30-dniowa nowenna ku czci św. Józefa

WPROWADZENIE

Nowenna ta to jakby okrycie się płaszczem opieki świętego Józefa, to nadzwyczajne nabożeństwo ku Jego czci, wyjednujące Jego szczególne wstawiennictwo w trudnych sytuacjach.
Wszystkie te modlitwy należy odmawiać codziennie przez trzydzieści dni, na wspomnienie trzydziestu lat, które święty Józef przeżył w Nazarecie z Jezusem, Synem Bożym i Jego Matką, Najświętszą Maryją Panną.
Nadzwyczaj wielkie i liczne łaski będą nam udzielone, jeśli z ufnością zwrócimy się do świętego Józefa. Święta Teresa z Avila powiedziała: „Kto nie całkiem w to wierzy, niech raz zwróci się ze swą prośbą do świętego Józefa, a sam się przekona”.
Święty Józef może wyprosić dla nas więcej łask, jeśli najpierw oczyścimy naszą duszę poprzez spowiedź świętą i przyjmiemy Pana Jezusa w Komunii świętej. Nowenna będzie też owocniejsza, jeżeli okażemy jednocześnie gotowość do spełniania uczynków miłosierdzia względem biednych. Możemy z całą ufnością prosić świętego Józefa o wyjednanie nam wielkich łask u Boga. Zaleca się jednak, aby Nowennę do świętego Józefa ofiarowywać w intencji umierających i za zmarłych.
Jeśli spróbujemy otrzeć łzy biednym, cierpiącym i zmarłym, również nam święty Józef pomoże i pocieszy, zarówno teraz, jak i w godzinie śmierci. Okryje nas z miłością płaszczem swej opieki. Żywił On i chronił nie tylko Świętą Rodzinę, lecz także kocha i błogosławi nas wszystkich i pragnie przeprowadzić nas na drugi brzeg – do portu wiecznego zbawienia.

Modlitwa zalecana do codziennego odmawiania
(również na zakończenie Nowenny):

O święty Józefie, Żywicielu Jezusa Chrystusa
i Oblubieńcze Najświętszej Marii Panny,
módl się za nami i za wszystkimi umierającymi
dzisiejszego dnia (albo: dzisiejszej nocy).

********
30-DNIOWE NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚWIĘTEGO JÓZEFA
(modlitwy na każdy dzień Nowenny)

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha Świętego. Amen.
Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
(Odmawia się trzykrotnie, jako dziękczynienie dla Trójcy Przenajświętszej za obdarzenie świętego Józefa szczególnymi łaskami).

OFIAROWANIE SIĘ OPIECE ŚWIĘTEGO JÓZEFA

O chwalebny Patriarcho, święty Józefie, z pokorą upadam przed Tobą. Z wielką czcią oddaję się pod Twą przemożną opiekę i proszę cały Dwór Niebieski, aby był przy mnie. Zobowiązuję się do najszczerszej wiary i pobożności oraz przyrzekam czynić wszystko to, co jest w mojej mocy, aby Cię czcić przez całe życie i okazywać Ci miłość. Dopomóż mi w tym święty Józefie. Bądź przy mnie teraz oraz wyjednaj mi łaskę odejścia z tego świata podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi, abym mógł pewnego dnia razem z Tobą osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, z pobożnym oddaniem i sercem przepełnionym miłością, zanoszę tę szczerą modlitwę do Twoich stóp i rozmyślam nad Twoimi licznymi cnotami.
Potężny Patriarcho, jak w Starym Testamencie Józef, syn Jakuba, wypełniał wolę Boga, tak Ty podążasz jego drogą w Nowym Testamencie. Opromienia Cię nie tylko wspaniałe światło Boskiego Słońca, lecz także łagodne światło mistycznego księżyca – Maryi.
Jakub wyruszył w drogę do Egiptu, aby pogratulować swemu synowi Józefowi – rządcy w Egipcie. Za przykładem ojca podążyli wszyscy jego synowie. Niewypowiedzianie piękniejszym jest jednak przykład Jezusa i Maryi, którzy otaczali Ciebie wielkim szacunkiem i oddaniem. Z wielką przeto czcią i ufnością pragniemy zwracać się do Ciebie we wszystkich naszych potrzebach tak doczesnych, jak i duchowych, pewni, że twój Syn, który zawsze był Ci posłuszny na ziemi, wysłucha Cię także w niebie.
I tak jak Józef, syn Jakuba, nie odepchnął swoich winnych braci, lecz pełen miłości ich przygarnął, ochronił i uratował przed głodem i śmiercią, tak i Ty, o święty Józefie, nie pozostań obojętnym na moje modlitwy. Poprzez Twoje wstawiennictwo uproś mi tę łaskę, aby Bóg nie pozostawiał mnie samego na tym padole łez, lecz zawsze zaliczał do tych, którzy w życiu i w chwili śmierci są nieustannie ogarnięci płaszczem Twej przemożnej opieki.

MODLITWY

Bądź pozdrowiony, święty Józefie, któremu powierzono bezcenne Skarby nieba i ziemi. Bądź pozdrowiony, przybrany Ojcze Tego, który karmi wszystkie stworzenia świata. Ty bowiem po Maryi, spośród świętych, jesteś godzien naszej największej czci i miłości, bo zostałeś wybrany do najwyższej godności wychowywania, karmienia, a nawet trzymania na rękach Mesjasza, którego tak wielu królów i proroków pragnęło choćby tylko zobaczyć.
O święty Józefie, ratuj moją duszę i wyproś mi u Miłosiernego Boga tę łaskę, o którą pokornie proszę….. (Należy wymienić swoją prośbę).Uproś także dla dusz czyśćcowych ulgę w ich cierpieniu. Amen.
Chwała Ojcu..(3 razy)

Święty Józefie, Kościół czci Ciebie jako swego Patrona, Opiekuna i Obrońcę. Spośród wszystkich świętych wołam do Ciebie, najpotężniejszego Opiekuna słabych i potrzebujących pomocy, i po tysiąckroć wysławiam łaskawość Twego serca, które zawsze gotowe jest nieść pomoc wszystkim potrzebującym.
Do Ciebie, święty Józefie, zwracają się wdowy i sieroty, opuszczeni, zasmuceni i potrzebujący na całej ziemi. Nie ma takiej boleści, troski czy potrzeby, wobec których pozostałbyś obojętny. Mój najdroższy Opiekunie w niebie, którego Bóg obdarzył szczególnymi łaskami, uciekam się do Ciebie, przedstawiając Ci moją prośbę. Uproś mi tę łaskę, o którą Cię gorąco proszę. Również wy, wszystkie Dusze w czyśćcu cierpiące, błagajcie świętego Józefa o wstawiennictwo za mną. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi, o mój najmilszy Opiekunie Józefie święty, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek wzywając Twej opieki. Twej pomocy błagając, pozostał bez pociechy. O pełen miłości święty Józefie, Ty znasz moje potrzeby i pragnienia. Żaden człowiek, nawet ten najlepszy, nie może zrozumieć mojego problemu i rzeczywiście mi pomóc. Posłuszny nauczaniu świętej Teresy, staję przed Tobą, o święty Józefie, i błagam o Twe przemożne wstawiennictwo w moich obecnych trudnościach. Święta Teresa, Twoja oddana czcicielka, powiedziała: „Biedni grzesznicy, bez względu na wielkość waszych potrzeb, zwróćcie się o pomoc do świętego Józefa! Idźcie do Józefa ze szczerą pewnością i spokojem, że wasze prośby będą wysłuchane”.
O święty Józefie, pocieszycielu zatroskanych, przyjdź mi z pomocą w moim utrapieniu i obejmij moją modlitwą także Dusze czyśćcowe, aby dzięki niej mogły one wkrótce osiągnąć radość i świętość. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

O Ty, wywyższony Święty, przez Twoje całkowite posłuszeństwo wobec Boga miej litość nade mną.
Przez Twoje święte i zasłużone życie wysłuchaj mojego błagania.
Przez Twoje umiłowane imię pomóż mi.
Przez łagodność i siłę Twojego serca strzeż mnie.
Przez Twoje święte łzy umacniaj mnie.
Przez siedem boleści Twoich zlituj się nade mną.
Przez siedem radości Twoich pociesz moje serce.
Od wszelkiego zła na ciele i duszy uwolnij mnie.
Z każdej biedy i nędzy wyratuj mnie.
Wyproś dla mnie litościwie łaskę Bożą.
Wyjednaj dla Dusz w czyśćcu cierpiących szybkie wybawienie z ich cierpień. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

