I sobota miesiąca – słów kilka na temat wody egzorcyzmowanej

ABC NABOŻEŃSTWA PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA
Wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi

WPROWADZENIE:
1. Wielka obietnica
Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka Boża zezwoliła siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.
10 grudnia 1925r. Objawiła się siostrze Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone serce.
Dzieciątko powiedziało:
Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał.

Maryja powiedziała:
Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.

2. Dlaczego pięć sobót wynagradzających?
Córko moja – powiedział Jezus – chodzi o pięć rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi:
1. – Obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu,
2. – Przeciw Jej Dziewictwu,
3. – Przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu,
4. – Obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki,
5. – Bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach.

WARUNKI:
Warunek 1
Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca.
Łucja przedstawiła Jezusowi trudności, jakie niektóre dusze miały co do spowiedzi w sobotę i prosiła, aby spowiedź święta mogła być osiem dni ważna. Jezus odpowiedział: Może nawet wiele dłużej być ważna pod warunkiem, ze ludzie są w stanie łaski, gdy Mnie przyjmują i ze mają zamiar zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi.
Do spowiedzi należy przystąpić z intencją zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. W kolejne pierwsze soboty można przystąpić do spowiedzi w intencji wynagrodzenia za jedną z pięciu zniewag, o których mówił Jezus. Można wzbudzić intencję podczas przygotowania się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia.

Przed spowiedzią można odmówić taką lub podobną modlitwę:
Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego sakramentu pojednania, aby otrzymać przebaczenie za popełnione grzechy, szczególnie za te, którymi świadomie lub nieświadomie zadałem ból Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna Twoje miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych grzeszników, by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało wśród nas.

Można także podczas otrzymywania rozgrzeszenia odmówić akt żalu:
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, szczególnie za moje grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

Warunek 2
Komunia św. w pierwszą sobotę miesiąca
Po przyjęciu Komunii św. należy wzbudzić intencję wynagradzającą. Można odmówić taką lub inna modlitwę:
Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko moja! Jednocząc się z Twoim Synem pragnę wynagradzać Ci za grzechy tak wielu ludzi przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu. Mimo własnej nędzy i nieudolności chcę uczynić wszystko, by zadośćuczynić za te obelgi i bluźnierstwa. Pragnę Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym sercem kochać. Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje. I właśnie dlatego, że Cię kocham, uczynię wszystko, co tylko w mojej mocy, abyś przez wszystkich była czczona i kochana. Ty zaś, najmilsza Matko, Ucieczko grzesznych, racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który Ci składam. Przyjmij Go również jako akt zadośćuczynienia za tych, którzy nie wiedzą, co mówią, w bezbożny sposób złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga nawrócenie, aby przez udzieloną im łaskę jeszcze bardziej uwydatniła się Twoja macierzyńska dobroć, potęga i miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do tego hołdu i rozsławiają Twoją świętość i dobroć, głosząc, że jesteś błogosławioną miedzy niewiastami, Matką Boga, której Niepokalane Serce nie ustaje w czułej miłości do każdego człowieka. Amen.

Warunek 3
Różaniec wynagradzający w pierwszą sobotę miesiąca

Po każdym dziesiątku należy odmówić Modlitwę Anioła z Fatimy. Akt wynagrodzenia:
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Zaleca się odmówienie Różańca wynagradzającego za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi. Odmawia się go tak jak zwykle Różaniec, z tym, że w „Zdrowaś Maryjo…” po słowach „…i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus” włącza się poniższe wezwanie, w każdej tajemnicy inne:
Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje Niepokalane Poczęcie!
Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje nieprzerwane Dziewictwo!
Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoją rzeczywistą godność Matki Bożej!
Zachowaj i pomnażaj w nas cześć i miłość do Twoich wizerunków!
Rozpłomień we wszystkich sercach żar miłości i doskonałego nabożeństwa do Ciebie!

