Akt wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP – modlitwy na czuwanie I-sobotnie

Wielka obietnica Niepokalanego Serca Maryi

serce_nmp 2Matka Najświętsza objawiając się dzieciom w Fatimie w 1917 r. powiedziała m.in.:

„Widzieliście Piekło, do którego idą grzesznicy. By ich ratować, Pan Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeśli ludzie się nie nawrócą, Bóg ześle karę, jakiej świat jeszcze nie widział. Wszystko jest w waszych rękach. O, gdyby ludzie zechcieli wejść w siebie i żałować za swoje grzechy!”

10 XII 1925 r. Matka Boża objawiając się siostrze Łucji, ukazała jej swoje Serce otoczone cierniami i powiedziała: „Spójrz, córko moja na to Serce otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie ranią mnie co chwilę bluźnierstwami i zniewagami. Ty przynajmniej staraj się pocieszać Mnie, i oznajmij w moim Imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z Łaskami potrzebnymi do zbawienia tym wszystkim, którzy w pierwsze soboty pięciu następujących po sobie miesięcy wyspowiadają się, przyjmą Komunię Świętą, odmówią Różaniec i będą mi towarzyszyć przez 15 minut w rozważaniu Tajemnic Różańca Świętego, a to wszystko, aby wynagrodzić mojemu Niepokalanemu Sercu”.

Modlitwy wynagradzające Najświętszemu Sercu Maryi – pięć pierwszych sobót miesiąca

Modlitwa wprowadzająca na każdy dzień

Niebieska Matko i Pani. Uciekamy się do Twego Matczynego i Niepokalanego Serca ożywieni dziecięcą ufności i porywem miłości, aby Je uwielbiać i aby wzywać Jego potężnego wstawiennictwa. Tę pokorną cześć, jaką Tobie oddajemy, łączymy ze wspaniałością uwielbienia, które bez; przerwy i z niewyczerpaną gorliwością składają Ci błogosławione chóry anielskie, święci w niebie i wszyscy słudzy na ziemi. W szczególności łączymy tę cześć z nieprzemijającą chwałą, jaką otacza Cię Przenajświętsza Trójca, Ciebie którą Ona wybrała sobie za Córkę, Oblubienicę i Matkę. Wspomnij na nas, o Maryjo, na nas, którzy wzdychamy na tym padole łez, błagając Cię pełni ufności. Racz nam wyprosić u Boga łaski, o które prosimy przez tę nowennę. Amen.

Pierwsza sobota pierwszego miesiąca

O Niepokalane Serce Maryi, jaśniejące czystością! Ty jesteś najpiękniejszym kwiatem Bożego ogrodu. Ty jesteś tym cudownym rajem, którego nie splamił żaden grzech. Udziel nam łaski, by za Twoim przykładem służyć Bogu sercem czystym i niesplamionym oraz ze wszystkich naszych sił unikać najmniejszych cierpień, które moglibyśmy zadać Bogu.
Zdrowaś Maryjo…  Litania do Niepokalanego Serca Maryi…

Pierwsza sobota drugiego miesiąca

O Niepokalane Serce Maryi, które powierzyło swe dziewictwo Bogu Najwyższego Majestatu! Ty jesteś nienaruszoną liliją, zieloną i kwitnącą oazą na pustyni świata. Tą, która przyciągnęła spojrzenie Boga. Przyciągnij śladem Twojego dziewictwa wielką liczbę dusz, które oparłyby się pokusom ziemskim, by oddać się bezgranicznie Bogu.
Zdrowaś Maryjo…  Litania do Niepokalanego Serca Maryi…

Pierwsza sobota trzeciego miesiąca

O Niepokalane Serce Maryi, gorejące Bożą miłością! Ty jesteś płomieniem rozpalonym przez samego Ducha Świętego, podsycanym oliwą Jego Miłości. W Twym Sercu ten święty płomień nigdy nie gaśnie. Uproś nam łaskę miłowania Boga z całego serca, z całej duszy, a bliźnich tak, jak ich kocha sam Bóg i Twe Niepokalane Matczyne Serce.
Zdrowaś Maryjo…  Litania do Niepokalanego Serca Maryi…

