Święto MB Szkaplerznej. Wszystko o szkaplerzu – w pytaniach i odpowiedziach

Najświętsza Maryja Panna z góry Karmel.
Szkaplerz karmelitański

szkaplerzDzisiejsze wspomnienie zwraca nas ku Maryi objawiającej się na górze Karmel, znanej już z tekstów Starego Testamentu – z historii proroka Eliasza (1 Krl 17, 1 – 2 Krl 2, 25). W XII wieku po Chrystusie do Europy przybyli, prześladowani przez Turków, duchowi synowie Eliasza, prowadzący życie kontemplacyjne na Karmelu. Również w Europie spotykali się z niechęcią. Jednakże Stolica Apostolska, doceniając wyrzeczenia i umartwienia, jakie podejmowali zakonnicy, ułatwiała zakładanie nowych klasztorów. Szczególnie szybko zakon rozwijał się w Anglii, do czego przyczynił się m.in. wielki czciciel Maryi, św. Szymon Stock, szósty przełożony generalny zakonu karmelitów. Wielokrotnie błagał on Maryję o ratunek dla zakonu. W czasie jednej z modlitw w Cambridge, w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r., ujrzał Bożą Rodzicielkę w otoczeniu Aniołów. Podała mu Ona brązową szatę, wypowiadając jednocześnie słowa: Przyjmij, synu, szkaplerz twego zakonu, jako znak mego braterstwa, przywilej dla ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania. Szymon Stock z radością przyjął ten dar i nakazał rozpowszechnienie go w całej rodzinie zakonnej, a z czasem również w świecie. W XIV wieku Maryja objawiła się papieżowi Janowi XXII, polecając mu w opiekę „Jej zakon” karmelitański. Obiecała wówczas obfite łaski i zbawienie osobom należącym do zakonu i wiernie wypełniającym śluby. Obiecała również wszystkim, którzy będą nosić szkaplerz, że wybawi ich z czyśćca w pierwszą sobotę po ich śmierci. Cały szereg papieży wypowiedziało się z pochwałami o tej formie czci Najświętszej Maryi i uposażyło to nabożeństwo licznymi odpustami. Wydali oni około 40 encyklik i innych pism urzędowych w tej sprawie. Do spopularyzowania szkaplerza karmelitańskiego przyczyniło się przekonanie, że należących do bractwa szkaplerza Maryja wybawi z płomieni czyśćca w pierwszą sobotę po ich śmierci. Tę wiarę po części potwierdzili papieże swoim najwyższym autorytetem namiestników Chrystusa. Takie orzeczenie wydał jako pierwszy Paweł V 29 czerwca 1609 r., Benedykt XIV je powtórzył (+ 1758). Podobnie wypowiedział się papież Pius XII w liście do przełożonych Karmelu z okazji 700-lecia szkaplerza. Nie ma jednak ani jednego aktu urzędowego Stolicy Apostolskiej, który oficjalnie i w pełni aprobowałby ten przywilej. O przywileju sobotnim milczą najstarsze źródła karmelitańskie. Po raz pierwszy wiadomość o objawieniu szkaplerza pojawia się dopiero w roku 1430. Nabożeństwo szkaplerza należało kiedyś do najpopularniejszych form czci Matki Bożej. Jeszcze dzisiaj spotyka się bardzo wiele obrazów Matki Bożej Szkaplerznej (z Góry Karmel), ołtarzy i kościołów. We Włoszech jest kilkaset kościołów Matki Bożej z Góry Karmel, w Polsce blisko setka. Wiele obrazów i figur pod tym wezwaniem zasłynęło cudami, tak iż są miejscami pątniczymi. Niektóre z nich zostały koronowane koronami papieskimi. Szkaplerz w obecnej formie jest bardzo wygodny do noszenia. Można nawet zastąpić go medalikiem szkaplerznym. Z całą pewnością noszenie szkaplerza mobilizuje i przyczynia się do powiększenia nabożeństwa ku Najświętszej Maryi Pannie. Szkaplerz nosili liczni władcy europejscy i niemal wszyscy królowie polscy (od św. Jadwigi i Władysława Jagiełły poczynając), a także liczni święci, również spoza Karmelu, m.in. św. Jan Bosko, św. Maksymilian Maria Kolbe i św. Wincenty a Paulo. Sama Matka Boża, kończąc swoje objawienia w Lourdes i Fatimie, ukazała się w szkaplerzu, wyrażając przy tym wolę, by wszyscy go nosili. Na wzór szkaplerza karmelitańskiego powstały także inne, jednakże ten pozostał najważniejszy i najbardziej powszechny. W wieku 10 lat przyjął szkaplerz karmelitański także Jan Paweł II. Nosił go do śmierci. Święto Matki Bożej z Góry Karmel karmelici obchodzili od XIV w. Benedykt XIII (+ 1730) zatwierdził je dla całego Kościoła. W Polsce otrzymało to święto nazwę Matki Bożej Szkaplerznej. Szkaplerz początkowo był wierzchnią szatą, której używali dawni mnisi w czasie codziennych zajęć, aby nie brudzić habitu. Spełniał więc rolę fartucha gospodarczego. Potem przez szkaplerz rozumiano szatę nałożoną na habit. Pisze o nim już reguła św. Benedykta w kanonie 55 dotyczącym ubrania i obuwia braci. Wszystkie dawne zakony noszą po dzień dzisiejszy szkaplerz. Współcześnie szkaplerz oznacza strój, który jest znakiem zewnętrznym przynależności do bractwa, związanego z jakimś konkretnym zakonem.

