30-dniowa nowenna ku czci św. Józefa

WPROWADZENIE

Nowenna ta to jakby okrycie się płaszczem opieki świętego Józefa, to nadzwyczajne nabożeństwo ku Jego czci, wyjednujące Jego szczególne wstawiennictwo w trudnych sytuacjach.
Wszystkie te modlitwy należy odmawiać codziennie przez trzydzieści dni, na wspomnienie trzydziestu lat, które święty Józef przeżył w Nazarecie z Jezusem, Synem Bożym i Jego Matką, Najświętszą Maryją Panną.
Nadzwyczaj wielkie i liczne łaski będą nam udzielone, jeśli z ufnością zwrócimy się do świętego Józefa. Święta Teresa z Avila powiedziała: „Kto nie całkiem w to wierzy, niech raz zwróci się ze swą prośbą do świętego Józefa, a sam się przekona”.
Święty Józef może wyprosić dla nas więcej łask, jeśli najpierw oczyścimy naszą duszę poprzez spowiedź świętą i przyjmiemy Pana Jezusa w Komunii świętej. Nowenna będzie też owocniejsza, jeżeli okażemy jednocześnie gotowość do spełniania uczynków miłosierdzia względem biednych. Możemy z całą ufnością prosić świętego Józefa o wyjednanie nam wielkich łask u Boga. Zaleca się jednak, aby Nowennę do świętego Józefa ofiarowywać w intencji umierających i za zmarłych.
Jeśli spróbujemy otrzeć łzy biednym, cierpiącym i zmarłym, również nam święty Józef pomoże i pocieszy, zarówno teraz, jak i w godzinie śmierci. Okryje nas z miłością płaszczem swej opieki. Żywił On i chronił nie tylko Świętą Rodzinę, lecz także kocha i błogosławi nas wszystkich i pragnie przeprowadzić nas na drugi brzeg – do portu wiecznego zbawienia.

Modlitwa zalecana do codziennego odmawiania
(również na zakończenie Nowenny):

O święty Józefie, Żywicielu Jezusa Chrystusa
i Oblubieńcze Najświętszej Marii Panny,
módl się za nami i za wszystkimi umierającymi
dzisiejszego dnia (albo: dzisiejszej nocy).

********
30-DNIOWE NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚWIĘTEGO JÓZEFA
(modlitwy na każdy dzień Nowenny)

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha Świętego. Amen.
Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
(Odmawia się trzykrotnie, jako dziękczynienie dla Trójcy Przenajświętszej za obdarzenie świętego Józefa szczególnymi łaskami).

OFIAROWANIE SIĘ OPIECE ŚWIĘTEGO JÓZEFA

O chwalebny Patriarcho, święty Józefie, z pokorą upadam przed Tobą. Z wielką czcią oddaję się pod Twą przemożną opiekę i proszę cały Dwór Niebieski, aby był przy mnie. Zobowiązuję się do najszczerszej wiary i pobożności oraz przyrzekam czynić wszystko to, co jest w mojej mocy, aby Cię czcić przez całe życie i okazywać Ci miłość. Dopomóż mi w tym święty Józefie. Bądź przy mnie teraz oraz wyjednaj mi łaskę odejścia z tego świata podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi, abym mógł pewnego dnia razem z Tobą osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, z pobożnym oddaniem i sercem przepełnionym miłością, zanoszę tę szczerą modlitwę do Twoich stóp i rozmyślam nad Twoimi licznymi cnotami.
Potężny Patriarcho, jak w Starym Testamencie Józef, syn Jakuba, wypełniał wolę Boga, tak Ty podążasz jego drogą w Nowym Testamencie. Opromienia Cię nie tylko wspaniałe światło Boskiego Słońca, lecz także łagodne światło mistycznego księżyca – Maryi.
Jakub wyruszył w drogę do Egiptu, aby pogratulować swemu synowi Józefowi – rządcy w Egipcie. Za przykładem ojca podążyli wszyscy jego synowie. Niewypowiedzianie piękniejszym jest jednak przykład Jezusa i Maryi, którzy otaczali Ciebie wielkim szacunkiem i oddaniem. Z wielką przeto czcią i ufnością pragniemy zwracać się do Ciebie we wszystkich naszych potrzebach tak doczesnych, jak i duchowych, pewni, że twój Syn, który zawsze był Ci posłuszny na ziemi, wysłucha Cię także w niebie.
I tak jak Józef, syn Jakuba, nie odepchnął swoich winnych braci, lecz pełen miłości ich przygarnął, ochronił i uratował przed głodem i śmiercią, tak i Ty, o święty Józefie, nie pozostań obojętnym na moje modlitwy. Poprzez Twoje wstawiennictwo uproś mi tę łaskę, aby Bóg nie pozostawiał mnie samego na tym padole łez, lecz zawsze zaliczał do tych, którzy w życiu i w chwili śmierci są nieustannie ogarnięci płaszczem Twej przemożnej opieki.

