Święto Bożego Miłosierdzia. Litania do Króla Miłosierdzia – Najmiłosierniejszego Zbawiciela

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw kard. Franciszek Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). W wielu objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. Jest to – jak tłumaczy ks. prof. Ignacy Różycki – łaska większa od odpustu zupełnego. Ten polega bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samychże win. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż łaski sześciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał odpuszczenie win i kar z Komunią świętą przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem podniósł ją do rzędu „drugiego chrztu”. Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna polegająca na odmawianiu przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego. Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności [Moich] dla pociechy świata całego (Dz. 1517) – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny.

Święto Miłosierdzia ma najwyższą rangę pomiędzy wszystkimi formami kultu Miłosierdzia Bożego ze względu na wielkość obietnic i miejsce w liturgii Kościoła. Po raz pierwszy Pan Jezus mówił o pragnieniu ustanowienia tego święta w Płocku, gdy przekazywał swą wolę co do powstania obrazu: Ja pragnę – mówił w lutym 1931 roku do Siostry Faustyny – aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz. 49). W następnych latach Pan Jezus powracał do tej sprawy w kilkunastu objawieniach, w których  nie tylko  określił miejsce  tego  święta w kalendarzu liturgicznym, ale także podał przyczynę jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz łaski do niego przywiązane.

Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy nie jest przypadkowy – na ten dzień przypada bowiem oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, które wieńczy obchody Misterium Paschalnego Chrystusa. Ten okres w liturgii Kościoła wyraźniej niż pozostałe ukazuje tajemnicę miłosierdzia Bożego, która najpełniej została objawiona właśnie w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego w bezpośrednim sąsiedztwie  liturgii  męki  i  zmartwychwstania  Chrystusa  podkreśla  źródło i motyw przeżywanych tajemnic wiary. Jest nim, oczywiście, miłosierdzie Boga. Inaczej mówiąc – nie byłoby dzieła odkupienia, gdyby nie było miłosierdzia Boga. Ten związek dostrzegła św. Siostra Faustyna, która w „Dzienniczku” napisała: Widzę, że złączone jest dzieło odkupienia z dziełem miłosierdzia, którego żąda Pan (Dz. 89).

Jakie racje przemawiają za ustanowieniem nowego święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła? Podaje je Pan Jezus, mówiąc: Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto Miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia Mojego, zginą na wieki (Dz. 965). Ostatnią deską  ratunku  jest  ucieczka  do  Miłosierdzia  Bożego.  By jednak z niej skorzystać, trzeba wiedzieć, że ona jest, trzeba poznać Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia i zwrócić się do Niego z ufnością, a temu poznaniu sprzyja ustanowienie osobnego święta, bo ono zwraca szczególną uwagę na ten przymiot Boga.

Przygotowaniem do tego święta jest nowenna,  polegająca na odmawianiu przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego. W tej nowennie – obiecał Pan Jezus – udzielę duszom wszelkich łask (Dz. 796). Rozpowszechniona jest także nowenna do Miłosierdzia Bożego zapisana w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny, w której każdego dnia przyprowadzamy do Boga inną  grupę dusz. Tę  nowennę można odmawiać z pobożności, ale nie można na niej poprzestać, ponieważ Pan Jezus pragnie, aby święto poprzedzała nowenna z Koronki do Miłosierdzia Bożego.

W dniu święta (pierwsza  niedziela po  Wielkanocy) obraz  Miłosierdzia ma być uroczyście poświęcony i publicznie uczczony, a kapłani mają mówić kazania o miłosierdziu Bożym i budzić ufność w duszach. Wierni winni ten dzień przeżywać z czystym sercem, w duchu tego nabożeństwa, a więc w postawie ufności wobec Pana Boga i miłosierdzia względem bliźnich. Pierwsza niedziela po Wielkanocy jest świętem Miłosierdzia, ale musi być i czyn; i żądam czci dla Mojego miłosierdzia przez obchodzenie uroczyście tego święta i przez cześć tego obrazu (Dz. 742).

Święto Miłosierdzia jest nie tylko dniem wielkiej czci Boga  w tajemnicy Jego miłosierdzia, ale także dniem ogromnej łaski, ponieważ Pan Jezus związał z nim wielkie obietnice. Największa dotyczy łaski zupełnego odpuszczenia win i kar: Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (Dz. 699). Ta łaska – wyjaśnia ks. prof. I. Różycki – jest czymś znacznie większym niż odpust zupełny. Ten polega bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samychże win. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż łaski sześciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał  odpuszczenie  win i kar  z Komunią świętą  przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem podniósł ją do rzędu „drugiego chrztu”. Jest oczywiste, że Komunia święta przyjęta w święto Miłosierdzia musi być nie tylko godna, ale także spełniać podstawowe wymagania nabożeństwa do Miłosierdzia, by dawała całkowite darowanie win i kar. Trzeba tutaj wyjaśnić, że spowiedź nie musi być odprawiana w dniu święta Miłosierdzia, można to uczynić wcześniej; ważne jest, aby dusza była czysta, bez przywiązania  do jakiegokolwiek  grzechu. Nie można też pominąć troski o przeżywanie tego święta w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w duchu ufności wobec Boga i miłosierdzia względem bliźnich. Dopiero taka postawa pozwala oczekiwać spełnienia obietnic Chrystusowych związanych z tą formą kultu Miłosierdzia Bożego.