Tak więc istnieje szkaplerz: brunatny – karmelitański (w. XIII); czarny – serwitów (w. XIV), od roku 1860 kamilianów; biały – trynitarzy, mercedariuszów (w. XIV), Niepokalanego Serca Maryi (od roku 1900); niebieski – teatynów (od roku 1617) i Niepokalanego Poczęcia Maryi (w. XIX); czerwony – męki Pańskiej; fioletowy – lazarystów (1847) i żółty – św. Józefa (w. XIX). Ponieważ było niewygodnie nosić szkaplerz taki, jaki nosili przedstawiciele danego zakonu, dlatego z biegiem lat zamieniono go na dwa małe kawałki płótna, zazwyczaj z odpowiednim wizerunkiem na nich. Na dwóch tasiemkach noszono go w ten sposób, że jedno płócienko było na plecach (stąd nazwa łacińska scapulare), a druga na piersi. Taką formę zachowały szkaplerze do dnia dzisiejszego. W roku 1910 papież św. Pius X zezwolił ze względów praktycznych na zastąpienie szkaplerza medalikiem szkaplerznym.
W przypadku szkaplerza karmelitańskiego na jednym kawałku powinien być umieszczony wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej, a na drugim – Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jedna część powinna spoczywać na piersiach, a druga – na plecach. Szkaplerz musi być poświęcony według specjalnego obrzędu. Szkaplerz, będący znakiem maryjnym, zobowiązuje do chrześcijańskiego życia, ze szczególnym ukierunkowaniem na uczczenie Najświętszej Maryi Dziewicy potwierdzanym codzienną modlitwą Pod Twoją obronę.

Pytania i odpowiedzi dotyczące szkaplerza świętego

1. Jakie są warunki przyjęcia szkaplerza?
Istnieje jeden zasadniczy warunek: niewymuszone, szczere i świadome pragnienie przyjęcia szkaplerza oraz zawierzenia siebie Maryi w tym znaku. Zawierzenie to obejmuje decyzję dzielenia z Maryją własnej codzienności i naśladowania Jej stylu życia.

2. Jak przygotować się do przyjęcia szkaplerza?
Przygotowanie powinno wyrazić się odbyciem sakramentalnej spowiedzi, aby w czasie przyjmowania szkaplerza znajdować się w stanie łaski uświęcającej. Umożliwi to Maryi skuteczniejsze oddziaływanie i pomoc oddanemu Jej człowiekowi.

3. Czy do przyjęcia szkaplerza koniczna jest spowiedź?
Jeżeli spowiedź jest możliwa i nie ma żadnej przeszkody, by ją odbyć, powinna poprzedzić przyjęcie szkaplerza. Istnieją jednak sytuacje, w których spowiedź nie jest możliwa: np. związek niesakramentalny, którego stanu nie da się obecnie uregulować z powodu istniejącej przeszkody kanonicznej. W takich okolicznościach można przyjąć szkaplerz wyrażając pragnienie, by Maryja w tym znaku pomogła wytrwać w dobrym i – gdy ustanie przeszkoda – uregulować życie sakramentalne.

4. Czy szkaplerz trzeba przyjąć osobiście?
Tak, szkaplerz trzeba przyjąć osobiście. Domaga się tego powaga samego znaku jak i charakter relacji z Maryją, która pragnie nawiązać z każdym z nas indywidualną, intymną i niepowtarzalną relację.