MODLITWY

Bądź pozdrowiony, święty Józefie, któremu powierzono bezcenne Skarby nieba i ziemi. Bądź pozdrowiony, przybrany Ojcze Tego, który karmi wszystkie stworzenia świata. Ty bowiem po Maryi, spośród świętych, jesteś godzien naszej największej czci i miłości, bo zostałeś wybrany do najwyższej godności wychowywania, karmienia, a nawet trzymania na rękach Mesjasza, którego tak wielu królów i proroków pragnęło choćby tylko zobaczyć.
O święty Józefie, ratuj moją duszę i wyproś mi u Miłosiernego Boga tę łaskę, o którą pokornie proszę….. (Należy wymienić swoją prośbę).Uproś także dla dusz czyśćcowych ulgę w ich cierpieniu. Amen.
Chwała Ojcu..(3 razy)

Święty Józefie, Kościół czci Ciebie jako swego Patrona, Opiekuna i Obrońcę. Spośród wszystkich świętych wołam do Ciebie, najpotężniejszego Opiekuna słabych i potrzebujących pomocy, i po tysiąckroć wysławiam łaskawość Twego serca, które zawsze gotowe jest nieść pomoc wszystkim potrzebującym.
Do Ciebie, święty Józefie, zwracają się wdowy i sieroty, opuszczeni, zasmuceni i potrzebujący na całej ziemi. Nie ma takiej boleści, troski czy potrzeby, wobec których pozostałbyś obojętny. Mój najdroższy Opiekunie w niebie, którego Bóg obdarzył szczególnymi łaskami, uciekam się do Ciebie, przedstawiając Ci moją prośbę. Uproś mi tę łaskę, o którą Cię gorąco proszę. Również wy, wszystkie Dusze w czyśćcu cierpiące, błagajcie świętego Józefa o wstawiennictwo za mną. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi, o mój najmilszy Opiekunie Józefie święty, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek wzywając Twej opieki. Twej pomocy błagając, pozostał bez pociechy. O pełen miłości święty Józefie, Ty znasz moje potrzeby i pragnienia. Żaden człowiek, nawet ten najlepszy, nie może zrozumieć mojego problemu i rzeczywiście mi pomóc. Posłuszny nauczaniu świętej Teresy, staję przed Tobą, o święty Józefie, i błagam o Twe przemożne wstawiennictwo w moich obecnych trudnościach. Święta Teresa, Twoja oddana czcicielka, powiedziała: „Biedni grzesznicy, bez względu na wielkość waszych potrzeb, zwróćcie się o pomoc do świętego Józefa! Idźcie do Józefa ze szczerą pewnością i spokojem, że wasze prośby będą wysłuchane”.
O święty Józefie, pocieszycielu zatroskanych, przyjdź mi z pomocą w moim utrapieniu i obejmij moją modlitwą także Dusze czyśćcowe, aby dzięki niej mogły one wkrótce osiągnąć radość i świętość. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

O Ty, wywyższony Święty, przez Twoje całkowite posłuszeństwo wobec Boga miej litość nade mną.
Przez Twoje święte i zasłużone życie wysłuchaj mojego błagania.
Przez Twoje umiłowane imię pomóż mi.
Przez łagodność i siłę Twojego serca strzeż mnie.
Przez Twoje święte łzy umacniaj mnie.
Przez siedem boleści Twoich zlituj się nade mną.
Przez siedem radości Twoich pociesz moje serce.
Od wszelkiego zła na ciele i duszy uwolnij mnie.
Z każdej biedy i nędzy wyratuj mnie.
Wyproś dla mnie litościwie łaskę Bożą.
Wyjednaj dla Dusz w czyśćcu cierpiących szybkie wybawienie z ich cierpień. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

O święty Józefie, niezliczone są łaski, które otrzymali modlący się do Ciebie. Chorzy, uciskani, cierpiący niesprawiedliwość, zdradzeni, opuszczeni – wszyscy, którzy się oddali pod Twoją opiekę, uzyskali pomoc w swoich potrzebach.
Święty Józefie, nie pozwól, proszę, abym był jedynym spośród wszystkich zwracających się do Ciebie, który nie został wysłuchany. Okaż się hojnym i łaskawym także dla mnie. Za to, pełen wdzięczności, zawsze będę Cię czcił, o chwalebny święty Józefie, mój Opiekunie i Wybawco Dusz w czyśćcu cierpiących. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

O Boże i Ojcze wieczny w niebie, przez zasługi Twego Syna Jezusa i Jego Najświętszej Matki błagam o udzielenie mi tej szczególnej łaski. W imię Jezusa i Maryi upadam przed Tobą i wielbię Cię w Twej cudownej obecności. Przyjmij, proszę, moje mocne postanowienie pozostania pod opieką Żywiciela Świętej Rodziny, przez którego zanoszę do Ciebie błagania. Pobłogosław, Boże, w swej dobroci to święte nabożeństwo i wysłuchaj mej prośby. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

O święty Józefie, obroń Kościół święty przed wszelkimi przeciwnościami i ukryj nas wszystkich pod płaszczem swej opieki.

