30-dniowa nowenna ku czci św. Józefa

WPROWADZENIE

Nowenna ta to jakby okrycie się płaszczem opieki świętego Józefa, to nadzwyczajne nabożeństwo ku Jego czci, wyjednujące Jego szczególne wstawiennictwo w trudnych sytuacjach.
Wszystkie te modlitwy należy odmawiać codziennie przez trzydzieści dni, na wspomnienie trzydziestu lat, które święty Józef przeżył w Nazarecie z Jezusem, Synem Bożym i Jego Matką, Najświętszą Maryją Panną.
Nadzwyczaj wielkie i liczne łaski będą nam udzielone, jeśli z ufnością zwrócimy się do świętego Józefa. Święta Teresa z Avila powiedziała: „Kto nie całkiem w to wierzy, niech raz zwróci się ze swą prośbą do świętego Józefa, a sam się przekona”.
Święty Józef może wyprosić dla nas więcej łask, jeśli najpierw oczyścimy naszą duszę poprzez spowiedź świętą i przyjmiemy Pana Jezusa w Komunii świętej. Nowenna będzie też owocniejsza, jeżeli okażemy jednocześnie gotowość do spełniania uczynków miłosierdzia względem biednych. Możemy z całą ufnością prosić świętego Józefa o wyjednanie nam wielkich łask u Boga. Zaleca się jednak, aby Nowennę do świętego Józefa ofiarowywać w intencji umierających i za zmarłych.
Jeśli spróbujemy otrzeć łzy biednym, cierpiącym i zmarłym, również nam święty Józef pomoże i pocieszy, zarówno teraz, jak i w godzinie śmierci. Okryje nas z miłością płaszczem swej opieki. Żywił On i chronił nie tylko Świętą Rodzinę, lecz także kocha i błogosławi nas wszystkich i pragnie przeprowadzić nas na drugi brzeg – do portu wiecznego zbawienia.

Modlitwa zalecana do codziennego odmawiania
(również na zakończenie Nowenny):

O święty Józefie, Żywicielu Jezusa Chrystusa
i Oblubieńcze Najświętszej Marii Panny,
módl się za nami i za wszystkimi umierającymi
dzisiejszego dnia (albo: dzisiejszej nocy).

********
30-DNIOWE NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚWIĘTEGO JÓZEFA
(modlitwy na każdy dzień Nowenny)

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha Świętego. Amen.
Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
(Odmawia się trzykrotnie, jako dziękczynienie dla Trójcy Przenajświętszej za obdarzenie świętego Józefa szczególnymi łaskami).

OFIAROWANIE SIĘ OPIECE ŚWIĘTEGO JÓZEFA

O chwalebny Patriarcho, święty Józefie, z pokorą upadam przed Tobą. Z wielką czcią oddaję się pod Twą przemożną opiekę i proszę cały Dwór Niebieski, aby był przy mnie. Zobowiązuję się do najszczerszej wiary i pobożności oraz przyrzekam czynić wszystko to, co jest w mojej mocy, aby Cię czcić przez całe życie i okazywać Ci miłość. Dopomóż mi w tym święty Józefie. Bądź przy mnie teraz oraz wyjednaj mi łaskę odejścia z tego świata podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi, abym mógł pewnego dnia razem z Tobą osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, z pobożnym oddaniem i sercem przepełnionym miłością, zanoszę tę szczerą modlitwę do Twoich stóp i rozmyślam nad Twoimi licznymi cnotami.
Potężny Patriarcho, jak w Starym Testamencie Józef, syn Jakuba, wypełniał wolę Boga, tak Ty podążasz jego drogą w Nowym Testamencie. Opromienia Cię nie tylko wspaniałe światło Boskiego Słońca, lecz także łagodne światło mistycznego księżyca – Maryi.
Jakub wyruszył w drogę do Egiptu, aby pogratulować swemu synowi Józefowi – rządcy w Egipcie. Za przykładem ojca podążyli wszyscy jego synowie. Niewypowiedzianie piękniejszym jest jednak przykład Jezusa i Maryi, którzy otaczali Ciebie wielkim szacunkiem i oddaniem. Z wielką przeto czcią i ufnością pragniemy zwracać się do Ciebie we wszystkich naszych potrzebach tak doczesnych, jak i duchowych, pewni, że twój Syn, który zawsze był Ci posłuszny na ziemi, wysłucha Cię także w niebie.
I tak jak Józef, syn Jakuba, nie odepchnął swoich winnych braci, lecz pełen miłości ich przygarnął, ochronił i uratował przed głodem i śmiercią, tak i Ty, o święty Józefie, nie pozostań obojętnym na moje modlitwy. Poprzez Twoje wstawiennictwo uproś mi tę łaskę, aby Bóg nie pozostawiał mnie samego na tym padole łez, lecz zawsze zaliczał do tych, którzy w życiu i w chwili śmierci są nieustannie ogarnięci płaszczem Twej przemożnej opieki.

MODLITWY

Bądź pozdrowiony, święty Józefie, któremu powierzono bezcenne Skarby nieba i ziemi. Bądź pozdrowiony, przybrany Ojcze Tego, który karmi wszystkie stworzenia świata. Ty bowiem po Maryi, spośród świętych, jesteś godzien naszej największej czci i miłości, bo zostałeś wybrany do najwyższej godności wychowywania, karmienia, a nawet trzymania na rękach Mesjasza, którego tak wielu królów i proroków pragnęło choćby tylko zobaczyć.
O święty Józefie, ratuj moją duszę i wyproś mi u Miłosiernego Boga tę łaskę, o którą pokornie proszę….. (Należy wymienić swoją prośbę).Uproś także dla dusz czyśćcowych ulgę w ich cierpieniu. Amen.
Chwała Ojcu..(3 razy)