5. Czy osoba świecka może ważnie przyjąć do szkaplerza?
Osoba świecka nie może ważnie przyjąć innej osoby do szkaplerza.

6. Kto może mnie przyjąć do szkaplerza?
Do szkaplerza może ważnie przyjąć każdy kapłan zakonny lub diecezjalny oraz diakon, posługując się zatwierdzonym przez Stolicę Świętą obrzędem.

7. Czy mogę nałożyć szkaplerz osobie starszej lub chorej?
Można nałożyć szkaplerz osobie starszej lub chorej. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to oficjalne przyjęcie do szkaplerza. Gdy ustanie przeszkoda choroby, osoba powinna udać się do kapłana z prośbą o nałożenie szkaplerza. Jeśli z powodu starości nie może tego uczynić, trzeba poprosić kapłana do domu, aby takiego nałożenia dokonał.

8. Gdzie mogę znaleźć obrzęd nałożenia szkalperza?
Tekst obrzędu można znaleźć na stronie internetowej http://www.karmel.pl. Znajduje się on również w Nowennie Szkaplerznej, którą można zamówić w karmelitańskim Wydawnictwie, pisząc na adres: Wydawnictwo Karmelitów Bosych, ul. Z. Glogera 5, 31-222 Kraków, lub dzwoniąc na numer tel. (012) 416 85 00.

9. Skąd wziąć szkaplerz?
Szkaplerz można nabyć w każdym klasztorze karmelitów bosych i karmelitanek bosych udając się tam osobiście lub pisząc na adres któregoś z tych klasztorów.

10. Co to jest księga szkaplerzna?
Księga Szkaplerzna to dokument zawierający wykaz osób, które przyjęły szkaplerz.

11. Czy muszę wpisać się do księgi szkaplerznej?
Księga Szkaplerzna to dokument świadczący o ludzkiej wierze w pośrednictwo Maryi. Wszyscy przyjmujący szkaplerz zachęcani są do pozostawienia w niej swych podstawowych danych: imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania. Wpis do Księgi Szkaplerznej nie jest jednak warunkiem przyjęcia szkaplerza i jeśli ktoś nie chce, nie musi takiego wpisu dokonywać.

12. Jak wpisać się do księgi szkaplerznej?
Jeśli osoba przyjmuje szkaplerz w innym miejscu niż klasztor karmelitański, który posiada Księgę Szkaplerzną, a chce do takiej Księgi być wpisana, wystarczy, że prześle informację o fakcie przyjęcia szkaplerza na adres: Karmelici Bosi, Czerna 79, 32-065 Krzeszowice. Informacja powinny obejmować dane: a) miejsce i datę przyjęcia szkaplerza; b) imię, nazwisko i wiek osoby, która przyjęła szkaplerz; c) imię i nazwisko kapłana, który szkaplerz nakładał.

13. Co zrobić ze zniszczonym szkaplerzem?
Jeśli osoba nosiła szkaplerz sukienny, który uległ zniszczeniu i chce założyć nowy, stary szkaplerz najlepiej spalić. Nie powinno się go wyrzucać do śmieci ze względu na szacunek dla Maryi, od której ten znak otrzymaliśmy.

14. Czy ponownego nałożenia szkaplerza musi dokonać kapłan?
Osoba, która zmienia stary szkaplerz na nowy czyni to sama. Nie potrzeba prosić o to kapłana. W sytuacji, gdy szkaplerz został odrzucony z pogardy, ponowne nałożenie go, po dobyciu spowiedzi, powinno dokonać się rękami kapłana.

15. Czy potrzebny jest obrzęd nałożenia szkaplerza?
Forma noszonego szkaplerza (z sukna czy medalik) jest osobistym wyborem konkretnego człowieka. Natomiast uczestnictwo w łaskach z nim związanych wymaga przyjęcia według obrzędu zatwierdzonego przez Stolicę Świętą. Oczywiście każdy może sobie założyć medalik szkaplerzny na szyję i z pewnością Maryja będzie mu w życiu towarzyszyć. Jednak uczestnictwo w łaskich związanych z szkaplerzem karmelitańskim wymaga pełnej formy przyjęcia tego znaku.

16. Kiedy mogę przyjąć szkaplerz?
Szkaplerz można przyjąć w dowolnym, wybranym przez siebie dniu. Szczególnej jednak wymowy nabiera jego przyjęcie w jakieś święto maryjne. Wówczas związek z Maryją staje się jeszcze bardziej wyraźny.

