26 sierpnia – Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, Akt Zawierzenia Polskich Parafii Matce Bożej

Najświętsza Maryja Panna Częstochowska
MB Częstochowska

Wśród setek polskich sanktuariów Jasna Góra ma swoje pierwsze i uprzywilejowane miejsce. Rocznie to sanktuarium nawiedza od miliona do dwóch milionów pielgrzymów. Przybywają, by modlić się przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, słynącym wieloma łaskami i na trwałe wpisanym w dzieje Polski.
Pierwszym i najdawniejszym dokumentem, informującym o cudownym obrazie, jest łaciński rękopis, który znajduje się w archiwum klasztoru: Translatio tabulae Beate Marie Virginis quam Sanctus Lucas depinxit propriis manibus (Przeniesienie obrazu Błogosławionej Maryi Dziewicy, który własnymi rękami wymalował św. Łukasz). W rękopisie tym czytamy:

Autorem obrazu jest św. Łukasz Ewangelista. Na prośbę wiernych wymalował wizerunek Maryi z Dzieciątkiem na blacie stołu, przy którym siadywała. Cesarz Konstantyn kazał przenieść obraz z Jerozolimy do Konstantynopola i umieścić w świątyni. Tam obraz zasłynął cudami. Urzeczony cudownym obrazem książę ruski Lew, pozostający w służbie cesarza, uprosił Konstantyna o darowanie mu obrazu, który też przeniósł do swojego księstwa i kazał go bogato ozdobić. Obraz znowu zasłynął cudami. W czasie wojny prowadzonej na Rusi przez Ludwika Węgierskiego obraz ukryto w zamku bełzkim. Po poddaniu się zamku Ludwikowi, namiestnik króla, książę Władysław Opolczyk, zajął obraz. W czasie oblegania zamku przez Litwinów i Tatarów strzała wpadła do zamku i ugodziła w prawą stronę wizerunku. Wtedy mgła otoczyła nieprzyjaciół, która przeraziła wrogów. Książę wypadł na nich z wojskiem i ich rozgromił. Kiedy chciał wywieść obraz do swojego księstwa, mimo dużej liczby koni obraz nie ruszał z miejsca. Wtedy książę uczynił ślub, że wystawi kościół i klasztor tam, gdzie umieści obraz. Wtedy konie lekko ruszyły i zawiozły obraz na Jasną Górę. Tam umieścił go w kaplicy kościoła, gdzie obraz ponownie zajaśniał cudami.

Dokument pochodzi z I poł. XV w. Być może został przepisany z dokumentu wcześniejszego. Tradycja głosi, że obraz został namalowany przez św. Łukasza Ewangelistę na desce stołu z domu Świętej Rodziny w Nazarecie. Wizerunek z Jerozolimy do Konstantynopola miał przewieźć cesarz Konstantyn. Służący w wojsku cesarskim książę ruski Lew zapragnął przenieść obraz na Ruś. Cesarz podarował mu wizerunek i od tego czasu obraz otaczany był na Rusi wielką czcią. Obraz rzeczywiście mógł dostać się na Ruś z Konstantynopola, gdyż w XI-XIV w. pomiędzy Cesarstwem Bizantyjskim a Rusią trwał żywy kontakt. Nie jest również wykluczone, że obraz został zraniony strzałą w czasie bitwy. W czasie walk prowadzonych przez Kazimierza Wielkiego i Ludwika Węgierskiego na Rusi, obraz ukryto w zamku w Bełzie. W roku 1382 znalazł go tam książę Władysław Opolczyk. Doznając wielu łask przez wstawiennictwo Matki Bożej, książę zabrał obraz i przywiózł do Częstochowy.
Po II wojnie światowej znaleziono na Jasnej Górze inny dokument, pochodzący z 1474 r. Zawiera on szerszy opis dziejów cudownego obrazu, ale pełno w nim legend. Mamy jednak także dokument najwyższej wagi: dwa dzieła, które wyszły spod pióra Jana Długosza (1415-1480). Żył on w czasach, które blisko dotyczą cudownego obrazu – sam mógł więc być świadkiem niektórych wydarzeń. Długosz kilka razy pisze o cudownym obrazie częstochowskim.