Pierwsza sobota czwartego miesiąca

O Niepokalane Serce Maryi, pogrążone w nabożnej kontemplacji! Twoje myśli i umysł pozostają złączone, zjednoczone z Bogiem. Właśnie w ciszy Twojej świętości rozważałaś słowa Twego Syna i tajemnice Odkupienia. Odrzuć 1 roztargnienia, które przeszkadzają naszemu skupieniu i skieruj nasz umysł ku Bogu.
Zdrowaś Maryjo…  Litania do Niepokalanego Serca Maryi…

Pierwsza sobota piątego miesiąca

O Niepokalane Serce Maryi, wzorze pokory! Bogactwo Twoich łask i Twoich cnót pozwoliło Ci zstąpić w dolinę pokory. To właśnie Twój duch skromności i pokory znalazł łaskę przed Bogiem i umożliwił Synowi zamieszkanie w Twoim Sercu. Naucz nas tej pokory, która pozwala nam podporządkować się we wszystkim Woli Bożej.
Zdrowaś Maryjo…    Litania do Niepokalanego Serca Maryi…

Akt przebłagalny na pierwszą sobotę miesiąca

Święta Maryjo, Ciebie Bóg Wszechmogący stworzył w sprawiedliwości, aby objawiać w Tobie wielkie miłosierdzie Swoje i Swoją chwałę. Wysławiamy Niepokalane Poczęcie i Twoje Serce, które Duch Święty obdarzył pełnią łaski, a zarazem wyznajemy, żeś godna czci i chwały. Dlatego na wynagrodzenie Twemu Sercu za zniewagi Twojego Imienia modlimy się pozdrowieniem anielskim: Zdrowaś Maryjo…

(W nabożeństwie publicznym można odśpiewać: Ave, ave itd. z pieśni: Po górach, dolinach).

Święta Maryjo, błogosławionaś między niewiastami jako Rodzicielka Bożego Syna. Poczęłaś Go wszechmocą Ducha Świętego, gdyś w pokorze wyrzekła do Archanioła: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Jako zaś Matka Chrystusowa jesteś Matką pięknej miłości, którą sam Duch Święty rozpalił w Sercu Twoim i doskonale upodobnił je do Boskiego Serca Twojego Syna. Wyznając przeto, żeś godna czci i chwały, niesiemy Twemu Sercu wynagrodzenie za wszelkie zniewagi Imienia Twego i modlimy się do Ciebie pozdrowieniem anielskim: Zdrowaś Maryjo…

Święta Maryjo, najmilsza Matko nasza z woli Swego Syna! Tyś w Swoim Sercu wycierpiała całą Mękę Jego, a miecz boleści przeszył duszę Twoją. Dlatego Jezus Tobie, Swej Matce z Nim współcierpiącej, oddał skarby łask, jakie nam wysłużył Swoją ofiarą krzyżową. Godna przeto jesteś wszelkiej czci i chwały, bo z Twoich rąk spływa na nas błogosławieństwo niebieskie. Wysławiamy Cię, nadziejo zbawienia, a na wynagrodzenie Twemu Sercu za wszelkie zniewagi Imienia Twego modlimy się pozdrowieniem anielskim: Zdrowaś Maryjo…

K. Imię Twoje wspominać będą z pokolenia na pokolenie. W. Wszystkie narody na wieki wysławiać Cię będą.

Módlmy się: Boże, któryś Świętą Rodzicielkę Swojego Syna ubłogosławił w mocy swojej, by Jej chwała nie odeszła z ust ludzi, spraw to, prosimy, abyśmy, oddając cześć przeczystemu Jej Sercu oraz wynagradzając Jej za niewdzięczność ludzi i za wszelkie zniewagi Jej Imienia, mogli pod Jej opieką godnie Ciebie uwielbiać i Tobie się podobać. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

Obietnice Matki Najświętszej dane tym, którzy nabożeństwo Pierwszych Pięciu Sobót przyjmą i odprawią:
„Tym, którzy to nabożeństwo przyjmą, obiecuję ratunek. Przybędę w godzinie śmierci z całą Łaską, jaka dla ich wiecznej szczęśliwości będzie potrzebna. (…) Te dusze będą obdarzone szczególną Łaską Bożą; jako kwiaty przed Tronem Bożym je postawię”.

