Ks. M. Piotrowski TChr: Uprawianie okultyzmu, który jest religią szatana, prowadzi do całkowitego zniewolenia człowieka przez siły zła

Niektórzy wróżbici i czarownice w celu zamaskowania swojej przewrotnej działalności często posługują się obrazkami świętych lub krzyżami, a w swoje magiczne rytuały wplatają modlitwę Ojcze nasz. Ich okultystyczne praktyki stanowią dokładne zaprzeczenie religii i wiary w Boga. Praktykujący różne odmiany okultyzmu (wróżenie, czytanie myśli, oddziaływanie na różne osoby, panowanie nad siłami natury, kulty i medytacje Wschodu, joga, kontakt ze zmarłymi) są przekonani, że mogą do własnych celów wykorzystać siły wyższe. Często ludzie ci nie są świadomi, że to właśnie te tajemnicze siły podporządkowują ich sobie i zniewalają.

******

Wszyscy, którzy praktykują jakiekolwiek formy okultyzmu, występują przeciwko pierwszemu przykazaniu Dekalogu, zrywają więzy życia i miłości, jakie łączą ich z Bogiem, i dobrowolnie oddają się w przerażającą niewolę sił zła.

Podstępna pokusa
Wielu ludzi ulega złudnej pokusie i szuka szczęścia nie w Bogu, lecz w okultyzmie. Zamiast ze swoimi problemami przychodzić do Chrystusa, idą się radzić do wróżbitów, jasnowidzów, chiromantów, bioenergoterapeutów czy magów. Zajmują się astrologią, wierzą w horoskopy, ulegają zabobonom, a przed podjęciem ważnych decyzji „radzą się gwiazd”. Kiedy szwankuje im zdrowie, udają się do najprzeróżniejszych okultystycznych uzdrowicieli, którzy są narzędziami działania złych duchów. Są też i tacy, którzy w pogoni za karierą, pieniędzmi, władzą i sukcesem oddają swoje życie diabłu, aby uzyskać perwersyjną przyjemność seksualną, władzę nad innymi lub żeby zdobyć pieniądze.

Jeżeli człowiek zaczyna pokładać ufność w okultystycznych siłach, to automatycznie odrzuca Boga oraz Jego Ewangelię. Taka postawa prowadzi do zniewolenia człowieka przez szatana. W społecznościach zsekularyzowanych i spoganiałych, gdzie kościoły są puste i gdzie triumfuje rozwiązłość moralna, rozwody, aborcja, eutanazja, nieuczciwość oraz przekupstwo, okultyzm cieszy się największą popularnością. Tak się zazwyczaj dzieje, że od ateizmu ludzie przechodzą do wiary w okultyzm, różnego rodzaju sekty, przesądy, kulty orientalne, idolatrię i satanizm.

Dane historyczne wskazują na ścisłe więzy narodowego socjalizmu i marksizmu z demonologią. Założyciele komunizmu: Marks, Engels, Lenin i Stalin, zajmowali się okultyzmem i całkowicie poddani byli panowaniu szatana. Podobne związki z szatanem poprzez uprawianie praktyk okultystycznych miał Hitler oraz jego towarzysze.

Uprawianie okultyzmu, który jest religią szatana, prowadzi do całkowitego zniewolenia człowieka przez siły zła. Historia narodu wybranego, a także historia ludzkości mówi nam, że za każdym razem gdy ludzie odwracali się od prawdziwego Boga, wtedy zawsze oddawali się najbardziej prymitywnemu bałwochwalstwu. Istnieje pewna prawidłowość: mianowicie każdemu upadkowi religijności towarzyszy równoczesny wzrost zabobonu oraz praktykowanie różnych form okultyzmu.