Obecny obraz jasnogórski jest wierną kopią obrazu pierwotnego, który uległ całkowitemu zniszczeniu w roku 1430. Władysław Opolczyk sprowadził do Częstochowy z Węgier paulinów. Oddał im drewniany kościół parafialny w Starej Częstochowie. Długosz przekazał nam dokładnie akt zrzeczenia się tegoż kościoła przez ówczesnego proboszcza, Henryka Bielę, na ręce ojca Jerzego, przeora klasztoru paulinów w Budzie na Węgrzech. Długosz podaje, że akt przekazania odbył się dnia 23 czerwca 1382 r. 10 sierpnia tego roku książę Opolczyk specjalnym dokumentem przekazał uposażenie, jakie nadał klasztorowi w Starej Częstochowie przez ręce swoich pełnomocników.

*****
Akt Zawierzenia Polskich Parafii Matce Bożej

W uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia br. polskie parafie dokonają Aktu Zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski. Jest to kolejny etap obchodów 1050-lecia Chrztu Polski.
Czytaj więcej: „26 sierpnia: Akt zawierzenia polskich parafii Matce Bożej”

AKT ZAWIERZENIA PARAFII
MATCE BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ KRÓLOWEJ POLSKI

z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski

Wielka Boga-Człowieka Matko, Niepokalana Dziewico Maryjo,
Matko Kościoła i Królowo Polski, Matko naszego zawierzenia!
W obliczu Boga, w Trójcy Świętej Jedynego,
oddajemy dzisiaj w Twoją wieczystą i macierzyńską niewolę miłości naszą parafię, kapłanów, osoby konsekrowane, małżeństwa i rodziny,
ojców i matki, dzieci i młodzież, ludzi starszych, chorych i samotnych,
wspólnoty, grupy i wszystkie dzieci Boże.
Jesteśmy przekonani, że Ty, o Bogurodzico Maryjo, jesteś dla każdego z nas
przedziwną pomocą i obroną na drogach chrzcielnej wierności Chrystusowi.
Oddani Tobie w niewolę pragniemy czynić w naszym życiu osobistym,
rodzinnym i parafialnym nie wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego Syna.
Postanawiamy, jak najwierniej naśladować przykład Twojego życia:
Twoją wiarę, nadzieję i miłość, wyrażające się w służbie Bogu i ludziom,
w trosce o zbawienie każdego człowieka.
Matko Boga i człowieka, oddając się Tobie, przyrzekamy coraz bardziej
rozwijać w każdym z nas osobiście przymierze chrzcielne z Bogiem.
Chcemy otwierać się na światło wiary, która rodzi się ze słuchania Bożego Słowa i owocuje świadectwem życia.
Pragniemy głosić Ewangelię przez przykład życia zakorzenionego w Chrystusie i przeżywanego w codzienności, przez zaangażowanie
w pracę, kulturę, sztukę i naukę,
przez wypełnianie obowiązków rodzinnych, społecznych.
Chcemy stać się budowniczymi pokoju w rodzinie, parafii,  Ojczyźnie i świecie.
Przyjmij, nasza Matko i Królowo Polski, ten akt zawierzenia i oddania naszej parafii.
Niech będzie on odpowiedzią na Twoją matczyną miłość
do naszego Narodu i każdego z nas.
Niech w Twoim Niepokalanym Sercu na nowo odsłoni się dla wszystkich
światło zbawczej nadziei.
Amen.

*****

Modlitwy do Matki Bożej Jasnogórskiej

Akt osobistego oddania się Matce Bożej

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!
Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace,
Radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam.
Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.
Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi
i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.
Chcę odtąd czynić wszystko z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.
Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.
Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna
była rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim.
Amen.

Jasnogórska Matko Kościoła,
z chórami Aniołów i Świętych naszych Patronów
klękamy w pokorze u stóp Twego tronu.
Ty od wieków jaśniejesz cudami i łaskami na Jasnej Górze
– stolicy Twego miłosierdzia.
Wejrzyj w nasze serca,
które Ci przynoszą hołdy czci i oddanej miłości.
Rozbudź wśród nas serca świętych,
kształtuj prawdziwych apostołów wiary,
umacniaj miłość do Kościoła świętego,
wyjednaj nam upragnione łaski…
Matko o zranionym obliczu,
składam w Twe ręce siebie i wszystkie drogie mi osoby.
Tobie ufam,
liczę na Twe orędownictwo u Syna
ku chwale Boga w Trójcy Jedynego.
Amen.

