30-dniowa nowenna ku czci św. Józefa

WPROWADZENIE

Nowenna ta to jakby okrycie się płaszczem opieki świętego Józefa, to nadzwyczajne nabożeństwo ku Jego czci, wyjednujące Jego szczególne wstawiennictwo w trudnych sytuacjach.
Wszystkie te modlitwy należy odmawiać codziennie przez trzydzieści dni, na wspomnienie trzydziestu lat, które święty Józef przeżył w Nazarecie z Jezusem, Synem Bożym i Jego Matką, Najświętszą Maryją Panną.
Nadzwyczaj wielkie i liczne łaski będą nam udzielone, jeśli z ufnością zwrócimy się do świętego Józefa. Święta Teresa z Avila powiedziała: „Kto nie całkiem w to wierzy, niech raz zwróci się ze swą prośbą do świętego Józefa, a sam się przekona”.
Święty Józef może wyprosić dla nas więcej łask, jeśli najpierw oczyścimy naszą duszę poprzez spowiedź świętą i przyjmiemy Pana Jezusa w Komunii świętej. Nowenna będzie też owocniejsza, jeżeli okażemy jednocześnie gotowość do spełniania uczynków miłosierdzia względem biednych. Możemy z całą ufnością prosić świętego Józefa o wyjednanie nam wielkich łask u Boga. Zaleca się jednak, aby Nowennę do świętego Józefa ofiarowywać w intencji umierających i za zmarłych.
Jeśli spróbujemy otrzeć łzy biednym, cierpiącym i zmarłym, również nam święty Józef pomoże i pocieszy, zarówno teraz, jak i w godzinie śmierci. Okryje nas z miłością płaszczem swej opieki. Żywił On i chronił nie tylko Świętą Rodzinę, lecz także kocha i błogosławi nas wszystkich i pragnie przeprowadzić nas na drugi brzeg – do portu wiecznego zbawienia.

Modlitwa zalecana do codziennego odmawiania
(również na zakończenie Nowenny):

O święty Józefie, Żywicielu Jezusa Chrystusa
i Oblubieńcze Najświętszej Marii Panny,
módl się za nami i za wszystkimi umierającymi
dzisiejszego dnia (albo: dzisiejszej nocy).

********
30-DNIOWE NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚWIĘTEGO JÓZEFA
(modlitwy na każdy dzień Nowenny)

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha Świętego. Amen.
Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
(Odmawia się trzykrotnie, jako dziękczynienie dla Trójcy Przenajświętszej za obdarzenie świętego Józefa szczególnymi łaskami).

OFIAROWANIE SIĘ OPIECE ŚWIĘTEGO JÓZEFA

O chwalebny Patriarcho, święty Józefie, z pokorą upadam przed Tobą. Z wielką czcią oddaję się pod Twą przemożną opiekę i proszę cały Dwór Niebieski, aby był przy mnie. Zobowiązuję się do najszczerszej wiary i pobożności oraz przyrzekam czynić wszystko to, co jest w mojej mocy, aby Cię czcić przez całe życie i okazywać Ci miłość. Dopomóż mi w tym święty Józefie. Bądź przy mnie teraz oraz wyjednaj mi łaskę odejścia z tego świata podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi, abym mógł pewnego dnia razem z Tobą osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, z pobożnym oddaniem i sercem przepełnionym miłością, zanoszę tę szczerą modlitwę do Twoich stóp i rozmyślam nad Twoimi licznymi cnotami.
Potężny Patriarcho, jak w Starym Testamencie Józef, syn Jakuba, wypełniał wolę Boga, tak Ty podążasz jego drogą w Nowym Testamencie. Opromienia Cię nie tylko wspaniałe światło Boskiego Słońca, lecz także łagodne światło mistycznego księżyca – Maryi.
Jakub wyruszył w drogę do Egiptu, aby pogratulować swemu synowi Józefowi – rządcy w Egipcie. Za przykładem ojca podążyli wszyscy jego synowie. Niewypowiedzianie piękniejszym jest jednak przykład Jezusa i Maryi, którzy otaczali Ciebie wielkim szacunkiem i oddaniem. Z wielką przeto czcią i ufnością pragniemy zwracać się do Ciebie we wszystkich naszych potrzebach tak doczesnych, jak i duchowych, pewni, że twój Syn, który zawsze był Ci posłuszny na ziemi, wysłucha Cię także w niebie.
I tak jak Józef, syn Jakuba, nie odepchnął swoich winnych braci, lecz pełen miłości ich przygarnął, ochronił i uratował przed głodem i śmiercią, tak i Ty, o święty Józefie, nie pozostań obojętnym na moje modlitwy. Poprzez Twoje wstawiennictwo uproś mi tę łaskę, aby Bóg nie pozostawiał mnie samego na tym padole łez, lecz zawsze zaliczał do tych, którzy w życiu i w chwili śmierci są nieustannie ogarnięci płaszczem Twej przemożnej opieki.