17. Czy przyjęcie szkaplerza można co jakiś czas odnawiać?
Raz dokonanego obrzędu przyjęcia szkaplerza z rąk kapłana nie trzeba powtarzać. Istnieje natomiast piękny zwyczaj ponawiania swego oddania się Maryi każdego roku, w rocznicę przyjęcia szkaplerza. Zwyczaj ten nie ma określonej formy. Najczęściej wyraża go nawiedzenie kościoła, podziękowanie Maryi za łaskę przyjęcia Jej znaku oraz ponowienie w sercu aktu zawierzenia się Jej.

Opracował: Jerzy Zieliński OCD
Za: www.szkaplerz.pl

Advertisements
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Pomoc duchowa i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

64 odpowiedzi na „Święto MB Szkaplerznej. Wszystko o szkaplerzu – w pytaniach i odpowiedziach

 1. wobroniewiary pisze:

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości
  i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niechaj go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Niżej możemy wpisywać intencje, w których mamy się nawzajem omadlać 😉

  • Maggie pisze:

   Za ofiary wszelkiej przemocy i niesprawiedliwości oraz ofiary terroryzmu zwłaszcza inspirowanego fanatyzmem religijnym.
   Maryjo, Matko miłości, boleści i miłosierdzia módl się za nami i spraw abyśmy żyli w Bogu, z Bogiem i dla Boga stając się godnymi obietnic Pana – Chrystowych.

  • tylka pisze:

   Mam pytanie…
   Przyjęłam szkaplerz ale w moim kościele to wyglądało tak ,że kapłan odmawiał modlitwę ale szkaplerz brał kto chciał i zakładał sobie sam. Czy to była pełna forma przyjęcia ?

   • Monika pisze:

    Kapłan nakłada szkaplerz.

    • wobroniewiary pisze:

     Mi ks. proboszcz w 2005 nałożył od razu medalikowy to ks. karmelita powiedział „nie, kochana, bierz płócienny, nałożę ci jak ma być zgodnie z regułą” i miałam nakłady podczas rekolekcji na nowo. I wtedy zostałam wpisana do Księgi. Wcześniejsze nałożenie „było nieważne”

    • tylka pisze:

     O ile dobrze pamiętam to kapłan tłumaczył to w ten sposób, że modlitwa którą on odmawia , to jest to właśnie nałożenie szkaplerza ,a szkaplerz płócienny może sobie założyć samemu. Teraz to nie wiem co o tym myśleć, czy jeszcze raz poprosić kapłana o nałożenie ?

   • Marakuja pisze:

    Tylka być może to było prawidłowo. Osobiście widziałam, gdy moja koleżanka przyjęła Szkaplerz Karmelitański dla swojego syna, którego z nią nie było, a więc wzięła Szkaplerz do rąk i w domu dała synowi, a nakładającym był Ojciec karmelita, więc wiedział, co robi. Jeśli masz nadal wątpliwości, to zadzwoń tutaj i zapytaj:
    http://www.szkaplerz.pl/kontakt/

 2. wobroniewiary pisze:

  Matka Boża to i Różaniec Święty!

 3. an m pisze:

  Bardzo proszę o modlitwę za mnie i moją rodzinę, przychodzą chwile zwątpienia, stresu, troski dnia codziennego. Jezu ufam Tobie, nie zostawiaj nas w potrzebie. Wszystkim Bóg zapłać za modlitwę.

 4. Sebro pisze:

  Tragedia z tym zamachem w Nicei. Tyle osób i prawdopodobnie dwoje dzieci z Polski. Ale kolejny raz ciśnie się na usta, że na własne życzenie. Kiedy ci politycy zrozumieją, że Europa zginie jeśli dalej będą tak tolerancyjni?
  A jest też inny symbol tej tragedii – rocznica zdobycia Bastylii czyli tak właściwie wybuchu Rewolucji Francuskiej. Rewolucji, która pochłonęła wiele istnień wśród arystokracji, inteligencji, duchowieństwa i zwykłych wiernych. Rewolucji, która była zaplankwana przez masonerię i przez nią wprowadzona w czyn. Teraz Islamiści robią rewolucję na ich podwórkach i nikt z tym nic nie robi w imię poprawności politycznej. Jak wypowiedział się Zbigniew Boniek „minutą ciszy i marszami sie nie obronimy.”