– Zdrowaś Maryjo… (3x)
– Pod Twoją obronę…
– Pani nasza Jasnogórska, módl się za nami (3x)

Matko Boża Częstochowska! Przenajświętsza Królowo Polski!
Spójrz na nas, Twoje grzeszne dzieci, i wysłuchaj naszych próśb.
Ty, która z miłością pochylasz się nad polską ziemią,
czuwaj nad nami przez Twój jasnogórski obraz.
Ty, która niezmiennie wskazujesz na Syna Twego, Jezusa Chrystusa,
chroń nas od ateizmu i wzmacniaj nasz Kościół.
Ty, która jesteś dla nas Bramą Niebios, trwaj przy nas wiecznie,
oddalając wojny, niegodziwości i wszelkie zło tego świata.
Ty, która wstawiasz się za nami u Boga Ojca, broń naszych rodzin,
by świadczyły o miłości i dobru.
Piękna Czarna Madonno z Jasnej Góry! Zanosimy do Ciebie
nasze prośby, chyląc czoło w uwielbieniu.
Chwała Ci, Zwycięska Pani, po wsze czasy. Amen

Panno święta, Matko Boża Częstochowska!
Oto do stóp Twoich upadam, pod opiekę się Twoją uciekam,
przyjmij mnie, błagam Cię i osłoń płaszczem swej dobroci.
Czuję, żem nie godzien (na) Twych względów,
żem wskutek grzechów moich bardzo się oddalił (a) od Ciebie,
proszę Cię przez Krew najdroższą, którą za mnie wylał Syn Twój
Jezus Chrystus, nie odtrącaj mnie od siebie.
Ponawiam przed Tobą wszystkie dobre postanowienia,
które uczyniłem (am) w życiu moim, wsparty (a) pomocą Twoją przyrzekam,
że w nich wytrwam aż do śmierci. Racz przyjąć, Panno święta,
ten akt oddania się mego Tobie i wyjednaj mi u Syna Twego,
Jezusa Chrystusa, wiarę żywą, przywiązanie niewzruszone do świętego
katolickiego Kościoła, nadzieję mocną, miłość wielką, szlachetną i stateczną.
O Maryjo Częstochowska, od lat przeszło 600 w tym Obrazie cudami słynąca,
proszę Cię pokornie, ażebym czcząc Twój cudowny wizerunek,
godzien(a) był(a) zasłużyć na oglądanie Ciebie w krainie niebios,
o łaskawa i miłosierna Pani.
Bądź zawsze Matką moją, o Maryjo Częstochowska,
jak ja pragnę być Twoim dzieckiem.

Pod Twoją obronę uciekamy się,
Święta Boża Rodzicielko.
Naszymi prośbami racz nie gardzić
w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza, Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

*****

Msza Święta w Uroczystość NMP Jasnogórskiej. Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski na Jasnej Górze

Msza Święta w Uroczystość NMP Jasnogórskiej. Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski na Jasnej Górze. Mszy świętej przewodniczy i homilię wygłosi JE Ks. Abp Wojciech Polak, Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski.
Transmisja w TV Trwam: http://tv-trwam.pl/na-zywo

*****
Homilia ks. abp. Wojciecha Polaka wygłoszona podczas Uroczystości NMP Jasnogórskiej

*****
Uroczystość Najśw. Maryi Panny Jasnogórskiej 2016 – Suma pontyfikalna

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Modlitwa, Pomoc duchowa i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

36 odpowiedzi na „26 sierpnia – Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, Akt Zawierzenia Polskich Parafii Matce Bożej

 1. wobroniewiary pisze:

  Dla tych, którzy w spamie wypisując moje dane, straszą mnie, wyzywają i grożą:

  Myśl św. O. Pio na dziś – 26.08:
  Miłość własna – córka pychy – jest złośliwsza od samej matki (AdFP, s. 389).

