Prośba o szturm modlitewny za ks. Adama Lenika. Dziś rozpoczynamy Nowennę do Najświętszej Krwi Chrystusa

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
W dniu dzisiejszym ks. Adam Lenik (przyjaciel ks. Adama Skwarczyńskiego) został zabrany do szpitala.
OGROMNA PROŚBA O SZTURM MODLITEWNY DO NIEBA W JEGO INTENCJI
Nadesłała: Małgorzata

Dziś środa – Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a ks. Adam to Maryjny Kapłan, pomódlmy się za ks. Adama do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

*******
Nowenna do Krwi Chrystusa przed uroczystością
Najświętszej Krwi Chrystusa

Odma­wia się przez 9 dni w połą­cze­niu z inną modli­twą do Krwi Chry­stusa np. Lita­nią do Krwi Chry­stusa).

Panie Jezu Chryste, kiedy w czter­dzie­ści dni po swoim zmar­twych­wsta­niu wra­ca­łeś do Ojca, kaza­łeś swoim uczniom, razem zgro­ma­dzo­nym, ocze­ki­wać na zesła­nie Ducha Świę­tego. Przez dzie­więć dni trwali na modli­twie, aby otrzy­mać dar ponad wszyst­kie dary, aby stać się praw­dzi­wymi Apo­sto­łami. Ufa­jąc, że i nam dzi­siaj udzie­lisz swo­ich darów i bło­go­sła­wień­stwa, pro­simy Cię:

Oświeć nasz rozum i oczyść serce, aby­śmy dobrze umieli się modlić. Jak Apo­sto­łom, udziel i nam łaski trwa­nia na modli­twie wraz z Maryją. Ona jest prze­cież Słu­żeb­nicą Pań­ską i „Wszech­mocą błagającą”.

Panie, Ty powie­dzia­łeś: „pro­ście, a będzie wam dane; szu­kaj­cie, a znaj­dzie­cie; kołacz­cie, a otwo­rzą wam”. Zachę­ceni Twoim sło­wem, przy­cho­dzimy dzi­siaj do Cie­bie, aby z ufno­ścią przed­sta­wić ci nasze prośby.

(chwila ciszy)

Jezu, ufamy Two­jej miło­ści i Two­jemu miło­sier­dziu, które oka­za­łeś nam przez swoją naj­droż­szą Krew. Zawsze z cier­pli­wo­ścią pochy­la­łeś się nad bied­nymi i cho­rymi, nad wzgar­dzo­nymi i grzesz­ni­kami. Jak otar­łeś łzy wdowy z Nain, wysłu­cha­łeś prośby set­nika i nagro­dzi­łeś ufność Marty, tak i nas obdarz rado­ścią dozna­nej od Cie­bie pomocy.

Lecz jeśli nasze pra­gnie­nia nie są zgodne z Twoją wolą, umoc­nij naszą wiarę. Z Tobą chcemy mówić: „Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się sta­nie”. Wzbudź w nas ufność, ze Twoje plany wzglę­dem nas są naj­lep­sze, choć nie zawsze je rozumiemy.

Dzię­ku­jemy Ci już teraz za to w wszystko, co dla nas przy­go­to­wa­łeś, bo Ty jesteś Miło­ścią, i wszystko, co nam dajesz albo na nas dopusz­czasz, służy nam dla naszego uświęcenia. Amen.

Litania do Krwi Chrystusa: kliknij

II Nowenna do Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa,
polecana przez G. Amortha