Okultyzm jest związany z wiarą w istnienie duchowych sił lub energii, za pomocą których człowiek pragnie poznać przyszłość, odzyskać zdrowie, osiągnąć powodzenie, sukces czy uzyskać nadzwyczajne władze, aby panować nad innymi ludźmi i manipulować nimi. W tym celu przechodzi inicjację i podejmuje różnorodne praktyki okultystyczne: zaklęcia, ćwiczenia, medytacje itp. Ci, którzy praktykują okultyzm, mogą zdobyć takie umiejętności jak na przykład: zdolność czytania w myślach innych, przewidywanie przyszłości, oddziaływanie na innych ludzi i manipulowanie nimi, materializowanie przedmiotów, kontakty niby ze zmarłymi, a w rzeczywistości ze złymi duchami, które imitują dusze zmarłych. Ludzie ci często nie zdają sobie sprawy z tego, że w ten sposób otwierają się na podstępne działanie złych duchów, nad którymi nie mają już żadnej kontroli. Po prostu dobrowolnie oddają się w przerażającą niewolę sił zła.

Każdy więc, kto praktykuje najróżniejsze formy magii, satanizmu, astrologii, spirytyzmu, wróżbiarstwa lub staje się członkiem masonerii, łamie pierwsze przykazanie Dekalogu, gdyż dobrowolnie odrzuca miłość Boga i oddaje się pod panowanie sił zła. Podobnie grzeszą ci wszyscy, którzy odwołują się do praktyk hinduskich lub tybetańskich, wykorzystują starożytne mity i symbole, aby posłużyć się ich tajemną mocą, oddając się prowadzeniu przez złego ducha. Jest to ciężki grzech nieposłuszeństwa Duchowi Świętemu oraz odrzucenia przewodnictwa Anioła Stróża.

Tak więc każdy, kto posługuje się wahadełkiem, kartami tarota, kto udaje się z prośbą o pomoc do wróżbitów, magów, uzdrowicieli lub tych, którzy mówią, że działają za pośrednictwem ducha-przewodnika, wyraża w ten sposób swój brak wiary w miłość Boga i otwiera się na działanie złych duchów.

Potępienie okultystycznych praktyk
Pismo św. jednoznacznie potępia praktyki okultystyczne jako grzechy, które wykluczają ludzi z królestwa Bożego (Ga 5,20; Ap 9,21; 22,15). Czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa: „Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary; nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan, Bóg twój, sprzed swego oblicza. Dochowasz pełnej wierności Panu, Bogu swemu. Te narody bowiem, które ty wydziedziczysz, słuchały wróżbitów i wywołujących umarłych. Lecz tobie nie pozwala na to Pan, Bóg twój” (Pwt 18,9 -14; por. Kpł 19,31; 20,6.27).

Nowy Katechizm Kościoła katolickiego w sposób jednoznaczny mówi na temat okultyzmu: „Należy odrzucić wszelkie formy wróżbiarstwa: odwoływanie się do szatana lub demonów, przywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość. Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, posługiwanie się medium są przejawami chęci panowania nad czasem, nad historią i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie pragnieniem zjednania sobie ukrytych mocy. Praktyki te są sprzeczne ze czcią i szacunkiem – połączonym z miłującą bojaźnią – które należą się jedynie Bogu” [2116].

„Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do uzyskania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągnąć nadnaturalną władzę nad bliźnimi – nawet w celu zapewnienia im zdrowia – są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności. Praktyki te należy potępić tym bardziej wtedy, gdy towarzyszy im intencja zaszkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekanie się do interwencji demonów. Naganne jest również noszenie amuletów. Spirytyzm często pociąga za sobą praktyki wróżbiarskie lub magiczne. Dlatego Kościół upomina wiernych, by się ich wystrzegali. Uciekanie się do tak zwanych tradycyjnych praktyk medycznych nie usprawiedliwia ani wzywania złych mocy, ani wykorzystywania łatwowierności drugiego człowieka” [2117]. „Bóg może objawić przyszłość swoim prorokom lub innym świętym. Jednak właściwa postawa chrześcijańska polega na ufnym powierzeniu się Opatrzności w tym, co dotyczy przyszłości, i na odrzuceniu wszelkiej niezdrowej ciekawości w tym względzie. Nieprzewidywanie może jednak stanowić brak odpowiedzialności” [2115].