  • mariaP pisze:

   Supplément milosci na wypadek wrogosci /
   z nauczania Prymasa Wyszynskiego /
   http://www.nonpossumus.pl/nauczanie/a122.php
   🔸
   Aby się zbliżyć do najbiedniejszych,
   najbardziej nieszczęśliwych,
   oddajemy Tobie, Matko, tych, którzy się uważają za wrogów Twojego Syna, Jego Kościoła i Twoich. {…)
   Obróć ich mękę w Twoje zwycięstwo!
   Jak Twój Syn chodził za zagubioną owcą, tak Ty, która ścierasz głowę węża,
   zetrzyj wszędzie niewiarę i nienawiść, ale broń ludzi, zachowaj ich dla Twojego Syna i dla Ciebie.
   […]
   A wreszcie oddajemy Tobie, Matko, nas samych.
   Oddajemy Tobie obecnych tu kapłanów, którzy z daleka przybiegli dziś do Ciebie. Znasz nasze serca, wiesz, czego nam potrzeba i czego lud od nas oczekuje.
   Weź nas sobie całkowicie, abyśmy nie mieli nic własnego, lecz aby wszystko nasze było w Twoich dłoniach, do całkowitej dyspozycji Twojego Syna i Jego Kościoła.
   Spraw, Matko, byśmy byli mężni, nigdy małoduszni, nawet wobec największych przeciwności!
   Pomóż nam pamiętać, że światu potrzebna jest Krew Najwyższego Kapłana i nasza krew. Chcemy być ochotnymi „krwiodawcami” dla Kościoła Syna Twego, ilekroć On tego zapragnie.
   Ty wiesz, Matko, że trudu i przeciwności nie brak, ale wierzymy, że w naszych kapłańskich duszach, Ty, Dziewico Wspomożycielko, będziesz zwycięstwem Kościoła i Twojego Syna.
   Przyjm nasze kapłańskie dusze, przymnóż nam wiary, naucz nas modlić się, pomóż miłować ludzi i zapominać o sobie .
   🔸

  • leszek pisze:

   Niech Cię Pan błogosławi i strzeże droga Ewo. Ja codziennie w intencjach różańcowych pamiętam o Tobie i Kazimierzu i całym WOWiT. Domyślasz się zapewne, jak wiele zawdzięczam łask Maryi Niepokalanej, która mnie do Was przyprowadziła. Nie trafiłem na WOWiT przypadkiem. Matuś kochana Niepokalana otacza Was płaszczem swej opieki, a z Wami i ja znalazłem schronienie. Nie ma takiej obawy, żeby nas przestraszyć, a będzie jeszcze wiele okazji żeby się przekonać, że nic to, co do tej pory nas spotkało. Reszta jest milczeniem.

 2. pielgrzym Mariusz pisze:

  Szczęść Boże ! Ewo szatanowi i jego sługom świadomym lub nie, po prostu to święto i nasza Matka bardzo przeszkadza!

 3. patryk232000 pisze:

  Dzięki Matko nasza Tobie za to iż dzięki Tobie możemy być jeszcze bliżej Twojego Syna a naszego Pana Jezusa Chrystusa.Dziękuję że możemy dzięki Tobie przez powierzanie się Tobie Czarna Madonno my ludzie grzeszni możemy być jeszcze bliżej Boga .Powierzam Tobie siebie ,rodzinę i każdy mój problem i oczywiście ten prawdziwy portal internetowy .
  Miej nas w swojej opiece Maryjo.
  M.U.T.&J.U.T.
  Patryk

 4. Elżbieta pisze:

  Szczęść Boże.Witam serdecznie i proszę o poradę.Siostra mojego męża zajmuje się bioenergoterapią i mimo,że wychowana w wierze katolickiej opowiada głupoty na temat naszej wiary.M.innym to,że wszyscy jesteśmy na równi z Bogiem i wszyscy jesteśmy bogami.Nie chcę nawet przytaczać wszystkich jej herezji.Otóż zaproponowała mojemu mężowi,że upiecze mu ciasto.Boję się,że je zainfekuje jakąś energią.Mój mąż,gdy to powiedziałam popukał się w głowę.Wiem,że Pan Jezus powiedział…..węże brać będą do rąk,i jeśli by coś zatrutego wypili,nie będzie im szkodzić…….Sama nie wiem,może wyolbrzymiam sprawę,ale wiem ,że bardzo trzeba uważać na siebie….Ja ciasta nie zjem,mąż zje na pewno……Dziękuję za wszelką dobrą radę.Z Panem Bogiem.