O święty Józefie, niezliczone są łaski, które otrzymali modlący się do Ciebie. Chorzy, uciskani, cierpiący niesprawiedliwość, zdradzeni, opuszczeni – wszyscy, którzy się oddali pod Twoją opiekę, uzyskali pomoc w swoich potrzebach.
Święty Józefie, nie pozwól, proszę, abym był jedynym spośród wszystkich zwracających się do Ciebie, który nie został wysłuchany. Okaż się hojnym i łaskawym także dla mnie. Za to, pełen wdzięczności, zawsze będę Cię czcił, o chwalebny święty Józefie, mój Opiekunie i Wybawco Dusz w czyśćcu cierpiących. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

O Boże i Ojcze wieczny w niebie, przez zasługi Twego Syna Jezusa i Jego Najświętszej Matki błagam o udzielenie mi tej szczególnej łaski. W imię Jezusa i Maryi upadam przed Tobą i wielbię Cię w Twej cudownej obecności. Przyjmij, proszę, moje mocne postanowienie pozostania pod opieką Żywiciela Świętej Rodziny, przez którego zanoszę do Ciebie błagania. Pobłogosław, Boże, w swej dobroci to święte nabożeństwo i wysłuchaj mej prośby. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

O święty Józefie, obroń Kościół święty przed wszelkimi przeciwnościami i ukryj nas wszystkich pod płaszczem swej opieki.

WEZWANIA KU CZCI UKRYTEGO ŻYCIA ŚWIĘTEGO JÓZEFA Z JEZUSEM I MARYJĄ

Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moją duszę uświęcić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moje serce miłością rozpalić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał mój rozum oświecić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moją wolę wzmocnić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moje myśli oczyścić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moimi uczuciami sterować.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moimi życzeniami kierować.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moje uczynki błogosławić.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę, abym Twe cnoty naśladował.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę pokornego serca i ducha.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę łagodności i dobroci serca.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę pokoju w mym sercu.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę pobożności i bojaźni Bożej.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę dążenia do doskonałości.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę czystości serca.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę cierpliwości w próbie i cierpieniu.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę łagodności charakteru.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę poznawania wiecznych prawd.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę rozróżniania duchów.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę wytrwałości w czynieniu dobra.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę męstwa w niesieniu krzyża.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę uwolnienia się od przywiązania do rzeczy światowych.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę tęsknoty za niebem.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę siły, abym unikał wszelkich okazji do grzechu.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę woli wiernego wytrwania w wierze aż do końca.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę dobrej śmierci.
Święty Józefie, nie pozwól mi nigdy oddalić się od Ciebie.
Święty Józefie, spraw, aby moje serce nigdy nie przestało Cię kochać, a moje usta Ciebie chwalić.
Święty Józefie, pozwól mi być Twym przybranym dzieckiem.
Święty Józefie, pomóż mi kochać Jezusa tak, jak Ty Go kochałeś.
Święty Józefie, nie opuszczaj mnie nigdy, a zwłaszcza w godzinie śmierci.
Jezu, Maryjo i Józefie, poświęcam Wam moje serce i moją duszę.
Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie mnie, pomagajcie mi, ratujcie mnie. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

WEZWANIA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

a. Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Błogosławionej Dziewicy Maryi, mój najmilszy Opiekunie, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto ucieka się pod Twoją opiekę i błaga o Twą pomoc, pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie. Nie odrzucaj mojej modlitwy, przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Amen.
b. Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Najświętszej Dziewicy Maryi, Dziewiczy Opiekunie Jezusa, nie zapomnij o mnie i czuwaj nade mną. Naucz mnie kroczyć drogą prowadzącą do świętości. Wejrzyj na moje modlitwy i otaczaj mnie zawsze swoją ojcowską opieką. Usuń wszystkie przeszkody i trudności stojące na drodze mojej modlitwy i spraw, niech wysłuchanie mej prośby będzie na większą chwałę Bożą i dla mojego zbawienia.
W dowód mojej ogromnej wdzięczności, obiecuję głosić Twoją chwałę i dziękować Bogu za udzielenie Ci tak wielkiej mocy pośrednictwa zarówno w niebie, jak i na ziemi. Amen.

LITANIA

Kyrie, elejson.
Chryste, elejson.
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny Potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami, Panie.

P.: Ustanowił go panem domu swego.
W.: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W Amen.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE KAŻDEGO DNIA NOWENNY

Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, Ciebie Bóg wybrał jako Głowę i Opiekuna Najświętszej Rodziny: proszę Cię, byś osłaniał mnie zawsze płaszczem swej opieki.
Wybieram Cię dziś na mojego Ojca, Orędownika, Towarzysza i Opiekuna. Błagam, abyś mnie przyjął pod swoją opiekę: wszystko, czym jestem i co posiadam, moje całe życie i moją śmierć.
Wejrzyj na mnie jako swe dziecko i broń mnie od zasadzek nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych. Wspomagaj mnie w każdej potrzebie. Pocieszaj w gorzkich cierpieniach, a szczególnie bądź przy mnie w godzinie walki śmiertelnej. Wstawiaj się za mną do Boskiego Odkupiciela, którego jako Dziecię mogłeś tulić w swych ramionach, oraz do Najświętszej Dziewicy Maryi, Twej Najczystszej Oblubienicy.
Udziel mi tych łask, które doprowadzą mnie do wiecznego zbawienia. Zalicz mnie do grona Twych czcicieli, ponieważ chcę słuchać Twoich rad i być wdzięcznym za Twą pomoc i wsparcie. Amen.

Święty Józefie, niewinny i czysty, pozwól mi być Twym dzieckiem. Zachowaj mnie czystym na ciele i duszy, abym pozostawał w stanie łaski Bożej. Święty Józefie, Opiekunie, Oblubieńcze Najświętszej Maryi Panny, bądź moim przewodnikiem i doradcą, pomóż mi pozostać wiernym Bogu.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu i Synowi…

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen
Źródło: Wspólnota Bożego Ojcostwa

Reklama

664 odpowiedzi na „30-dniowa nowenna ku czci św. Józefa

 1. Lidia pisze:

  Odprawiłam Tą piekną nowenne w tamy roku przed ważną operacja
  Operacja odbyła sie bez jakiejkolwiek komplikacji..
  W tym roku chciałambym ją odprawic za prześladowanych chrześcijan i o nawrócenie ich prześladowców

  • Basia pisze:

   A ja doprawiam Nowenne w intencji moich rodziców-mojego nieuleczalnie chorego ojca ,proszę Cię Św.Jozefie o łaskę dobrej śmierci dla taty i o dar Nieba dla św.pamieci mamy

   • Basia pisze:

    Dziękuje Ci Św.Jozefie…wysłuchałes mnie…tata miał dobra smierc…Dziękuje Ci z całego serca i prosze teraz o dar Nieba dla obojga moich rodziców. Chwała Panu!

   • Basia pisze:

    Święty Ukochany Józefie, mój patronie, błagam o prowadzenie, o moją drogę, o pracę zgodną z wolą Pana Boga. Wierzę, że mi dopomożesz, dziękuję, Basia

   • Barbara pisze:

    Święty, Ukochany Patronie, Opiekunie rodzin i pracy. Kocham Cię. Całym sercem dziękuję za wszystkie dotychczasowe łaski, za Twoją rodzicielską miłość, za pomoc. Od 2014 roku Jesteś ze mną. Kochany Św Józefie, zaczynam nowe życie, w Nowym miejscu, wypalana jak w tyglu, pokornie proszę o opiekę nad pracą, ktôrą obie z côrką będziemy wykonywać. Jeżeli tylko to jest w zamyśle Pana Boga, niech to będzie na Jego chwałę. Wszystko oddaję przez Twoje czcigodne ręce Panu Jezusowi,serdeczne Bôg zapłać, wierna i wdzięczna Basia

  • Ela pisze:

   jak stare sa te wpisy.. niech sw Jozef przyprowadzi na ta witryne jak najwiecej swoich czcicieli:) niech bedzie uwielbiony nasz Zbawca Jezus Chrystus

   • Ewa pisze:

    To prawda, Św. Józef jest za mało rozpowszechniany, a był przecież opiekunem, prawie ojcem naszego Zbawiciela. Święty Józefie módl się za nami.