Pan Jezus powiedział,  że w tym  dniu otwarte są  wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat (Dz. 699). W tym dniu wszyscy ludzie, nawet ci, którzy wcześniej nie mieli nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego i dopiero się nawracają, mogą uczestniczyć we wszystkich łaskach, jakie Pan Jezus na to święto przygotował. Jego obietnice dotyczą nie tylko łask nadprzyrodzonych, ale i doczesnych dobrodziejstw, których zakres nie został ograniczony. Ludzie ufający mogą prosić o wszystko dla siebie i innych, byleby przedmiot modlitwy zgodny był z wolą Bożą, czyli dobry dla człowieka w perspektywie wieczności. Łaski potrzebne do zbawienia są zawsze zgodne z wolą Bożą, bo Bóg niczego tak nie pragnie, jak zbawienia dusz, za które Jezus oddał swoje życie. Tak więc w święto Miłosierdzia wszystkie łaski i dobrodziejstwa są dostępne dla wszystkich ludzi i wspólnot, byleby o nie prosili z ufnością.

s. M. Elżbieta Siepak ZMBM

Pełna analiza teologiczna w pracy:
ks. Ignacy Różyczki: Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego,
Kraków 2008, s. 99-104.
Źródło: Faustyna.pl

*****

Litania do Króla Miłosierdzia – Najmiłosierniejszego Zbawiciela

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które wszystko się stało, co się stało, Ufamy Tobie,
Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które świat odkupiłeś,
Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nas uświęcasz,
Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które Tajemnicę Trójcy Świętej nam objawiłeś,
Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które wszechmoc Boga okazałeś,
Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które duchy niebieskie stworzyłeś,
Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nas z nicości do bytu powołałeś,
Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które cały świat obejmujesz,
Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nas życiem nieśmiertelnym obdarzyłeś,
Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nas przed karami należnymi zasłaniasz,
Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nas z nędzy grzechu podnosisz,
Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które mękę i śmierć za nas poniosłeś,
Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nam zawsze i wszędzie towarzyszysz,
Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nas łaskami swymi uprzedzasz,
Jezu, Królu Miłosierdzia, które w objawieniu Tajemnic Bożych okazałeś,
Jezu, Królu Miłosierdzia, które w ustanowieniu Kościoła ujawniłeś,
Jezu, Królu Miłosierdzia, które w darowaniu nam sakramentów wyświadczyłeś,
Jezu, Królu Miłosierdzia, które w chrzcie i pokucie przede wszystkim okazujesz,
Jezu, Królu Miłosierdzia, które w Eucharystii i kapłaństwie rozdajesz,
Jezu, Królu Miłosierdzia, które w powołaniu nas do wiary ujawniasz,
Jezu, Królu Miłosierdzia, które w nawróceniu grzeszników rozlewasz,
Jezu, Królu Miłosierdzia, które w uświęceniu sprawiedliwych objawiasz,
Jezu, Królu Miłosierdzia, które w oświeceniu niewiernych okazujesz,
Jezu, Królu Miłosierdzia, które z ran Twoich wypływa,
Jezu, Królu Miłosierdzia, które z Serca Twego wytryska,
Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest ulgą chorych i cierpiących,
Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest pociechą uciśnionych,
Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest nadzieją rozpaczających,
Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest ostoją umierających,
Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest ochłodą dusz w czyśćcu cierpiących,
Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest niewyczerpanym źródłem cudów,
Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest radością niebian,
Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest koroną wszystkich świętych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego
– Alleluja (Ps 144,9).
R. Przeto Miłosierdzie Pańskie na wielki wychwalać będę
– Alleluja (Ps 88,2).

V. Módlmy się:
Najmiłosierniejszy Odkupicielu – Królu Miłosierdzia, który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz by się nawrócił i żył, wejrzyj – prosimy – na nas i pomnóż w nas Miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z Wolą Twoją, która jest samym Miłosierdziem, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym.
R. Amen.

ZA POZWOLENIEM KURII METROPOLITALNEJ
w Warszawie nr 3547/K72
z dnia 7 czerwca 1972 r.