MODLITWY

Bądź pozdrowiony, święty Józefie, któremu powierzono bezcenne Skarby nieba i ziemi. Bądź pozdrowiony, przybrany Ojcze Tego, który karmi wszystkie stworzenia świata. Ty bowiem po Maryi, spośród świętych, jesteś godzien naszej największej czci i miłości, bo zostałeś wybrany do najwyższej godności wychowywania, karmienia, a nawet trzymania na rękach Mesjasza, którego tak wielu królów i proroków pragnęło choćby tylko zobaczyć.
O święty Józefie, ratuj moją duszę i wyproś mi u Miłosiernego Boga tę łaskę, o którą pokornie proszę….. (Należy wymienić swoją prośbę).Uproś także dla dusz czyśćcowych ulgę w ich cierpieniu. Amen.
Chwała Ojcu..(3 razy)

Święty Józefie, Kościół czci Ciebie jako swego Patrona, Opiekuna i Obrońcę. Spośród wszystkich świętych wołam do Ciebie, najpotężniejszego Opiekuna słabych i potrzebujących pomocy, i po tysiąckroć wysławiam łaskawość Twego serca, które zawsze gotowe jest nieść pomoc wszystkim potrzebującym.
Do Ciebie, święty Józefie, zwracają się wdowy i sieroty, opuszczeni, zasmuceni i potrzebujący na całej ziemi. Nie ma takiej boleści, troski czy potrzeby, wobec których pozostałbyś obojętny. Mój najdroższy Opiekunie w niebie, którego Bóg obdarzył szczególnymi łaskami, uciekam się do Ciebie, przedstawiając Ci moją prośbę. Uproś mi tę łaskę, o którą Cię gorąco proszę. Również wy, wszystkie Dusze w czyśćcu cierpiące, błagajcie świętego Józefa o wstawiennictwo za mną. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi, o mój najmilszy Opiekunie Józefie święty, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek wzywając Twej opieki. Twej pomocy błagając, pozostał bez pociechy. O pełen miłości święty Józefie, Ty znasz moje potrzeby i pragnienia. Żaden człowiek, nawet ten najlepszy, nie może zrozumieć mojego problemu i rzeczywiście mi pomóc. Posłuszny nauczaniu świętej Teresy, staję przed Tobą, o święty Józefie, i błagam o Twe przemożne wstawiennictwo w moich obecnych trudnościach. Święta Teresa, Twoja oddana czcicielka, powiedziała: „Biedni grzesznicy, bez względu na wielkość waszych potrzeb, zwróćcie się o pomoc do świętego Józefa! Idźcie do Józefa ze szczerą pewnością i spokojem, że wasze prośby będą wysłuchane”.
O święty Józefie, pocieszycielu zatroskanych, przyjdź mi z pomocą w moim utrapieniu i obejmij moją modlitwą także Dusze czyśćcowe, aby dzięki niej mogły one wkrótce osiągnąć radość i świętość. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