krew Jezusa
O niezmierny i wieczny Majestacie Boży, Najświętsza Trójco: Ojcze, Synu i Duchu Święty, ja najpokorniejsze Twoje stworzenie adoruję i wielbię Ciebie, z wielkim uczuciem i uległością, które mogą ofiarować stworzenia. W obecności Twojej i Najświętszej Maryi Panny, Królowej nieba, w obecności mojego Anioła Stróża, moich Świętych Patronów i całego dworu niebiańskiego, potwierdzam, że tę modlitwę i prośbę, którą za chwilę rozpocznę do litościwej i miłosiernej Dziewicy Maryi przez zasługi drogocennej Krwi Jezusa, zamierzam uczynić z czystą intencją i przede wszystkim dla Twojej chwały, dla zbawienia mojego i mojego bliźniego. Z tego powodu oczekuję od Ciebie, mój Boże, najwyższe Dobro, za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy, otrzymać łaskę, o którą pokornie proszę ze względu na nieskończone zasługi Najdroższej Krwi Jezusa. Ale cóż mogę uczynić w obecnym stanie, w którym się znajduję, jeśli nie wyznać Tobie, mój Boże, wszystkie moje grzechy popełnione, aż do dzisiaj, prosząc Ciebie na nowo o oczyszczenie we Krwi Jezusa? Tak mój Boże, żałuję i boleję z tego powodu ze szczerego serca, nie z bojaźni przed piekłem, na które zasłużyłem, ale dlatego że obraziłem Ciebie, najwyższe Dobro. Postanawiam stanowczo z Twoją świętą łaską nie obrażać Ciebie więcej w przyszłości i unikać najbliższych okazji do grzechu. Miej miłosierdzie nade mną, Panie, przebacz mi. Amen.

Pod Twoją obronę uciekam się o Święta Matko Boża, nie lekceważ modlitwy, którą do Ciebie kieruję, o Dziewico chwalebna i błogosławiona.

O Boże, przybądź, by mnie zbawić. Panie, pośpiesz mi na pomoc. Chwała Ojcu…

„Wszystka piękna jesteś, o Maryjo i skazy pierworodnej nie ma w Tobie”. Jesteś najczystsza, o Dziewico Maryjo, Królowo Nieba i Ziemi, Matko Boża. Pozdrawiam Cię, czczę i błogosławię Cię na wieki. O Maryjo, do Ciebie się uciekam, Ciebie wzywam. Pomóż mi, o najsłodsza Matko Boża, pomóż mi, Królowo nieba, pomóż mi, najlitościwsza Matko i Ucieczko grzeszników, pomóż mi, Matko mojego najsłodszego Jezusa. A ponieważ nie ma rzeczy, o którą nie prosiłoby się Ciebie na mocy męki Jezusa Chrystusa, której, by się nie otrzymało od Ciebie, z żywą wiarą proszę Cię, byś udzieliła mi łaski, która tak bardzo leży mi na sercu. Proszę Cię o nią przez Boską Krew Jezusa wylaną dla naszego zbawienia. Nie przestanę wołać do Ciebie, aż mnie nie wysłuchasz. O Matko miłosierdzia, ufam, że otrzymam tę łaskę, ponieważ proszę Cię o nią przez nieskończone zasługi Najdroższej Krwi Twojego umiłowanego Syna. O Matko najsłodsza, przez zasługi Najdroższej Krwi Twojego Bożego Syna udziel mi łaski (tutaj prosi się o łaskę, której się pragnie).

1. Proszę Cię o nią, Matko Najświętsza, przez tę czystą, niewinną i błogosławioną Krew, którą Jezus przelał w czasie swojego obrzezania we wczesnym dzieciństwie, zaledwie ósmego dnia.

Zdrowaś Maryjo…

O Dziewico Maryjo, przez zasługi drogocennej Krwi Twojego Bożego Syna wstawiaj się za mną przed Ojcem niebieskim.

2. Proszę Cię o nią, o Maryjo Najświętsza, przez tę czystą, niewinną i błogosławioną Krew, którą Jezus przelał obficie w czasie agonii w Ogrodzie.

Zdrowaś Maryjo…

O Dziewico Maryjo, przez zasługi drogocennej Krwi Twojego Bożego Syna wstawiaj się za mną przed Ojcem niebieskim.

3. Błagam Cię o nią, Matko Najświętsza, przez tę czystą, niewinną i błogosławioną Krew, którą Jezus przelał obficie, gdy odarty i przywiązany do kolumny, był okrutnie biczowany.

Zdrowaś Maryjo…

O Dziewico Maryjo, przez zasługi drogocennej Krwi Twojego Bożego Syna wstawiaj się za mną przed Ojcem niebieskim.