Zawiniona ignorancja
Zawiniona ignorancja w zakresie podstawowych prawd chrześcijaństwa, analfabetyzm religijny jest poważną winą oraz źródłem wielu tragedii życiowych. Żerują na niej różnego rodzaju sekciarze, wróżbici, magowie, astrologowie i bioenergoterapeuci, którzy codziennie na masową skalę oszukują naiwnych ludzi, wyciągając od nich wielkie sumy pieniędzy. Proponują im łatwe osiągnięcie szczęścia, sukcesu życiowego, szybkie pozbycie się kłopotów i problemów zdrowotnych. Ich działalność jest często reklamowana w programach telewizyjnych i radiowych, za pośrednictwem prasy, internetu, książek oraz ulotek. Ludzie ci oferują swoją „niezawodną” pomoc w problemach sercowych, ekonomicznych, zdrowotnych… Zapewniają, że potrafią leczyć choroby, przepowiadać przyszłość i udzielać zbawiennych porad na wszystkie nękające ludzi problemy. Rozprowadzają amulety, talizmany, proszki na szczęście, kadzidła miłości itp. – wszystko za odpowiednio wysoką opłatą oraz z zapewnieniem „niezawodności” działania.

Im bardziej w społeczeństwie pogłębia się analfabetyzm religijny i słabnie autentyczna wiara w Chrystusa, tym bardziej ludzie skłonni są wierzyć w oferty różnej maści uzdrawiaczy, wróżbitów i magów i korzystać z nich. Niektórzy wróżbici i czarownice w celu zamaskowania swojej przewrotnej działalności często posługują się obrazkami świętych lub krzyżami, a w swoje magiczne rytuały wplatają modlitwę Ojcze nasz. Ich okultystyczne praktyki stanowią dokładne zaprzeczenie religii i wiary w Boga. Praktykujący różne odmiany okultyzmu (wróżenie, czytanie myśli, oddziaływanie na różne osoby, panowanie nad siłami natury, kulty i medytacje Wschodu, joga, kontakt ze zmarłymi) są przekonani, że mogą do własnych celów wykorzystać siły wyższe. Często ludzie ci nie są świadomi, że to właśnie te tajemnicze siły podporządkowują ich sobie i zniewalają.

Człowiek, który się modli i który ufa Bogu, pragnie odczytać Jego plany i dobrowolnie się im podporządkować. Natomiast ten, który uprawia magię, sam chce decydować o tym, co jest dla niego dobre, a co złe, i posługuje się tajemniczymi, niematerialnymi siłami, aby według własnych planów budować swoją przyszłość. W ten sposób stawia siebie na miejscu Boga, przez co ciężko grzeszy przeciwko pierwszemu przykazaniu: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną” (Wj 20,3). Czarownicy, wróżbici, astrologowie, bioenergoterapeuci i im podobni oddają się pod panowanie demonicznych mocy, które posługują się nimi do swych celów.

Każdemu człowiekowi tak naprawdę do szczęścia potrzebny jest tylko Bóg. Ludzie słabej wiary – albo ci, którzy ją utracili – bardzo łatwo ulegają pokusie złego ducha, który mówi: „Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje” (Łk 4,6-7). I dlatego tak wielu ludzi szuka rozwiązania swoich problemów, pomocy oraz szczęścia u tarocistów, bioenergoterapeutów, jasnowidzów, astrologów, wróżbitów i czarowników. W ten sposób dobrowolnie oddają się pod wpływ sił demonicznych. Za pomocą amuletów, talizmanów, rytuałów, formuł i gestów pragną zdobyć władzę, panować nad otaczającą rzeczywistością, osiągnąć szczęście, bronić się przed niepowodzeniami czy chorobą i odnieść jak najwięcej osobistych korzyści.

Podstępna pułapka
Są również ludzie, którzy w dobrej wierze praktykują radiestezję czy bioenergoterapię i nie zdają sobie sprawy z tego, na jak wielkie niebezpieczeństwo wystawiają siebie oraz tych wszystkich, którym pragną pomóc. Bioenergoterapeuta przez swoje praktyki otwiera się na działanie okultystycznej energii i przekazuje ją osobie, którą uzdrawia. W ten sposób – często nieświadomie – naraża zarówno siebie, jak i „leczone” przez siebie osoby na działanie złych mocy.