O Ty, wywyższony Święty, przez Twoje całkowite posłuszeństwo wobec Boga miej litość nade mną.
Przez Twoje święte i zasłużone życie wysłuchaj mojego błagania.
Przez Twoje umiłowane imię pomóż mi.
Przez łagodność i siłę Twojego serca strzeż mnie.
Przez Twoje święte łzy umacniaj mnie.
Przez siedem boleści Twoich zlituj się nade mną.
Przez siedem radości Twoich pociesz moje serce.
Od wszelkiego zła na ciele i duszy uwolnij mnie.
Z każdej biedy i nędzy wyratuj mnie.
Wyproś dla mnie litościwie łaskę Bożą.
Wyjednaj dla Dusz w czyśćcu cierpiących szybkie wybawienie z ich cierpień. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

O święty Józefie, niezliczone są łaski, które otrzymali modlący się do Ciebie. Chorzy, uciskani, cierpiący niesprawiedliwość, zdradzeni, opuszczeni – wszyscy, którzy się oddali pod Twoją opiekę, uzyskali pomoc w swoich potrzebach.
Święty Józefie, nie pozwól, proszę, abym był jedynym spośród wszystkich zwracających się do Ciebie, który nie został wysłuchany. Okaż się hojnym i łaskawym także dla mnie. Za to, pełen wdzięczności, zawsze będę Cię czcił, o chwalebny święty Józefie, mój Opiekunie i Wybawco Dusz w czyśćcu cierpiących. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

O Boże i Ojcze wieczny w niebie, przez zasługi Twego Syna Jezusa i Jego Najświętszej Matki błagam o udzielenie mi tej szczególnej łaski. W imię Jezusa i Maryi upadam przed Tobą i wielbię Cię w Twej cudownej obecności. Przyjmij, proszę, moje mocne postanowienie pozostania pod opieką Żywiciela Świętej Rodziny, przez którego zanoszę do Ciebie błagania. Pobłogosław, Boże, w swej dobroci to święte nabożeństwo i wysłuchaj mej prośby. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

O święty Józefie, obroń Kościół święty przed wszelkimi przeciwnościami i ukryj nas wszystkich pod płaszczem swej opieki.

WEZWANIA KU CZCI UKRYTEGO ŻYCIA ŚWIĘTEGO JÓZEFA Z JEZUSEM I MARYJĄ

Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moją duszę uświęcić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moje serce miłością rozpalić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał mój rozum oświecić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moją wolę wzmocnić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moje myśli oczyścić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moimi uczuciami sterować.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moimi życzeniami kierować.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moje uczynki błogosławić.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę, abym Twe cnoty naśladował.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę pokornego serca i ducha.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę łagodności i dobroci serca.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę pokoju w mym sercu.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę pobożności i bojaźni Bożej.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę dążenia do doskonałości.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę czystości serca.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę cierpliwości w próbie i cierpieniu.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę łagodności charakteru.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę poznawania wiecznych prawd.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę rozróżniania duchów.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę wytrwałości w czynieniu dobra.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę męstwa w niesieniu krzyża.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę uwolnienia się od przywiązania do rzeczy światowych.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę tęsknoty za niebem.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę siły, abym unikał wszelkich okazji do grzechu.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę woli wiernego wytrwania w wierze aż do końca.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę dobrej śmierci.
Święty Józefie, nie pozwól mi nigdy oddalić się od Ciebie.
Święty Józefie, spraw, aby moje serce nigdy nie przestało Cię kochać, a moje usta Ciebie chwalić.
Święty Józefie, pozwól mi być Twym przybranym dzieckiem.
Święty Józefie, pomóż mi kochać Jezusa tak, jak Ty Go kochałeś.
Święty Józefie, nie opuszczaj mnie nigdy, a zwłaszcza w godzinie śmierci.
Jezu, Maryjo i Józefie, poświęcam Wam moje serce i moją duszę.
Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie mnie, pomagajcie mi, ratujcie mnie. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