4. Proszę Cię o nią, Matko Najświętsza, przez tę czystą, niewinną i błogosławioną Krew, która wypłynęła z głowy Jezusa, kiedy był ukoronowany bardzo ostrymi cierniami.

Zdrowaś Maryjo…

O Dziewico Maryjo, przez zasługi drogocennej Krwi Twojego Bożego Syna wstawiaj się za mną przed Ojcem niebieskim.

5. Proszę Cię o nią, Matko Najświętsza, przez tę czystą, niewinną i błogosławioną Krew, którą Jezus przelał, niosąc krzyż na drodze Kalwarii, a szczególnie przez tę żywą Krew zmieszaną ze łzami, którą Ty wylałaś, towarzysząc Mu w najwyższej ofierze.

Zdrowaś Maryjo…

O Dziewico Maryjo, przez zasługi drogocennej Krwi Twojego Bożego Syna wstawiaj się za mną przed Ojcem niebieskim.

6. Błagam Cię o nią, Matko Najświętsza, przez tę czystą, niewinną i błogosławioną Krew, która wypłynęła z ciała Jezusa, gdy był odarty z szat, tę samą Krew, którą przelał z rąk i ze stóp, kiedy był przybity do krzyża ciężkimi i bardzo kłującymi gwoździami. Proszę Cię o nią przede wszystkim przez Krew, którą przelał podczas swojej najsurowszej i rozdzierającej agonii.

Zdrowaś Maryjo…

O Dziewico Maryjo, przez zasługi drogocennej Krwi Twojego Bożego Syna wstawiaj się za mną przed Ojcem niebieskim.

7. Wysłuchaj mnie, najczystsza Dziewico i Matko Maryjo, przez tę najsłodszą i mistyczną Krew i wodę, która wypłynęła z boku Jezusa, gdy włócznią przebito Mu Serce. Przez tę najczystszą Krew udziel mi, o Dziewico Maryjo, łaski, o którą Cię proszę, przez tę Krew Najdroższą, którą głęboko czczę i która jest moim napojem na ołtarzu Pana Boga, wysłuchaj mnie o litościwa i słodka Dziewico Maryjo.

Zdrowaś Maryjo…

O Dziewico Maryjo, przez zasługi drogocennej Krwi Twojego Bożego Syna wstawiaj się za mną przed Ojcem niebieskim.

Aniołowie i Wszyscy Święci w niebie, którzy kontemplujecie chwałę Boga, zjednoczcie waszą modlitwę z tą modlitwą drogiej Matki i Najświętszej Królowej Maryi i uzyskajcie dla mnie u Ojca niebieskiego łaskę, o którą proszę przez zasługi drogocennej Krwi naszego Bożego Odkupiciela.

Również do Was się uciekam, Dusze Święte w czyśćcu, módlcie się za mnie i proście Ojca niebieskiego o łaskę, o którą błagam przez tę Krew Najdroższą, którą mój i wasz Zbawiciel przelał ze swoich Najświętszych Ran. Ja także ofiaruję za was Ojcu Przedwiecznemu Krew Przenajdroższą Jezusa, żebyście mogły radować się Nim w pełni i chwalić Go na wieki w chwale nieba, śpiewając: „Odkupiłeś nas, o Panie Boże, Twoją Krwią i uczyniłeś z nas królestwo dla naszego Boga”. Amen.

O dobry i umiłowany Panie Boże, słodki i miłosierny, zmiłuj się nade mną i nad wszystkimi duszami, tak żywymi, jak zmarłymi, które odkupiłeś Twoją Krwią drogocenną. Amen.

Niech będzie błogosławiona Krew Jezusa teraz i zawsze!

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Modlitwa i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

47 odpowiedzi na „Prośba o szturm modlitewny za ks. Adama Lenika. Dziś rozpoczynamy Nowennę do Najświętszej Krwi Chrystusa

 1. wobroniewiary pisze:

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości
  i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niechaj go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Niżej możemy wpisywać intencje, w których mamy się nawzajem omadlać 😉

  • Maggie pisze:

   Za Zuzannę i jej dzieciątko i szczęsliwe i w terminie rozwiązanie – jest w szóstym miesiącu p, a tętniak jaki ma w sercu się powiększył.