WEZWANIA KU CZCI UKRYTEGO ŻYCIA ŚWIĘTEGO JÓZEFA Z JEZUSEM I MARYJĄ

Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moją duszę uświęcić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moje serce miłością rozpalić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał mój rozum oświecić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moją wolę wzmocnić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moje myśli oczyścić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moimi uczuciami sterować.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moimi życzeniami kierować.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moje uczynki błogosławić.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę, abym Twe cnoty naśladował.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę pokornego serca i ducha.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę łagodności i dobroci serca.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę pokoju w mym sercu.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę pobożności i bojaźni Bożej.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę dążenia do doskonałości.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę czystości serca.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę cierpliwości w próbie i cierpieniu.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę łagodności charakteru.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę poznawania wiecznych prawd.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę rozróżniania duchów.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę wytrwałości w czynieniu dobra.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę męstwa w niesieniu krzyża.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę uwolnienia się od przywiązania do rzeczy światowych.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę tęsknoty za niebem.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę siły, abym unikał wszelkich okazji do grzechu.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę woli wiernego wytrwania w wierze aż do końca.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę dobrej śmierci.
Święty Józefie, nie pozwól mi nigdy oddalić się od Ciebie.
Święty Józefie, spraw, aby moje serce nigdy nie przestało Cię kochać, a moje usta Ciebie chwalić.
Święty Józefie, pozwól mi być Twym przybranym dzieckiem.
Święty Józefie, pomóż mi kochać Jezusa tak, jak Ty Go kochałeś.
Święty Józefie, nie opuszczaj mnie nigdy, a zwłaszcza w godzinie śmierci.
Jezu, Maryjo i Józefie, poświęcam Wam moje serce i moją duszę.
Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie mnie, pomagajcie mi, ratujcie mnie. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

WEZWANIA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

a. Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Błogosławionej Dziewicy Maryi, mój najmilszy Opiekunie, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto ucieka się pod Twoją opiekę i błaga o Twą pomoc, pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie. Nie odrzucaj mojej modlitwy, przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Amen.
b. Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Najświętszej Dziewicy Maryi, Dziewiczy Opiekunie Jezusa, nie zapomnij o mnie i czuwaj nade mną. Naucz mnie kroczyć drogą prowadzącą do świętości. Wejrzyj na moje modlitwy i otaczaj mnie zawsze swoją ojcowską opieką. Usuń wszystkie przeszkody i trudności stojące na drodze mojej modlitwy i spraw, niech wysłuchanie mej prośby będzie na większą chwałę Bożą i dla mojego zbawienia.
W dowód mojej ogromnej wdzięczności, obiecuję głosić Twoją chwałę i dziękować Bogu za udzielenie Ci tak wielkiej mocy pośrednictwa zarówno w niebie, jak i na ziemi. Amen.

LITANIA

Kyrie, elejson.
Chryste, elejson.
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny Potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami, Panie.

P.: Ustanowił go panem domu swego.
W.: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W Amen.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE KAŻDEGO DNIA NOWENNY

Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, Ciebie Bóg wybrał jako Głowę i Opiekuna Najświętszej Rodziny: proszę Cię, byś osłaniał mnie zawsze płaszczem swej opieki.
Wybieram Cię dziś na mojego Ojca, Orędownika, Towarzysza i Opiekuna. Błagam, abyś mnie przyjął pod swoją opiekę: wszystko, czym jestem i co posiadam, moje całe życie i moją śmierć.
Wejrzyj na mnie jako swe dziecko i broń mnie od zasadzek nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych. Wspomagaj mnie w każdej potrzebie. Pocieszaj w gorzkich cierpieniach, a szczególnie bądź przy mnie w godzinie walki śmiertelnej. Wstawiaj się za mną do Boskiego Odkupiciela, którego jako Dziecię mogłeś tulić w swych ramionach, oraz do Najświętszej Dziewicy Maryi, Twej Najczystszej Oblubienicy.
Udziel mi tych łask, które doprowadzą mnie do wiecznego zbawienia. Zalicz mnie do grona Twych czcicieli, ponieważ chcę słuchać Twoich rad i być wdzięcznym za Twą pomoc i wsparcie. Amen.

Święty Józefie, niewinny i czysty,
pozwól mi być Twym dzieckiem.
Zachowaj mnie czystym na ciele i duszy,
abym pozostawał w stanie łaski Bożej.
Święty Józefie, Opiekunie,
Oblubieńcze Najświętszej Maryi Panny,
bądź moim przewodnikiem i doradcą,
pomóż mi pozostać wiernym Bogu.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu i Synowi…

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen
Źródło: Wspólnota Bożego Ojcostwa

226 odpowiedzi na „30-dniowa nowenna ku czci św. Józefa

 1. Patrycja pisze:

  Swięty Jozefie otrzymałam jedną z łask o którą prosiłam . Dziękuję Swięty Józefie

 2. Izabela pisze:

  Święty Kochany Józefie błagam Cię o sprawiedliwy wyrok sądu 12 kwietnia. Bardzo Cię kochamy. Iza, Dominik i Ewa

 3. Mariolka pisze:

  Odprawiłam nowennę w intencji znalezienia pracy i znalazłam !! Dziękuję Ci św Józefie 🙂

 4. Maria pisze:

  Skończyłam dziś 30 dniową nowenne do św, Józefa w intencji polepszenia się moich relacji z pewnym cłowiekiem. Chyba „uzależniłam ” się od modlitwy do św. Józefa wierzę ,że mnie nie opuści w ciężkim dla mnie czasie ,że będzie się za mną wstawiał u swojego Syna. Módlcie się, wierzcie chodź nie raz to takie trudne.. Ktoś zapyta czy moja prośba została wysłuchana jeszcze nie,ale mam nadzieję ,że święty Józef będzie przy mnie gdy będę Go potrzebowała. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie.