WEZWANIA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

a. Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Błogosławionej Dziewicy Maryi, mój najmilszy Opiekunie, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto ucieka się pod Twoją opiekę i błaga o Twą pomoc, pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie. Nie odrzucaj mojej modlitwy, przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Amen.
b. Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Najświętszej Dziewicy Maryi, Dziewiczy Opiekunie Jezusa, nie zapomnij o mnie i czuwaj nade mną. Naucz mnie kroczyć drogą prowadzącą do świętości. Wejrzyj na moje modlitwy i otaczaj mnie zawsze swoją ojcowską opieką. Usuń wszystkie przeszkody i trudności stojące na drodze mojej modlitwy i spraw, niech wysłuchanie mej prośby będzie na większą chwałę Bożą i dla mojego zbawienia.
W dowód mojej ogromnej wdzięczności, obiecuję głosić Twoją chwałę i dziękować Bogu za udzielenie Ci tak wielkiej mocy pośrednictwa zarówno w niebie, jak i na ziemi. Amen.

LITANIA

Kyrie, elejson.
Chryste, elejson.
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny Potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami, Panie.

P.: Ustanowił go panem domu swego.
W.: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W Amen.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE KAŻDEGO DNIA NOWENNY

Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, Ciebie Bóg wybrał jako Głowę i Opiekuna Najświętszej Rodziny: proszę Cię, byś osłaniał mnie zawsze płaszczem swej opieki.
Wybieram Cię dziś na mojego Ojca, Orędownika, Towarzysza i Opiekuna. Błagam, abyś mnie przyjął pod swoją opiekę: wszystko, czym jestem i co posiadam, moje całe życie i moją śmierć.
Wejrzyj na mnie jako swe dziecko i broń mnie od zasadzek nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych. Wspomagaj mnie w każdej potrzebie. Pocieszaj w gorzkich cierpieniach, a szczególnie bądź przy mnie w godzinie walki śmiertelnej. Wstawiaj się za mną do Boskiego Odkupiciela, którego jako Dziecię mogłeś tulić w swych ramionach, oraz do Najświętszej Dziewicy Maryi, Twej Najczystszej Oblubienicy.
Udziel mi tych łask, które doprowadzą mnie do wiecznego zbawienia. Zalicz mnie do grona Twych czcicieli, ponieważ chcę słuchać Twoich rad i być wdzięcznym za Twą pomoc i wsparcie. Amen.

Święty Józefie, niewinny i czysty,
pozwól mi być Twym dzieckiem.
Zachowaj mnie czystym na ciele i duszy,
abym pozostawał w stanie łaski Bożej.
Święty Józefie, Opiekunie,
Oblubieńcze Najświętszej Maryi Panny,
bądź moim przewodnikiem i doradcą,
pomóż mi pozostać wiernym Bogu.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu i Synowi…

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen
Źródło: Wspólnota Bożego Ojcostwa

Reklamy

155 odpowiedzi na „30-dniowa nowenna ku czci św. Józefa

 1. Patrycja pisze:

  Swięty Jozefie otrzymałam jedną z łask o którą prosiłam . Dziękuję Swięty Józefie

 2. Izabela pisze:

  Święty Kochany Józefie błagam Cię o sprawiedliwy wyrok sądu 12 kwietnia. Bardzo Cię kochamy. Iza, Dominik i Ewa

 3. Mariolka pisze:

  Odprawiłam nowennę w intencji znalezienia pracy i znalazłam !! Dziękuję Ci św Józefie 🙂

 4. Maria pisze:

  Skończyłam dziś 30 dniową nowenne do św, Józefa w intencji polepszenia się moich relacji z pewnym cłowiekiem. Chyba „uzależniłam ” się od modlitwy do św. Józefa wierzę ,że mnie nie opuści w ciężkim dla mnie czasie ,że będzie się za mną wstawiał u swojego Syna. Módlcie się, wierzcie chodź nie raz to takie trudne.. Ktoś zapyta czy moja prośba została wysłuchana jeszcze nie,ale mam nadzieję ,że święty Józef będzie przy mnie gdy będę Go potrzebowała. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie.