Ojciec Jacques Verlinde, jeden z największych znawców tej problematyki, stwierdza: „Mógłbym tu zacytować wiele konkretnych przypadków, w których osoby uzdrowione przez bioenergoterapeutę w kilka miesięcy potem zaczęły mieć trwałe i niepokojące objawy innego typu. Bardzo często są to stany o wiele bardziej skomplikowane aniżeli te, z którymi ludzie ci przyszli na leczenie, a na dodatek są oni u kresu sił (…). Ciągłe bóle głowy, bezsenność, niepokoje psychiczne, nawet duchowe. W takim stanie idą do księdza i jeżeli ten jest świadom tych spraw, będzie mógł dokonać anamnezy (przypomnieć wydarzenia) i, według mego doświadczenia, w wielu przypadkach, których nie można było wytłumaczyć, odnajduje się prawie zawsze albo praktykowanie okultyzmu – i wtedy wszystko jest jasne – albo poddawanie się mniej lub bardziej regularnie różnym niekonwencjonalnym terapiom, albo kontakty z wróżkami, osobami będącymi jasnowidzami itp. Co wtedy należy czynić? Trzeba po prostu prosić w trakcie modlitwy o wyzwolenie – co wcale nie znaczy, że jest się opętanym, nie o to chodzi. Mogą jednak zaistnieć związki pomiędzy osobą, która was leczyła, a wami. Istnieje możliwość, że poprzez kanał tych więzi doznajemy negatywnych wpływów. Trzeba zatem prosić w modlitwie, aby Pan uciął wszelkie więzy, które mogłyby was wiązać z uprzednimi praktykami okultystycznymi”.

„Zawodowi” wróżbici, magowie oraz przeróżni uzdrawiacze w pierwszych kontaktach są bardzo uprzejmi; zachowują się jak prawdziwi dobrodzieje i przyjaciele, przedstawiają się jako jedyni, którzy potrafią rozwiązać wszystkie problemy. Manipulują ludźmi i uzależniają ich od swoich praktyk. Kiedy dają klientowi talizman (lub inne przedmioty), mówią mu, że co jakiś czas musi on być „doładowany” energią. Za każde „doładowanie” trzeba oczywiście zapłacić. W ten sposób wyłudzają od naiwnych duże sumy pieniędzy. Niektórzy z nich, aby zmylić swych klientów, wieszają w swoich gabinetach różańce, figurki świętych, obrazy o. Pio lub papieża. Często posługują się również prywatnymi detektywami, aby jak najwięcej dowiedzieć się o swoich klientach i później ich zaskakiwać w celu wyłudzenia od nich pieniędzy.

Jeden z nawróconych włoskich wróżbitów mówił, że talizmany są poddawane specjalnemu rytuałowi, a ich koszt jest uzależniony od ilości wypowiedzianych nad nimi przekleństw i bluźnierstw pod adresem Matki Bożej. Tego rodzaju przedmioty są szczególnie niebezpieczne dla osób, które je noszą, a także dla ich rodzin, ponieważ stają się znakiem obecności i działania złych mocy. Egzorcyści mówią, że u osób noszących talizmany lub amulety występują stany lękowe, depresyjne, przypadki nękania przez złe duchy, a nawet opętania.

Skuteczna obrona

Przez praktyki okultystyczne szatan imituje zbawienie, a czyni to w tym celu, aby doprowadzić człowieka do wiecznego potępienia. Jedynym Zbawicielem jest tylko Jezus Chrystus. Jeżeli człowiek zdecydowanie odrzuci wszelkie praktyki okultystyczne (wahadełka, horoskopy, amulety, wróżby, kontakty z bioenergoterapeutami, praktykowanie jogi, medytacji religii wschodnich itp., czytanie prasy i książek o tej tematyce) i podczas spowiedzi wyzna Jezusowi wszystkie swoje grzechy oraz z ufnością i wiarą przylgnie do Chrystusa obecnego w Eucharystii, uznając Go za swojego jedynego Zbawiciela i Pana, to wtedy Pan Jezus przyjdzie do niego z całą swoją miłością, czułością, dobrocią i nieskończonym miłosierdziem. Będzie leczył wszystkie jego rany i uwalniał go z niewoli grzechu i duchów nieczystych. Tylko Jezus jest naszym jedynym Panem i Bogiem. On stworzył nas dla siebie i poza Nim, żyjącym i działającym we wspólnocie Kościoła, nie znajdziemy ani szczęścia, ani miłości, ani życia wiecznego.