   • Aga pisze:

    My właśnie modlimy się do Św.Józefa o dom dla naszej niedługo 7 ki bo mieszkamy w wynajmowanym 40 m2 mieszkaniu i już się słabo mieścimy oraz oraz zdrowie dla naszej rodziny i pomoc Emkowi w zaliczeniu w szkole .Błogosławimy go za to dzieciątko pod moim sercem.Aga

 2. Beata pisze:

  Święty Józefie błagam o zdrowie mojej mamy UZDRÓW JĄ.
  Święty Józefie ufam Ci! Módl się za nami.

 3. Anna Kawecka pisze:

  Święty Józefie błagam o łaskę wyprostowania życia mojego syna Łukasza, Proszę otocz go ojcowską opieką.

 4. Teresa pisze:

  Swiety Jozefie ratuj mojego syna Tomasza .Dzisiaj 22 Kwietnia zaczelam drugi raz Nowenne do Ciebie.Ratuj go od zniewolenia internetem I powrotem na lon Kosciola Swietego.

 5. Lucyna pisze:

  Święty Józefie wstaw się za Piotrem by został uleczony z nerwicy i zdał maturę.Dziękujemy za wszystkie otrzymane przez niego łaski.

 6. Kasiak pisze:

  Święty Józefie wstaw się za moim mężem, żeby się nawrócił i wyproś dla niego łaskę szczerej spowiedzi świętej, by stał się tak jak Ty wzorem ojca i męża.

 7. Anna pisze:

  Święty Józefie proszę o wyproszenie nawrócenia dla Pawła i o stałą pracę dla niego

 8. Danuta pisze:

  Św.Józefie proszę o cud uzdrowienia mnie z ciężkiej choroby ,o łaske trzeźwości dla męża,o silną wiarę i potrzebne łaski dla całej rodziny.

 9. Zofia Taabańska pisze:

  Św.Józefie proszę o szczęśliwą z bardzo dobrym wynikiem obrony magisterskiej dla córki dobrą godną pracę dobrze płatną dobrego męża zdrowe szczęśliwe dzieci potrzebne łaski i obfitość dóbr finansowych i materialnych błogosławieństwo Boże uzdrowienie ducha duszy i ciała napełnienie zranień miłocią Ducha Świętego ochrone Krwia Jezusa przed złem i niebezpieczestwami dobrych życzliwych ludzi postaw na jej drodze.Silną wiarę nadzieję i miłość wypraszaj stroskana matka.Dziękuję za wysłuchanie prośby.stroskana matka

 10. Zofia Taabańska pisze:

  pokornie proszę wyjednaj mi łaskę zerwania z nałogiem nikotynizmu uproś wolnść zdrowie błogosławieństwo w życiu osobistym i pracy chroń przed wpływem zła i nikczebnoscią złych ludzi.proszę o rozwiązanie trudnych spraw.miej w opiece całą rodzinę.dziękuję za wstawiennictwo.

 11. teresa olichwier pisze:

  ŚW JOZEFIE PROSZĘ O NAWRÓCENIE MOICH CÓREK I O JEDNOŚC MALZENSKA MOJEJ CÓRK IGRACJANY I DARKA

 12. Czcicielka pisze:

  Święty Józefie proszę o trzeźwość dla brata i zgodę i miłość w rodzinie

 13. Bozena pisze:

  Święty Józefie błagam o zdrowie mojej corki Martyny. UZDRÓW JĄ.
  Święty Józefie ufam Ci! Módl się za nami.

 14. Ania pisze:

  Święty Józefie proszę o pracę dla Syna Macieja i o Jego nawrócenie

 15. Pingback: Z Maryją i Józefem do Betlejem. 30-dniowa nowenna ku czci św. Józefa i roczne czytanie Pisma Świętego | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

 16. Ulcia pisze:

  Święty Józefie gorąco proszę o łaskę nawrócenia synów i dobre żony dla nich. Swięty Józefie módl się za nami.

 17. Bogumiła pisze:

  Święty Józefie proszę o charyzmat czytania Pisma Świętego dla dzieci i dla nas i wszystkie te łaski, które potrzebuje nasza rodzina. Opiekuj się nami. Kocham Cię.

 18. Beata pisze:

  ŚWIĘTY JÓZEFIE gorąco proszę o zdrowie duszy i ciała dla Adriana,Damiana,Wiliama i dobre żony dla nich oraz łaskę trzeźwości dla mojej mamy Marii oraz łaskę nawrócenia dla Piotra i Jakuba.
  Święty Józefie ufam Ci! Módl się za nami.

 19. Aneta pisze:

  Pomóż mi św. Józefie, proszę…

 20. Danuta pisze:

  Święty Józefie bardzo Cie proszę o nawrócenie mojego syna Łukasza, córkę z zięciem i męźa niech powrócą do Kościoła Świętego. Powierzam ich wszystkich Tobie bo wiem źe się nie zawiodę. Juź dziś dziękuję Ci za łaski których im udzielisz. Bądź błogosławiony i umacniaj wszystkich ojców którzy przechodzą jakikolwiek kryzys duchowy. Kocham Cie.

 21. magda pisze:

  Święty Józefie błagam Cię o nawrócenie dla mojego męża i dzieci, trzeźwość i czystość dla nich. Błagam o pojednanie w rodzinie i łaskę stałej, dobrej pracy dla mnie.Dla Jasia proszę o postępy w nauce.Bym mogła szczęśliwie zdać prawo jazdy. Dziękuję,że mnie wysłuchujesz.i błagam o Twoją dalszą opiekę. Kocham Cię

 22. Ulcia pisze:

  Święty Józefie proszę o Dary Ducha ,Świętego dla kapłanów w naszej parafii, o mądrość rządzących w pracy, o szacunek dla każdego pracownika i uczciwe wynagradzanie każdego.
  Proszę o żywą wiarę dla synów i pracę po wygaśnięciu umów, które mają na czas określony. Oddaje Ci moją rodzinę pop Twoją opiekę. Módl się za nami.

 23. wobroniewiary pisze:

  Modlitwa do św. Józefa
  Do ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą przez ojcowską twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie.

 24. Paweł pisze:

  Święty Józef jest prawdopodobnie najświętszym z ludzi po Panu Jezusie i Matce Bożej, ponieważ papież św. Jan Paweł II tak pisze o nim w Adhortacji Apostolskiej „Redemptoris Custos” (n. 8):

  Liturgia przypomina, że Bóg „powierzył młodość naszego Zbawiciela wiernej straży świętego Józefa” i dodaje: „jako wiernego i roztropnego sługę postawiłeś (go) nad swoją Rodziną, aby rozciągnął ojcowską opiekę nad … Jednorodzonym Synem Twoim”. Leon XIII podkreśla wzniosłość misji Józefa: „Przewyższa on wszystkich ludzi swoją pozycją, gdyż z rozporządzenia Bożego był opiekunem Syna Bożego i w przekonaniu otoczenia Jego ojcem. Naturalnym następstwem tego było, że Słowo odwieczne z pokorą było św. Józefowi poddane i okazywało mu cześć, jaką dzieci rodzicom okazywać winny”.
  Ponieważ nie można sobie wyobrazić, by człowiek, który otrzymał tak wzniosłe zadanie, nie posiadał odpowiednich cech, niezbędnych dla wypełnienia go, należy przyjąć, że Józef „mocą szczególnego daru Niebios” otaczał Jezusa „całą naturalną miłością i czułą troskliwością, jaka może się zrodzić w sercu ojca”

  [Źródło cytatu: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/redemptoris_custos.html ]

  Święty Józef jest prawdopodobnie również świętszy od wszystkich Aniołów, gdyż czcigodna Maria z Agredy tak zwraca się do niego:

  „Ty jesteś najbogatszym i najszczęśliwszym spośród wszystkich ludzi, a nawet bogatszym i szczęśliwszym od wszystkich aniołów.”

  [Źródło cytatu: Maria z Agredy „Mistyczne Miasto Boże”, wydanie II wydawnictwa Michalineum, Warszawa-Struga 1993, str. 88; „za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 28 III 1985 r.”]