 5. Paulinks pisze:

  Św Józefie spraw aby mój maź dostał kredyt i spłacił nasze wszystkie zobowiązania….tak bardzo cię proszę miej go w swej opiece bo tak jak i ty to wspaniały ojciec i maź……pomóż nam

 6. Kinga pisze:

  Święty Józefie, blagam o laske rozwiazania moich trudnych spraw sercowych, o opieke czlowieka ktorego bardzo skrzywdzilam, o uratowanie naszej prawdziwej milosci, o wybaczenie

 7. Aga pisze:

  Sw Jozefie – prosze Cie kieruj moim zyciem i czuwaj nad moja rodzina tak jak Ty opiekowales sie Sw Rodzina. Znane sa Ci moje intencje – tak bardzo Cie prosze pomoz mi.

 8. Aga pisze:

  Św.Józefie proszę Cię o pieniądze na dom od naszej sąsiadki dla naszej 6 osobowej rodziny bo ciasno nam jest w tych 38 m2 wynajmowanych .Proszę Cię Ojcze Ziemski Jezusa o ochrone naszej rodziny od nieuleczalnej choroby i pomoc naszemu 18letniemu synowi w poprawie ocen by mogl kiedys pojsc na to wymarzone prawo i pomagac innym.twoja Aga

 9. Danuta pisze:

  Święty Jozefie proszę o łaskę zdrowia zdrowia i uwolnienie mnie z nerwicy.

 10. Danuta pisze:

  Święty Jozefie proszę o zgodę i trzeźwość w rodzinie o rozwiązanie naszych węzłów o lepsze życie i uwolnienie mnie z nerwicy

 11. Aga pisze:

  Proszę Cię święty Józefie o pomoc w uratowaniu naszego nienarodzonego dziecka

 12. Aga pisze:

  Dziś nasza nienarodzona dziecinka poszla do nieba

 13. ewa pisze:

  Św. Józef naprawdę działa, dziękuję Boże za św, Józefa!

 14. Karolina pisze:

  Ja modlę się za nawrocenie.mojego męża, o zgodę w rodZinie aby stal sie lepszym człowiekiem dla bliskich. Wierzę ze Sw Józef nam dopomoże 🙂

 15. Przemek pisze:

  Ja modlę się o przetrwanie naszego małżeństwa, byśmy mogli i potrafili je odbudować, by znowu stało się fundamentem rodziny.

 16. Kasia pisze:

  Święty Józefie proszę cię w modlitwie o nawrócenie mojego taty który niszczy rodzinę przez 25 lat życia przez alkoholizm proszę by przestał mi źle życzyć na przyszłość by zaczął szanować mame brata by w końcu w naszym domu zapanowała miłość szacunek do żony dzieci proszę aby moj przyszły mąż nie był taki jak ojciec by moje dzieci miały to czego ja nie dostalam MILOSC i spokój Dnia i Nocy bez kłótni przeklenstw bez płaczu strachu .

 17. Anastazja pisze:

  Kochany Święty Józefie , chciałam Ci podziękować z całego serca za łaski , które od Ciebie otrzymałam do tej pory . Dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych . Dziękuję i proszę o pomoc w mojej intencji . Myślę , ze wszystko ma swój czas i miejsce . Ufam Ci z całego serca .

 18. Angela pisze:

  Moja prośba została wysłuchana. Święty Józefie kocham Cię, nigdy nie opuszczaj mnie. Ufajcie On jest mocnym Patronem.

 19. Beata pisze:

  Św Józefie błagam Cię dopomóż mi w relacjach i kwestii finansowych . Kocham Cię i Dziękuję.