Ojciec Robert DeGrandis pisze o córce lekarza, która miała bardzo silne bóle gardła. Ojciec dawał jej różne leki, które jej w ogóle nie pomagały. Okazało się, że kobieta nosiła na szyi talizman w postaci złotego rogu, który miał odpędzać złe duchy. Na grupie modlitewnej proszono ją, aby pozbyła się tego talizmanu. Gdy to uczyniła, po modlitwie jej gardło zostało całkowicie uzdrowione. Wszystkie przedmioty, które miały styczność z okultyzmem, również symbole astrologiczne, posążki bożków, amulety, karty tarota, książki, filmy, talizmany, obrazki, znaki, nagrania z satanistyczną muzyką hard core rock należy natychmiast zniszczyć, gdyż uobecniają one demoniczne moce, które zakażają i zniewalają człowieka, doprowadzając do życiowych tragedii. Trzeba pamiętać, że w niektórych rodzinach mogą istnieć demoniczne klątwy pochodzące jeszcze z dawnych pokoleń, których istnienie uświadamia Duch Święty podczas modlitwy, które tylko Jego mocą mogą być zniszczone. Klątwę można zdjąć, oddając Chrystusowi siebie i całą swoją rodzinę na Jego wyłączną własność oraz odmawiając następującą modlitwę: „W imię Jezusa Chrystusa, mocą Jego Przenajświętszej Krwi zdejmuję klątwę ze swojej rodziny.”Jeżeli pragniesz się wyzwolić z niewoli szatana i zerwać ze wszelkimi praktykami okultystycznymi, pomódl się słowami następującej modlitwy: „Panie Jezu Chryste, przez pośrednictwo Twojej Niepokalanej Matki Maryi całkowicie zawierzam Ci siebie, swoje ciało i duszę, wszystko, czym jestem i co posiadam. Tylko Ty, Jezu, jesteś jedynym Panem mojego życia i dlatego z całego serca żałuję za swoje zaangażowanie się w praktyki okultystyczne… (tu powiedz, jakie to były praktyki – na przykład: uczestniczenie w seansach spirytystycznych, korzystanie z usług wróżek, magów, jasnowidzów, bioenergoterapeutów, używanie wahadełka, kart tarota, horoskopów, przepowiadanie przyszłości, wróżenie z ręki, praktykowanie jogi, noszenie talizmanów, pierścienia Atlantów itd.). Tylko Ty, Panie, jesteś moim jedynym Bogiem, jedyną miłością i nadzieją mojego życia. Wyrzekam się wszystkich okultystycznych praktyk, przez które dobrowolnie oddawałem(-łam) się pod panowanie szatana. Wyrzekam się ciebie, szatanie, i rozkazuję ci, w imię Jezusa Chrystusa, zaprzestać swojej działalności w moim życiu. Amen”. Wszyscy, którzy mają wahadełka, amulety, talizmany, pierścienie Atlantów, książki bądź inne przedmioty związane z okultyzmem, powinni je natychmiast zniszczyć i wyrzucić. Najskuteczniejszą obroną przed wpływem złych duchów jest stan łaski uświęcającej, dlatego jak najczęściej korzystajcie z sakramentu pokuty, przyjmujcie czystym sercem Jezusa w Eucharystii i prowadźcie głębokie życie modlitwy. Osoby, które miały kontakt z okultyzmem i na własnej skórze doświadczyły podstępnych działań złego ducha, prosimy o przysyłanie świadectw do redakcji „Miłujcie się!”, abyśmy publikując je, mogli demaskować podstępne działanie diabelskich mocy ukrytych w różnych odmianach okultyzmu.

ks. Mieczysław Piotrowski TChr ‚. Nr 3  „Miłujcie się” z 2012 roku

 

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

25 odpowiedzi na „Ks. M. Piotrowski TChr: Uprawianie okultyzmu, który jest religią szatana, prowadzi do całkowitego zniewolenia człowieka przez siły zła

 1. Anna pisze:

  Któż jak Bóg!