 5. an m pisze:

  Ewo, jeśli będziesz miała jakiekolwiek wieści w wiadomej sprawie to proszę daj znać, potrzebuję dzisiaj jakiegoś promyka 😦

 6. an m pisze:

  Bóg zapłać za szybką odpowiedź, westchnij proszę choć króciutko do Ojca Najwyższego w mojej intencji, z Panem Bogiem,

  • wobroniewiary pisze:

   An, lipiec to miesiąc postu ….w Twej intencji dlatego ci ciężko…mi też… dziś mój dzień… postu ❤

   • an m pisze:

    Zabrakło mi słów, Bóg zapłać !!!!!!!!!! serduszka nie umiem wstawiać:( wysłałam maila do Ciebie

   • an m pisze:

    Szczęść Boże, od kilku dni rozmyślam o tym i mnożą mi się różne pytania, ale żadnego nie potrafię zadać, może mam nie zadawać……, może mam tylko milczeć…. ?

 7. MM pisze:

  Dlaczego polski rząd nie chce być rzecznikiem opinii chrześcijańskiej w Europie?

  Rada Unii Europejskiej wezwała Komisję Europejską i państwa UE do jeszcze większego zaangażowania na rzecz postulatów politycznego ruchu homoseksualnego, przy czym trzeba mieć świadomość, że nie chodzi tu już tylko o homoseksualizm. „Społeczności LGBTI” to również biseksualiści, chcący być jednocześnie homo i hetero, dla których należy wynaleźć odpowiednie formy „życia rodzinnego”, by nie czuli się dyskryminowani przez rezerwację „praw mniejszości” jedynie dla homoseksualistów. To także interseksualiści (orientacja, która dołączyła do LGBT dopiero w ostatnich latach), którzy domagają się prawa do występowania w zamiennych rolach, raz jako kobiety, raz jako mężczyźni, i których prawa – na przykład w edukacji publicznej czy w wojsku – też należy zapewnić. Program unijny zakłada zwiększenie „działań uświadamiających” w zakresie „praw mniejszości seksualnych”, szczególnie w edukacji. Unia będzie też zachęcać „mniejszości seksualne” do częstszego „zgłaszania przypadków dyskryminacji”. I wreszcie Rada wzywa Komisję, by niezwłocznie przedstawiła „sprawozdanie” o „postępach w zakresie równouprawnienia osób LGBTI” oraz do ponawiania tych sprawozdań co roku. Ta rewolucja nie skończy się szybko, jej postęp ma być ciągły, a listy celów społecznych nikt nie ma prawa zamykać. I pod tym wszystkim podpisała się Polska.

  http://gosc.pl/doc/3287737.Zadnych-marzen

 8. Czy PiS wspiera LGBTI? Nie ulegajmy dezinformacji! Kilkanaście istotnych zmian, które polski rząd wprowadził do dokumentu EPSCO

  Środowiska konserwatywne biją na alarm, że rząd Prawa i Sprawiedliwości płynie w głównym nurcie i aktywnie włącza się w promocję środowisk LGBT. Burzę wywołała informacja na temat przyjętych przez EPSCO w czerwcu 2016 konkluzji ws. równouprawnienia osób LGBT. Kampania Przeciw Homofobii uznała przyjęcie dokumentu przez 28 państw UE za sukces, a konserwatyści z rozczarowaniem mówią o postawie rządu. Jak jest naprawdę? Analiza dokumentów pokazuje jasno, że rząd PiS – dzięki zapisom wprowadzonym przez ministra Wojciech Kaczmarczyka – ochronił suwerenność Polski.

  http://wpolityce.pl/polityka/300767-tylko-u-nas-czy-pis-wspiera-lgbti-nie-ulegajmy-dezinformacji-kilkanascie-istotnych-zmian-ktore-polski-rzad-wprowadzil-do-dokumentu-epsco?strona=1

 9. wobroniewiary pisze:

  Sprawa jest poważna, bo biskup Mering zdecydował się wydać specjalne zarządzenie. Koniec z graniem podczas mszy w kościołach pieśni świeckich, jak „Hallelujah” Cohena, czy „Serce Matki” Foga.

  – Nic, co świeckie, nie powinno mieć miejsca w naszych świątyniach. Nie łudźmy się, nie dotrzemy do naszych wiernych przez muzykę, która nie ma inspiracji religijnych, chociażby była napisana przez wybitnych kompozytorów – napisał biskup włocławski. – W naszych miejscowościach jest wiele sal koncertowych, różnych ośrodków kulturalnych, czy remiz strażackich, w których można urządzać koncerty i przedstawienia teatralne.

  Ordynariusz diecezji przypomina, że w kościołach można grać tylko muzykę religijną oraz poważną, ale po uzyskaniu pozwolenia od biskupa.

  Kościół nie dla dronów

  http://ddwloclawek.pl/pl/11_wiadomosci/21673_biskup_wloclawski_wydal_zarzadzenie_w_sprawie_organizacji_slubow_w_kosciolach.html#

  • wobroniewiary pisze:

   O wydaniu zarządzenia przez biskupa poinformowano już na stronie internetowej diecezji włocławskiej.