Święty Józefie, Kościół czci Ciebie jako swego Patrona, Opiekuna i Obrońcę. Spośród wszystkich świętych wołam do Ciebie, najpotężniejszego Opiekuna słabych i potrzebujących pomocy, i po tysiąckroć wysławiam łaskawość Twego serca, które zawsze gotowe jest nieść pomoc wszystkim potrzebującym.
Do Ciebie, święty Józefie, zwracają się wdowy i sieroty, opuszczeni, zasmuceni i potrzebujący na całej ziemi. Nie ma takiej boleści, troski czy potrzeby, wobec których pozostałbyś obojętny. Mój najdroższy Opiekunie w niebie, którego Bóg obdarzył szczególnymi łaskami, uciekam się do Ciebie, przedstawiając Ci moją prośbę. Uproś mi tę łaskę, o którą Cię gorąco proszę. Również wy, wszystkie Dusze w czyśćcu cierpiące, błagajcie świętego Józefa o wstawiennictwo za mną. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi, o mój najmilszy Opiekunie Józefie święty, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek wzywając Twej opieki. Twej pomocy błagając, pozostał bez pociechy. O pełen miłości święty Józefie, Ty znasz moje potrzeby i pragnienia. Żaden człowiek, nawet ten najlepszy, nie może zrozumieć mojego problemu i rzeczywiście mi pomóc. Posłuszny nauczaniu świętej Teresy, staję przed Tobą, o święty Józefie, i błagam o Twe przemożne wstawiennictwo w moich obecnych trudnościach. Święta Teresa, Twoja oddana czcicielka, powiedziała: „Biedni grzesznicy, bez względu na wielkość waszych potrzeb, zwróćcie się o pomoc do świętego Józefa! Idźcie do Józefa ze szczerą pewnością i spokojem, że wasze prośby będą wysłuchane”.
O święty Józefie, pocieszycielu zatroskanych, przyjdź mi z pomocą w moim utrapieniu i obejmij moją modlitwą także Dusze czyśćcowe, aby dzięki niej mogły one wkrótce osiągnąć radość i świętość. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

O Ty, wywyższony Święty, przez Twoje całkowite posłuszeństwo wobec Boga miej litość nade mną.
Przez Twoje święte i zasłużone życie wysłuchaj mojego błagania.
Przez Twoje umiłowane imię pomóż mi.
Przez łagodność i siłę Twojego serca strzeż mnie.
Przez Twoje święte łzy umacniaj mnie.
Przez siedem boleści Twoich zlituj się nade mną.
Przez siedem radości Twoich pociesz moje serce.
Od wszelkiego zła na ciele i duszy uwolnij mnie.
Z każdej biedy i nędzy wyratuj mnie.
Wyproś dla mnie litościwie łaskę Bożą.
Wyjednaj dla Dusz w czyśćcu cierpiących szybkie wybawienie z ich cierpień. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

O święty Józefie, niezliczone są łaski, które otrzymali modlący się do Ciebie. Chorzy, uciskani, cierpiący niesprawiedliwość, zdradzeni, opuszczeni – wszyscy, którzy się oddali pod Twoją opiekę, uzyskali pomoc w swoich potrzebach.
Święty Józefie, nie pozwól, proszę, abym był jedynym spośród wszystkich zwracających się do Ciebie, który nie został wysłuchany. Okaż się hojnym i łaskawym także dla mnie. Za to, pełen wdzięczności, zawsze będę Cię czcił, o chwalebny święty Józefie, mój Opiekunie i Wybawco Dusz w czyśćcu cierpiących. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

O Boże i Ojcze wieczny w niebie, przez zasługi Twego Syna Jezusa i Jego Najświętszej Matki błagam o udzielenie mi tej szczególnej łaski. W imię Jezusa i Maryi upadam przed Tobą i wielbię Cię w Twej cudownej obecności. Przyjmij, proszę, moje mocne postanowienie pozostania pod opieką Żywiciela Świętej Rodziny, przez którego zanoszę do Ciebie błagania. Pobłogosław, Boże, w swej dobroci to święte nabożeństwo i wysłuchaj mej prośby. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

O święty Józefie, obroń Kościół święty przed wszelkimi przeciwnościami i ukryj nas wszystkich pod płaszczem swej opieki.

WEZWANIA KU CZCI UKRYTEGO ŻYCIA ŚWIĘTEGO JÓZEFA Z JEZUSEM I MARYJĄ

Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moją duszę uświęcić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moje serce miłością rozpalić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał mój rozum oświecić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moją wolę wzmocnić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moje myśli oczyścić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moimi uczuciami sterować.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moimi życzeniami kierować.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moje uczynki błogosławić.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę, abym Twe cnoty naśladował.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę pokornego serca i ducha.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę łagodności i dobroci serca.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę pokoju w mym sercu.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę pobożności i bojaźni Bożej.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę dążenia do doskonałości.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę czystości serca.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę cierpliwości w próbie i cierpieniu.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę łagodności charakteru.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę poznawania wiecznych prawd.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę rozróżniania duchów.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę wytrwałości w czynieniu dobra.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę męstwa w niesieniu krzyża.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę uwolnienia się od przywiązania do rzeczy światowych.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę tęsknoty za niebem.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę siły, abym unikał wszelkich okazji do grzechu.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę woli wiernego wytrwania w wierze aż do końca.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę dobrej śmierci.
Święty Józefie, nie pozwól mi nigdy oddalić się od Ciebie.
Święty Józefie, spraw, aby moje serce nigdy nie przestało Cię kochać, a moje usta Ciebie chwalić.
Święty Józefie, pozwól mi być Twym przybranym dzieckiem.
Święty Józefie, pomóż mi kochać Jezusa tak, jak Ty Go kochałeś.
Święty Józefie, nie opuszczaj mnie nigdy, a zwłaszcza w godzinie śmierci.
Jezu, Maryjo i Józefie, poświęcam Wam moje serce i moją duszę.
Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie mnie, pomagajcie mi, ratujcie mnie. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

WEZWANIA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

a. Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Błogosławionej Dziewicy Maryi, mój najmilszy Opiekunie, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto ucieka się pod Twoją opiekę i błaga o Twą pomoc, pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie. Nie odrzucaj mojej modlitwy, przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Amen.
b. Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Najświętszej Dziewicy Maryi, Dziewiczy Opiekunie Jezusa, nie zapomnij o mnie i czuwaj nade mną. Naucz mnie kroczyć drogą prowadzącą do świętości. Wejrzyj na moje modlitwy i otaczaj mnie zawsze swoją ojcowską opieką. Usuń wszystkie przeszkody i trudności stojące na drodze mojej modlitwy i spraw, niech wysłuchanie mej prośby będzie na większą chwałę Bożą i dla mojego zbawienia.
W dowód mojej ogromnej wdzięczności, obiecuję głosić Twoją chwałę i dziękować Bogu za udzielenie Ci tak wielkiej mocy pośrednictwa zarówno w niebie, jak i na ziemi. Amen.