  W stolicy Włoch odbywa się ogromny marsz przeciwko legalizacji „małżeństw” homoseksualnych i adopcji przez nie dzieci. W manifestacji odbywającej się pod hasłem „Dzień Rodziny” bierze udział kilkaset tysięcy ludzi. Niektórzy mówią nawet o milionie uczestników.

  http://niezalezna.pl/75644-wielki-prorodzinny-marsz-w-rzymie-przeciw-malzenstwom-homoseksualnym

 2. wobroniewiary pisze:

  Warto wiedzieć, ci którzy nie mieli o tym pojęcia:
  „Marks, Engels, Lenin i Stalin, zajmowali się okultyzmem i całkowicie poddani byli panowaniu szatana:”

 3. eska pisze:

  To może nie całkiem na temat, ale warto się zapoznać. Bardzo ciekawy wykład o masonerii i jej obecnym działaniu w Polsce. Pomaga zrozumieć obecną rzeczywistość. Jako że masoneria to sataniści i jako, że występuje tam osoba „lekarza medycyny niekonwencjonalnej”, do którego chodziła polska wierchuszka polityczno-medialna, to w zasadzie jest i trochę w temacie okultyzmu.

  • wobroniewiary pisze:

   Eska, przestańmy przepraszać, za to że piszemy o czymś co uważam za ważne- ważne dziś, znalezione dziś to i wklejone pod dzisiejszym wpisem

   Admini nigdy na ten temat nikogo nie „upomnieli” – więc: róbmy swoje ❤
   adminka

   • eska pisze:

    Ależ ja nie przepraszam 😉 Raczej informuję, bo jednak są osoby, które zwyczajowo pod wpisami szukają odniesień w temacie, więc mogłyby i tutaj szukać czegoś typowo o okultyźmie. Te kilka słów komentarza dodałam raczej mając na pamięci to, o co też kiedyś proszono, że jak sie podaje link, to żeby napisać kilka słów, czego dotyczy. 🙂 ❤

    • mc2 pisze:

     Domyślam się że pisząc o ,, tych ” osobach miałaś na myśli pewnie mnie . Otóż ja sam umieszczam często wpisy nie na temat, ale nie umieszczam wpisów o znaczeniu drobnym z innych krajów . Po za tym to sprawa adminów co uważają za słuszne .
     A tytuł twojego linku odnosi się do wydarzeń w Polsce.

    • wobroniewiary pisze:

     Nie mc2, tu był pan, który wszystkich po kolei ustawiał, łącznie ze mną – ledwo wszedł na tę stronę.
     Ty jesteś „swój, stary czytelnik” 🙂

    • mc2 pisze:

     A myślałem że chodzi o mnie . Całkiem serio . 🙂

    • eska pisze:

     Tak… nawet dostałam od Adminki „złote usta” za wypowiedź do tego pana 😉
     Ale tak poza tym, to na serio zwyczaj pisania na temat jest na wielu portalach, a ja zakładam, że na tutejszy blog wciąż wchodzą nowe osoby, które mogą być ineco zdezorientowane tym, że tutaj tak nie jest. Sama byłam, jak się z tą stroną spotkałam. Potem przywykłam. Ale ostatnie akcenty w tym temacie przypomniały mi, że to jest wciąż nowość dla wielu goszczących tu pierszy raz i warto pomyśleć także i o tym, aby informując o czymś uwzględnić ich istnienie. 🙂

     @mc2 – co do Ciebie, to mam troszkę wrażenie, że czasem trudno Ci się pogodzić z sytuacjami i decyzjami, które nie pasują do Twoich wyobrażeń o tym, jak powinno być. To dobra przestrzeń, by ćwiczyć sie w pokorze i pamiętaniu, że nie wszystko jeszcze wiemy lub rozumiemy i może dlatego postrzegamy coś inaczej niż kto inny. Cóż, wszyscy musimy się w tym ćwiczyć, bo wszyscy mamy tendencję do myślenia, że znamy wystarczająco dużo okoliczności, by orzekać, gdzie jest racja. 😉 Pozdrawiam ❤

 4. wobroniewiary pisze:

  ….On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy? On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: Milcz, ucisz się! Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza…