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia, Świeto i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

16 odpowiedzi na „Święto Bożego Miłosierdzia. Litania do Króla Miłosierdzia – Najmiłosierniejszego Zbawiciela

 1. wobroniewiary pisze:

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości
  i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niechaj go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 2. wobroniewiary pisze:

  1228-1229

  Nowenna do Miłosierdzia Bożego

  Dzień dziewiąty

  Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej odrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od duszy oziębłej. One były powodem, iż wypowiedziałem Ojcze, oddal ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. Dla nich jest ostateczna deska ratunku, uciec się do miłosierdzia Mojego.

  Jezu Najlitościwszy, Któryś jest litością samą, wprowadzam do mieszkania Najlitościwszego Serca Twego dusze oziębłe, niechaj w tym ogniu czystej miłości Twojej rozgrzeją się te zlodowaciałe dusze, które podobne do trupów i takim Cię wstrętem napawają. O Jezu Najlitościwszy, użyj wszechmocy miłosierdzia Swego i pociągnij ich w sam żar miłości Swojej i obdarz ich miłością świętą, bo Ty wszystko możesz.

  Ogień i lód razem nie może być złączony,
  Bo albo ogień zgaśnie, albo lód będzie roztopiony,
  Lecz miłosierdzie Twe, o Boże,
  Jeszcze większe nędze wspomóc może.

  Ojcze Przedwieczny, spójrz się okiem miłosierdzia na dusze oziębłe, a które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Ojcze miłosierdzia, błagam Cię przez gorzkość Męki Syna Twego i przez trzygodzinne konanie Jego na krzyżu, pozwól, aby i one wysławiały przepaść miłosierdzia Twego. . .(Dz 1228-1229)

 3. Betula pisze:

  Pan Jezus powiedział kiedyś do s.Faustyny
  „Nie zazna ludzkość uspokojenia dopokąd nie zwróci się z ufnością do Bożego Miłosierdzia”

  • MariaPietrzak pisze:

   Myślę , że nie przywiązujemy należytej wagi do tych słów .
   Zarówno w rodzinach , wspólnotach i w świecie …. nie znajdujemy uspokojenia !
   … a nawet w przeciętnym ludzkim sercu zamiast uspokojenia , to coraz więcej niepokoju i zagubienia !
   Dlaczego , zastanawiam się ?
   Im więcej zaufasz tym więcej dostaniesz , powiedział przecież Pan Jezus do Świętej Siostry .
   Czy zwracamy się z ufnością do Bożego miłosierdzia ?
   Nasza nagość o czymś świadczy !
   O braku czasu , w Bogu zaufania albo też mocnego niedowierzania …
   Potem nadejdzie dzień sprawiedliwości , powiedział też Pan Jezus ! Czy jest on taki daleki , skoro grzech robi co może , by obrażać wszystko co Boże….
   💚
   Za tych , którym nadzieja stopniała , Jezu ufam Tobie !
   Za tych , co na zegarek spoglądają i czasu nie mają dla Ciebie , Jezu ufam Tobie !
   Za malo…wierzących , stale wątpiących , Jezu ufam Tobie !
   O dobra doczesne zatroskanych … zagubionych , zrozpaczonych , załamanych , Jezu ufam Tobie !
   W ciemnościach siedzących , łzy wylewających , Jezu ufam Tobie !
   💚
   Ktoś powiedział , że dobrobyt zabija ducha ….
   Zabija !
   I „wygodne kanapki” robią swoje .
   Robią !
   💚
   Zatem za trzeźwo myślących , rozsądnych , czuwających , Jezu ufam Tobie !
   💚
   Jezu
   ufamy
   Tobie !!

  • MariaPietrzak pisze:

   Dostałam kiedyś bardzo dobrą poradę od spowiednika … By za każdego , którego z troską noszę w sercu , czy myśl mi podsunie … wypowiedzieć z pełnym zaufaniem … Jezu ufam Tobie !
   Rzeczywiście , rozszerzyło to moje serce zaufaniem do Pana , a troskę w pokój przemieniło za zawierzonych tym krótkim , Jezu ufam Tobie ! .
   💛Usłuchana spowiednika porada… czyni cuda nielada 💛 .

 4. Pingback: II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego | Ewangelia dla nas – strona katolicka

 5. Pingback: Święto Bożego Miłosierdzia. Litania do Króla Miłosierdzia – Najmiłosierniejszego Zbawiciela | Biały, bardzo biały

 6. wobroniewiary pisze:

  Akt zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu

  Boże, Ojcze miłosierny,
  który objawiłeś swoją miłość
  w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
  i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
  Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
  Pochyl się nad nami grzesznymi,
  ulecz naszą słabość,
  przezwycięż wszelkie zło,
  pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
  doświadczyć Twojego miłosierdzia,
  aby w Tobie, trójjedyny Boże,
  zawsze odnajdywali źródło nadziei.
  Ojcze przedwieczny,
  dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
  miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
  Amen.