 20. Monika pisze:

  Swiety Jozefie Ty wiesz wszystko jak cierpie przez ma sytuacje Ratuj mnie o Swiety pomoz splacic wszystko Prosze o roztropnosc serca sily do pracy poprawe relacji z kierowniczka i to czego pragne od lat milosc prawdziwa dobrego odpowiedzialnego meza ktory pokocha mnie taka jaka jestem

 21. Beata pisze:

  Poprosilam Sw.Jozefa, sw.Rite jak I sw.Jude Tadeusza o wystawiennictwo w trakcie sesji poprawkowej, o swietlisty umysl by nauka lepiej szla i o zdanie wszystkich egzaminow. Otrzymam laski, o ktore prosilam! Zdalam wszystkiego egzaminy z calkiem niezlym rezultatem:))))) Przeogromnie jestem Wam wdzieczna za wysluchanie moich prosb. Kocham Was!

 22. Kasia pisze:

  Św. Józefie, proszę Cię o znalezienie godnej, stałej pracy dla mojego męża. Pomóż nam proszę w tej trudnej sytuacji. Ty wiesz jak on się stara ❤

 23. Teresa pisze:

  Św.Józefie pamiętaj o moich prośbach , wszystko takie pilne

 24. Elżbieta pisze:

  Kochany Święty Józefie blagam o pomoc finansową na zakup mieszkania oraz miej w opiece moja relacje ze Zdzislawem. Proszę Cię o dobrego męża…

 25. Paulina pisze:

  Święty Józefie proszę o wzajemną miłość, zdrowie i wielką wiarę dla moich Rodziców w ich 41. rocznicę ślubu.

 26. EWA pisze:

  Sw. Jozefie prosze Cie chron nasza rodzine, nie pozwol jej sie rozpasc. Prosze Cie o milosc, jednosc i szacunek miedzy nami, nie dopuszczaj do klotni, obdarz nas lagodnoscia oraz zdrowiem, rowniez nasze dziecko.

 27. Paulina pisze:

  Błagam Cię Święty Józefie o Łaskę uzdrowienia dla mojej mamusi Jasi. Wstawiaj się za nami. Dziękuję za Twoją opiekę.

 28. Ania pisze:

  ŚW. JÓZEFIE PO DRUGIM DNIU ODMAWIANIA OTRZYMAŁAM ŁASKĘ, O KTÓRĄ PROSIŁAM 🙂

 29. beata Grzyb pisze:

  Sw.Jozefie dopomoz naszej rodzinie abysmy wyszli z dlugòw ktore ciaza nad nami i sa za sprawa moich mylnych decyzji dla mnie ciezarem ni do udzwigniecia.Prosze Cie o pomoc z niebios choc nie jestem jej godna .Nie patrz na grzechy moje ale na upokorzenie ktòre staram sie w walkach i trudach zrodzic w sobie. Licze na Ciebie Ojcze.

 30. Beata pisze:

  Sw Józefie proszę Cię o zdrowie dla mnie i moich synow

 31. Anastazja pisze:

  Chciałabym się podzielić świadectwem za wstawiennictwem Swietego Jozefa . Odmawialam nowennę w intencji znalezienia mieszkania . Ofert bylo mnostwo , ale niestety zawsze cos stalo na przeszkodzie . Miesiący mijały a ja dalej nie mialam gdzie mieszkać . Pewnego wieczoru dostałam wiadomosc , ze jest wolne mieszkanie , zupelnie nowe . Nastepnego dnia zadzwonila do mnie wlascicielka , że moge zamieszkać . Okazalo sie , ze to bylo 19 . Wiedzialalam , ze to za przyczyna Sw Jozefa ;)) miesiać pozniej w srode dostalam paczkę a w Niej był wizerunek Sw Jozefa . Dal mi znac ,tak jak prosilam . Wiem , że nie zostawi w potrzebie , mimo , że czasem traciłam nadzieję , ale jak o cos prosimy , trzeba w to głęboko wierzyć . Wiara czyni cuda

 32. Monika pisze:

  Święty Józefie dziękuję za ogrom łask jaki zsyłasz na mnie i moją rodzinę. Dziękuję za męża i dzieci, za to, że jesteś wśród nas obecny, pomagasz i opiekujesz się nami. Jesteś niemożliwy, mało mówisz, ale jak już cos zrobisz😊

 33. ania pisze:

  diekuje swiety Jozefie za prace dla mojej siostry,

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s