  Ewangelia na dziś:
  (Mk 4,35-41)
  Gdy zapadł wieczór owego dnia, rzekł do nich: Przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy? On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: Milcz, ucisz się! Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?
  https://ewangeliadlanas.wordpress.com/2016/01/30/30-stycznia-wspominamy-blogoslawionego-bronislawa-markiewicza-prezbitera/

 5. Teresa pisze:

  Aż miło i mądrze wejść na ten blog w porównaniu do blogu „…”, co mam czasami wrażenie że to blog „u czarnego” …”boksowania”, krytyka księży, krytyka sakramentalia egzorc.
  Mam wrażenie że nie wiele ma wspólnego z Matką Bożą i Różańcem – ….
  Nie wiem czy to moje takie tylko spostrzeżenie

  • wobroniewiary pisze:

   Usuwam dane, pozwalające trafić o kogo chodzi, po prostu jak coś nam nie odpowiada – nie wchodzimy tam, ale nie chcę by u nas wymieniano nazwy innych stron katolickich, z którymi coś nie tak.

   Powodów jest wiele, ale nie będę ich wymieniać.
   Katolicy, łączmy się w tym co dobre 🙂

 6. Magda pisze:

  To prawda, okultyzm jest religią szatana!

 7. wobroniewiary pisze:

  Ojcze, Synu i Duchu Święty, Trójco Przenajświętsza, Dziewico Niepokalana, Archaniołowie, Aniołowie i Święci, zstąpcie na mnie. Przemień mnie Panie, ukształtuj mnie, napełnij mnie sobą, posługuj się mną. Przepraszam Cię za każdy mój najmniejszy grzech i wyrzekam się każdego z nich w Imię Jezusa!
  Uwolnij mnie Jezu od każdej złej mocy, zniszcz ją, abym był zdrowy i mógł dobrze pracować. Oddal ode mnie czary, czarną magię, czarne msze, przedmioty zaczarowane, przekleństwa, uroki, napady złego ducha, opętanie diabelskie, obsesję diabelską, wszystko, co jest złem, grzechem, zawiścią, zazdrością, przewrotnością, chorobą fizyczną, psychiczną, moralną, duchową, pochodzącą od złego ducha!
  Rozkazuję Mocą Boga Wszechmogącego, w Imię Jezusa Chrystusa Zbawiciela, przez wstawiennictwo Niepokalanej Dziewicy, wszystkim duchom nieczystym, wszystkim ich objawom, które mnie niepokoją, aby mnie opuściły natychmiast! Aby mnie opuściły raz na zawsze! I by poszły do piekła wieczystego, związane przez Św. Michała Archanioła, Św. Gabriela, Św. Rafała, przez naszych Aniołów Stróżów, zmiażdżone piętą Najświętszej Dziewicy Niepokalanej. Amen!

 8. wobroniewiary pisze:

  „Odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu – Ja, Pan.” (Wj, 12)
  Te słowa dają do myślenia a ludzie dalej oddają cześć bóstwom egipskim 😦

  Czytam „Biblia w rok” na dziś i na jutro – pokochałam czytanie Pisma Św.
  „Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka aż do bydła i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu – Ja, Pan.”
  https://ewangeliadlanas.wordpress.com/biblia-w-rok/biblia-w-rok-styczen/biblia-w-rok-31-stycznia/

 9. robb pisze:

  Odsłuchajcie Ewangelii na dzisiaj ale też wysłuchajcie pięknego komentarza do tej Ewangelii.Komentarz poruszający.
  http://radioem.pl/doc/2937024.Ewangelia-z-komentarzem

 10. Magda pisze:

  Ciągłe bóle głowy, bezsenność, niepokoje psychiczne, nawet duchowe. W takim stanie idą do księdza i jeżeli ten jest świadom tych spraw, będzie mógł dokonać anamnezy (przypomnieć wydarzenia) i, według mego doświadczenia, w wielu przypadkach, których nie można było wytłumaczyć, odnajduje się prawie zawsze albo praktykowanie okultyzmu – i wtedy wszystko jest jasne – albo poddawanie się mniej lub bardziej regularnie różnym niekonwencjonalnym terapiom, albo kontakty z wróżkami, osobami będącymi jasnowidzami itp. Co wtedy należy czynić? Trzeba po prostu prosić w trakcie modlitwy o wyzwolenie – co wcale nie znaczy, że jest się opętanym, nie o to chodzi. Mogą jednak zaistnieć związki pomiędzy osobą, która was leczyła, a wami. Istnieje możliwość, że poprzez kanał tych więzi doznajemy negatywnych wpływów. Trzeba zatem prosić w modlitwie, aby Pan uciął wszelkie więzy, które mogłyby was wiązać z uprzednimi praktykami okultystycznymi”.