LITANIA

Kyrie, elejson.
Chryste, elejson.
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny Potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami, Panie.

P.: Ustanowił go panem domu swego.
W.: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W Amen.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE KAŻDEGO DNIA NOWENNY

Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, Ciebie Bóg wybrał jako Głowę i Opiekuna Najświętszej Rodziny: proszę Cię, byś osłaniał mnie zawsze płaszczem swej opieki.
Wybieram Cię dziś na mojego Ojca, Orędownika, Towarzysza i Opiekuna. Błagam, abyś mnie przyjął pod swoją opiekę: wszystko, czym jestem i co posiadam, moje całe życie i moją śmierć.
Wejrzyj na mnie jako swe dziecko i broń mnie od zasadzek nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych. Wspomagaj mnie w każdej potrzebie. Pocieszaj w gorzkich cierpieniach, a szczególnie bądź przy mnie w godzinie walki śmiertelnej. Wstawiaj się za mną do Boskiego Odkupiciela, którego jako Dziecię mogłeś tulić w swych ramionach, oraz do Najświętszej Dziewicy Maryi, Twej Najczystszej Oblubienicy.
Udziel mi tych łask, które doprowadzą mnie do wiecznego zbawienia. Zalicz mnie do grona Twych czcicieli, ponieważ chcę słuchać Twoich rad i być wdzięcznym za Twą pomoc i wsparcie. Amen.

Święty Józefie, niewinny i czysty,
pozwól mi być Twym dzieckiem.
Zachowaj mnie czystym na ciele i duszy,
abym pozostawał w stanie łaski Bożej.
Święty Józefie, Opiekunie,
Oblubieńcze Najświętszej Maryi Panny,
bądź moim przewodnikiem i doradcą,
pomóż mi pozostać wiernym Bogu.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu i Synowi…

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen
Źródło: Wspólnota Bożego Ojcostwa

Reklamy

338 odpowiedzi na „30-dniowa nowenna ku czci św. Józefa

 1. Agata pisze:

  Święty Józefie, błagam o uzdrowienie mojej córeczki. Wiesz jak bardzo ją kocham a jednocześnie jestem jej nieszczęściem to tak boli, że jestem u kresu, boję się. Wróć ją taką jaka była, bo umieram za życia.

 2. zatroskana pisze:

  Jakiś czas temu na tej stronie prosiłam św. Józefa o wstawiennictwo, przyjęcia sakramentu bierzmowania dla Sebastiana. Prośba moja została wysłuchana. Z całego serca dziękuję św. Józefowi. W międzyczasie odmówiłam też Nowennę pompejańską w tej intencji.
  Teraz proszę Cię św Józefie, patronie rodziny, o sakrament małżeństwa dla Sebastiana i Justyny.

 3. Mama pisze:

  Św Józefie proszę o łaskę łatwej i dobrej nauki w szkole a szczególnie matematyki dla mojej córki a dlamnie o nowa prace w szkole,abym umiała sobie w niej poradzić ,proszę o dobra pamięć i jasność umysłu ,proszę o uspokojenie nerwów moich i córki ….

 4. zrozpaczona mama pisze:

  Zatroskana mama:
  Św Józefie błagam o łaskę uratowania mojego syna od opętania zła,picia,palenia ,agresji .Nie dopuść do tragedii.Uratuj mi Św józefie mojego jedynego syna Moje serce pęka z bólu i już ludzkiej nie mogę spodziewać się pomocy. Ochroń Monikę,która nosi pod sercem ich Dziecinę.

 5. Magdalena pisze:

  Święty Józefie proszę o łaskę uwolnienia się od zła, o dary Ducha Świętego, o łaskę dobrej pracy i znalezienia własnego mieszkania. Święty Józefie módl się za mną.

 6. Elżbieta pisze:

  Święty Józefie błagam o uzdrowienie mojej córeczki Łucji z padaczki zespołu westa

 7. Chrześcijanka pisze:

  Święty Józefie błagam o wstawiennictwo do Boga Miłosiernego o uproszenie łaski dobrego pracownika dla mojego męża . Święty Józefie ty wiesz że sprawa jest pilna i mąż potrzebuje pomocy w swojej pracy.Błagam pomóż… Podobno nie zostawiasz nikogo w potrzebie kto woła cię o pomoc.

 8. Beata pisze:

  Święty Józefie, dziękuję za szereg łask, które otrzymałam za Twoim wstawiennictwem, m. I
  in. za zdrowe serduszko mojego synka, za wychodzenie z depresji mojej siostry, za wyjście z opresji mojej mamy, za zdrowie córki.