  • Maria Krzymowska pisze:

   Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus wczoraj to jest w srodę przy ołtarzu podczs Eucharystii zasłabł ksiądz Włodzimierz Cyran , zabrano Go szpitala , ale Dobry i Miłosierny Bóg pozwolił ,ze szybko doszedł do siebie i wrócił do domu ….Powierzajmy Maryi Matce Kapłanów wszystkich kapłanów . Pozdrawiam i łączę się w molitwie dziś o dwudziestej na Wieczorze z Jezusem i jutro w WArszawie w Świątyni Opatrzności Bożej na Wilanowie Maria z Pruszkowa

 2. Sylwia pisze:

  W intencji Ks. Adama Lenika o zdrowie dla niego. W intencji adminki Ewy i w intencji osoby Bogu wiadomej. Panie Boże ty wszystko wiesz. Dziękuję ci Panie Boże za pomoc w pewnej sprawie i proszę o dalszą pomoc w rozwiązaniu ważnej sprawy. Jezu Ufam Tobie. Maryjo Królowo rodzin- módl się za nami.

 3. ja pisze:

  Litania do Krwi Chrystusa

  Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
  Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu Odkupicielu świata, Boże,
  Duchu Święty, Boże,
  Święta Trójco, Jedyny Boże,
  Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca
  Przedwiecznego, wybaw nas!
  Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,
  Krwi Chrystusa nowego i wiecznego Przymierza,
  Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu
  spływająca na ziemię,
  Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
  Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,
  Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu,
  Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia.
  Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,
  Krwi Chrystusa, która w Eucharystii poisz i oczyszczasz dusze,
  Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia.
  Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,
  Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
  Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,
  Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,
  Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,
  Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,
  Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,
  Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,
  Krwi Chrystusa, otucho umierających,
  Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,
  Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,
  Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,
  Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
  przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
  wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
  zmiłuj się nad nami.

  K: Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
  W: I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego.

  Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, któryś Jednorodzonego Syna swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy radowali się wiekuistym szczęściem w niebie. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen

  http://www.sanktuarium.cpps.pl/czestochowa/litania-do-krwi-chrystusa.html

 4. ja pisze:

  Panie, uzdrowiłeś dziesięciu trędowatych, ale tylko jeden wrócił, aby Ci podziękować. „Gdzież jest dziewięciu pozostałych?” – zapytałeś, bolejąc nad niewdzięcznością uzdrowionych. My także często zapominamy o wdzięczności. Przyjmujemy czasami nawet odkupienie przez Twoją Najdroższą Krew, tak jakbyś był nam je winien. Przepraszamy za to i prosimy, przyjmij tę modlitwę jako wyraz wdzięczności i dobrej woli.

  Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy obrzezaniu, poddając się Prawu Mojżeszowemu. Twoje posłuszeństwo było pokutą za nasz brak gotowości do przyjęcia Woli Ojca.

  Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś na Górze Oliwnej. Nie chciałeś pomocy dwunastu legionów aniołów, lecz sięgnąłeś po kielich cierpienia. Twój kielich goryczy stał się dla nas kielichem zbawienia.

  Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy biczowaniu. Nie chciałeś żadnych względów, miałeś za to wzgląd na nas. Poprzez bicz, który ranił Ciebie, my zostaliśmy odkupieni.
  Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy koronowaniu cierniem. Byłeś prawdziwym Królem, ale wybrałeś koronę cierniową, abyśmy mogli królować z Tobą. Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś na drodze krzyżowej. Na niej wybawiłeś nas od błędnej drogi naszych grzechów.
  Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś na krzyżu. Nie wiedziałeś, co to grzech, a stałeś się „grzechem”, abyśmy otrzymali życie wieczne.
  Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy otwarciu Twego boku. Ubogi do nas przyszedłeś i krwawiąc nas opuściłeś, ale my staliśmy się bogaci dzięki Twej miłości. Amen.
  http://www.sanktuarium.cpps.pl/czestochowa/dziekczynienie.html