 11. wobroniewiary pisze:

  MODLITWA O OCHRONĘ PRZED ZŁEM

  Króluj nam Chryste,Jezu mój Panie i Boże i moje wszystko, który przez ofiarę krzyża odkupiłeś nas i pokonałeś władzę szatana, proszę Cię o wyzwolenie od wszelkiej złej obecności i wszelkiego wpływu złego ducha.
  Proszę Cię o to w Twoje Imię, błagam Cię o to przez Twe Rany,proszę Cię o to przez Twoją Krew, proszę Cię o to przez Twój Krzyż, proszę Cię oto przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej i Bolesnej. Niech Krew i Woda, które wytryskują z Twego boku, spłyną na nas
  aby nas obmyć, uwolnić. uzdrowić i uświęcić.

  Spotkanie młodych 12.12.2015- uwolnienie

 12. Sylwia pisze:

  Odnośnie artykułu , przeczytałam i zgodzę się z tym że wiele wróżek i wróżbitów , szamanów itd. chętnie otacza się religijnymi obrazami itd. Po to by odwrócić uwagę od tego co robią . A człowiek nieświadomy będzie w to wchodził, bo nie zda sobie sprawy że jest coś nie tak . Sama na własnym przykładzie pamiętam jak byłam nieświadoma zagrożenia wiele lat temu , gdy rozmawiałam z wróżką przez telefon . Ona zapytała mnie czy jestem osobą wierzącą -a ja oczywiście tak wierzę ( moja wiara była w tedy daleko od tego co teraz , wierzyłam w Boga ale i w wróżby niestety , nie znałam Pisma nie wiedziałam co Bóg o tym sądzi .. :/ ) . Ta wróżka powiedziała że skoro jestem wierząca , to mam sobie położyć obrazek pod poduszkę – nie podam tu w jakim celu , by kogoś nie korciło (chodzi mi tu o świeżo czytających ) . Później spotkałam się z innymi praktykami , gdzie wykorzystywano symbole religijne . Jest tego trochę . ale człowiek który nie jest świadomy tego , albo nie chce poznać prawdy to będzie w to brnął dalej . Musimy się mieć na baczności . Całe szczęście to Bóg pokazał mi że tak nie wolno ! i Chwała Mu za to ! ❤

 13. Sylwia pisze:

  A zapomniałam dopisać że to położenie obrazka miało być połączone z rytuałem tej wróżki na mnie , ona odprawiła jakieś tam magiczne coś.. a to bardzo istotne , samo położenie obrazka to nic , tu chodzi o coś zupełnie innego . Dlatego musimy zwracać uwagę co kto nam proponuje , bo potem może skończyć się to źle .

 14. Teresa pisze:

  Sylwia nie obwiniaj się , nad każdym szatan próbuje pracowac . Jest ksiązka „Uwolnienie z mocy złego ducha” /była na tym blogu polecana/ i jest modlitwa dla zniszczenia skutków praktyk magicznych . Polecam

  • Sylwia pisze:

   Tereso nie obwiniam się 🙂 było minęło . Ja napisałam to raczej u przestrodze innym . To nie jest tak że ja się obwiniam , wiem że Pan Bóg jest ze mną i z nami wszystkimi . Może to co napisałam wyglądało jak jakieś obwinianie ale nie . Ja się już z tym pogodziłam z moją przeszłością oddałam to Panu . I dziś wiele zmian jest w moim życiu , choć pewne sprawy muszę uporządkować . Wiem że muszę też pracować nad samą sobą . Ale dziękuję ci za te słowa , bo masz rację zły szuka dojścia do każdego człowieka . Dziękuję 🙂 .
   Wszystko co było oddałam Panu Bogu w spowiedzi a to co piszę to jako przestrogę .

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s