 9. Monika pisze:

  Święty Józefie od jutra rana chcę zacząć prosić Cię w Nowennie do Ciebie o Boże Błogosławieństwo dla Gabrysi i jej ośrodka dla kobiet uzależnionych pod wezwaniem im. Matki Teresy z Kalkuty, o Twoją szczególną opiekę, byś wstawił się do Boga w intencji pojawienia się kobiet uzależnionych w ośrodku, otocz swoją opieką wszystkie kobiety związane z tym ośrodkiem, wspieraj je w trudach prowadzenia tego Bożego dzieła, zatroszcz się o moją rodzinę oraz rozwiązuj wszystkie problemy i trudności w mojej rodzinie i w moim życiu, pomóż mi zachować trzeźwość, zdrowy rozsądek i stabilność życiową, przyprowadź proszę do mnie podopieczne i kieruj moją pomocą im, wskaż mi proszę moje powołanie i prowadź mnie w nim. Zajmij się proszę wszystkimi tymi sprawami oraz tymi które noszę głęboko w sercu ze szczególną Twoją troską i opieką, okryj mnie i wszystkich mi bliskich twoim płaszczem. Tobie to powierzam z pełnym zaufaniem. Dziękuję Święty Józefie za wszystko co dla mnie i innych uczyniłeś i uczynisz. Amen.

 10. Ewa pisze:

  Czy jest ktoś taki kto za przyczyną św. Józefa został uzdrowiony?

  • Monika pisze:

   Tak. Moja przyjaciółka i dlatego ja sama zaczęłam się modlić do Św. Józefa.

   • Ewa pisze:

    Dziękuję za odpowiedź. Ja się modlę w intencji uzdrowienia mojego nienarodzonego dziecka od 19/02/18. Jak narazie bez skutku.

    • Monika pisze:

     Trwaj w modlitwie i otwórz swoje serce na łaskę Bożą pozwól żeby Duch Święty mógł działać w tobie i twoim życiu. Będę w sercu się również modlić w intencji twojego nienarodzonego dzieciatka. Niech Dobry Bóg Błogosławi tobie i twoim bliskim. Amen. Alleluja.

    • Monika pisze:

     Trwaj w modlitwie i otwórz swoje serce na łaskę Bożą pozwól żeby Duch Święty mógł działać w tobie i twoim życiu. Będę w sercu się również modlić w intencji twojego nienarodzonego dzieciatka. Niech Dobry Bóg Błogosławi tobie i twoim bliskim. Amen. Alleluja.

    • Maggie pisze:
    • Maggie pisze:

     Niech Duch Święty pocieszy, wzmocni i natchnie i niech dzieciątko urodzi się zdrowe na Bożą Chwałę i będzie Twoją radością

    • Jagusia pisze:

     Dzięki Ci składam Boże wiekuisty za życie i Miłość nieskończoną Twoją! Uwielbiam Cię! Błogoslawię Cię!

    • Ja pisze:

     Bądź wytrwała w modlitwie, on pomoże!!

  • Agata pisze:

   Tak, mój syn. Kiedyś z niewydolności nerek, potem z niewydolności serduszka.
   Moje dziecko miało już nie żyć, modliłam się Nowenna Pompejańska i 30dnowa do sw Józefa. Modlę się nią w dalszym ciągu, bardzo polecam.

  • Beata pisze:

   Modliłam się będąc w ciąży do św Józefa, ponieważ wykryto wadę serca. Jeszcze będąc w ciąży, wszystko się ustabiluzowalo, Miki urodził się zdrowy. Na drugie imię ma Józef.

  • Magda pisze:

   Od 17 lutego zaczęłam odmawiać nowennę do św. Józefa w intencji poczęcia dziecka. Staraliśmy się z mężem od trzech lat(wyjazdy do klinik warszawskich, wiele wizyt u innych lekarzy) wyniki męża nasienia były bardzo słabe morfologia na poziomie 3% dobrych plemników czyli szanse na poczęcie nikłe. Nowennę zakończyłam odmawiać 18 marca a 19 marca okazało się, że jestem w ciąży. To cud za sprawą Świętego Józefa.
   Dodam jeszcze że 19 marca-dzień w którym okazało się że jestem w ciąży to liturgiczna uroczystość św Józefa(imieniny)

 11. Barbara pisze:

  Św. Józefie dziękuję za wszystkie łaski otrzymane za twoim wstawiennictwem. Oddaję pod Twoją opiekę moje dzieci ich rodziny i wnuki oraz moje życie. Bardzo Cię proszę wstaw się za mną u dobrego Boga aby tocząca się sprawa została pozytywnie rozwiązana.
  Ufam, że mnie nie zostawisz bez pomocy.
  Barbara

 12. Teresa pisze:

  Dziekuje Sw.Józefie za wszystkie łaski i pomoc która otrzymalam od Ciebie. Prosze z calego serca miej w opiece mojego syna i pomoz mu w obiawiazkach szkolnych i aby mogl sie dobrze konzentrowac i zapamietywac przekazywana mu wiedze.

 13. Asia pisze:

  Św. Józefie, proszę o nawrócenie i uzdrowienie mojego taty.

 14. Joanna pisze:

  Św Józefie Opiekunie św Rodziny, oddaję Ci siebie, mojego męża i dzieci, bądź opiekunem mojej rodziny i prowadź nas z Maryją do Jezusa.

 15. Asia pisze:

  Św Józefie pomóż synowi w obronie pracy mgr.

 16. Ewa- żona pisze:

  Święty Józefie!!! Proszę o potrzebne łaski dla syna, męża i dla mnie!!!

 17. Patrycja pisze:

  Swięty Jozefie proszę Cie o szczęsliwą obronę pracy mgr

 18. Justyna pisze:

  Swiety Jozefie wstawiaj sie o dobrego meza dla mnie.

 19. Agnieszka pisze:

  Święty Józefie proszę o nawrócenie męża, jego powrót do naszej rodziny. Proszę Cię o zdrowie dla mnie, wyproś łaskę cudu, by mięśniaki ustąpiły.

 20. Jus pisze:

  Mi swiety Józef pomógł dostać nową pracę i szybko uwolnić sie.od poprzedniej gdzie bylam niedoceniona i finansowo bylo źle… Teraz prosze Go o pomoc zeby ta moja nowa firma przetrwała bo robi sie nieciekawie… Prosze również o pomoc w spłacie kredytu hipotecznego bo jest coraz ciężej. … I jeszcze kilka innych intencji… Wierzę ze sw.Józef pomoze mojej rodzinie.któż jak nie On….