 5. DANUTA pisze:

  Prosze o odp. moja znajoma jakis czas temu uslyszala od franciszkanow , ze ma dar modlitwy wstawienniczej. ,czasem jest podrapana , czasem ma koszmary, a ostatno slyszala syk weza. mowila mi ze czesto ma zaplatany rozaniec choc go polozyla prosto. Modli sie duzo i bywa tak ze otwiera Biblie zadajac uprzednio jakies pytanie – mysle ze jak jej sie otworzylo na jakims zdaniu by sie ze mna nie kontaktowala wiecej –to tak zrobi. A moze to ja sie myle??

  • Maggie pisze:

   W Biblii takiej rady, i to ze wskazaniem Ciebie z Twoim imieniem nie ma w 100%. Biblii nie można traktować jak kart tarota.
   Inna sprawa jeśli ktoś się pomodli i otwiera Pismo Święte, ale bez zadawania pytań, to wówczas może znaleźć coś dla siebie.

   Jeszcze raz: Biblii nie można traktować wróżebnie.
   Ta znajoma potrzebuje kierownika duchowego i spowiednika.

 6. DANUTA pisze:

  Bog zaplac za odp. . NIECH BOG BLOGOSLAWI

  • Maggie pisze:

   Nie sugeruję niczego/nikogo innego jak: dobrego księdza. Widziałam kiedyś w TV dokumentalny program „Paranormal State” i tam dziewczyna z USA była nocami bita, skrabana tak, że na ciele, w tym na plecach miała napisy, w jakimś starodawnym języku (nie pamiętam jakim), którego nie znała, i ustawienie ukrytej kamery, potwierdziło to, że wiła się w bólach … ale sama się nie okaleczała. Egzorcyzm jej pomógł ale na krótko, gdyż była związana z czymś okultystycznym i się tego nie wyrzekła w 100% – po którejś nocy się nie obudziła.

   To, że się coś dzieje nie znaczy, że ktoś jest jak walczący ze złym św.o.Pio, bo to może być inna przyczyna=pułapka.

   • wobroniewiary pisze:

    Maggie, nie napisałabym lepiej

   • DANUTA pisze:

    Mowilam jej ze musi isc do egzorcysty ale tu w Niemczech nie jest to takie proste. Ona chodzi co 10 dni do spowiedzi. Podrapana jest najczesciej kiedy zaczyna sie za kogos modlic mowila mi tez ze ma kolatania serca niekiedy na mszy. Chodzimy razem na nabozenstwa charyzmatyczne. Probuje to choc troche zrozumiec, dlatego do Was napisalam

    • wobroniewiary pisze:

     Ma typowe lęki i ataki złego za to, że sama się nawraca. Musiała mieć sporo za pazuchą jakieś duchy czy inne karty tarota albo reiki, że ją teraz złe duchy podczas mszy św. i modlitwy atakują

    • Maria z Warszawy pisze:

     @Danuta, ja bym się wstrzymała z osądem znajomej w poprzednim wpisie mówiłaś, że dar modlitwy wstawienniczej rozpoznali u niej kapłani-zakonnicy, z tego co piszesz często korzysta z sakramentu pokuty a więc i eucharystii. Ja uważam, że wszystkie te działania rogatego to raczej próba odwiedzenia tej osoby od powołania/ drogi na którą skierował ją Bóg. Uważam, że usiłuje również w Tobie zasiać zwątpienie. Proponuję abyś raczej modliła się za ta znajomą o siły do podążania wskazaną drogą.