 5. EwaT pisze:

  Kochana Matko w Twoje rece powierzam rodzine,dzieci,meza i siebie. 💗

 6. wobroniewiary pisze:

  TV Trwam na żywo (teraz transmisja z Jasnej Góry)
  Msza Święta w Uroczystość NMP Jasnogórskiej. Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski na Jasnej Górze

  Msza Święta w Uroczystość NMP Jasnogórskiej. Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski na Jasnej Górze. Mszy świętej przewodniczy i homilię wygłosi JE Ks. Abp Wojciech Polak, Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski.
  http://tv-trwam.pl/na-zywo

 7. Sylwia pisze:

  Kochani coś dla was ku pokrzepieniu serc, wierzę że to nie fotomontaż tylko działanie Pana Jezusa, który daje nam znać że jest obecny w tym białym Opłatku. Tak wiele ludzi zaprzecza temu że Bóg tam Jest. To boli i jest smutne ..:( dlatego Chwała Panu za tak piękny znak. Ja wiem że zaraz odezwą się sceptycy którzy mogą to podważać, ale ja WIERZĘ Z CAŁEGO SERCA ŻE TO KOLEJNY ZNAK BOŻY!! ❤ specjalnie piszę dużymi literami. https://www.youtube.com/watch?v=5rLzFkB5_XM

  • wobroniewiary pisze:

   Niezwykłe wydarzenie: Hostia podczas konsekracji uniosła się do góry. Wszystko zostało nagrane.

   Podczas konsekracji Hostia uniosła się do góry. Kamery zarejestrowały, jak Ciało Jezusa Chrystusa unosi się kilka centymetrów nad pateną.

   Wydarzenie miało miejsce we Francji w miejscowości Lourdes w 1999 roku.

   Nagranie wydaje się być prawdziwe z francuskiego kościoła wydaje się być prawdziwe. Zatem wobec powyższego należy napisać: Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie. Jezus jest z nami w każdej Mszy świętej!

   http://duszpasterstwo.pl/niezwykle-wydarzenie-hostia-konsekracji-uniosla-sie-gory-zostalo-nagrane

  • ja pisze:

   1. Uwielbiaj duszo moja sławę Pana mego, – chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego.
   2. Bóg mój, zbawienie moje, jedyna otucha, – Bóg mi rozkoszą serca i weselem ducha.
   3. Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę, – łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę.
   4. Przeto wszystkie narody, co ziemię osiędą, – odtąd Błogosławioną mnie nazywać będą.
   5. Bo wielkimi darami uczczonam od Tego, – którego moc przedziwna, święte Imię Jego.
   6. Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki, – bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki.
   7. Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych, – rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych.
   8. Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne, – wywyższył, uwielmożnił w pokorę zamożne.
   9. Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył, – bogaczów z niczym puścił i nędznie rozproszył.
   10. Przyjął do łaski sługę, Izraela cnego, – wspomniał nań, użyczył mu miło¬sie¬rdzia Swego.
   11. Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym, – Abrahamowi z potomstwem jego wiecznym
   czasem.
   12. Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy Jedynemu, – chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
   13. Jak była na początku, tak zawsze niech będzie, – teraz i na wiek wieków niechaj słynie
   wszędzie.