Akt całkowitego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi
wg św. Ludwika Marii Grignon de Montfort

O Niepokalana Matko! Ja, N., grzesznik(ca) niewierny(a) odnawiam dziś w ręce Twoje i zatwierdzani przyrzeczenia Chrztu Świętego: wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i jego spraw, a natomiast oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości Wcielonej, ażeby nieść swój krzyż za Nim każdego dnia mojego życia i być Mu wierniejszym(ą), aniżeli byłem(am) dotychczas. Dziś wobec całego Dworu Niebieskiego obieram sobie Ciebie, Maryjo, za moją Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam, jako Twój niewolnik(ca) ciało moje i duszę moją, dobra moje wewnętrzne i zewnętrzne, a nawet wartość wszystkich dobrych uczynków moich przeszłych, obecnych i przyszłych, i przekazuję Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania, tak mną samym(ą), jak i tym wszystkim, bez wyjątku, cokolwiek do mnie należy, według Twego upodobania, na większą Chwałę Bożą w czasie i w wieczności. Amen.

serce_nmp
Akt wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi

Najświętsza i Najdroższa Matko moja, Królowo Pokoju i Matko Miłosierdzia, ja, nędzny grzesznik, w uniżeniu najgłębszym, upadam przed Tobą i z miłością najgorętszą przepraszam Ciebie za grzechy swoje i za grzechy wszystkich grzeszników, że w takiej boleści pogrążaliśmy Twoje Niepokalane Serce. Ty się gniewać nie umiesz. Matko Najsłodsza, Ty kochać i cierpieć umiałaś, żyjąc na tej ziemi, a teraz, gdy królujesz w niebie, kochać i przebaczać umiesz. Więc przebacz nam, że tak okrutnie umęczyliśmy i tak strasznie ukrzyżowaliśmy Syna Twojego: przebacz nam, że dotąd grzechy nasze nieustannie Go na krzyż przybijają, przebacz, że tak znieważamy Jego łaski. Jego natchnienia, Jego słowa głoszone w Kościele i Jego święte Sakramenty. Przebacz wszystkie bluźnierstwa bezbożnych przeciw Tobie miotane. Przeacz nam wszystkie grzechy nasze: przebacz wszystkie zbrodnie całego świata, które ja, najniegodniejszy twój sługa, jako moje własne do Ciebie przynoszę. Zdejmij Je ze mnie, Matko Miłosierdzia, i rzuć w Rany Boskiego Syna Twojego, Przenajdroższą Krew Jego ofiarując za nas ojcu Przedwiecznemu, uproś łzy pokuty i zechciej od nas odwrócić straszne karanie, na które tak słusznie zasłużyliśmy. O Maryjo, Matko nasza, wszystkie krzywdy przez nas Twemu Niepokalanemu Sercu wyrządzone, nagradzamy Ci Przenajdroższym Sercem Jezusa, Jego miłość i błogosławieństwo ofiarując Tobie. O Maryjo, bądź za wszystko i bez końca uwielbiona! Niech będzie uwielbione Twoje Niepokalane Poczęcie, Twoje nienaruszone Dziewictwo, Twoje cudowne Wniebowzięcie, Twoje chwalebne królowanie nad niebem i ziemią. Twoje wszechmocne do Boga pośrednictwo, Twoje miłosierdzie bez granic, Twoje boleści na ziemi wycierpiane i wiekuiste radości Twoje. Cała i we wszystkim bądź pochwalona, o Maryjo wszelkiej chwały i miłości godna. Pozwól nam wielbić Ciebie nieustannie na tej ziemi i rozszerzać coraz więcej cześć ku Niepokalanemu Sercu Twojemu, a po śmierci zaprowadź nas do nieba, abyśmy z Tobą, o Matko Jezusa i Matko nasza. Trójcę Przenajświętszą po wszystkie wieki chwalili. Amen.