 5. Paulinks pisze:

  Św Józefie spraw aby mój maź dostał kredyt i spłacił nasze wszystkie zobowiązania….tak bardzo cię proszę miej go w swej opiece bo tak jak i ty to wspaniały ojciec i maź……pomóż nam

 6. Kinga pisze:

  Święty Józefie, blagam o laske rozwiazania moich trudnych spraw sercowych, o opieke czlowieka ktorego bardzo skrzywdzilam, o uratowanie naszej prawdziwej milosci, o wybaczenie

 7. Aga pisze:

  Sw Jozefie – prosze Cie kieruj moim zyciem i czuwaj nad moja rodzina tak jak Ty opiekowales sie Sw Rodzina. Znane sa Ci moje intencje – tak bardzo Cie prosze pomoz mi.

  • Dorota pisze:

   Swiety Jozefie dziekuje ze jestes przy mnie.Wiem ze to co jest teraz ,jest po cos .Pomoz mi przyjac kazda wole Boga.Ratuj dzieki temu wiele dusz w czyscu.Chwla Panu.

 8. Aga pisze:

  Św.Józefie proszę Cię o pieniądze na dom od naszej sąsiadki dla naszej 6 osobowej rodziny bo ciasno nam jest w tych 38 m2 wynajmowanych .Proszę Cię Ojcze Ziemski Jezusa o ochrone naszej rodziny od nieuleczalnej choroby i pomoc naszemu 18letniemu synowi w poprawie ocen by mogl kiedys pojsc na to wymarzone prawo i pomagac innym.twoja Aga

 9. Danuta pisze:

  Święty Jozefie proszę o łaskę zdrowia zdrowia i uwolnienie mnie z nerwicy.

 10. Danuta pisze:

  Święty Jozefie proszę o zgodę i trzeźwość w rodzinie o rozwiązanie naszych węzłów o lepsze życie i uwolnienie mnie z nerwicy

 11. Aga pisze:

  Proszę Cię święty Józefie o pomoc w uratowaniu naszego nienarodzonego dziecka

 12. Aga pisze:

  Dziś nasza nienarodzona dziecinka poszla do nieba

 13. ewa pisze:

  Św. Józef naprawdę działa, dziękuję Boże za św, Józefa!

 14. Karolina pisze:

  Ja modlę się za nawrocenie.mojego męża, o zgodę w rodZinie aby stal sie lepszym człowiekiem dla bliskich. Wierzę ze Sw Józef nam dopomoże 🙂

 15. Przemek pisze:

  Ja modlę się o przetrwanie naszego małżeństwa, byśmy mogli i potrafili je odbudować, by znowu stało się fundamentem rodziny.

 16. Kasia pisze:

  Święty Józefie proszę cię w modlitwie o nawrócenie mojego taty który niszczy rodzinę przez 25 lat życia przez alkoholizm proszę by przestał mi źle życzyć na przyszłość by zaczął szanować mame brata by w końcu w naszym domu zapanowała miłość szacunek do żony dzieci proszę aby moj przyszły mąż nie był taki jak ojciec by moje dzieci miały to czego ja nie dostalam MILOSC i spokój Dnia i Nocy bez kłótni przeklenstw bez płaczu strachu .

  • ania pisze:

   zycze Ci tego Kasiu,

  • Pawel M pisze:

   Zycze Ci Kasiu blogoslawienstwa Bozego opieki Maryji i Jozefa potrzeba modlitwy o ratowanie malzenstw i powrotu tych ktorzy zostawili swoje zony i dzieci JEZU UFAM TOBIE Sub Tuum Prezidium tzn Pod Twoja Obrone Pawel

  • Cam pisze:

   Dziękuj przedtem Bogu za Twego Ojca i to cierpienie jakie zeslal na was . Uwielbiaj Pana w tej sytuacji i poznaj moc uwielbienia

 17. Anastazja pisze:

  Kochany Święty Józefie , chciałam Ci podziękować z całego serca za łaski , które od Ciebie otrzymałam do tej pory . Dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych . Dziękuję i proszę o pomoc w mojej intencji . Myślę , ze wszystko ma swój czas i miejsce . Ufam Ci z całego serca .

 18. Angela pisze:

  Moja prośba została wysłuchana. Święty Józefie kocham Cię, nigdy nie opuszczaj mnie. Ufajcie On jest mocnym Patronem.

 19. Beata pisze:

  Św Józefie błagam Cię dopomóż mi w relacjach i kwestii finansowych . Kocham Cię i Dziękuję.

 20. Monika pisze:

  Swiety Jozefie Ty wiesz wszystko jak cierpie przez ma sytuacje Ratuj mnie o Swiety pomoz splacic wszystko Prosze o roztropnosc serca sily do pracy poprawe relacji z kierowniczka i to czego pragne od lat milosc prawdziwa dobrego odpowiedzialnego meza ktory pokocha mnie taka jaka jestem

 21. Beata pisze:

  Poprosilam Sw.Jozefa, sw.Rite jak I sw.Jude Tadeusza o wystawiennictwo w trakcie sesji poprawkowej, o swietlisty umysl by nauka lepiej szla i o zdanie wszystkich egzaminow. Otrzymam laski, o ktore prosilam! Zdalam wszystkiego egzaminy z calkiem niezlym rezultatem:))))) Przeogromnie jestem Wam wdzieczna za wysluchanie moich prosb. Kocham Was!