 21. Mia Smith pisze:

  Ukochany Sw. Jozefie prosze Cie bardzo o opieke nad moja cala rodzina, na uwolnienie mojej rodziny od zla, spraw zeby M uwolnil sie od nalogow i nawrocil sie do Pana. Prosze o laske uzdrowienia mojego ojca , mojego syna i mnie. Uzdrow wszystko co chore w mojej rodzinie i nawroc i uwolnij od zla rodzine M. Dziekuje za opieke i wszelkie laski. Bog zaplac.

 22. Kometa pisze:

  Swiety Józefie już drugi miesiąc odmawiam te nowenne. Jak na razie jest coraz gorzej.wszyscy wkoło dostają nieruchomosci, pieniądze, dobrze zarabiają, mają perspektywy spokojnego zycia i posiadania wiecej dzieci. … A u nas strach przed przyszłością.brak perspektyw, początki depresji nerwicy i bezsennosci i obawa czy zawsze wystarczy na rate kredytu hipotecznego. Nie chce bogactwa chce tylko spokojnego zycia bez kredytu
  .. Jesli tylko taka wola Pana… Prosze blagam ratuj…pozwol zachowac nam dom i pozwól zyc na chwałę Pana…

 23. Edyta pisze:

  Św Józefie proszę o łatwość w nauce dla syna, dobra pamieć i jasność umysłu przy nauce języka obcego. Prosze o panowanie nad emocjami syna, aby przestał przeklinać i niewchodził w złe towarzystwo. Prosze o znalezienie stałej pracy w administracji, zebym poradziła sobie , aby pabowała tam dobra atmosfera- miała czas dla rodziny.
  Proszę o opieke i błogosławieństwo dla córki, syna, Edytay i Rafała.

 24. Barbara pisze:

  Proszę Cię Święty Józefie uproś dla mojej córki łaskę dobrego męża

 25. Ola pisze:

  Św Józefie opiekunie rodzin, proszę o wstawiennictwo za mnie i mojego męża o siłę i wytrwanie w wierze w tym trudnym dla nas czasie, jesteśmy cztery lata po ślubie i staramy się o dziecko i jak dotąd nie udało nam się począć dzieciny. Pod względem medycznym niby wszystko jest dobrze a dzieciatka jak nie było tak nie ma, brakuje już nam sił, św Józefie wstaw się za nami u Boga Ojca i uproś dla nas cud poczęcia pierwszego dziecka. Boże nie opuszczaj nas i okaż nam miłosierdzie Swoje. Amen

 26. Teresa pisze:

  Ola odprawcie Msze sw za przodków, o historii w swojej rodzinie opowiada ks.Dominik

 27. Mama pisze:

  Proszę o modlitwę w intencji córek aby żyły według ewangelii i obronę ich przed wszelkimi pokusami i złem. O dobry wybór szkoły i studiów i ukończenie z dobrymi wynikami o dobrych mężów katolików, szczęśliwe rodziny i przyjaciół. Błogosławieństwo boże dla całej rodziny, dary i owoce Ducha Świętego oraz zdrowie

 28. Bożena pisze:

  Święty Józefie, opiekunie rodzin, proszę uproś łaskę u Syna Twojego, aby mój mąż przez działanie i moc Ducha Świętego zmienił traktowanie i podejście do syna, aby słowa które do niego wypowiada w złości nie sprowadzały na niego działania złego. Tyle razy o to męża prosiłam, ale bezskutecznie, w Tobie moja nadzieja … , W tym szczególnym dniu Ojca proszę abyś pomógł mojemu mężowi być ojcem, który jest cierpliwy i ponad wszystko wyrozumiały wobec niełatwego charakteru syna, aby posiadł mądrość i łaskę Ducha Świętego i słowa jego niech mają wobec syna Mateusza budującą i wspierającą moc… Aby ich wzajemne relacje się wyprostowały i poukładały. Swifty Józefie oświecaj, prowadź, ratuj ich w każdy czas! AMEN.

 29. Anna pisze:

  Święty Józefie proszę Cie upros u Miłosiernego Boga uzdrowienie mojego ojca z choroby alkoholowej, by szanował swoją żonę a moją mamę, by rodzina byla najważniejsza. Bóg zaplac, Anna.

 30. Aga pisze:

  Sw Jozefie! Obralam Cie za mojego tate i przewodnika! Tyle razy juz mi pomogles, tyle razy cuda wyprosiles. Prosze Cie kolejny raz wyprostuj prosze moja sytuacje finansowa ktora tak bardzo moze zranic cala moja rodzine. Tak wiele zlego sie stalo, przepraszam za wszystkie glupie decyzje. Pragne abysmy byli w koncu piekna prawdziwa rodzina, malzenstwem – kogo mam prosic jak nie Ciebie sw Jozefie, glowo Sw Rodziny. Prosze Cie pomoz bo po ludzku tego sie nie da zalatwicx. Prosze dzialaj. Ja sie poddaje.

  • Monika pisze:

   Święty Józefie Oblubiencze Matki Bożej ratuj mnie racz wyzwolić mnie z długów zdobyć fundusze na spłatę zadłużenia Błagam Tylko Ty jesteś moim ratunkiem Proszę o zdrowie dla Waldka i przedłużenie umowy o pracę dla Ukochanego Za moich rodziców O siły i zdrowie Dziękuję umiłowany Święty Józefie

 31. Patrycja pisze:

  Święty Józefie ,
  Z całego serca dziękuję Ci za szczęśliwą obronę pracy mgr .Wysluchales moich modlitw . Bóg zapłać .

 32. Helena pisze:

  Św. Józefie, z całego serca dziękuję Ci, że mnie wysłuchujesz, że pomagasz mojemu mężowi, że obrał Ciebie jako swojego patrona, że wstawiasz się za nami do Boga Ojca naszego, tak wiele łask otrzymaliśmy za Twoim pośrednictwem, ale wciąż prosimy. Tym razem proszę, aby dzieciątko, które nosi pod swoim sercem Karolina urodziło się zdrowe. Św. Józefie błagam wysłuchaj mnie kolejny już raz. Bóg zapłać .