Warunek 4
Piętnastominutowe rozmyślanie nad piętnastoma tajemnicami różańcowymi w pierwszą sobotę miesiąca
(Podajemy przykładowe tematy rozmyślania nad pierwszą tajemnicą radosną)

1. Najpierw odmawia się modlitwę wstępną:
Zjednoczony ze wszystkimi aniołami i świętymi w niebie, zapraszam Ciebie, Maryjo, do rozważania ze mną tajemnic świętego różańca, co czynić chcę na cześć i chwałę Boga oraz dla zbawienia dusz.

2. Należy przypomnieć sobie relację ewangeliczną (Łk 1,26 – 38). Odczytaj tekst powoli, w duchu głębokiej modlitwy.

3. Z pokorą pochyl się nad misterium swojego zbawienia objawionym w tej tajemnicy różańcowej. Rozmyślanie można poprowadzić według następujących punktów:
a. rozważ anielskie przesłanie skierowane do Maryi,
b. rozważ odpowiedź Najświętszej Maryi Panny,
c. rozważ wcielenie Syna Bożego.

4. Z kolei zjednocz się z Maryją w ufnej modlitwie. Odmów w skupieniu Litanię Loretańską. Na zakończenie dodaj:
Niebieski Ojcze, zgodnie z Twoją wolą wyrażoną w przesłaniu anioła, Twój Syn Jednorodzony stał się człowiekiem w łonie Najświętszej Dziewicy Maryi. Wysłuchaj moich próśb i dozwól mi znaleźć u Ciebie wsparcie za Jej orędownictwem, ponieważ z wiarą uznaję Ją za prawdziwą Matkę Boga. Amen.

5. Na zakończenie wzbudź w sobie postanowienia duchowe.

Będę gorącym sercem miłował Matkę Najświętszą i każdego dnia oddawał Jej cześć.
Będę uczył się od Maryi posłusznego wypełniania woli Bożej, jaką Pan mi ukazuje co dnia.
Obudzę w sobie nabożeństwo do mojego Anioła Stróża.
Za: http://www.sekretariatfatimski.pl

Bądźmy razem przy Niepokalanym Sercu w Pierwsze Soboty, by pocieszyć zbolałe Serce Maryi!

*****
Transmisja na żywo z Sanktuarium:
– Nabożeństwo Wynagradzające – każda pierwsza sobota miesiąca – od godz. 18.25
– Godzina Uwielbienia – każdy trzeci czwartek miesiąca – od godz. 20.00
www.sekretariatfatimski.pl (kliknij)

******
Ks. Adam Skwarczyński wyjaśnia:

wodę dla chorych i dla walczących ze złymi duchami poświęcam, podobnie jak wielu innych księży, „na odległość” w oparciu o pisemne pozwolenie jednej z kurii diecezjalnych przy użyciu starej modlitwy, zalecanej przez śp. ks. Gabriele Amortha, „szefa” egzorcystów;
nad chorymi modlę się o ich uzdrowienie, otrzymawszy na tę praktykę (w 1978 r.) osobiste błogosławieństwo bpa Jana Mazura oraz (3 maja 1981 roku) św. Jana Pawła II;

5 listopada przypada I sobota miesiąca – znów będzie mieć miejsce poświęcenie wody egzorcyzmem.
Chodzi o poświęcenie wody raz w miesiącu, w Pierwsze Soboty o 1000 rano. Znają ten termin tysiące Polaków w Kraju i za granicą, przygotowują wodę do poświęcenia, a nawet sami, gdy mogą, łączą się w duchu z poświęcającymi ją księżmi i przyjmują ich błogosławieństwo.

*****
Komentarz Kapłana na temat wody egzorcyzmowanej
WODA EGZORCYZMOWANA

Od wieków istnieje zwyczaj używania, m.in. do celów leczniczych, wody z sanktuariów oraz z innych miejsc słynących łaskami. W niektórych sanktuariach woda ta jest poświęcana, podobnie jak różne dewocjonalia: medaliki, obrazki, modlitewniki, różańce itp. Nie może być poświęcona „hurtem” w studni albo w źródełku.