Advertisements
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Modlitwa i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

10 odpowiedzi na „Akt wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP – modlitwy na czuwanie I-sobotnie

 1. wobroniewiary pisze:

  Litania do obr_matka 3.jpg
  Niepokalanego Serca Maryi

  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
  Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata, Boże,
  Duchu Święty, Boże,
  Święta Trójco, Jedyny Boże,
  Najświętsze Serce Maryi, – módl się za nami.
  Najukochańsze Serce Córki Ojca niebieskiego,
  Przebłogosławione Serce Matki Syna Bożego,
  Wybrane Serce Oblubienicy Ducha Świętego,
  Serce Maryi, Trójcy Przenajświętszej przybytku,
  Przedziwne Serce Matki Stworzyciela,
  Najmilsze Serce Matki Odkupiciela,
  Serce Maryi, niepokalane,
  Serce Maryi, łaski pełne,
  Serce Maryi, najpodobniejsze do Serca Jezusowego,
  Serce Maryi, stolico mądrości,
  Serce Maryi, zwierciadło sprawiedliwości,
  Serce Maryi, tronie miłosierdzia,
  Serce Maryi, zbiorze wszelkiej świątobliwości,
  Serce Maryi, Arko przymierza,
  Serce Maryi, Bramo niebieska,
  Serce Maryi, najchwalebniejsze,
  Serce Maryi, najpotężniejsze,
  Serce Maryi, najdobrotliwsze,
  Serce Maryi, najwierniejsze,
  Serce Maryi, najlitościwsze,
  Serce Maryi, najłagodniejsze,
  Serce Maryi, najczystsze i najniewinniejsze,
  Serce Maryi, w pokorze niezgłębione,
  Serce Maryi, najcierpliwsze,
  Serce Maryi, wzorze panieńskiej skromności,
  Serce Maryi, któreś pragnieniem świętym zbawienie przyspieszyło,
  Serce Maryi, miłością Boga pałające,
  Serce Maryi, mieczem boleści przeszyte,
  Serce Maryi, przy śmierci Jezusa z żalu obumierające,
  Serce Maryi, przy zmartwychwstaniu Jezusa radością ożywione,
  Serce Maryi, przy wniebowstąpieniu Jezusa słodkością napełnione,
  Serce Maryi, przy zesłaniu Ducha Świętego nową łask pełnością obdarowane,
  Serce Maryi, światłości błądzących,
  Serce Maryi, pociecho strapionych,
  Serce Maryi, jedyna po Bogu grzesznych ucieczko,
  Serce Maryi, nadziejo Tobie ufających,
  Serce Maryi, obrono w pokusach,
  Serce Maryi, zadatku obietnic Jezusowych,
  Serce Maryi, ratunku konających,
  Serce Maryi, które nikim nie gardzisz,
  Serce Maryi, radości serc ludzkich,
  Serce Maryi, wesele Aniołów i Świętych,
  Serce Maryi, jasnością i chwałą w niebie ukoronowane,

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  K.: Święte i miłościwe Serce Maryi, Matki Bożej, módl się za nami!
  W.: Aby i nasze serca zapłonęły Boską Miłością.

  Módlmy się:
  Boże miłosierny, Ty napełniłeś Niepokalane Serce Maryi Panny dobrocią dla zbawienia grzeszników i dla pociechy utrapionych. Spraw, abyśmy prosząc o to Najsłodsze Serce o wstawiennictwo, otrzymali łaskę powstania z naszych grzechów i ratunek w każdej potrzebie.
  W.: Amen.

 2. wobroniewiary pisze:

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości
  i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niechaj go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Niżej możemy wpisywać intencje, w których mamy się nawzajem omadlać 😉

 3. wobroniewiary pisze:

  Modlitwa za rodziny i opiekę, polecana przez papieża Leona XIII

  O Boże dobroci i miłosierdzia! Twojej wszechwładnej opiece polecamy dom nasz, rodzinę i wszystko co posiadamy. Błogosław nam wszystkim, jak błogosławiłeś Najświętszej Rodzinie w Nazarecie.