  A z kolei do Marii Valtorty Pan Jezus powiedział 21 marca 1944:

  „Pocieszyłem cię, Moja duszo, wizją Mojego dzieciństwa szczęśliwego w ubóstwie, bo otoczonego uczuciem dwojga świętych. Świat nie ma większych od nich.”

  [Źródło cytatu: Maria Valtorta „Poemat Boga-Człowieka”, Księga Pierwsza, rozdział 63, str. 237, wydanie Wydawnictwa „Vox Domini” w Katowicach, ISBN 83-86092-40-8]

  • Paweł pisze:

   Jeszcze wyraźniej o tym, że św. Józef jest „pierwszym po Bogurodzicy” mówi punkt 20 Adhortacji Apostolskiej „Redemptoris Custos”:

   20. Liturgia wysławia Maryję jako „zjednoczoną z Józefem, mężem sprawiedliwym, więzią miłości dziewiczej i oblubieńczej”. Mowa tu w istocie o dwóch rodzajach miłości, które łącznie ukazują tajemnicę Kościoła, dziewicy i oblubienicy, której to tajemnicy symbolem jest małżeństwo Maryi i Józefa. „Dziewictwo i celibat dla królestwa Bożego nie tylko nie stoją w sprzeczności z godnością małżeństwa, ale ją zakładają i potwierdzają. Małżeństwo i dziewictwo to dwa sposoby wyrażania i przeżywania jedynej Tajemnicy Przymierza Boga ze swym ludem”, które jest komunią miłości między Bogiem i ludźmi.
   Poprzez całkowite ofiarowanie siebie Józef wyraża bezinteresowną miłość do Matki Boga, składając Jej „małżeński dar z siebie”. Zdecydowany pozostać w ukryciu, by nie być przeszkodą dla Bożego planu dokonującego się w Niej, Józef wypełnia wyraźne polecenie otrzymane od anioła: przyjmuje Maryję do siebie i szanuje Jej wyłączną przynależność do Boga.
   Z drugiej strony właśnie małżeństwo z Maryją stanowi źródło szczególnej godności Józefa i jego praw wobec Jezusa. „Bez wątpienia godność Matki Bożej jest tak wysoka, że nic większego stworzyć niepodobna. Ponieważ jednak św. Józef połączony był z Najświętszą Dziewicą węzłem małżeńskim, przeto niezawodnie najbardziej zbliżył się do owej wzniosłej godności, którą Bogarodzica wszystkie stworzenia o wiele przewyższyła. Małżeństwo bowiem jest najbardziej istotną społecznością i związkiem, i dlatego z natury swej domaga się wzajemnej wspólnoty wszystkich dóbr małżonków. Jeżeli zatem Bóg przeznaczył św. Józefa na małżonka Najświętszej Dziewicy, to uczynił go z pewnością nie tylko towarzyszem Jej życia, świadkiem Jej dziewictwa, obrońcą Jej cnoty, ale przez związek małżeński także uczestnikiem w Jej wzniosłej godności”.

   http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/redemptoris_custos.html

   • Paweł pisze:

    Maria Valtorta przytacza także słowa Maryi o tym, że kiedy św. Józef zobaczył brzemienność Matki Bożej, nie wiedząc jeszcze o Wcieleniu Słowa Bożego w Jej łonie, to przeżył wtedy taką Mękę, że jego świętość w tym czasie zajaśniała BARDZIEJ NIŻ ŚWIĘTOŚĆ MARYI:

    „Także Mój Józef przeżył swoją Mękę. Zrodziła się w Jerozolimie, kiedy ujrzał Mój stan. Męka ta trwała przez [tyle] dni, co dla Jezusa i dla Mnie. Nie była duchowo mniej bolesna. (…) Jak mała łódź, porwana przez wielką zawieruchę, znajdował się w kłębowisku przeciwstawnych myśli, w wirze przemyśleń, z których jedno było bardziej palące i bardziej przytłaczające od drugiego. Z pozoru był mężczyzną zdradzonym przez swą żonę. (…) Wobec oczywistości tego, co się stało, dostrzegał w sobie zamierające uczucie i szacunek dla Mnie.
    Jego świętość jaśnieje tu jeszcze bardziej niż Moja. I daję o tym świadectwo z uczuciem małżonki. Chcę bowiem, żebyście kochali Mojego Józefa, tego mądrego i roztropnego, cierpliwego i dobrego. (…) Gdyby był mniej święty, Bóg nie udzieliłby mu Swojej światłości za przewodnika w tak wielkiej próbie. (…)
    Krótkie były co do ilości, lecz straszliwe ze względu na intensywność, trzy dni męki Józefa… i Mojej… tej Mojej pierwszej Męki. Rozumiałam bowiem jego cierpienie, a nie umiałam go w żaden sposób pocieszyć, z powodu posłuszeństwu poleceniu Boga, który Mi powiedział: ‚Zachowaj milczenie!’ (…)
    Dzieci, trzeba ufać, modlić się i przebaczać, aby otrzymać [tę łaskę], że Bóg zadziała w naszej sprawie. I wy przeżywacie waszą mękę. Zasłużoną z powodu waszych grzechów. Ja was pouczam, jak ją pokonać i przemienić w radość. Ufajcie ponad miarę. Módlcie się nie tracąc ufności. Przebaczajcie, aby i wam przebaczono. Przebaczenie Boże będzie pokojem, którego pragniecie, o dzieci.”

    [Źródło cytatu: Maria Valtorta „Poemat Boga-Człowieka”, Księga Pierwsza, rozdział 41, str. 152-153, wydanie Wydawnictwa „Vox Domini” w Katowicach, ISBN 83-86092-40-8]

 25. Irena pisze:

  Św Józefie wstaw sie do Boga i uproś łaski u niego dla moich dzieci aby nawróciły sie do Boga i jak dawniej zaczęły chodzić do kościoła , uzdrow moja córkę Veronike ze złości jaka w sobie posiada , czuwaj nad nimi . Dziękuje !!

 26. JMW pisze:

  Święty Józefie bardzo dziękuję za wysluchanie modlitwy, za narzeczonego, proszę Ciebie o łaskę uzdrowienia dla mnie i zdrowia dla niego oraz mamy. .Bardzo Ciebie kocham.

 27. Maria pisze:

  Odmawiam tę modlitwę z pełną ufnością i przekonaniem. Piękna nowenna. Święty Józefie módl się za nami.

 28. Bożena pisze:

  Nie pamiętam mojego zmarłego taty ziemskiego,ale mam nadzieję, że św Józef stanie w mojej i mojej rodziny obronie obraz uprosi dla nas, u Dobrego Ojca w Niebie, potrzebne łaski te duchowe jak i materialne.

 29. Krzysztof pisze:

  Rozpoczynam dziś Nowennę do Świętego Józefa. Ofiaruję ją w intencji umierających i za zmarłych. Miałem prosić o łaski dla sienie, alle i szczenięta karmią się okruchami ze stołu pana, więc i dla mnie może Święty Józef znajdzie jakiś okruszek.

 30. Anna pisze:

  Święty Józefie błagam Cię o nawrócenie Andrzeja, Grażyny, Franciszka i Katarzyny, o zdrowie dla Piotrusia, Sebastiana i mamy. O łaskę znalezienia dobrego męże i łaskę znalezienia dobrej pracy dla mnie, a także za wszystkie dusze zmarłe z mojej rodziny. Bądź pozdrowiony i wysławiany na wieki najświętszy Józefie, wierzę gorąco w Twoje ogromne wstawiennictwo!

 31. Iza pisze:

  Św. Józefie błagam o nawrócenie Andrzeja z nałogów alkoholizmu i narkotyków błagam pomóż.

 32. Aga pisze:

  Święty Józefie, błągam Cię o łaskę znalezienia pracy i uzdrowienie chorych dziąseł i zębów.

 33. Twoja córka pisze:

  Św. Józefie, dziekuje że miałam tę możliwość odmówienia nowenny z prosba o Twoje wstawiennictwo i opiekę nad moimi dziećmi. Proszę Cię chroń je przed wpływami zła. Otocz ich prawdziwą miłością jakiej miał szczęście doznać od Ciebie sam Jezus. Blogoslaw im w życiu doczesnym. Pomagaj w dobrych wyborach i aby ich serca były przepełnione miłością do Boga. Wstawiaj się za duszami e czyśćcu cierpiacymi a szczególne za ich przodkami, aby cieszyli się niebem i obecnością samego Boga, Jezusa i Maryi.