Pod adresem kapłanów kierowane są pytania: czy można taką wodę pić, dawać do picia zwierzętom, podlewać rośliny…

Trzeba odróżnić wodę poświęconą przez kapłana od wziętej po prostu z „cudownego źródełka” (a więc nie poświęconej). Pierwsza z nich jest przez poświęcenie wyłączona ze zwykłego (tzw. świeckiego) użytku i powinna być używana tylko w taki sposób, jaki podano w modlitwie Kościoła przy jej poświęceniu. Druga natomiast może być używana jak zwyczajna woda we wszystkich okolicznościach (a więc np. do mycia, na herbatę, do zmywania naczyń), co widzi się chociażby w gospodarstwach domowych korzystających na co dzień z „cudownego” źródła.

Modlitwa na poświęcenie wody zmieniała się w ciągu wieków, chociaż trzeba przyznać, że ostatnia z używanych do czasu II Soboru Watykańskiego ma za sobą bogatą tradycję. Dopiero po Soborze wprowadzono różnorodność modlitw na poświęcenie, pozostawiając księżom ich wybór. Nowe modlitwy poświęcenia, używane poza Mszą świętą, zawierają z zasady prośby ogólne: o Bożą opiekę (w Obrzędach Błogosławieństw nr 1093), o nasze odnowienie na duchu i ciele (1094), o błogosławieństwo i oczyszczenie dla Kościoła (1095), o to, by woda przypominała nam nasz chrzest (1304, 1324), by była znakiem pokuty (1324). We wspomnienie św. Agaty poświęca się wodę, aby „chroniła nas przed ogniem i wszelkim niebezpieczeństwem” (1333). Wyraźna prośba o to, by Bóg przez tę wodę udzielił „obrony przeciwko wszelkim chorobom i zasadzkom szatana” oraz pozwolił uniknąć „wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała”, zawarta jest wyłącznie w modlitwie drugiej (spośród trzech w Mszale, używanych na początku Mszy świętej). Można tylko ubolewać, że pokropienie wodą święconą we Mszy świętej wyszło prawie zupełnie z użytku, często zanikło wraz z odejściem starych proboszczów, przyzwyczajonych do tego obrzędu.

Ks. Gabriel Amorth, odpowiedzialny za przygotowanie kandydatów do pełnienia posługi egzorcysty, zachęca księży, by wrócili do poświęcania wody według przedsoborowego Rytuału. Tylko i wyłącznie woda poświęcona zaczerpniętą z niego modlitwą (na język polski z łaciny tylko częściowo przetłumaczoną) może być nazywana „egzorcyzmowaną”, gdyż nie tylko tak nazywa ją Rytuał: aqua exorcizata, lecz rzeczywiście wypowiadany jest nad nią egzorcyzm. Właśnie w oparciu o stary Rytuał Kościół prosi Boga, by służyła ona do „wielorakich oczyszczeń”: do odpędzania od nas złych duchów mocą Bożej łaski, do uwalniania nas „od wszelkiej nieczystości i szkody”, od zarazy i niezdrowego powietrza oraz wszelkich zasadzek ukrytego wroga, który ma uciekać w popłochu, gdyby „czyhał na pomyślność lub spokój mieszkańców”, względnie napadał na ich zdrowie. Ta właśnie modlitwa wyraża wiarę w to, że moc Bożej uzdrawiającej łaski rozciąga się na „wszystko, na cokolwiek padną krople tej wody”, a więc nie tylko na ludzi. Istnieją świadectwa uzdrowień także zwierząt i roślin, o czym dalej wspomnimy.
Więcej: Komentarz Kapłana na temat wody egzorcyzmowanej (kliknij)

*****

Tak skuteczność wody egzorcyzmowanej jest naprawdę wielka. Przed kilkoma tygodniami wybudził się ze śpiączki chłopak (użyta była woda egzorcyzmowana) i wraca do zdrowia, a miał bardzo duże zagrożenie życia i normalnego funkcjonowania.Chwała Panu.
Świadectwo Yokokliknij