 8. Prymas Polski na Jasnej Górze: Maryja uczy fantazji miłosierdzia

  Maryja uczy wrażliwości i dobroci, wyobraźni czy wręcz fantazji miłosierdzia, konkretnego poświęcenia swojego życia drugim – powiedział na Jasnej Górze Prymas Polski. Abp Wojciech Polak przewodniczył Mszy św. odpustowej w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej.
  W wygłoszonej homilii metropolita gnieźnieński przypomniał, że dzisiejsza uroczystość jest kolejnym etapem obchodzonego w tym roku jubileuszu 1050-tej rocznicy Chrztu Polski. W tym kontekście Prymas wezwał do zgody i jedności.
  Abp Polak podkreślił, że z Jasną Górą, nieodłącznie związana jest prawda o nas samych, nasza tożsamość. Stąd za papieżem Franciszkiem Prymas Polski zachęcał, by w swoim życiu przejść ku stylowi Bożemu ucieleśnionemu przez Maryję.
  Prymas modlił się, by Matka Boża Częstochowska wstawiała się za nami i upraszała nam taki właśnie styl naszego chrześcijańskiego życia.

  Pełny tekst homilii abp Wojciecha Polaka wygłoszonej na Jasnej Górze:
  http://gosc.pl/doc/3410711.Prymas-Polski-na-Jasnej-Gorze-Maryja-uczy-fantazji-milosierdzia

 9. Pingback: 26 sierpnia – Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, Akt Zawierzenia Polskich Parafii Matce Bożej | Biały, bardzo biały

 10. Małgosia pisze:

  Ministerstwo ostrzega: nie otwierajcie tego załącznika

  Na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów pojawił się komunikat o oszustach, którzy rozsyłają fałszywe e-maile o wyznaczonej kontroli podatkowej.
  Załącznik może zawierać zainfekowany plik. Dlatego nie należy otwierać wiadomości zatytułowanej „Została wyznaczona kontrola dochodów”. Ministerstwo apeluje również, by nie odpowiadać na e-mail nadawcy.
  Oto przykład treści fałszywego e-maila – pisownia oryginalna.
  Dzien dobry,
  W trakcie naszych kontroli ujawnilismy ukrycie Pana/Pani dochodow, w zwiazku z czym bedzie przeprowadzona kontrola podatkowa.
  Dokument wskazujacy na naruszenia o skladaniu falszywego dochodow zalaczony w e-maile.Sankcja na przeprowadzenie sciagania podatkowego rowniez jest zalaczona do dokumentu.
  Prosimy o stawiennictwo do nas do biura w dniu 18.07.2016 do 14:00 ze wszystkimi swoimi dochodami za rok 2016, a takze interesuja nas niektore transakcje przeprowadzane w roku biezacym.
  W razie jakichkolwiek pytan prosimy o kontakt telefonicznie lub przez e-mail. Dane kontaktowe znajduja sie ponizej, nalezy podac w pismie numer sprawy „P491345” i osobisty kod.
  Autor: Sylwia Owca

 11. ja pisze:

  Człowiek po dopalaczach niczym się nie różni od opętanego, straszne co się dzieje z ludźmi 😦

 12. wobroniewiary pisze:

  św. Charbel:
  Nie trzymaj się szatana. Jego zamiarem jest zafałszowanie obrazu Boga w umyśle i w sercu, zafałszowanie również twojego obrazu w twoich oczach. On chce, żebyś błędnie pojmował Boga i mylił się co do samego siebie. Zakłamuje, zniekształca i zwodzi: tam gdzie powinieneś się uniżyć, próbuje cie wywyższyć, a poniża cię, gdy zasługujesz na docenienie. Próbuje cię powstrzymać, kiedy powinieneś iść i popycha cię do przodu, kiedy powinieneś stać, przez niego mówisz wtedy, kiedy powinieneś zamilknąć i milczysz, gdy twoim zadaniem jest wypowiedzieć się. Próbuje przekonać cię do pośpiechu, gdy należy zwolnić i spowalnia cię, gdy trzeba, abyś przyśpieszył. W każdym przypadku chce cię zwieść. Diabeł jest największym oszustem i fałszerzem, podstępnym kłamcą; nasz Pan I Nauczyciel nazwał go ojcem kłamstwa.
  Diabeł nigdy nie przychodzi pod swoją prawdziwą postacią ani nie kusi nas jako brzydka istota, dobrze wie, co nam się podoba, i co nas przyciąga. Szepcze ci do ucha to, co lubisz słyszeć, pokazuje to, na co lubisz patrzeć, daje rzeczy, które lubisz dotykać i karmi cię tym, co najbardziej smakuje

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s