 22. Kasia pisze:

  Św. Józefie, proszę Cię o znalezienie godnej, stałej pracy dla mojego męża. Pomóż nam proszę w tej trudnej sytuacji. Ty wiesz jak on się stara ❤

 23. Teresa pisze:

  Św.Józefie pamiętaj o moich prośbach , wszystko takie pilne

 24. Elżbieta pisze:

  Kochany Święty Józefie blagam o pomoc finansową na zakup mieszkania oraz miej w opiece moja relacje ze Zdzislawem. Proszę Cię o dobrego męża…

 25. Paulina pisze:

  Święty Józefie proszę o wzajemną miłość, zdrowie i wielką wiarę dla moich Rodziców w ich 41. rocznicę ślubu.

 26. EWA pisze:

  Sw. Jozefie prosze Cie chron nasza rodzine, nie pozwol jej sie rozpasc. Prosze Cie o milosc, jednosc i szacunek miedzy nami, nie dopuszczaj do klotni, obdarz nas lagodnoscia oraz zdrowiem, rowniez nasze dziecko.

 27. Paulina pisze:

  Błagam Cię Święty Józefie o Łaskę uzdrowienia dla mojej mamusi Jasi. Wstawiaj się za nami. Dziękuję za Twoją opiekę.

 28. Ania pisze:

  ŚW. JÓZEFIE PO DRUGIM DNIU ODMAWIANIA OTRZYMAŁAM ŁASKĘ, O KTÓRĄ PROSIŁAM 🙂

 29. beata Grzyb pisze:

  Sw.Jozefie dopomoz naszej rodzinie abysmy wyszli z dlugòw ktore ciaza nad nami i sa za sprawa moich mylnych decyzji dla mnie ciezarem ni do udzwigniecia.Prosze Cie o pomoc z niebios choc nie jestem jej godna .Nie patrz na grzechy moje ale na upokorzenie ktòre staram sie w walkach i trudach zrodzic w sobie. Licze na Ciebie Ojcze.

 30. Beata pisze:

  Sw Józefie proszę Cię o zdrowie dla mnie i moich synow

 31. Anastazja pisze:

  Chciałabym się podzielić świadectwem za wstawiennictwem Swietego Jozefa . Odmawialam nowennę w intencji znalezienia mieszkania . Ofert bylo mnostwo , ale niestety zawsze cos stalo na przeszkodzie . Miesiący mijały a ja dalej nie mialam gdzie mieszkać . Pewnego wieczoru dostałam wiadomosc , ze jest wolne mieszkanie , zupelnie nowe . Nastepnego dnia zadzwonila do mnie wlascicielka , że moge zamieszkać . Okazalo sie , ze to bylo 19 . Wiedzialalam , ze to za przyczyna Sw Jozefa ;)) miesiać pozniej w srode dostalam paczkę a w Niej był wizerunek Sw Jozefa . Dal mi znac ,tak jak prosilam . Wiem , że nie zostawi w potrzebie , mimo , że czasem traciłam nadzieję , ale jak o cos prosimy , trzeba w to głęboko wierzyć . Wiara czyni cuda

 32. Monika pisze:

  Święty Józefie dziękuję za ogrom łask jaki zsyłasz na mnie i moją rodzinę. Dziękuję za męża i dzieci, za to, że jesteś wśród nas obecny, pomagasz i opiekujesz się nami. Jesteś niemożliwy, mało mówisz, ale jak już cos zrobisz😊

 33. ania pisze:

  diekuje swiety Jozefie za prace dla mojej siostry,

 34. Twoja czcicielka pisze:

  Święty Józefie opiekuj się moją mamą i całą naszą rodziną. Proszę jeśli to możliwe, bo taka jest Wola Boża o uzdrowienie mamusi z nowotworu złośliwego. Dziękuję, że jesteś z nami.

 35. Zofia pisze:

  Wyprosilam u Sw. Jozefa nowa prace oraz spotkanie sie z pewnym panem. Dziekuje Ci Sw. Jozefie za pomoc. Modle sie nadal o dobrego meza z nadzieja, ze bedzie nim ten pan o ktorego wczesniej sie modlilam. Ufam Ci Boze.

 36. Karolina pisze:

  Czy są gdzieś modlitwy na każdy dzień nowenny? Czy po prostu wszystko się odmawia co jest wyżej napisane każdego dna? Proszę o pomoc

 37. Maria pisze:

  Witam wszystkich. Czy może mi ktoś odpisać,czy nowennę 30 dniową można odmawiać w dowolnym okresie, czy w jakimś konkretnym? Już trzeci rok odmawiam nowennę pompejańską w różnych intencjach. Działa cuda. Polecam wszystkim. Pozdrawiam, Maria

 38. Zofia pisze:

  Czy nowenne mozna odmawiac np dwa lub trzy razy dziennie zeby przyspieszyc okres 30-dniowy? Czy nowenna bedzie tylko skuteczna jezeli sie bedzie odmawiac raz dziennie przez 30 dni? Dziekuje

 39. Bogusia pisze:

  Swiety Jozefie Niewinny i Czysty ,dziekuje Ci za wszystko…i prosze Cie o wszystko to, co Tobie jest wiadome. DZIEKUJE…!!!