 34. Ag pisze:

  Święty Józefie, proszę Cię o dobrego męża.

 35. Marta pisze:

  Święty Józefie proszę Cię uproś dla mnie łaskę, której tak bardzo potrzebuje.

 36. Anna Janik pisze:

  Swiety Jozefie prosze o opieke dla moich synow ,meza ,wnuczek ,wnuka ,rodziny I wszystkich ktorych na swojej drodze zycia spotkalam I za wszystkich zmarlych.

 37. barbara pisze:

  Sw.Jozefie ,prosze o laske zywej wiary dla dzieci i moich najblizszych ,a taze o dobra zone dla syna.

 38. barbara pisze:

  Sw. Jozefie,prosze, o zywa wiare dla dzieci i najblizszych ,o dobra zone dla syna.

 39. janina kiec pisze:

  Sw. Józefie powierzam Tobie z wielką ufnościa całą moją Rodzinkę, prosze wybłagaj u Jezusa potrzebne dla nas wszystkich łaski, proszę o miłośc, o wiarę, łaske przebaczania, bez twojej pomocy zginiemy

 40. B pisze:

  Blagam Ci sw Jozefie wypros u Pana Boga łaskr dla mnie,o przywrocenie mnie do pracy prosze Cie dziekuje

 41. wdzięczna pisze:

  Jestem jeszcze w trakcie nowenny,a już doświadczyłam cudu spełnienia mojej prośby. Zaszlam w upragniona ciążę i ufam,że po 5 latach walk otulimy kochane malenstwo.Dziękuję ci św.Józefie.Niech Bóg będzie uwielbiony w swoim miłosierdziu!

 42. Anna pisze:

  Sw Józefie po raz drugi odmawiam nowenne i błagam o dobrego męża i ojca dla moich dzieci, proszę w intencji zmarłych z mojej rodziny dusz opuszczonych i wszystkich konających. Ufam i gorąco wierzę, że mnie nie zostawisz !

 43. Ewelina pisze:

  Święty Józefie pokornie proszę o łaskę wybaczenia, miłości w sakramencie małżeństwa jeśli jest to zgodne z wolą Bożą. Patronie rodzin naucz mnie kochać i dopomóż być dobrą żoną i matką.

 44. Anna pisze:

  Chciałam się podzielić moimi osobistymi doświadczeniami z modlitwą i nowenną do Św Józefa.
  Już jakiś czas modlę się do Św Józefa w pewniej sprawie, i choć nie zostałam jeszcze w tej kwestii wysłuchana, a myślę że może to nie jest jeszcze ten czas to chciałam powiedzieć o wielkim wstawiennictwie i pomocy Św Józefa. Nasze modlitwy do niego nie są zmarnowane on nas wysłuchuje i opiekuje się nami codziennie 🙂 to niesamowite!
  Mieszkam sama z dziećmi i doznałam nie raz dosłownej pomocy od Św Józefa odkąd powierzyłam i robie to codziennie nasz dom, wszystko co się psuje zostaje w niesamowity sposób natychmiast naprawione. Z początku myślałam, że to przypadek ale teraz dosłownie wiem, ze to robota Św Józefa. Powierzyłam mu również swój samochód, wiadomo jak to kobieta sama nie zna się i to jeszcze na awariach samochodowych, a tu pomoc w tej kwestii mam iście niebiańską, nie jeden raz św Józef uchronił mnie także od wypadku wręcz w nieziemski sposób to nie do opisania. Ktoś z zewnątrz może pomysleć, że to przypadek ale ja wiem swoje. Polecam każdemu, a szczególnie samotnym kobietom, które borykają się z brakiem męskich rąk do naprawy czegokolwiek w domu, modlitwę i ochronę do Św Józefa, możecie być pewne, że on was nie opuści i weźmie w obronę was i wasz dom 🙂 Sprobujcie a same się przekonacie 🙂
  Dziękuje Ci Św. Józefie 🙂 jesteś wielki !acha no i wierze, ze moja sprawa też wkrótce się rozwiązę za Twoją przyczyną 🙂 Bądź pozdrowiony !

  • wobroniewiary pisze:

   W I środę byłam u spowiedzi św. (dzień poświęcony św. Józefowi) za pokutę dostąłam Litanię do św. Józefa, mój kierownik powiedział, abym Go sobie obrała za szczególnego Patrona, ale nie wiedział, że już to zrobiłam no i w Częstochowie mieszkałam u sióstr Pasterzanek w Domu św. Józefa ❤

   Jutro może dam kilka zdjęć, teraz padnięta robię ważny wpis o zatwierdzonym przez Kościół medalionie na czasy ostateczne Maryi Strażniczki Wiary

 45. Witek pisze:

  Zacząłem nowennę. Proszę o dar potomstwa. Proszę Cię św. Józefie

 46. Elżbieta pisze:

  Św. Józefie zaczęłam do Ciebie nowennę z nadzieją, że wyciągniesz mnie ze strasznego położenia, które zgotowali mi najbliżsi. Pomożesz mi kupić upragniony dom i jak najszybciej wyprowadzić się z piekła na chwałę Pana.

 47. Wioletta pisze:

  Święty Józefie, dziękuję za wszystkie łaski uproszone za pośrednictwem Nowenny i Twojego wstawiennictwa. Nie opuszczaj mnie i chroń pod swym płaszczem. Wielbię Cie i kocham. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.

 48. olsztyniak pisze:

  Dziękuję Św Józefie za wstawienie się w mojej sprawie. Dziękuję Bóg Zapłać

 49. Rema pisze:

  Święty Józefie już nie mam niczego proszę wstaw się za mną i moją rodzinę byśmy splacili długi i zachowali dom bo nie będziemy mieli gdzie pójść.Bóg zapłać

 50. Barbara pisze:

  Święty Józefie patronie ludzi pracy, chlebodawco dla swojej rodziny pobłogosław mojemu męzowi który z woli Boga został mężem i ojcem dzieci aby cieszył się Twoją opieką i błogosławieństwem oraz szacunkiem tych którzy spożywają owoce jego pracy.Wyproś nam jako rodzinie miłość i jedność w w przybranym Synu Twoim Jezusie Chrystusie.Do Ciebie uciekam się milczący Św Józefie i o przykrycie nas płaszczem Św. opieki proszę.Dziękuję za moc Twego wstawiennictwa.

 51. Aśka pisze:

  Sw. Józefie opiekunie rodzin, mój opiekunie proszę o łaskę spotkania przez moją córkę kogoś, kto ją pokocha i kogo ona będzie kochać, aby założyli szczęśliwą rodzinę Od 2 grudnia po skończonej nowennie Pompejańskiej ropocznę Nowennę do św. Józefa

  • Aśka pisze:

   Jednak nie czekałam do 2 grudnia, rozpoczęłam ją z ogromną wiarą 18 listopada. św. Józefie otul Nas płaszczem wej przemożnej opieki.

 52. Darek pisze:

  Święty Józefie, już udzieliłeś mi łask. Dziękuję.

 53. zatroskana pisze:

  Św. Józefie proszę o wstawiennictwo, by Sebastian jak najszybciej przystąpił do SAKRAMENTU BIERZMOWANIA.

 54. Teresa pisze:

  Św Józefie proszę o wstawiennictwo, aby Sebastian jak najszybciej zdecydował się przyjąć SAKRAMENT BIERZMOWANIA.

 55. Mariolka pisze:

  Święty Józefie. Dziś zacznę nowennę w intencji, aby moje życie się ułożyło. Abym uzyskała stwierdzenie nieważności małżeństwa i poznała wierzącego, wartościowego mężczyznę takiego jak im Ty byłeś… Jest to bardzo trudna intencja, ale dla Boga nie ma nic niemożliwego.

 56. Mariolka pisze:

  i o pracę św. Józefie, bo już tracę nadzieję, że uda mi się ją znaleźć…

 57. Patrycja pisze:

  Szczesc Boze,
  Czy nowennę mozna odmawiac w 2 intencjach jednoczesnie?