  Najświętszy Odkupicielu, Jezu Chryste! Przez miłość, dla której stałeś się człowiekiem, aby nas zbawić, przez miłosierdzie, dla którego za nas na krzyżu umarłeś, prosimy Cię, błogosław domowi, rodzinie i domownikom naszym. Zachowaj nas od wszelkiego złego i od zasadzek ludzkich i szatańskich; strzeż nas przed piorunami, gradem, niebezpieczeństwem ognia, powodzią i złą pogodą; zachowaj nas od gniewu Twego, od nienawiści i złych zamiarów nieprzyjaciół naszych, od zarazy, głodu i wojny. Nie dopuść, aby kto z nas umarł bez Sakramentów Świętych. Daj nam błogosławieństwo Swoje, abyśmy stale wyznawali wiarę naszą, która nas do uświęcenia prowadzi; byśmy w smutkach i cierpieniach zachowali nadzieję, czyniąc stale postępy w miłości Twojej i bliźniego.

  O Jezu, błogosław nam i strzeż nas!

  O Maryjo, Matko łaski i miłosierdzia, błogosław nam i strzeż nas przed złym duchem; prowadź nas macierzyńską Swą ręką przez ten padół płaczu; pojednaj nas ze Swym Synem i Jemu nas polecaj, abyśmy Jego obietnic godnymi się stali.

  Święty Józefie, Opiekunie Zbawiciela naszego, Obrońco Jego Świętej Matki i Głowo Świętej Rodziny, błogosław nam, chroń zawsze mieszkanie nasze.

  Święty Michale, broń nas przed wszelką złością piekła!
  Święty Gabrielu, daj nam poznać świętą wolę Bożą!
  Święty Rafale, zachowaj nas od chorób i niebezpieczeństw życia!
  Święci Aniołowie Stróżowie, utrzymujcie nas dniem i nocą na drodze zbawienia!
  Święci Patronowie, módlcie się za nami przed tronem Boga!
  Błogosław domom naszym, Boże, Ojcze, któryś nas stworzył, Ty, Boże Synu, któryś za nas na krzyżu cierpiał, i Ty Duchu Święty, któryś nas na Chrzcie uświęcił. Niech Trójca Przenajświętsza strzeże ciała naszego, oczyszcza duszę naszą, kieruje sercem naszym i doprowadzi nas do żywota wiecznego.

  Chwała niech będzie Ojcu, chwała Synowi, chwała Duchowi Świętemu. Amen.
  (Odpust 500 dni raz na dzień)

  Święty Józefie, Opiekunie Zbawiciela naszego, Obrońco Jego Świętej Matki i Głowo Świętej Rodziny, błogosław nam, chroń zawsze mieszkanie nasze!

 4. kasiaJa pisze:

  Nowenna do św Antoniego

  Wstęp:
  Przeczysta lilio niewinności, drogi klejnocie ubóstwa, jasna gwiazdo świętości, chwalebny św. Antoni, który miałeś szczęście piastować na rękach Dzieciątko Jezus, z ufnością uciekamy się do ciebie, błagając, byś nas przyjął pod swoją opiekę. Uproś nam u Boga łaskę szczerego żalu za grzechy i łaskę miłowania Go nade wszyst­ko. Ufamy, że za twoją przyczyną zwyciężymy wszystkich nieprzyjaciół naszej duszy i będziemy służyć Bogu, najlepszemu Ojcu, przez całe życie w świętości i sprawiedliwości, a potem z tobą ko­chać i uwielbiać Go na wieki w niebie. Amen.

  DZIEŃ PIERWSZY (4 CZERWCA)
  Święty Antoni, słysząc w swej duszy wołanie Chrystusa: „Pójdź za Mną”, natychmiast porzuca bogactwa, wyrzeka się światowej sławy i mimo młodego wieku wstępuje do zakonu Kanoników Regularnych. I my bądźmy zawsze posłuszni wszystkim natchnieniom łaski Bożej, gdyż one prowadzą nas do osiągnięcia ostatecznego celu naszego życia.

  Święty Antoni, wyjednaj nam u Boga łaskę naśladowania ciebie, abyśmy byli posłuszni natchnieniom Bożym, które codziennie nawołują nas do pokuty i wierniejszej służby Jemu. Niech przez doczesność szukamy zawsze tego, co będzie miało wartość w wieczności.

  Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny:
  Przedziwny i chwalebny św. Antoni, wsławio­ny przez cuda i przez łaskawość Jezusa Chrystusa, którą ci okazał, gdy przyjąwszy postać Dzieci­ny, na twych rękach raczył spocząć. Wyjednaj nam u Jego dobroci łaskę, której z całego serca pragniemy. Ty, który zawsze byłeś tak litościwy dla biednych grzeszników, nie zważaj na nasze przewinienia i grzechy, ale na chwałę Boga, która jeszcze raz niech będzie przez ciebie wsławiona, oraz na zbawienie naszych dusz, o które prosimy w naszej modlitwie.

  • magda pisze:

   Dziękuję Kasiu za przypomnienie nowenny, od niedawna mam figurkę św. Antoniego i to będzie pierwsza moja nowenna do Niego ( oczywiście przy Jego Postaci). Chyba bym zapomniała, a przecież 13 Jego święto 🙂

 5. Anna pisze:

  Matko Najświętsza, dziękuję Ci za wszystko dobro które mnie spotyka, za ludzi na których mogę liczyć. Proszę miej w swej opiece całą moją rodzinę i blogosław nam na każdy dzień naszego życia. Proszę też otocz opieką tych, którzy nas krzywdzą aby łuski spadly z ich oczu i niech zyją w spokoju i nam też pozwolą na spokojne życie. Otocz opieką moje córki i pomóż aby nie zeszły z drogi wiary, zachowały nadzieję i miłość. A doswiadczenia ktorych są udziałem niech nie rzutują na dalsze ich życie aby mogły w przyszlosci założyć szczesliwe rodziny.Jezu, Mario, św Józefie ratujcie dusze.

 6. Anna pisze:

  Niech dzisiejszy dzień będzie dobry i spokojny, wolny od smutku. Matko Najświętsza, dziękuję Ci za wszystko dobro które mnie spotyka, za ludzi na których mogę liczyć. Proszę miej w swej opiece całą moją rodzinę i blogosław nam na każdy dzień naszego życia. Proszę też otocz opieką tych, którzy nas krzywdzą aby łuski spadly z ich oczu i niech zyją w spokoju i nam też pozwolą na spokojne życie. Otocz opieką moje córki i pomóż aby nie zeszły z drogi wiary, zachowały nadzieję i miłość. A doswiadczenia ktorych są udziałem niech nie rzutują na dalsze ich życie aby mogły w przyszlosci założyć szczesliwe rodziny.Jezu, Mario, św Józefie ratujcie dusze.

 7. mariaP pisze:

  ***
  Szczególniej zaś to Niepokalane Serce męczeństwo cierpiało pod krzyżem.
  Dwa tam były na Kalwarii ołtarze: dwie spełniały się na nich ofiary:
  na jednym całopalną ofiarą było Ciało Jezusowe, na drugim Serce Maryi;
  albo, lepiej mówiąc, jeden tylko był ołtarz, krzyż Chrystusów, do którego z Boskim Ciałem Zbawiciela przybite było i Niepokalane Serce Jego Matki.
  O Maryjo, współczującego głosem mówi do Bogarodzicy św. Bonawentura,
  o Matko moja, gdzie jesteś? pod krzyżem?
  Raczej mówić mogę, że na krzyżu, z ukochanym Synem swoim ukrzyżowana!
  I rzeczywiście, czym dla ciała Jezusowego były gwoździe, tym dla Serca Maryi była Jej miłość do Boskiego Syna.
  Na krzyżu Jezus ciało swoje, a Maryja Serce swe Bogu ofiarowała,
  Jej boleść góruje ponad cierpieniami męczenników wszystkich;
  męczennicy całopalili życie swe, a Maryja ofiarowała życie Boskiego Swego Syna, które było Jej nierównie droższym od własnego.