 40. Paul pisze:

  Proszę św. Józefie, aby Ania nie straciła pracy.

 41. danuta pisze:

  o swiety jozefie prosze cie o laski dla corek mojej rodziny i rodzenstwa

 42. Krystyna pisze:

  Św. Józefie proszę Cię o łaskę zdrowia dla mnie w ciężkiej chorobie nerek i dla męża o dobry wynik z tomografii i uzdrowienie z chorób

 43. Agnieszka pisze:

  Świety Józefie Proszę Cię o zdrowie dla mojej Mamy. Proszę Cię o opiekę dla mojej rodziny i nawrócenie męża Pawła , proszę o nasze małżeńskie pojednanie.

 44. Agnieszka pisze:

  Sw. Jozefie moj tata prosze cie pomoz mi blagam wyjsc z tych okropnych dlugow, ktore dominuja nad moim zyciem! O zdrowie dla mamy i taty. Szczesliwe rozwiazanie dla siostry. O szczescie dla nas. Badz i czuwaj sw Jozefie kochany! Prosze Cie przyjdz z pomoca!

 45. Monika pisze:

  SW Józefie dziękuję i proszę o dobrego męża a jeżeli to Kamil o zawarcie związku sakramentalnego

 46. Ania pisze:

  Św..Józefie błagam cię o znalezienie pracy , stałej i dobrej pracy dla mnie i dla mojego męża.
  I o dom nasz dom dla naszej rodziny.Wiesz,że jesteśmy bezdomni i musimy się tułać.

 47. Aga pisze:

  Sw Jozefie prosze pomoz nam! Ty wiesz jakie sa moje intencje. Jest coraz gorzej…

 48. Katarzyna pisze:

  Święty Józefie proszę Cię okryj moją rodzinę płaszczem swojej opieki. Błagam pomóż nam w kłopotach finansowych. Katarzyna

 49. Twoja czcicielka pisze:

  Święty Józefie Bóg zapłać za wysłuchanie mojej prośby żebym zaszła w ciąże. Wysłuchałeś moich modlitw i teraz pod sercem nosze trojaczki. Błagam Cie miej ich w swojej opiece, proszę Cie żeby zdrowo się rozwijały i urodziły się zdrowe i żeby w chwili narodzin samodzielnie oddychały, widziały i słyszały oraz miały powyżej 2 kg. Bóg zapłać

  • Grazyna pisze:

   cieszę się i będę modliła się za Ciebie i twoje trojaczki .Dbaj o siebie z Panem Bogiem

  • Barbara pisze:

   Niech Bóg Ojciec obdarzy Twoją rodzinę wszelkim błogosławieństwem a Twoje dzieci chroni i prowadzi przez życie w obfitości wszelkich łask ❤

 50. DANA pisze:

  SW.JOZEFIE DZIEKJE CI ZE ZATWOIM WSTAWIENNICTWEM ZOSTALAM UWOLNIONA OD PAPIEROSOW

 51. Barbara pisze:

  Ukochany Święty Jözefie proszę Cię o skruszenie serca mojego męża o głęboką wiarę powrót do domu aby odbudować nasze małżeństwo za synöw aby całe życie żyli dekalogiem ❤

 52. Patrycja pisze:

  Drogi Św Józefie, otrzymałam tak wiele łask o które Cie prosiłam mimo tego, ze często na nie nie zaslugiwalam. Dziękuje Ci za twe wsparcie, zrozumienie i pomoc, gdy się do Cb modlę czuje troje zrozumiemienie. Pomogłeś mi w pracy i w życiu codziennym, nie opuściłeś nawet gdy się pogubiłam. Proszę Cię nie pozostawiaj mnie i teraz gdy sytuacja jest jeszcze cięższa niż przedtem. Proszę o pomoc w przezwyciężeniu choroby mamy, dobre wyniki i łaskę siły, nadziei niezłomnej dla niej i całej rodziny oraz ułożenie spraw sercowych. Jak mówią słowa modlitwy, ze tylko Ty wiesz jaki jest problem, rozumiesz i potrafisz pomoc, nie pozostawiaj mnie samej i opiekuj się mną i sytuacja. Wiem, ze patrzysz sercem i widzisz jak jest rzeczywiście.

 53. Agata pisze:

  Święty Józefie..proszę Cię o łaskę miej w opiece moje nienarodzone dziecko..i daj mi gdy przyjdzie czas szczęśliwie urodzić ..zdrowe maleństwo..miej w opiece mojego 21 miesięcznego synka i mojego przyszłego męża ,mnie oraz całą moja rodzinę…

 54. Bozena pisze:

  Moj ukochany Swiety! Jestes jedyna moja nadzieja. Oddaje pod Twoja opieke siebie i moje dzieci. Prosze w tej nowennie o laske nawrocenia dla Darka i Patrycji. Ratuj ich skladajac Bogu zaslugi swego ojcostwa tu na ziemi

 55. Pingback: Zacznij z nami od 1 marca miesięczne nabożeństwo do św. Józefa! | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

 56. danuta pisze:

  Święty Józefie wyproś mi potrzebne łaski u Twojego Syna.