   – Świątynia i liturgia to przestrzeń dla muzyki kościelnej i liturgicznej – pisze kanclerz kurii, ks. Artur Niemira w komentarzu do pisma biskupa. – Nie – dla świeckich koncertów w kościołach i wykonywania świeckich utworów podczas Mszy świętej czy innych nabożeństw, tak – dla muzyki sakralnej i pieśni będących integralnym elementem liturgii.

 10. Teresa pisze:

  Jutro jest spotkanie z O.Danielem , ale nie bedzie transmisji na żywo?

 11. MM pisze:

  Zombie atakują!
  Jeden trup, kilku okradzionych i wątpliwości w kwestii prywatności – gra „Pokémon Go” obejmuje już cały świat.
  fragmenty

  Niebezpieczne jest to, że, aby zagrać w tę grę Niantic wymaga podania hasła i loginu do naszej poczty gmail, a w związku z tym wszystkie nasze meile, kontakty i dane mają być „bezpiecznie” przechowywane przez firmę… Podobno ta luka została już naprawiona, trzeba tylko ściągnąć odpowiednią aplikację. Pokazuje to jednak, że granica naszego bezpieczeństwa w sieci robi się zdumiewająco płynna.

  Inną sprawą jest druga forma niebezpieczeństwa gry. W „Pokémon Go” możemy nie tylko łapać pokemony, ale też samemu je zostawiać innym do złapania, a to, w jakiej będzie to lokalizacji, zależy już od naszej wyobraźni. Może to być np. jakiś opuszczony garaż w środku nocy, kościół, albo stacja benzynowa o 2 nad ranem, jak było w miasteczku O’Fallon w stanie Missouri, kiedy grupa chłopaków z bronią obrabowała mężczyznę grającego w „Pokémon Go”. Jak podaje „The Guardian”, zwabili grającego używając opcji zostawiania pokemona. Widocznie nałogowi gracze są w stanie wyjść po nowego stworka nawet o 2 nad ranem na podejrzaną stację benzynową. Albo, jak w przypadku pewnej grającej 19-latki, po drodze znaleźć inny ciekawy „okaz”…. jak zwłoki w pobliskiej rzece.

  http://gosc.pl/doc/3289294.Zombie-atakuja

 12. mc2 pisze:

  Właśnie przeczytałem że w śród ofiar śmiertelnych zamachu w Nicei są dwie siostry Z Polski z rejonu Myślenic w wieku 19 i 20 lat były tam z wycieczką z dwoma kolejnymi siostrami którym udało się przeżyć .

 13. Anna EM pisze:

  Człowiek potrzebuje pomocy: Jestem samotnym ojcem od 8 lat sam wychowuje syna, mama jego nas okradla i wyjechala do Polski, przedtem mialem powazny wypadek samochodowy w Polsce, potem w stanach dostalem skromna rente a teraz mamy klopoty mieszkaniowe, bo ceny wynajmu bardzo poszly w gore i bedziemy musieli sie wyprowadzic i nie mamy dokad.https://web.facebook.com/andrzej.eligiusz?fref=ts

  • Anna EM pisze:

   On sam jest bardzo skromny i prosi tylko o modlitwę, wstydzi się prosić o pieniądze, ale wiadomo że jakaś pomoc materialna też by się przydała, bo Bóg działa przez ludzi. Niedawno zmarł jego ojciec, i nawet nie było ich stać na bilety żeby przylecieć do Polski. Razem z synem który ma 16 lat i chodzi do szkoły tułają się po wynajętych mieszkaniach, obecnie muszą opuścić kolejne i nie mają się gdzie podziać.

   • Anna EM pisze:

    W linku jest kontakt do niego na fb. Można pisać do niego bezpośrednio. Może znalazł by się ktoś żeby zorganizować dla nich jakąś pomoc.

    • Anna EM pisze:

     Andrzej napisał że w Polsce byłoby drożej, nie ma mieszkania ani z czego się utrzymać, a szkoła jest częściowo płatna. Poza tym same bilety 25 tys. zł. On nie chce wracać, bo tam syn ma darmowy dojazd do szkoły, trzy posiłki dziennie i podręczniki też za darmo. Andrzej ma niewielką rentę, bo miał poważny wypadek samochodowy i był w śpiączce przez trzy dni. Na Hawajach ma niewielką rentę. Nie ma własnego mieszkania i muszą wynajmować, to dużo kosztuje, poza tym musi znowu kolejny raz zmienić mieszkanie i boi się że wylądują na ulicy, bo ceny wynajmu wzrosły.