  Przykłady.
  Upokorzenie i pogarda najwięcej człowiekowi dokuczają.
  Ale też są prawdziwym męczeństwem serca, rzeczywistą ofiarą duchową, która od nas należy się Bogu, jeśli chcemy łaskę mieć u Maryi.
  Św. Alfons poniósł tego rodzaju męczeństwo i wtenczas zajaśniała jego cnota. Przygnębiony najohydniejszemi oskarżeniami, ani słówkiem się nie odezwał przeciwko swym potwarcom;
  powtarzał tylko z Jezusem: Ojcze odpuść im.
  W tym srogim prześladowaniu pocieszył się przypominając sobie, co Maryja pod krzyżem cierpiała.
  Sprawiedliwość Boska wdała się w tę sprawę.
  Potwarcy św. Alfonsa język oparszywiał i robaki toczyć go poczęły. Poznał on wtenczas, że wielką popełnił zbrodnię i odwołał swe potwarze.
  Wspólnik jego zbrodni w rozpaczy umarł, a przed śmiercią wył jakby pies.
  Drugi, który także należał do zapamiętałych wrogów i prześladowców świętego, w konwulsjach rycząc ducha wyzionął.
  Trzeciemu, który gonił za fałszywymi świadkami, uschła ręka, syn umarł, a potem on sam zwariował i w nędzy umarł.
  Słowem, wszyscy, co przeciwko świętemu występowali, doświadczyli na sobie miecza sprawiedliwości Boskiej.
  Kiedy nas prześladują, kiedy nas spotwarzają, w cierpliwości naśladujmy św. Alfonsa. Powiedział on:
  „upokorzenia dobrowolne, które sami sobie zadajemy, dobre są;
  jednak lepsze są te, które od drugich ponosimy”.
  Dla miłości Maryi, w świętem zjednoczeniu z męczeństwem Jej Serca cierpliwie i bez nienawiści, od drugich upokorzenia i krzywdy ponośmy.

  Modlitwa.
  O Przenajświętsza Dziewico!
  największe i najwspanialsze ze wszystkich stworzenie!
  z padołu płaczu, Ciebie grzesznik pozdrawiam!
  Wiem, że szczęśliwą jesteś, iż dobroczynność Twoja równa się Twej wielkości;
  wiem, że na to bogatą jesteś niebiańskimi skarbami, abyś je pomiędzy grzeszników rozdzielała ;
  wiem, że im biedniejsi i słabsi do Ciebie się o pomoc uciekają, tym ochotniej dla nich otwierasz Serce, ażeby się nad nimi ulitować i zbawić ich.
  O Matko moja!
  cierpienia swe pod krzyżem ofiaruj za mnie Bogu i wyproś niemi prawdziwą skruchę za grzechy.
  Tyleś miała do cierpienia dla grzeszników, ja sam Cię zasmucałem często grzechami moimi;
  o Maryjo, wyproś dla mnie tę łaskę, abym Ci serca na przyszłość niewdzięcznością nie rozranił nigdy.
  Bo i cóż by mi pomogły cierpienia Twoje, gdybym chował niewdzięczne dla Ciebie serce?
  Cóż by mi pomogło miłosierdzie Twoje, gdybym znowu niewiernym był Tobie? Uchowaj mnie Boże od tego.
  Racz dla mnie wyprosić to wszystko, czego mi brakuje – u Boga wyprosić wszystko możesz – a wszystkich proszących wysłuchujesz – więc błagam Cię, wyproś dla mnie łaskę, abym nigdy nie zgrzeszył a zawsze Boga kochał.
  Amen.
  &
  Niepokalane Serce Maryi, czyli rozmyślania na miesiąc Maryi.
  według św. Alfonsa
  http://msza.net/i/cz14_14.html

 8. mariaP pisze:


  O Maryjo , piekna Pani !