 33. Helena pisze:

  Modlitwa do św. Józefa
  Odmawiaj tę modlitwę do św. Józefa rano, przez dziewięć kolejnych dni, w takiej intencji, w jakiej chcesz. Nigdy nie słyszano, by ta modlitwa zawiodła..

  O, święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie
  moje sprawy i pragnienia.
  O, święty Józefie, pomóż mi przez Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi u Twojego Boskiego Syna wszelkie duchowe
  błogosławieństw, żebym – poddany Twojej niebiańskiej mocy – mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd najbardziej kocha
  jącemu ze wszystkich ojców.
  O, święty Józefie, nigdy nie zmęczę się kontemplowaniem Ciebie. A w Twoich ramionach zasypia Jezus. Nie ośmielę się
  zbliżyć do Ciebie, kiedy On spoczywa na Twoim sercu. Uściskaj Go mocno w moim imieniu, ucałuj Jego drogocenną
  głowę i poproś Go, by odwzajemnił ten pocałunek,kiedy będę wydawał moje ostatnie tchnienie. Święty Józefie,
  patronie odchodzących dusz, módl się za mnie. Amen.

  • Aga pisze:

   Odmówiłam już kilkukrotnie nowennę do św. Józefa cały czas w tej samej intencji, na przestrzeni kilku miesięcy i niestety jeszcze nie pomogła, teraz jestem w trakcie kolejnej nowenny i mam nadzieję, że pomoże. Czy Wam naprawdę pomaga?

   • Kometa pisze:

    Ja tez juz któryś miesiąc z rzędu odmawiam nowenne, dodatkowo napisalam list do św. Jozefa. ” dalam ” mu czas do końca roku. Jak na razie jest coraz gorzej ale wierze , mam przeczucie ze mi do konca roku pomoże w tej sprawie, ze cud sie stanie. Pomógł mi już w zeszlym roku, dal mi prace blizej domu i z zarobkiem jaki sobie u niego zażyczyłam:) nie wyobrazam sobie ze mi teraz nie pomoże. … Bez jego pomocy nie dam sobie rady…

    • Helena pisze:

     Święty Józef wstawia się za nami do Pana Boga, a my powinniśmy się zgodzić z Jego wolę, ponieważ Bóg obdarza łaskami kiedy chce i kogo chce. Ja tak niespodziewanie otrzymałam wiele łask za co serdecznie dziękuję Panu Bogu.

 34. Bożena pisze:

  Święty Józefie, proszę o wstawiennictwo i uproszenie łask przemiany Mateusza, aby jego serce wypełniło się miłością, pokojem, i nadzieją, aby Pan Jezus zanurzył go w Krwi Swoich Najświętszych Ran i na nowo go ukształtował…. Proszę ,Cię Świety Józefie , nie zostawiaj Mateusza bez pomocy…. wstawiaj się za nim, on jest taki pogubiony i nieszczęśliwy…Ty wiesz ,że ja tu nic nie mogę . Błagam , działaj Świety Józefie, wstawiaj się za Mateuszem w dniu kolejnych jego urodzin , aby Pan poukładał i wyprostował w życiu Mateusza to ,co zostało złe w jego sercu , duszy i głowie… Aby moc Ducha Świętego spłynęła na niego.Amen.

 35. marie Janik pisze:

  Dziendobry,
  tej nowenny „nauczyl mnie” ksiadz prof Guz. Juz 5 lat temu sw Jozef pomogl mi ogromnie w sprawach materialnych, a takze w uzyskaniu stalego spokoju .
  Kilka miesiecy temu prosilam go o prace dla kogos z rodziny – dostal prace na koncu mojej nowenny. Teraz prosze o moje sprawy i juz po tygodniu jej odmawiania moje sprawy zaczely sie ukladac i finalizowac.
  Dziekuje Panu Bogu, ze tak wielka laska obdarza sw Jozefa i jemu samemu, ze sie za nas modli.
  Chcialabym wiedziec kto i kiedy ulozyl te nowenne, bo nie znalazlam jej w zadnym innym jezyku.
  Badzmyzjednoczeni w modlitwie. Pozdrawiam. Maria

  • Kometa pisze:

   Jakze ja pragnę pomocy sw. Józefa. W spraeach materialnych zapewnienia spokojnego zycia… Sw. Jozefie ratuj moją rodzinę. .. Błagam.

 36. Dorota pisze:

  Swiety jozefie prosze cie laske zdrowia dla mojej rodziny i dar milosci

 37. Dorota pisze:

  Swiety jozefie prosze cie o zdrowie dla mari i katarzyny

 38. gość pisze:

  Sw.Józefie przosze wyproś cud uzdrowienia Sandry, proszę wszystkich o modlitwę za Sandrę,jest chora na nowotwór, jest źle.Bardzo proszę pomódlcie sie za nią,to bardzo młoda dziewczyna

 39. Aga pisze:

  Św. Józefie bardzo proszę Cię o ten maleńki cud. W Tobie moja nadzieja.

 40. Prosząca pisze:

  Swięty Jozefie pokieruj mną teraz w tym ciezkim dla mnie czasie.

 41. Dorota pisze:

  Sw Jozefie prosze cie o laske milosci i zdrowia

 42. Dorota pisze:

  Swiety jozefie prosze cie o pomoc w sprzedazy domu

 43. Dorota pisze:

  Swiety jozefie prosze cie o opieke w tak trudnym dla mnie czasie ,wysluchaj moich modlitw ktore tobie sa doskonale znane

 44. Zofia pisze:

  Św .Józefie uproś u Boga nawrócenie i uzdrowienie duchowe mojej rodziny.

 45. matka Maria pisze:

  Św. Jozefie mój kochany Patronie proszę za moją córkę. Uproś Jezusa aby powróciła do normalności . Proszę o spowiedź dla niej i miłość do ludzi. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Smutna matka o to prosi.