Chciałam napisać świadectwo o tym, jak wielką moc ma kapłańskie błogosławieństwo, w dodatku udzielone zostało telefonicznie :) .
W dniu 09.02.2013r dowiedziałam się, że nienarodzone dziecko moich znajomych (dalszych) będzie miało poważną wadę genetyczną. U nich w najbliższej rodzinie występuje obciążenie genetyczne. W tym przypadku lekarze stwierdzili, że nic na siłę i między słowami mówili o aborcji. Dodatkowo w tym samym czasie u ojca tego dziecka stwierdzono nowotwór złośliwy. Podobno został mu rok życia. Nic nie powiedział żonie, żeby jej nie dobijać i został z tym sam.
W takiej sytuacji napisałam na “naszej” :) stronie na skrzynce intencji prośbę o modlitwę.
W odpowiedzi otrzymałam tel. do ks. Adama. Jeszcze tego samego dnia udało mi się z księdzem porozmawiać, a on udzielił błogosławieństwa przez telefon. Efekt tego błogosławieństwa jest taki – po ok 3,5 miesiąca i różnych badaniach okazało się, że dziecko będzie zdrowe (według lekarzy pierwsze badanie zostało przeprowadzone na wadliwym sprzęcie), natomiast nowotwór u kolegi jest w 90% niezłośliwy. Wnioski są proste. A najlepsze jest to, że każdy z nas może otrzymać takie błogosławieństwo codziennie na Mszy Św.

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Modlitwa i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

29 odpowiedzi na „I sobota miesiąca – słów kilka na temat wody egzorcyzmowanej

 1. wobroniewiary pisze:

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele broń nas w walce a przeciw niegodziwości
  i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niechaj go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Niżej możemy wpisywać intencje, w których mamy się nawzajem omadlać 😉

 2. wobroniewiary pisze:

  Senat: 2017 Rok Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

  Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2017 Rokiem Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej, w 300. rocznicę tego wydarzenia. Senatorowie wyrazili przekonanie, że przywołanie historycznego wydarzenia z roku 1717 „będzie znaczącym wkładem w propagowanie patriotycznej i religijnej tradycji Rzeczypospolitej”.

  Przeor Jasnej Góry powiedział, że przyjęta dziś uchwała jest wielką radością i ogromnym wyzwaniem: „Chcemy zmierzyć się z historią i odczytać jej znaczenie właśnie w tych czasach, w których żyjemy. Tak też patrzymy na uchwałę Senatu, który dostrzega dorobek Jasnej Góry w historii całej naszej ziemi, jej wielkie znaczenie jako miejsca naszej historii, ale jednocześnie patrzymy na to w perspektywie religijnej. Tutaj historia Polski spotyka się z wiarą” – zauważył o. Marian Waligóra OSPPE.

  Senat wyraził również nadzieję, iż uroczystości jubileuszowe będą „lekcją polskiego dziedzictwa i argumentem edukacyjnym dla młodego pokolenia”.

  http://pl.radiovaticana.va/news/2016/11/04/senat_2017_rok_koronacji_obrazu_matki_bo%C5%BCej_cz%C4%99stochowskiej/1270043

 3. wobroniewiary pisze:

  Ks. Adam Skwarczyński wyjaśnia:
  – wodę dla chorych i dla walczących ze złymi duchami poświęcam, podobnie jak wielu innych księży, „na odległość” w oparciu o pisemne pozwolenie jednej z kurii diecezjalnych przy użyciu starej modlitwy, zalecanej przez śp. ks. Gabriele Amortha, „szefa” egzorcystów;
  – nad chorymi modlę się o ich uzdrowienie, otrzymawszy na tę praktykę (w 1978 r.) osobiste błogosławieństwo bpa Jana Mazura oraz (3 maja 1981 roku) św. Jana Pawła II;

 4. Ewa pisze:

  Prezydent Andrzej Duda w Nowym Sączu niemal jak Jan Paweł II
  Po prostu „dudowe kremówki” 🙂

 5. Witek pisze:

  Wieczny odpoczynek racz dać Mu Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci.
  Nich odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen
  Trudno co kolwiek mówić…., myślami jestem z Tobą i Błogosławię w imię Trójcy Przenajświętszej.
  Nie jesteś sama….