   • wobroniewiary pisze:

    Rozmawiam z Andrzejem, znam go wirtualnie, to dobry człowiek, popieram wszelką pomoc dla Niego – tylko jak zorganizować choćby małe przesłanie pieniędzy na Hawaje?

    Myślcie, podpowiedzcie, bo złotówki tam na nic.

    • rysik pisze:

     Czy pan Andrzej chce wrócic do Polski? Bo jeśli tak to może zrzutka na bilety powrotne? Tylko ważne jeszcze pytanie, czy ma dokąd wrócić? Może być potrzebne jakieś lokum…

    • wobroniewiary pisze:

     Można pytać go na priv, Ania podała link do niego na fb

    • Anna EM pisze:

     Andrzej może podać numer konta swojej siostry, która mieszka w Polsce. Gdyby dostał jakieś pieniądze, ona mu to prześle przez Western Union.

   • Anna EM pisze:

    Dlatego pomoc finansowa gdy on jest na miejscu jest tańsza niż gdyby go ściągać do Polski. To numer konta siostry pana Andrzeja, która mieszka w Polsce i gdyby zebrały się jakieś pieniądze, przekaże mu je przez Western Union: nr rachunku siostry Dorota Wancerz 78 1020 1026 0000 1802 0039 5574 PKO BP

    • Anna EM pisze:

     W razie pytań proszę pisać bezpośrednio do Andrzeja na podany wyżej link na jego profil na fb.

 14. mc2 pisze:

  W Turcji trwa właśnie zamach stanu dokonywany przez wojskowych

  • Maggie pisze:

   @MM: Polskie nazwisko: to nie wszystko. Powinna się nim zająć Prokuratura.
   To jeden z POwskich dygnitarzy. Dopóki nie rozliczy się p.Grosa i tych, którzy wyróźniali go za pseudohistoryczne, kłamliwe potwarze i nie odbrązowi elity typu „śp” Bartoszewski (który skarżył się Niemcom … jak to on się bał Polaków (!?), by wyjść na ulice … w czasie … niemieckiej okupacji), to szubrawczych oskarżeń się nie uniknie.

  • Halina P. pisze:

   Matko Boża Bolesna wyproś łaskę zdrowia u Boga Ojca przez Syna w Duchu św. dla mnie i mojego brata.

 15. wobroniewiary pisze:

  Po Mszy św. zgodnie z tradycją kapłan prowadzi modlitwę o uzdrowienie. Piękna głęboka modlitwa – zapraszam do zaangażowania serca podczas słuchania nagrania sprzed 2 dni
  ks. Jarek

  Od kilku dni przebywam w Medziugorju. W modlitwie polecam wszystkich czytelników http://www.padrejarek.pl Mogę zanieść do stóp Maryi na Wzgórze Objawień prośby, intencje … ( email: talithacum2013@gmail.com lub sms: +387 63 220 147 )

  http://padrejarek.pl/modlitwa-o-uzdrowienie-duszy-i-ciala-w-medziugorju-mp3/

 16. Aga pisze:

  Najlepiej jednak iść do karmelitów i prosić o nałożenie szkaplerza. „Zwykły” ksiądz nie zawsze wie jak to powinno wyglądać. Noszę szkaplerz od roku, zastanawiałam się od kilku lat. Pojechałam do Poznania, poprosiłam po Mszy św. o nałożenie szkaplerza. Przebiegło ono bezproblemowo. Ojciec poświecił mi szkaplerz, potem nałożył, wpisałam się do księgi.

  Przypominam, że dziś można otrzymać odpust zupełny ( dla tych co noszą szkaplerz) .

  • Zinka pisze:

   Akt oddania się Matce Bożej Szkaplerznej

   O najchwalebniejsza Dziewico Maryjo, Matko szkaplerza świętego! Oto ja, niegodny zaszczytu nazywania się Twoim sługą ośmielony Twoją dobrocią i pragnieniem służenia Tobie, obieram Cię za moją jedyną i najlepszą Matkę i Orędowniczkę. Wobec Trójcy Przenajświętszej, Ciebie, mojego Anioła Stróża uroczyście odnawiam przyrzeczenia, które złożyłem Tobie, Matko Najświętsza, w dniu przyjęcia szkaplerza świętego. Pragnę wiernie i gorliwie służyć Tobie i Twojemu Boskiemu Synowi przez całe moje życie. Składam Ci również synowskie podziękowanie za to, żeś mnie spośród tych milionów dusz, poprzez szkaplerz święty, zaliczyć raczyła do umiłowanych dzieci swoich. Przyrzekam Ci i postanawiam, że pragnę pozo­stać wiernym Twoim synem, całym sercem Cię kochać oraz naśladować Cię w cnocie i pobożności. Przyjmij Matko Naj­świętsza, tę moją ofiarę i spraw łaskawie, aby szkaplerz święty, który noszę stał się dla mnie znakiem Twej szczególnej opieki, ochroną przed grzechem, tarczą przed atakami nieprzyjaciela, zachętą do praktykowania cnoty i środkiem do osiągnięcia zba­wienia. Proszę Cię o to przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 17. Anna pisze:

  Boże, z całego serca dziekuję Ci za to, że od dziś przez 2 tygodnie moja kuzynka może opiekować się swoją ukochaną córką. Proszę miej całą naszą rodzinę pod Swoją opieką i oddal wszelkie zło, które nas niszczy. Pozwól wybaczyć wszystkie doznane krzywdy. Jezu, zajmij się naszym życiem!

 18. pielgrzym Mariusz pisze:

  Szczęść Boże pozdrawiam z Przeprośnej Górki, pamiętam w modlitwie intencje na ołtarzu za wszystkich z naszej strony złożone. Marana Tha Mariusz

 19. wobroniewiary pisze:

  Nowenna do św. Charbela
  DZIEŃ DRUGI (16.07)

  Święty Charbelu, męczenniku życia zakonnego, który doświadczył cierpienia i którego Pan Jezus uczynił świecącym znakiem, uciekam się do Ciebie i proszę za Twoim pośrednictwem o łaskę (wymienić łaskę). Zawierzam Tobie. Amen.

  Święty Charbelu, wazo wonności wstaw się za mną.

  Boże pełen dobroczynności, który nagrodziłeś Charbela mocą sprawiania cudów, miej miłosierdzie nade mną i obdarz mnie tym, o co proszę za Jego pośrednictwem.

  Tobie chwała na wieki. Amen.

  Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

 20. MM pisze:

  Modlitwy Anioła z Fatimy

  O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie,
  ufam Tobie i miłuję Ciebie.
  Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą,
  Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują.

  Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty.
  W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie
  Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa,
  obecnego na ołtarzach całego świata
  jako wynagrodzenie za zniewagi,
  świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany.
  Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca
  i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi,
  proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.
  Amen.

 21. Mała Gosia pisze:

  Jadę na pielgrzymkę do Medjugorie z ksDominikiem Chmielewskim i zabieram w sercu wszystkie intencje Adminów i czytelników WOWIT do naszej kochanej Matenki.Proszę o modlitwę za owoce tej pielgrzymki.

 22. rysik pisze:

  Obrońcy życia wspierają polską lekarkę z Norwegii i jej prawo do klauzuli sumienia

  Broniła ludzkiego życia, a teraz sprawiedliwości szuka przed sądem. Mowa o polskiej lekarce z Norwegii – Katarzynie Jachimowicz, która została zwolniona z pracy za powoływanie się na klauzulę sumienia.

  Kobieta otrzymała wypowiedzenie z powodu odmawiania swoim pacjentkom zakładania spirali i kierowania ich na zabiegi przerywania ciąży.

  Przez lata władze szpitala i lokalnej gminy akceptowały zasady klauzuli sumienia – mówi Antoni Zięba z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.
  Za: http://radiowarszawa.com.pl/2016/07/obroncy-zycia-wspieraja-polska-lekarke-z-norwegii-i-jej-prawo-do-klauzuli-sumienia/

 23. Monika pisze:

  Wczoraj w mojej nowej Parafii, w której jest aż trzy odpusty w roku, odbył się odpust Matki Bożej Szkaplerznej. Przepiękna uroczystość, na którą wielu Kapłanów przybywa, w tym misjonarz z Afryki, z Kamerunu, gdzie przebywał 40 lat, a właśnie tutaj była Jego pierwsza parafia.
  Była wygłoszona przepiękna, wyjątkowa homilia. Kapłan przekazał wiele pięknych, cennych informacji na temat szkaplerza – między innymi użył słów, że „szkaplerz jest częścią habitu karmelitańskiego”.
  Szkoda, że nie było tu Ewy, a miała być ale niestety nie wyszło. Szkoda, bo na pewno mielibyśmy na stronie piękne nagranie z tej uroczystości a zwłaszcza tę piękną i wartościową homilię, którą bardzo żałuję, że nie nagrałam.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s