 57. Mama pisze:

  św Józefie zaopiekuj się Konradem, ja nie potrafię,prowadź go Bożymi ścieżkami

 58. Renata pisze:

  Święty Józefie, proszę Cie o poprawienie mojej sytuacji materialnej.Uproszczenia u Boga łaskę nawrócenia mojej rodziny.

 59. Marta pisze:

  Św Józefie proszę wyjednaj nam łaskę czystości małżeńskiej. Polecam Ci wszystkie zagrożone złem dzieci tego świata.

 60. Anna Winczura pisze:

  Święty Józefie, opiekunie Syna Bożego, uproś mi u Boga potrzebne łaski w wiadomej sprawie.

 61. Anna pisze:

  Święty Józefie proszę, żeby sprawnie i możliwie predko poszła nam budowa domu, żebym znalazła dobrą pracę

 62. wobroniewiary pisze:

  Dzień I 30-dniowego nabożeństwa wg bł. Bartolo Longo ❤

 63. Venite pisze:

  Św. Józefie mój patronie proszę Cię o godną pracę dla mojego męża , o światło Boże w nauce dla naszych córek a dla mnie o pokorę…

 64. Ulcia pisze:

  Św. Jozefie dziekuje za twoją opiekę nad nami i proszę o żywą wiarę dla synów, dobre żony i zdrowie i dobrą pracę dla męża.

 65. Małgosia i Samuel Józef pisze:

  Proszę o łaskę dobrej pracy ,abym mogła ją pogodzić z wychowywaniem samotnie mojego syna.Moj syn nosi na drugie imię Józef.Opiekuj się nim, chroń go i wyproście u Jezusa łaskę zdrowia dla niego,żeby nie chorował i wyszedł z alergii.Kochamy Cię 💖💕

 66. magda pisze:

  Św Józefie , proszę Cię o pomoc w szczęśliwym donoszeniu do terminu porodu mojego synka . Proszę Cię o pomoc w rozwiązaniu sprawy sądowej . Proszę rownież o pomoc w przeprowadzce do nowego miejsca. O łaski , abym potrafiła to wszystko udźwignąć w tym dla mnie trudnym czasie.

 67. wobroniewiary pisze:

  Drugi dzień nabożeństwa ze św. Józefem ❤

 68. asia pisze:

  Sw.Józefie ojcze Św.Rodziny ,błagam uratuj moja rozpadajacą się rodzinę .Proszę zatroszcz sie o nawrócenie mojego męża wyjście z nałogu,długów , zdrady i kłamstw i powrót do domu.z
  żebym znowu stała sie jego ukochaną żoną. Pragnę abyś był wzorem dla mojego męża. Ratuj proszę naszą rodzinę.Miej nas w opiece

 69. Mieczysław Oraczko pisze:

  Św.Józefie widzisz moją niedolę błagam pomagaj mi wyjść z kłopotów o których wiesz a ja będę ci wdzięczny do końca mych dni.

 70. Damian pisze:

  Święty Józefie sam nie wiem jak zdefiniować moją prośbę, bo się w tym wszystkim pogubiłem…
  Dawniej z każdą osobą umiałem się dogadać, mogłem rozmawiać, pisać itp. to sprawiało mi przyjemność, a teraz sam nwm co się dzieje, mam dziewczynę, której nie chce stracic, ale teraz nie umiem się z nią zbytnio dogadać, chciałbym dać jej szczęście, chciałbym by było dobrze. Mówiąc dobrze mam tutaj na mysli dobrze z dziewczyną i dobrze z Bogiem. Powiedz Józefie, co ja mam robić z tym wszystkim? Wiesz dobrze, że grzeszę, ale proszę nie odwracaj się ode mnie, wesprzyj swoim potężnym wstawiennictwem, tak jak św. Teresa to mówiła, żeby do Ciebie przychodzić , bo każdego wysłuchujesz, we mnie już nie zbyt dużo wiary, tej nadziei, w tym wszystkim nie widze sensu, czy ja szaleje? Tracę kontakt z rzeczywistością? Pomóż mi święty, który jestes wzorem prawdziwego męża, pomóż mi się stać podobnym do Ciebie, pomóż mi być dobrym partnerem dla mojej dziewczyny, oczywiście też z tymi prośbami moimi prosze o modlitwę za dusze czyśćcowe, aby doznały tej radości, za umierających, za tych najzatrwardzialszych grzeszników, by każdy ugiął swoj kark i kolana przed Tym Który Jest, za potrzebujących tego świata, o miłość, wiarę, nadzieje, o cel i o prawdziwość tego wszystkiego, módl się za nami, abyśmy z tym wszystkim nie pozostali sami. Módl się za nami wszystkimi, za tymi którzy zwracają się do Ciebie o pomoc, tych którzy modli się, modlą lub tez bedą to czynić w przyszlosci, aby nikt, żadna prośba nie została pominięta i aby wraz z otrzymywanymi łaskami rosła w nas miłość, wdzięczność i cześć dla Ciebie jako opiekuna i prowadz wraz z Maryją do Jezusa nas wszystkich. Amen
  Chwała Ojcu
  Chwała Synowi
  Chwała Duchowi Świętemu
  Chwala Trójcy Przenajświętszej
  Na zawsze

 71. Teresa pisze:

  Św.Józefie proszę o modlitwę, wstawiennictwo za Alą, która walczy o życie. Niech dobry Bóg okaże jej Swoje Miłosierdzie

 72. wobroniewiary pisze:

  Modlitwa do św. Józefa
  O, święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia.