 46. matka Maria pisze:

  Moj ukochany Pattonie Św. Jozefie uproś u Jezusa łaskę powrotu do normalnego zycia mojej córki . Proszę dla niej o spowiedź i miłość do ludzi. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych a Zbawiciel Św. Józefowi nie odmawia upraszania laski.

 47. Olga pisze:

  SW Józefie proszę i błagam o wstawiennictwo abym poznałam mężczyznę który mnie polach i zechce założyć ze mną rodzinę. Jestem tak strasznie samotna i nieszczęśliwa, zresztą Twój Syn wie to najlepiej. Proszę bo już nie mam nadziei…całe życie jestem sama.

 48. A.T. pisze:

  Św. Józefie, proszę Cię o dar urodzenia dziecka, ktore pragniemy z całego serca mieć z mężem.

 49. Paweł pisze:

  Święty Józefie
  Moja żona urodziła się w twoje święto 19 marca , nie chce chodzić do kościoła , mówi że jest pusta , że chce umrzeć , że żyje tylko dla dzieci . Proszę bo brak mi sił , w trwaniu i patrzeniu jak grzech , upór zabija życie naszej rodziny. Dzieci nie chodzą do kościoła bo mam nie chodzi a maja 6 i 12 lat . To wszytko trudne dla mnie jest , ale dziękuję Tobie za silę abym trwał na modlitwie i bronił moją rodzinę przed złem. Dziękuję Tobie za wszystkie łaski , za to że noszę Twój szkaplerz. Proszę błogosław nam i prowadź do Ojca.
  Paweł .

  • A.T. pisze:

   Ja oddalilam sie od Boga, nie modlilam sie, nie chcialo mi sie chodzic do kosciola. Pewnego dnia ktos powiedzial mi o modlitwie do Św Józefa. Chce znów zblizyc sie do Boga i nigdy nie trace nadziei.

 50. Beata pisze:

  Proszę w intencji zdrowego dzieciątka Kasi. Bóg zapłać.

 51. Matka pisze:

  Święty Józefie,zawierzam Ci moje dzieci i siebie.Bądź naszym Opiekunem każdego dnia.Szczególnie proszę we wszystkich intencjach syna, aby porzucił palenie, częste picie piwa i by Pan pobłogosławił całe jego życie osobiste i pracę.

 52. Zofia pisze:

  sw. Józefie ratuj. nasz syn juz cały rok szuka pracy. Jest sam, Ma na utrzymaniu dom i 3 corki. Wstawiaj się za nim do Jezusa.

 53. Kamila pisze:

  Św. Jozefie mój kochany Patronie proszę uproś Jezusa, abym w końcu znalazła odpowiednią, pracę, żebym dobrze wypadła na jutrzejszej rozmowie o prace i otrzymała tą pracę, oraz, aby mężczyzna, którego postawiłeś na mojej drodze nie odszedł i był tym jedynym. Dziękuję Ci Św Józefie za wszystkie łaski, które wyprosiłeś dla mnie u Jezusa, nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych, dodajesz otuchy i każdy nawet największy problem nie do przeskoczenia rozwiązujesz. Cieszę sie, że ponad rok temu trafiłam na postać Św Józefa, bo dzięki jego wstawiennictwu moje życie w końcu nabrało sensu. Jezu ufam Tobie.

 54. Agieszka pisze:

  Święty Józefir prosze o pomoc w znalezieniu dobropłatnej pracy w zawodzie aby była stabilna i abym nie musiała się o nic martwić w rodzinie.

 55. Wioletta pisze:

  Proszę o pracę, której szukam 7 miesięcy. Jestem odrzucana po rozmowach albo się dowiaduję że jednak nie potrzeba nowych pracowników a ja jak głupia jeżdżę po firmach i dostaję nadzieję która jest mi odbierana.

 56. B L pisze:

  Święty Józefie, proszę o męża i dzieci abym mogła założyć kochającą się rodzinę

 57. Proszaca pisze:

  Święty Jozefie zawierzam Ci sprawę Tobie wiadoma. Ufam , ze mnie wysluchasz. Modląc się zawsze do Ciebie proszę Cię o znak abym była przy nadziei . I tak się stało ostatnio . Z całego serca Ci za to dziękuję .

 58. matka Maria pisze:

  Umiłowany Tatusiu Niebieski dziękuję za Jezusa,za Niepokalaną Ukochaną Maryję za Archaniołów,Aniołów i Świętych. Dziękuję za wiarę,nadzieję i miłość 💗 Do Ciebie Boże,do Twego syna Jezusa i Jego Matki.. Błogosław nam.

 59. mela len pisze:

  Jezus moim Panem

 60. zerwa pisze:

  Dziękuję Umiłowana Trójco Św

 61. krys pisze:

  Nasz cala Rodzina kocha Cię Św. Jozefie

 62. mama pisze:

  ,Sw Józefie, moja córka od 6 lat zyje bez slubu, daj jej siłe i madrośc zeby zakończyłą ten zwiazek bez Boga.

 63. Pingback: O umiejętności modlenia się – Piękny Jaś

 64. Małgorzata P. pisze:

  ŚW Józefie polecam Twojej opiece Mateusza o łaskę pojednania sieęz Bogiem ,uzdrowienie z uzależnienia narkotykowego, palenia tytoniu, przekleństwa, proszę mu o dary Ducha św na każdy dzień

 65. Aga pisze:

  Św Józefie proszę o mnie w trudnych chwilach i jutrzejszych spotkaniach

 66. JOANNA pisze:

  Święty Józefie czuję Twoja obecność i Twoją modlitwę.Wstawiaj się za moimi prośbami nieustannie.Dziękuję Ci mój Św.Józefie

 67. Agata pisze:

  Święty Józefie, proszę pokornie o łaskę nawrócenia dla mojego męża, o obudzenie w nim cnót męstwa, których Ty jesteś uosobieniem. Natchnij jego serce do przemiany.