    • Maggie pisze:

     Mario, z tym rozpoznaniem przez zakonników i wiedzą na ten temat może też być bardzo różnie… Zły walczy o kążdą duszę i wokół zwodzi – Kościół dlatego nie tak szybko wyrokuje. Ileż czasu zajęło siostrze Faustynie, aby znaleźć spowiednika i kierownika duchowego i ileż to miała wątpliwości (nie tylko Ona), zachowując jednak posłuszeństwo i pokorę …

     Nie sugeruję tutaj niczego, ale jak się czasem można mylić, to chyba wskazuje np historia siostry Magdaleny od Krzyża, która uchodziła za święta za życia i była słynniejsza od św.Teresy z Avilla …

     Żyjemy w czasach kiedy trzeba zachować szczególną ostrożność. Nikt z nas nie osądził tej znajomej Danucie osoby. Modlitwa i rodzaj wróżenia z Biblii, jakoś nie bardzo do siebie pasują. To nie jest łatwa i jednoznaczna sprawa.

     Tylko Pan Bóg wie, co naprawdę dzieje się i tam potrzebna jest, przypuszczalnie, modlitwa wstawiennicza, a napewno doświadczony (!) kapłan.

    • Maria z Warszawy pisze:

     Maggie, kochanie, czy nie zbyt pochopnie oceniasz?. Jak widać z wpisów Danuty to jej rodzina a może i ona sama ma problemy z działaniem rogatego. Zastanów się. O ile wiadomo (z wpisów) znajoma Danuty nie aspiruje do roli siostry Faustyny ani też nie wiesz ile trwało rozpoznanie tego daru Ducha Świętego przez kapłanów. Poza tym ta kobieta otrzymała tylko dar/polecenie modlitwy za bliźnich i z tego co widać posłusznie wykonuje to zadanie. Spowiada się co 10 dni, a więc jest pod opieką kapłanów/ bądź kapłana. Co do rwania różańców to jest to prawda (bo poza tym, że rogaty nie lubi różańca to dodatkowo chce zirytować modlących się na nim). W ubiegłym roku w sierpniu modliłam się w pewnej sprawie. Wychodziłam na wieczorny spacer, siadałam na ławce odmawiałam część różańca i wracałam do domu. Na ta wycieczkę zakładałam lekki żakiecik, bo do kieszeni wkładałam różaniec, telefon i klucze. Jakie było moje zdziwienie, gdy po przyjściu do domu sięgnęłam do kieszeni i nie znalazłam różańca myśląc, że wyleciał z kieszeni przy otwieraniu drzwi szukałam na klatce nie było. Następnego dnia poszłam poszukać przy ławce też nie było. Kupiłam inny. Miesiąc później zagubiony różaniec znalazł się …… w torbie na zakupy.
     Dlaczego również myślisz, że znajoma Danuty „wróży sobie” z Biblii. Ja traktuję, to raczej jako dla mnie i tylko dla mnie jako odpowiedź na moje pytanie Panie co chcesz mi powiedzieć. Wiesz co, ostatnio gdy to zrobiłam Słowo Boże otworzyło się na modlitwie Estery (księga Estery). Jak myślisz, co Bóg chciał mi przez to powiedzieć?

    • Maggie pisze:

     Mario, przecież ja NIE oceniam. Moją jedyną radą było i jest nadal: ostrożność i duchowy opiekun. Siostra Faustyna wymodliła sobie takiego.

     Również otwieram Pismo Święte, tak jak się otworzy i nie ma w tym nic złego, bo Duch Święty przemawia przez nie, na każdej stronicy.
     Jednak, jeśli ktoś mówi o unikaniu konkretnej osoby, bo Biblia mu to powiedziała (?), to jest co najmniej zastanawiające…. Chyba, że ta osoba zamierza zostać pustelnicą i żadne (!?) towarzystwo nie jest wskazane, nie tylko Danuty – a wg słów Danuty wygląda, że Danuta wspiera tą osobę i uczęszcza na spotkania charyzmatyczne, że troszczy się o tą osobę etc. i nie jest złoczyńcą tylko troskliwym bliźnim; a skoro wchodzi na WOWIT z pytaniem, to przypuszczalnie nie od „krucjatek mbm”. Każdy z nas jest grzesznikiem i ma różne problemy. Może zły obawia się modlitwy wstawienniczej Danuty? – kto wie ? Dlatego potrzeba doświadczonego księdza i powściągliwości.