  św. Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002

 7. bea pisze:

  Królu Miłosierny, z całego serca dziękuję za zdroje Twej łaski, za zdrowie i Boze Błogosłswieństwo, za opiekę mojej rodziny, mojej córki Kasi, nieustaję w modlitwie o męstwo, cierpliwość i pokorę na kazdy dzień. Jezu ukochany ufam Tobie! W Twoje zmęczone ale silne ręce oddaję sprawę, z którą przyjdzie mi się zmierzyć 22.05. Amen

 8. wobroniewiary pisze:

  Co roku, gdy rezurekcyjne bicie w dzwony oznajmia radosną nowinę o zmartwychwstaniu, a w kościołach rozbrzmiewa „Alleluja”, wielkanocna refleksja łączy się z pełnym wdzięczności wyczekiwaniem na zbliżającą się niedzielę – kolejną odsłonę i dopełnienie wielkiej tajemnicy zbawienia, czyli Święto Miłosierdzia. Jest to czas ogromnej łaski, jako że właściwie odbyta spowiedź i przyjęta Komunia Święta w tym dniu – jak zapewnia Jezus za pośrednictwem św. Faustyny – gwarantują nie tylko rozgrzeszenie, ale również darowanie win i kar. Z teologicznego punktu widzenia jest to dobro, z którym nie mogą się równać nawet duchowe korzyści płynące z odpustu zupełnego.

  Warto przy tej okazji przypomnieć sobie, że ustanowienie Niedzieli Bożego Miłosierdzia było procesem długim i żmudnym. Od momentu, gdy Jezus, objawiając się siostrze Faustynie, wyraził swą wolę, by święto takie było obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkiej Nocy, do momentu, gdy Jan Paweł II w dniu kanonizacji św. Faustyny 30 kwietnia 2000 roku ogłosił to święto dla całego Kościoła, minęło kilkadziesiąt lat wypełnionych staraniami o to, by ludzie na całym świecie mogli „z naczyniem ufności” przyjść „do zdroju miłosierdzia” (Dz. 1488-1489).

  http://gosc.pl/doc/3829193.W-promieniach-Milosierdzia

 9. MM pisze:

  AKT ODDANIA PANU JEZUSOWI, KRÓLOWI MIŁOSIERDZIA

  Panie Jezu Chryste, Królu Miłosierdzia,
  pokornie proszę
  o Twoją miłosierną miłość nade mną grzesznikiem.

  Wpatrzony w Twoje Oblicze i pełne miłosierdzia oczy,
  pokornie proszę, abyś przyjął w wieczystą opiekę
  mnie i moją rodzinę.

  Pragnę pokutować za grzechy,
  z Twoją pomocą odważnie iść drogą do świętości
  według nauki, którą głosi Kościół Katolicki.

  Błogosław nam nasz Panie i Zbawicielu.
  Okaż nam Panie Miłosierdzie Twoje
  i daj nam swoje zbawienie.

  JEZU UFAMY TOBIE!

  Maryjo, Matko Miłosierdzia – wstawiaj się za nami!
  Św. Siostro Faustyno, Bł. Księże Michale Sopoćko,
  Św. Janie Pawle II – módlcie się za nami.

  IMPRIMATUR: Ks. Abp Metropolita Częstochowski WACŁAW DEPO,

 10. MM pisze:

  AKT ODDANIA SIĘ MIŁOSIERDZIU BOŻEMU
  O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, ażeby w ten sposób móc żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia, tak wobec duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym. Strzeż mnie więc, o Jezu, jako własności swojej i chwały swojej. Jakkolwiek czasami drżę ze strachu, uświadamiając sobie słabość moją, to jednocześnie mam bezgraniczną ufność w Twoje miłosierdzie. Oby wszyscy ludzie poznali zawczasu nieskończoną głębię Twego miłosierdzia, zaufali Mu i wysławiali Je na wieki.
  Amen.

  https://www.faustyna.pl/zmbm/transmisja-godziny-milosierdzia-i-koronki/

 11. MM pisze:

  W Starym Zakonie wysyłałem proroków do ludu swego z gromami, dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z Moim miłosierdziem (Dz. 1588)

 12. wobroniewiary pisze:

  „Podczas egzorcyzmu Szatan mi powiedział: „Każde Zdrowaś Maryjo jest dla mnie jak uderzenie pałką w głowę: jeśli chrześcijanie znaliby moc różańca, to dla mnie byłby to koniec”.
  ks. Gabriele Amorth SSP

  Warto przypomnieć znane już słowa św. Jana Marii Vianneya, że jedno dobrze powiedziane „Zdrowaś Maryjo” wstrząsa całym piekłem.
  Dobrze powiedziane, czyli z wiarą, skupieniem i oddaniem.
  S.J.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s