 68. Kochający lecz nie kochany pisze:

  Święty Józefie proszę cię o pomoc w sprawie tobie wiadomej. Uproś Pana Boga aby zmienił mnie jako człowieka na tyle, abym doprowadził do odwzajemnienia moich uczuć przez Gabi i abyśmy byli razem, a obiecuję że nigdy tego nie zapomnę. Najpierw proszę o to twoją małżonkę Maryję odmawiając nowennę pompejską, jeśli potrzebna będzie mimo to i twoja pomoc, zwrócę się o nią. Jeśli wy mi nie pomożecie, to już nikt nie pomoże. Błagam o pomoc póki jeszcze nie jest za późno..

 69. Małgorzata P. pisze:

  Święty Józefie, proszę o wstawiennictwo i uproszenie łask przemiany Mateusza, aby jego serce wypełniło się miłością, pokojem, i nadzieją, aby Pan Jezus zanurzył go w Krwi Swoich Najświętszych Ran i na nowo go ukształtował…. Proszę ,Cię uwolni Józefie , nie zostawiaj Mateusza bez pomocy…. wstawiaj się za nim, on jest taki pogubiony i nieszczęśliwy…Ty wiesz ,że ja tu nic nie mogę . Błagam , działaj Świety Józefie, wstawiaj się za Mateuszem uwolnij go od nałogów, i Pan Bóg poukładał i wyprostował w życiu Mateusza to ,co zostało złe w jego sercu , duszy i głowie… Aby moc Ducha Świętego spłynęła na niego.
  Bóg zapłać za mododlitwę

 70. Renata pisze:

  Swiety Jozefie, z ufnoscia odmawiam ta Nowenne, wysluchaj mnie laskawie, sw. Jozefie przyjacielu Serca Jezusowego modl sie za nami+. Amen

 71. Moni pisze:

  Chcę tu wstawić moje świadectwo. Może to będzie dla niektorych z Was nadzieja,że warto prosić św Józefa,bo On Was nie opuści i zawsze wysłucha. Pierwszą modlitwę rozpoczęłam ok 2 lat temu. Byłam w sytuacji bez wyjścia i tyle próśb wtedy było na raz. Wszystko zaczęło sie od tego że mieszkamy za granicą,ja byłam bez pracy. Zaczęły się problemy finansowe z dnia na dzień było tylko gorzej,długi goniły długi. Mój tata był chory a ja nie mogłam przez 6 lat odwiedzić go w Polsce, nie widziałam rodziców tyle lat…po prostu nie było mnie na to stać. Moja córka była nie ochrzczona,nie mieliśmy na nic pieniędzy. Zaczęłam sie modlić do św Józefa i prosić o pomoc. Napisałam list,włożyłam do Biblii dla dzieci(bo innej nie miałam). Nic sie nie działo a ja czułam złość i bezsilność. Po jakimś czasie zaczęło się układać wszystko po woli. Miałam pracę,nie ta wymarzoną ale jakoś dawalismy radę, teście pomogli nam spłacić długi, ochrzcilismy córkę a po jakimś czasie pojechałam na miesiąc z dziećmi do Polski. Wciąż czekałam na pracę,tą którą chciałam(przyjechałam tu do innej pracy do ktorej nie mogłam sie dostać 5 lat). Był czas znowu złości,bo.miałam niby pracę ale moje dzieci mnie wogole nie widziały,od rana do nocy bylam w pracy. Dzieci pozostawione same sobie a zarabiałam grosze. Miesiąc temu powiedziałam,sprobuje jeszcze raz „uderzyć do św Jozefa”. Napisałam telegram do św Jozefa. Zaczęłam sie modlić. Jeszcze nie skończyłam nowenny a w 3 czy 4 dzień zadzwonił telefon. Dostałam pracę o która starałam się 5 lat!!!Płakałam ze szczęścia. Teraz dziękuję św Józefowi i zaczynam 30dniowe nabożeństwo w intencji zmarłych. To nabożeństwo będzie takim podziękowaniem. Obralam sobie św Józefa za mojego patrona życia. Nigdy go nie opuszczę i codziennie mu poświęcę chociaż chwilkę. Nigdy go nie zawiode i On.mnie też nigdy nie zawiedzie. Dziękuję Ci Św Józefie. Módl sie za mną. Moi drodzy zaufajcie i módlcie się.

  • Małgorzata S. pisze:

   Św. Józefie patronie rodzin proszę o zdrowie dla mojego synka, którego noszę pod sercem. O szczęśliwe rozwiązanie, radość i szczęście w naszej rodzinie. Proszę Cię również o zdrowie dla męża i naszych pozostałych dzieci; Magdaleny, Agaty i Patryka. Wysluchaj mnie łaskawie św. Józefie, Opiekunie Św. Rodziny. W podziękowaniu oddaję Ci mojego nienarodzonego synka Twojej szczegolnej opiece i zawierzam całe jego życie Tobie Św. Józefie i Twojej Oblubienicy Niepokalanie Poczetej Maryi Pannie. Zawierzam również całą moją rodzinę Tobie Św. Józefie i Twojej Oblubienicy NMP. Twoja czcicielka Małgorzata.

 72. Ania pisze:

  Święty Józefie dziękuję za wszystkie laski którymi obdarzyles i obdarzasz moja rodzinę.Proszę o pomoc i laskę w nauce dla mnie i dobre i właściwe diagnozy dla mnie i córki, o rentę dla mnie. Święty Jozefie pomagaj i opiekuj się tymi, którzy są bliscy memu sercu a nie mam z nimi kontaktu.

 73. Renata pisze:

  Kochany mój opiekunie tylko Ty możesz zaradzić całej tej sytuacji u mnie w pracy ..znajdź proszę Boże rozwiązanie …pomóż proszę znaleźć pracę dla tych którzy ja stracili A szczególnie dla mojej córki Moniki .Już teraz za wszystko Ci dziękuję bo wierzę że mnie wysłuchasz.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s