 58. Mariolka pisze:

  A czemu Bóg w Swojej nieprzebranej dobroci nie miałby spełnić dwóch intencji? 🙂 Sam Jezus powiedział do siostry Faustyny, że naczyniem do czerpania dobra Bożego jest ufność, a ja ufam, że św. Józef pomoże mi w obu problemach.
  Chwała Panu!

 59. Patrycja pisze:

  Swięty Jozefie proszę Cie o pomoc dla mojego brata, któremu pragnę pomoc. W Tobie nadzieja

 60. Pawel pisze:

  Święty Józefie wyproś mi u Boga łaski o które tak bardzo proszę

 61. Grzegorz i Ania pisze:

  Swiety Jozefie,prosimy cie o szczesliwa ciaze i zdrowe dziecko.
  Jestesmy w 8 tygodniu.

 62. Agnieszka pisze:

  Ja swoją nowennę do św. Józefa kończę w Wigilię . Mam wiele ważnych problemów ale mimo wszystko odmawiam to nabożeństwo w intencji umierających i za zmarłych, nieśmiało licząc na opiekę św. Józefa w tym trudnym dla mnie czasie. Jak mogę to odmawiam klęcząc, ale gdy bolą mnie stawy, siadam w fotelu i klękam przy „Baranku Boży…” oddając tym szacunek Bogu. Moja modlitwa choc niedoskonała ale szczera nam nadzieje ze św. Józef sie mną zaopiekuje. Wczoraj miałam problem z telefonem, poprosiłam św. Józefa o pomoc i dzis juz ok😊 . O św. Jozefie ratuj nas, w życiu w śmierci, w każdy czas!

 63. Ufająca pisze:

  Święty Józefie proszę żeby poczęło się dzieciątko w moim łonie. Proszę upros Pana Życia żeby wysłuchał moich modlitw i proszę Cię o upragnioną ciążę. Pobłogosław mi i mojemu mężowi.

 64. Mariolka pisze:

  Chwała Panu!!! Dziekuję Ci święty Józefie, że spełniłeś moją prośbę!!!
  Jeszcze nawet nie skończyłam nowenny a tu stał się CUD!!! Dostałam pracę i to nawet taką dobrą, której się nie spodziewałam !!!!! Swiety Józef naprawdę nam pomaga i skutecznie się wstawia za nami do Boga!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Wierzcie w moc tej nowenny i zaufajcie Bogu!!!!

 65. swiatelko89 pisze:

  Święty Józefie proszę postaw na mojej drodze człowieka, którego Pan Bóg przeznaczył dla mnie jako mojego męża. Proszę również o pomoc w znalezieniu dobrej i satysfakcjonującej pracy, dzięki której odzyskam wiarę w siebie. Uzdrów Tatę z choroby alkoholowej, a Mamę obdarz łaską zdrowia.

  • Ela pisze:

   do p swiatelkoo.. czesto wiara w siebie kloci sie z Wiara w Jezusa…. nie cce sie tutaj rozwodzic ale warto posluchac Marcina Zielinskiego mlodego czlowieka….pozdrawiam w PANU.. Ela

 66. E pisze:

  ŚW Józefie opiekunie Rodziny proszę zaopiekuj się moją rodziną a bardzo Ci proszę o opiekę nad mymi wnuczkami które choć są małe i potrzebują dużo miłość dostają szkołę życia od ojca ,jego matki i obecnej żony zięcia .Matka wnuczek a moja córka zmarła po ciężkiej chorobie od śmierci córki my i wnuczki przeżywamy ciężkie chwile. Proszę o łaskę dla nas i wnuczków i spełnienie ich pragnienia by mogły być u nas jak za życia ich matki a mojej córki .Przez obecną żonę która jest siostrzenicą mojego męża mamy ograniczone kontakty dzieci niewiedzą czemu tak jest bo zawsze były u babci a babcia u nich ty wiesz ŚW Józefie co zrobiła ta dziewczyna po śmierci mojej córki i teraz co robi .Bardzo cię proszę nie pozwól jej dużej krzywdzić mnie i wnuczek bo mój mąż powinien być opiekunem rodziny a nim nie jest pozwolił na to co teraz jest i nic nie robi by cokolwiek się poprawiło a jego siostra i siostrzenica krzywdzą mnie i wnuczki proszę o pomoc i łaskę ŚW Józefie .

 67. M.R. pisze:

  Prosilam o pomyslne wyniki badań lekarskich dla mojej mamy i…były pomyslne. Tak bardzo się bałam, ale św. Józef w tej nowennie strzegł mojej mamy. Św. Józefie dziękuję Ci z calego serca. Św. Józefie miej w opiece moją całą rodzinę.

 68. Dominika pisze:

  Św Józefie jeśli jest mi pisany Adam to spaw aby wrócił. Jeśli ktoś inny to błagam postaw go na mojej drodze. Ofiaruj mi miłość

 69. Kasia i córcie pisze:

  Czcigodny Św. Józefie spraw aby wszyscy mężowie byli tacy jak Ty , a świat będzie taki dobry ……….

 70. Ela pisze:

  swiety Jozefie patronie dobrej smierci za Twoja przyczyna prosze w Bogu I Tobie znanych intencjach… niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica

 71. Ela pisze:

  prosze Cie tez w intencji wzsystkich wrogow tego portalu o ich nawrocenie oraz cierpiacych chrzescijan i naszych przesladowcow…dla nas Polakow prosze o swiatlo Ducha Swietego zebysmy bardziej dbali o wlasna Ojczyzne…

 72. paulinka pisze:

  św Józefie……tak bardzo cię proszę i błagam…..zlituj sie nad moja mamusią…..proszę o cud uzdrowienia….ochron ja swoim płaszczem tak bardzo cię błagam

 73. Dominika pisze:

  Dziękuję Sw Józefie za pomoc w zdaniu egzaminu i za spokój w sercu. Dziękuję za Twoją obecność i czuwanie nademna. Proszę Cię o to,żebym z Panią Krysia mogła do Ciebie przyjechac. Proszę o pomoc w znalezieniu pracy,aby propozycja która dostałam doszła do skutku.pomoz mi znaleźć mieszkanie i spraw alby Adam wrócił do mnie.abysmy odbudowali nasz zwiazek

 74. Teresa pisze:

  Sw. Jozefie proszę o dar potomstwa i szczesliwe rodzicielstwo dla Ani i Rafała

 75. Małgorzata i marcin pisze:

  Odprawiam po raz kolejny ta nowennę. Św Józef jest bardzo troskliwym opiekunem. Dziękujemy za Twoją opiekę każdego dnia i za nasz dom

 76. magda pisze:

  Ja też zaczynam dziś, po raz kolejny…Józefie Święty, jeśli to jest zgodne z wolą Pana – pomóż mi.

 77. Barbara pisze:

  Proszę św Józefie uproś czystość mojego serca i życia. Proszę za synów o dobre towarzystwo wybór szkoły, prowadź do Maryi do wyjątkowej i pięknej relacji wszystkich, którzy tego pragną

 78. Wierząca pisze:

  Św. Józefie,
  proszę o łaskę nowej, stałej, godnej i dającej mi pod każdym względem satysfakcję pracy. Takiej pracy wymarzonej, wymodlonej, nie z tej ziemi, bo prosto z Nieba – od Boga. Takiej pracy, w której nie tylko wykorzystam wiedzę, umiejętności i talenty otrzymane od Ojca, ale przede wszystkim je przymnożę. Takiej pracy najlepszej dla mnie, bo Bóg wie, co jest dla mnie najlepsze.

 79. Mieczysław pisze:

  Św. Józefie pomóż mi wyjść z moich długów i proszę o opiekę nad nami i o pracę i dobrej żony.

 80. paulinka pisze:

  św Józefie……tak bardzo cię proszę i błagam…..spraw aby mój maż wyszedł z ciężkiej sytuacji materialnej….mieli zamówienia i abyśmy sie podnieśli….miej nas w swej opiece tak bardzo cię proszę…uchroń od upadku

 81. Anna pisze:

  Święty Józefie, proszę i błagam wypros u Ojca Niebieskiego łaskę powrotu do Boga i nawrócenia dla moich córek Izabeli i Natalii. Amen.Amen.Amen.

 82. Beta pisze:

  Święty Józefie, proszę Cię o upragniony dar macierzyństwa.

 83. Luk pisze:

  Jak odmawiac ta nowenne? Trzeba calosc modlitw tu napisanych codziennie?