 9. Paweł pisze:

  1.”SŁODKIE SERCE MARYI, BĄDŹ MOIM RATUNKIEM.”
  (Odpust 300 dni za każdym razem; odpust zupełny raz na miesiąc w dniu dowolnym dla tych, którzy to westchnienie odmawiali codziennie przez miesiąc cały. – Pius IX, Dekr. Św. Kongr. 30 września 1852).
  [Za: Ks. Kazimierz Wilczyński T.J. „Znak na niebie”, wydanie VI, Kraków – Warszawa/Struga 1992, Wydawnictwo „Michalineum”, „za pozwoleniem Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dn. 25 III 1986 r. Nr 1592/K/86 – Notariusz: Ks. Stanisław Pyzel, Wikariusz Generalny: +Zb. J. Kraszewski”; str. 158]

  2. AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI podyktowany przez Matkę Bożą w Medjugorju w dniu 28 listopada 1983 (widząca: Jelena):

  a) ”O Niepokalane Serce Maryi, które jest przepełnione dobrocią, okaż nam swoją miłość. Niech ogień Twego Serca, Maryjo, zstąpi na wszystkie narody. Kochamy Cię niezmiernie. Wyryj w naszych sercach prawdziwą miłość. Niech tęsknią za Tobą. Maryjo, cicha i pokornego Serca, pamiętaj o nas, gdy popełniamy grzech. Ty wiesz dobrze, że jesteśmy grzesznymi ludźmi. Przez Twoje Serce, najświętsze i macierzyńskie, ulecz nas od wszelkich chorób duchowych. Spraw, byśmy umieli kontemplować Twoją dobroć i abyśmy się zwrócili do Twego płomiennego Serca. Amen”.
  [Za: Rene Lejeune „Posłanie z Medjugorje. 365 dni z Maryją”, wydanie Wydawnictwa Księży Marianów, Warszawa 1992; str. 40]

  b) A oto inne tłumaczenie tego samego „Aktu poświęcenia się…”:
  „O Niepokalane Serce Maryi, przepełnione dobrocią,
  okaż nam swą miłość.
  Niech płomień Twego Serca, o Maryjo,
  zstąpi na wszystkie ludy.
  Kochamy Cię niezmiernie.
  Odciśnij w naszych sercach prawdziwą miłość.
  Niech nasze serce tęskni za Tobą.
  O Maryjo, cicha i pokornego serca,
  pamiętaj o nas, kiedy grzeszymy.
  Wiesz, że my, ludzie, jesteśmy grzeszni.
  Przez Twe Przenajświętsze i macierzyńskie Serce
  uzdrawiaj nas z wszelkiej choroby duchowej.
  Spraw, byśmy umieli widzieć
  dobroć Twego matczynego Serca
  i byśmy się w ten sposób nawracali
  w Jego płomieniu.
  Amen.”
  [Za: „Słowa z nieba. Wszystkie orędzia z Medjugoria” pod redakcją Doroty Szczerby, w przekładzie Agnieszki Kuryś i Zofii Oczkowskiej, wydanie Wydawnictwa Księży Marianów, Warszawa 1997; str. 245]

  3. Maryjne akty strzeliste wzięte z dostępnych mi książeczek, z których każdy był obdarzony odpustem 300 dni wg nadań odpustowych przedsoborowych:
  a) ”Królowo Różańca świętego, módl się za nami.”
  b) ”Matko miłości, boleści i miłosierdzia, módl się za nami.”
  c) ”O Maryjo, spraw, abym żył w Bogu, z Bogiem i dla Boga.”
  d) ”Święta Maryjo, Dziewico, Boża Rodzicielko, wstaw się za mną.”
  e) ”O Maryjo, niech w miłości Twojej wytrwają dzieci Twoje.”
  f) ”Nasza Pani Jasnogórska, módl się za nami.”
  g) ”Święta Maryjo, wspomożenie wiernych, módl się za nami.”
  h) ”O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.”
  i) ”Przez Twoje święte i Niepokalane Poczęcie, o Najświętsza Maryjo Panno, oczyść serce, ciało i duszę moją. Amen.”
  j) ”Tobie, o Dziewico Matko, któraś nigdy żadną zmazą ani winy pierworodnej ani uczynkowej dotkniętą nie była, czystość mego serca polecam i powierzam.”
  k) ”Maryjo, Matko łaski, Matko Miłosierdzia, broń mnie od wroga i przyjmij w godzinę śmierci.”
  l) „Dziewico Maryjo, pobłogosław nas Twoim Bożym potomkiem.”

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s