  O, święty Józefie, pomóż mi przez Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi u Twojego Boskiego Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym – poddany Twojej niebiańskiej mocy – mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu ze wszystkich ojców.

  O, święty Józefie, nigdy nie zmęczę się kontemplowaniem Ciebie. A w Twoich ramionach zasypia Jezus. Nie ośmielę się zbliżyć do Ciebie, kiedy On spoczywa na Twoim sercu. Uściskaj Go mocno w moim imieniu, ucałuj Jego drogocenną głowę i poproś Go, by odwzajemnił ten pocałunek, kiedy będę wydawał moje ostatnie tchnienie. Święty Józefie, patronie odchodzących dusz, módl się za mnie. Amen.

  https://pl.aleteia.org/2018/03/05/ta-starozytna-modlitwa-do-sw-jozefa-podobno-nigdy-nie-zawodzi/

 73. polowczyk pisze:

  DROGI MOJ PATRONIE SW . JOZEFIE ODMAWIAM JUZ 3 – CIA NOWENNE DO CIEBIE
  DZIEKUJE , ZE POZWOLILES MI ODKRYC SIEBIE , JAKO POTEZNEGO OREDOWNIKA
  U TWOJEGO SYNA , WYPROSILES DLA MNIE TO O CO PROSILAM , CHOCIAZ TO ,
  GRANICZYLO Z CUDEM , TO JEDNAK SIE ZDARZYL , OBIECUJE TOBIE , SW .JOZEFIE ,
  ZE BEDE POLECAC TA 30 – DNIOWA NOWENNE , DO CIEBIE DROGI SW . JOZEFIE
  TY WSZYSTKIM , KTORZY BEDA W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH , ALE
  TEZ I TYM KTORZY PRAGNA DOZNAC TWOJEJ OPIEKI W SWOICH RODZINACH .
  SW . JOZEFIE WSTAWIAJ SIE U TWOJEGO SYNA ZA WSZYSTKIMI CIEBIE PROSZACYMI
  AMEN .

 74. halina pisze:

  DROGI MOJ PATRONIE SW . JOZEFIE ODMAWIAM JUZ 3 – CIA NOWENNE DO CIEBIE
  DZIEKUJE , ZE POZWOLILES MI ODKRYC SIEBIE , JAKO POTEZNEGO OREDOWNIKA
  U TWOJEGO SYNA , WYPROSILES DLA MNIE TO O CO PROSILAM , CHOCIAZ TO ,
  GRANICZYLO Z CUDEM , TO JEDNAK SIE ZDARZYL , OBIECUJE TOBIE , SW .JOZEFIE ,
  ZE BEDE POLECAC TA 30 – DNIOWA NOWENNE , DO CIEBIE DROGI SW . JOZEFIE
  TY WSZYSTKIM , KTORZY BEDA W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH , ALE
  TEZ I TYM KTORZY PRAGNA DOZNAC TWOJEJ OPIEKI W SWOICH RODZINACH .
  SW . JOZEFIE WSTAWIAJ SIE U TWOJEGO SYNA ZA WSZYSTKIMI CIEBIE PROSZACYMI
  AMEN .

 75. Agnieszka pisze:

  Święty Józefie, proszę o Twoją pomoc, zapytaj Boga: Co dalej? Wskaż mi drogę, wyproś ukojenie i rozwiązanie. Czekam juz tak długo a życie ucieka . Gdzie jest moje miejsce? Jakie jest moje życiowe powołanie?

 76. Agnieszka pisze:

  Święty Józefie, proszę o Twoją pomoc, zapytaj Boga: Co dalej? Wskaż mi drogę, wyproś ukojenie i rozwiązanie. Czekam juz tak długo a życie ucieka . Gdzie jest moje miejsce? Jakie jest moje życiowe powołanie?

 77. maryśka85 pisze:

  Święty Józefie, proszę o łaskę znalezienia dobrej pracy i spłaty długów. Pomóż mi znaleźć prawdziwych przyjaciół, którzy pomogą mi wyjść z trudnej sytuacji i ułożyć życie na nowo pomimo trudności rodzinnych i zdrowotnych.

 78. Ania pisze:

  Swiety Jozefie, bardzo prosze o pomoc w splacenia dlugow ….. wiem ze nigdy nikogo nie zoslawiles w potrzebie. Bardzo Cie prosze pomoz mi.

 79. Małgorzata pisze:

  Dziękuję Ci ŚW. Józefie za wstawiennictwo i modlitwę w moich intencjach do Pana Boga i za otrzymane łaski za twoim pośrednictwem.

 80. Kinga pisze:

  W roku 2013 sw Józef uratował moje małżeństwo. Było bardzo źle, klocilismy się, zaczęłam myśleć o rozstaniu. SW Józef jednak wysłuchał mnie, teraz żyje dzięki jego łasce. Juz parę razy udowodnił że ta laska trwa. Jak zaczynam myśleć że to ja się zmieniłam, to odzywa się do mnie z pouczeniem że to dzięki niemu jest wszystko ok.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s