 84. Ka pisze:

  dokładnie tak, na tym właśnie polega nowenna…

 85. Paulinka pisze:

  Spraw o św Józefie aby mój maż wyszedł z ciężkiej sytuacji materialnej…dopomóż mu tak b cię prosze

 86. Dorota pisze:

  Św Józefie bardzo Cię roszę pomóż mojej córce znaleźć dobrego chłopaka, wstawiaj się za nią do Jezusa przedwiecznego i Boga Ojca.

 87. imć Kmita pisze:

  Odprawiam tę nowennę w intencji czystości ciała i duszy oraz w intencji Śp mojego chrzestnego i jego żony.

 88. Ilona pisze:

  Sw Józefie proszę Cię o prawidłowy rozwój umysłu Adasia i o opiekę naszej rodziny

 89. Twoja przybrana córka i czcicielka Kinga pisze:

  Św. Józefie błagam Cię w dniu Twojego święta o dobrą pracę dla mojego taty, o zakończenie naszych problemów finansowych. Proszę ozdrów mnie, żebym w przyszłości mogła mieć dziecko. Postaw na mej drodze dobrego i uczciwego męża oraz pomóż skończyć studia, obronić pracę magisterską, a także znaleźć dobrze płatną pracę w zawodzie. O św. Józefie ratuj nas, w życiu , śmierci, w każdy czas! Tylko Ty mnie możesz pocieszyć i mi pomóc.

 90. Paulinka pisze:

  Spraw o św Józefie spraw aby mój tato Wiesław poczuł sie lepiej…aby jego zdrowie uległo poprawie i abyś także nie opuszczał mojej mamy Bozenki….tak bardzo cię proszę zaopiekuj sie nimi…

 91. Magnolia pisze:

  Św. Józefie nadziejo moja. Proszę Cie serdecznie o wysłuchanie mojej prośby, którą polecam w nabożeństwie 30-to dniowym, oraz proszę aby mąż ograniczył alkohol spożywany bez umiaru właśnie w czasie wielkiego postu. Niech zrozumie , że można sobie odmówić, i że warto.
  Dopomóż mi Aniele Boży, mój patronie wytrwać w tym nabożeństwie i przezwyciężyć pokusy szatanowe, które mi podsuwa podczas tej modlitwy.
  Jakże ciężko jest się modlić kiedy nie opuszcza mnie ciągłe ziewanie, które nie wiadomo skąd się bierze. Zapominalstwo, nie możność skupienia się na modlitwie. Myśli paskudne, które zaprzątają głowę a kiedy usta mówią. och jak ciężko.

 92. Jola pisze:

  Święty Józefie módl się i wstawiaj za nami biednymi grzesznikami…dziękuję za wszystkie łaski którymi Dobry Bóg przez Ciebie zlewa w obfitości na całą moją rodzinę…

 93. Patrycja pisze:

  Swięty Jozefie otrzymałam jedną z łask o którą prosiłam . Dziękuję Swięty Józefie

 94. Izabela pisze:

  Święty Kochany Józefie błagam Cię o sprawiedliwy wyrok sądu 12 kwietnia. Bardzo Cię kochamy. Iza, Dominik i Ewa

 95. Mariolka pisze:

  Odprawiłam nowennę w intencji znalezienia pracy i znalazłam !! Dziękuję Ci św Józefie 🙂

 96. Maria pisze:

  Skończyłam dziś 30 dniową nowenne do św, Józefa w intencji polepszenia się moich relacji z pewnym cłowiekiem. Chyba „uzależniłam ” się od modlitwy do św. Józefa wierzę ,że mnie nie opuści w ciężkim dla mnie czasie ,że będzie się za mną wstawiał u swojego Syna. Módlcie się, wierzcie chodź nie raz to takie trudne.. Ktoś zapyta czy moja prośba została wysłuchana jeszcze nie,ale mam nadzieję ,że święty Józef będzie przy mnie gdy będę Go potrzebowała. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie.

 97. Paulinks pisze:

  Św Józefie spraw aby mój maź dostał kredyt i spłacił nasze wszystkie zobowiązania….tak bardzo cię proszę miej go w swej opiece bo tak jak i ty to wspaniały ojciec i maź……pomóż nam

 98. Kinga pisze:

  Święty Józefie, blagam o laske rozwiazania moich trudnych spraw sercowych, o opieke czlowieka ktorego bardzo skrzywdzilam, o uratowanie naszej prawdziwej milosci, o wybaczenie

 99. Aga pisze:

  Sw Jozefie – prosze Cie kieruj moim zyciem i czuwaj nad moja rodzina tak jak Ty opiekowales sie Sw Rodzina. Znane sa Ci moje intencje – tak bardzo Cie prosze pomoz mi.

  • Dorota pisze:

   Swiety Jozefie dziekuje ze jestes przy mnie.Wiem ze to co jest teraz ,jest po cos .Pomoz mi przyjac kazda wole Boga.Ratuj dzieki temu wiele dusz w czyscu.Chwla Panu.

 100. Aga pisze:

  Św.Józefie proszę Cię o pieniądze na dom od naszej sąsiadki dla naszej 6 osobowej rodziny bo ciasno nam jest w tych 38 m2 wynajmowanych .Proszę Cię Ojcze Ziemski Jezusa o ochrone naszej rodziny od nieuleczalnej choroby i pomoc naszemu 18letniemu synowi w poprawie ocen by mogl kiedys pojsc na to wymarzone prawo i pomagac innym.twoja Aga

 101. Danuta pisze:

  Święty Jozefie proszę o łaskę zdrowia zdrowia i uwolnienie mnie z nerwicy.

 102. Danuta pisze:

  Święty Jozefie proszę o zgodę i trzeźwość w rodzinie o rozwiązanie naszych węzłów o lepsze życie i uwolnienie mnie z nerwicy

 103. Aga pisze:

  Proszę Cię święty Józefie o pomoc w uratowaniu naszego nienarodzonego dziecka

 104. Aga pisze:

  Dziś nasza nienarodzona dziecinka poszla do nieba

 105. ewa pisze:

  Św. Józef naprawdę działa, dziękuję Boże za św, Józefa!

 106. Karolina pisze:

  Ja modlę się za nawrocenie.mojego męża, o zgodę w rodZinie aby stal sie lepszym człowiekiem dla bliskich. Wierzę ze Sw Józef nam dopomoże 🙂

 107. Przemek pisze:

  Ja modlę się o przetrwanie naszego małżeństwa, byśmy mogli i potrafili je odbudować, by znowu stało się fundamentem rodziny.

 108. Kasia pisze:

  Święty Józefie proszę cię w modlitwie o nawrócenie mojego taty który niszczy rodzinę przez 25 lat życia przez alkoholizm proszę by przestał mi źle życzyć na przyszłość by zaczął szanować mame brata by w końcu w naszym domu zapanowała miłość szacunek do żony dzieci proszę aby moj przyszły mąż nie był taki jak ojciec by moje dzieci miały to czego ja nie dostalam MILOSC i spokój Dnia i Nocy bez kłótni przeklenstw bez płaczu strachu .

  • ania pisze:

   zycze Ci tego Kasiu,

  • Pawel M pisze:

   Zycze Ci Kasiu blogoslawienstwa Bozego opieki Maryji i Jozefa potrzeba modlitwy o ratowanie malzenstw i powrotu tych ktorzy zostawili swoje zony i dzieci JEZU UFAM TOBIE Sub Tuum Prezidium tzn Pod Twoja Obrone Pawel

  • Cam pisze:

   Dziękuj przedtem Bogu za Twego Ojca i to cierpienie jakie zeslal na was . Uwielbiaj Pana w tej sytuacji i poznaj moc uwielbienia

 109. Anastazja pisze:

  Kochany Święty Józefie , chciałam Ci podziękować z całego serca za łaski , które od Ciebie otrzymałam do tej pory . Dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych . Dziękuję i proszę o pomoc w mojej intencji . Myślę , ze wszystko ma swój czas i miejsce . Ufam Ci z całego serca .

 110. Angela pisze:

  Moja prośba została wysłuchana. Święty Józefie kocham Cię, nigdy nie opuszczaj mnie. Ufajcie On jest mocnym Patronem.

 111. Beata pisze:

  Św Józefie błagam Cię dopomóż mi w relacjach i kwestii finansowych . Kocham Cię i Dziękuję.

