Pingback: Bp Andrzej Czaja: Będzie w Polsce intronizacja Chrystusa | Biały, bardzo biały

 27. Marek Cywa pisze:

  ,,Jednak w objawieniach tych nigdzie nie ma wprost określenia, czy nazwania Chrystusa Królem Polski i już z tej racji niezrozumiałe jest postulowanie tego typu intronizacji. Ponadto, trzeba pamiętać, że zbawczą wartość ma wyznawanie Jezusa Panem. Gdy wyznajemy, że Jezus jest Bogiem dostępujemy zbawienia. Natomiast, gdy ogłosimy, że Jezus jest Królem Polski, to będzie to akt polityczny, bez zbawczego sensu. Uznanie Jezusa moim Królem zmienia moje życie i ma wpływ na życie innych. Uznanie Jezusa Królem Polski oznacza pomniejszenie Jego roli i znaczenia.”
  Przekopiowałem słowa Biskupa, bo po przeczytaniu tego fragmentu mam wątpliwości o chodzi i co z tego wyjdzie. Przecież Pan Jezus stale mówi, że chce intronizacji, czyli chce zostać Królem Polski we wszystkich aspektach życia narodu i państwa. Nie mówi, że chce być tylko Królem Narodu, albo Królem Polaków, tylko Królem Polski, czyli również Państwa Polskiego i chce udziału w intronizacji również politycznych władz państwowych.
  A Polska dlatego jest w taki marnym stanie, bo brak jest zrozumienia woli Pana Jezusa.

  • Maggie pisze:

   Ludzkie królowanie się kończy i skończy … ale Boże NIGDY się nie skończy.

   Przejrzyj źródła mówiące kiedy i dlaczego obraliśmy Maryję Królową Polski – nie umniejszyło to Jej Chwały, i potem spójrz na historię i na to, co się dzieje w świecie, w którym brakuje Królowania Chrystusa, również w naszym, jak mówisz … w marnym stanie kraju, a będzie Ci łatwiej. Intronizacja jest aktem wiary i poddaństwa Bogu – a „któż jak Bóg?” …
   Nie zamartwiaj się uśmiechnij się i módl się z nami, a Pan Bóg sam się zajmie tym: co dla zmysłów niepojęte.

   Jezu ufam Tobie! Króluj nam Chryste!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s