     To co mówisz o rożańcu znam z autopsji, choć kładę zawsze w tym samym miejscu – w torebce mam dodatkowy. Jeśli się „zawieruszy” to czuję niepokój i co najwyżej martwię nie wpadając w np złość, bo wiem im wierzę, że się znajdzie i że przykryty ogonem. Mnostwo razy, aby nie drażnić otoczenia modlę się, tak że wyglądam na zamyśloną (różaniec na palcach, lub na X Przykazaniach w aspekcie danej tajemnicy).

     Jak widzisz, to nieporozumienie, bo to nie ja się skłaniam do takiego czy innego twierdzenia, gdyż w tej materii nie jestem autorytetem, ani nie pretenduję bycia nim. Lubię pomagać,tak jak potrafię – nie mogę przejść obojętnie. Poprostu kieruję się tym co rozważam sercem w odniesieniu do Pisma Świętego, a że czasy mamy bardzo ciekawe … to doza sceptycyzmu w stosunku do „zjawisk”, jest raczej tarczą obronną, a nie mieczem. Zbyt wiele doznalam abym z dystansem nie podchodziła do spraw, choć często spontanicznie działam w danym momencie.

    • Maggie pisze:

     IPad dodaje mi litery, a czasem połyka.

     Mario: Dodam tylko, że też widzę problemy rodzinne Danuty i źe tam też potrzeba modlitwy – ona sama o to prosi i nie ukrywa i modli się.
     Jeśli ta osoba, może wymodlić wiele, to kto się może obawiać jej modlitwy za Danutę i jej rodzinę i kto nie chce widzieć Danuty z jej problemami w pobliżu tej osoby? … Tak, że moje stwierdzenie, że tam potrzebny doświadczony ksiądz, pasuje i z Twojego punktu widzenia.

     Obie powinny osłonić/ochronić się same , zanim przystapią do modlitwy za kogoś lub o coś – z resztą KAŻDY/A z nas powinien się ochraniać taką modlitwą, bo paskudztwa się namnożyło.

 7. Czester pisze:

  +++ we wszystkich intencjach

  • Maggie pisze:

   Czester jak Paweł po operacji?
   We wszystkich intencjach +++

   W miniony wtorek, po badaniach w pobliskim szpitalu, przeszłam przez Drzwi Miłosierdzia w kościele Św.Patryka w Toronto, niosąc ze sobą ocean: myśli, pokorne uwielbienie oraz WOWIT’owe intencje.

 8. ewa pisze:

  +++ i o Mszy Św. w intencji ks. A. Lenika – też pomyslę w następnym miesiacu….

 9. DANUTA pisze:

  PANIE JEZU prosze Cie o laske uwolnienia od dreczen demonicznych i wszelkiego zlego ducha mego syna Mateusza i uzdrowienie go i corki Karoliny i nawrocenie ich na droge wiary. Bardzo prosze w tej intencji o modlitwe, Oprace dla Mateusza. Bog zaplac.

 10. AnnaSawa pisze:

  +++ we wszystkich intencjach.

 11. ania pisze:

  Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci Najdroższą Krew Twego Umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa w intencji ks. A. Skwarczyńskiego, ks. A. Lenika, Administratorów i wszystkich czytelników prosząc o szczególne dla nich łaski zdrowia, błogosławieństwa, pomocy w trudnych sytuacjach życiowych i ochrony przed złem.
  Błogosławiona Krew Jezusowa!

 12. Kamuc73 pisze:

  Prosze Was o modlitwe w mojej intencji o dobre owoce rekolekcji (jutro w Szczecinie) i szczesliwa droge,gdyz mam 800 km.Bog zaplac!

 13. Czester pisze:

  Dziekuje Maggie, operacja syna odbyla sie bez powiklan (usunieto polipy), teraz powoli dochodzi do siebie.
  Bylam w niedziele w Amerykanskiej Czestochowie rowniez Matce Bozej oddalam wszystkie intencje WOWIT’owe. Ja dziekuje Tobie i wszystkim za wsparcie modlitewne.
  +++ we wszystkich intencjach

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s