 6. Malgosia pisze:

  Kochani,bede dzisiaj w Fatimie.Wspomne o Was w modlitwie u stop naszej Mateczki Fatimskiej.

  • wobroniewiary pisze:

   Wspomnij o mnie, mojej rodzinie, moim śp. tacie – o moich żywych krewnych, mamie, siostrze, i całej rodzinie, w tym rodzinie WOWIT
   i poleć proszę szczególnie naszej Mamusi Niepokalanej tę osobę, która mi bardzo pomogła w tych dniach z pogrzebem.

  • Bogusia pisze:

   A…, to niespodzianka…!
   Prosze ,zanies na „noszach modlitwy” moja intencje Nowenny Pompejanskiej ,ktora rozpoczelam w dniu Wszystkich Swietych.Pozdrow Matenke i popros o blogoslawienstwo dla mnie i mojej rodziny.
   Szczesc Boze Malgosiu i zycze Ci samych cudownych chwil….,blogoslawionych chwil…!!!
   Niech Cie Pan blogoslawi i strzeze…!!!

   • Malgosia pisze:

    Dziekuje Bogusiu:)Wczoraj juz modlilam sie za wszystkich czytelnikow tej stronki,ale jeszcze dzisiaj bede tutaj i wspomne o Tobie w szczegolny sposob.Jestem w Fatimie trzeci raz i coraz bardziej przezywam spotkanie z Mama nasza.A lzy leja sie i leja….

    • Bogusia pisze:

     Malgosiu:) Ogromnie dziekuje …! Ucieszylas mnie bardzo-DZIEKUJE…!!! To moj dzien.
     Wyobrazam sobie,jak piekny jest Twoj pobyt w Fatimie i co czuje Twoje serce w bliskosci z Matenka.Trzeci raz w Fatimie…,moge sobie tylko wyobrazic …, „a lzy leja sie i leja”- cudowny Dar Lez,znam ten smak = cudowny dotyk Boga przez serce Mamy…!!!
     Pozdrawiam i Zycze Ci ,by to co zabierzesz ze soba z Fatimy owocowalo w Twoim zyciu i Twoich pokolen…!
     Szczesc Boze!

 7. DANUTA pisze:

  Jak mozna skontaktowac sie z ks.Adamem?

 8. wobroniewiary pisze:

  Dziękuję wszystkim za modlitwę
  Dziś pochowałam mojego tatę – I sobota miesiąca, Msza św. za tatę w miesiąc po śmierci oraz 13 XII – dzień NMP. Kazanie o tym, że w „Domu Ojca mego mieszkań jest wiele”, że „ostatni będą pierwszymi” że „Ja Jestem Drogą, Prawdą, Życiem”
  Dałam Tacie obrazek św. Ojca Pio, różaniec od Alana Amesa i przed oczami miałam „Io sono la Vita” przy trumnie Ojca Pio. Ten sam obraz Jezusa tu w kościele na ambonce.
  Na prawo od ołtarza obraz NMP Niepokalanej, po środku centralnie Matka Boska Częstochowska a na lewo św. Józef.
  Na cmentarzu uklękłam, wzięłam księdza za rękę, otworzono trumnę…. pożegnałam tego, który dał mi życie. Na klęcząco wzięłam tatę za rękę i powiedziałam „dziękuję, że dałeś mi życie” oraz „tato módl się za tą osobą, która pomogła mi z pogrzebem”…

  Ps. Po pogrzebie już kupiłam krzyż, duży, długi, z figurą Pana Jezusa a za kilka dni zawiozę, wbiję w ziemię i na nim zawieszę tabliczkę
  Ps.2 Mam olej egzorcyzmowany od św. Padre Pio, przyłożony do grobu Sługi Bożego Matteo da Agnone, tym olejem uczyniłam trzy razy znak krzyża na trumnie

 9. Pingback: Jutro I sobota – na Jasnej Górze zostaniemy zawierzeni Niepokalanemu Sercu NMP Królowej Polski | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s