 112. Monika pisze:

  Swiety Jozefie Ty wiesz wszystko jak cierpie przez ma sytuacje Ratuj mnie o Swiety pomoz splacic wszystko Prosze o roztropnosc serca sily do pracy poprawe relacji z kierowniczka i to czego pragne od lat milosc prawdziwa dobrego odpowiedzialnego meza ktory pokocha mnie taka jaka jestem

 113. Beata pisze:

  Poprosilam Sw.Jozefa, sw.Rite jak I sw.Jude Tadeusza o wystawiennictwo w trakcie sesji poprawkowej, o swietlisty umysl by nauka lepiej szla i o zdanie wszystkich egzaminow. Otrzymam laski, o ktore prosilam! Zdalam wszystkiego egzaminy z calkiem niezlym rezultatem:))))) Przeogromnie jestem Wam wdzieczna za wysluchanie moich prosb. Kocham Was!

 114. Kasia pisze:

  Św. Józefie, proszę Cię o znalezienie godnej, stałej pracy dla mojego męża. Pomóż nam proszę w tej trudnej sytuacji. Ty wiesz jak on się stara ❤

 115. Teresa pisze:

  Św.Józefie pamiętaj o moich prośbach , wszystko takie pilne

 116. Elżbieta pisze:

  Kochany Święty Józefie blagam o pomoc finansową na zakup mieszkania oraz miej w opiece moja relacje ze Zdzislawem. Proszę Cię o dobrego męża…

 117. Paulina pisze:

  Święty Józefie proszę o wzajemną miłość, zdrowie i wielką wiarę dla moich Rodziców w ich 41. rocznicę ślubu.

 118. EWA pisze:

  Sw. Jozefie prosze Cie chron nasza rodzine, nie pozwol jej sie rozpasc. Prosze Cie o milosc, jednosc i szacunek miedzy nami, nie dopuszczaj do klotni, obdarz nas lagodnoscia oraz zdrowiem, rowniez nasze dziecko.

 119. Paulina pisze:

  Błagam Cię Święty Józefie o Łaskę uzdrowienia dla mojej mamusi Jasi. Wstawiaj się za nami. Dziękuję za Twoją opiekę.

 120. Ania pisze:

  ŚW. JÓZEFIE PO DRUGIM DNIU ODMAWIANIA OTRZYMAŁAM ŁASKĘ, O KTÓRĄ PROSIŁAM 🙂

 121. beata Grzyb pisze:

  Sw.Jozefie dopomoz naszej rodzinie abysmy wyszli z dlugòw ktore ciaza nad nami i sa za sprawa moich mylnych decyzji dla mnie ciezarem ni do udzwigniecia.Prosze Cie o pomoc z niebios choc nie jestem jej godna .Nie patrz na grzechy moje ale na upokorzenie ktòre staram sie w walkach i trudach zrodzic w sobie. Licze na Ciebie Ojcze.

 122. Beata pisze:

  Sw Józefie proszę Cię o zdrowie dla mnie i moich synow

 123. Anastazja pisze:

  Chciałabym się podzielić świadectwem za wstawiennictwem Swietego Jozefa . Odmawialam nowennę w intencji znalezienia mieszkania . Ofert bylo mnostwo , ale niestety zawsze cos stalo na przeszkodzie . Miesiący mijały a ja dalej nie mialam gdzie mieszkać . Pewnego wieczoru dostałam wiadomosc , ze jest wolne mieszkanie , zupelnie nowe . Nastepnego dnia zadzwonila do mnie wlascicielka , że moge zamieszkać . Okazalo sie , ze to bylo 19 . Wiedzialalam , ze to za przyczyna Sw Jozefa ;)) miesiać pozniej w srode dostalam paczkę a w Niej był wizerunek Sw Jozefa . Dal mi znac ,tak jak prosilam . Wiem , że nie zostawi w potrzebie , mimo , że czasem traciłam nadzieję , ale jak o cos prosimy , trzeba w to głęboko wierzyć . Wiara czyni cuda

 124. Monika pisze:

  Święty Józefie dziękuję za ogrom łask jaki zsyłasz na mnie i moją rodzinę. Dziękuję za męża i dzieci, za to, że jesteś wśród nas obecny, pomagasz i opiekujesz się nami. Jesteś niemożliwy, mało mówisz, ale jak już cos zrobisz😊

 125. ania pisze:

  diekuje swiety Jozefie za prace dla mojej siostry,

 126. Twoja czcicielka pisze:

  Święty Józefie opiekuj się moją mamą i całą naszą rodziną. Proszę jeśli to możliwe, bo taka jest Wola Boża o uzdrowienie mamusi z nowotworu złośliwego. Dziękuję, że jesteś z nami.

 127. Zofia pisze:

  Wyprosilam u Sw. Jozefa nowa prace oraz spotkanie sie z pewnym panem. Dziekuje Ci Sw. Jozefie za pomoc. Modle sie nadal o dobrego meza z nadzieja, ze bedzie nim ten pan o ktorego wczesniej sie modlilam. Ufam Ci Boze.

 128. Karolina pisze:

  Czy są gdzieś modlitwy na każdy dzień nowenny? Czy po prostu wszystko się odmawia co jest wyżej napisane każdego dna? Proszę o pomoc

 129. Maria pisze:

  Witam wszystkich. Czy może mi ktoś odpisać,czy nowennę 30 dniową można odmawiać w dowolnym okresie, czy w jakimś konkretnym? Już trzeci rok odmawiam nowennę pompejańską w różnych intencjach. Działa cuda. Polecam wszystkim. Pozdrawiam, Maria

 130. Zofia pisze:

  Czy nowenne mozna odmawiac np dwa lub trzy razy dziennie zeby przyspieszyc okres 30-dniowy? Czy nowenna bedzie tylko skuteczna jezeli sie bedzie odmawiac raz dziennie przez 30 dni? Dziekuje

 131. Bogusia pisze:

  Swiety Jozefie Niewinny i Czysty ,dziekuje Ci za wszystko…i prosze Cie o wszystko to, co Tobie jest wiadome. DZIEKUJE…!!!

 132. Paul pisze:

  Proszę św. Józefie, aby Ania nie straciła pracy.

 133. danuta pisze:

  o swiety jozefie prosze cie o laski dla corek mojej rodziny i rodzenstwa

 134. Krystyna pisze:

  Św. Józefie proszę Cię o łaskę zdrowia dla mnie w ciężkiej chorobie nerek i dla męża o dobry wynik z tomografii i uzdrowienie z chorób

 135. Agnieszka pisze:

  Świety Józefie Proszę Cię o zdrowie dla mojej Mamy. Proszę Cię o opiekę dla mojej rodziny i nawrócenie męża Pawła , proszę o nasze małżeńskie pojednanie.

 136. Agnieszka pisze:

  Sw. Jozefie moj tata prosze cie pomoz mi blagam wyjsc z tych okropnych dlugow, ktore dominuja nad moim zyciem! O zdrowie dla mamy i taty. Szczesliwe rozwiazanie dla siostry. O szczescie dla nas. Badz i czuwaj sw Jozefie kochany! Prosze Cie przyjdz z pomoca!

 137. Monika pisze:

  SW Józefie dziękuję i proszę o dobrego męża a jeżeli to Kamil o zawarcie związku sakramentalnego

 138. Ania pisze:

  Św..Józefie błagam cię o znalezienie pracy , stałej i dobrej pracy dla mnie i dla mojego męża.
  I o dom nasz dom dla naszej rodziny.Wiesz,że jesteśmy bezdomni i musimy się tułać.

 139. Aga pisze:

  Sw Jozefie prosze pomoz nam! Ty wiesz jakie sa moje intencje. Jest coraz gorzej…

 140. Katarzyna pisze:

  Święty Józefie proszę Cię okryj moją rodzinę płaszczem swojej opieki. Błagam pomóż nam w kłopotach finansowych. Katarzyna

 141. Twoja czcicielka pisze:

  Święty Józefie Bóg zapłać za wysłuchanie mojej prośby żebym zaszła w ciąże. Wysłuchałeś moich modlitw i teraz pod sercem nosze trojaczki. Błagam Cie miej ich w swojej opiece, proszę Cie żeby zdrowo się rozwijały i urodziły się zdrowe i żeby w chwili narodzin samodzielnie oddychały, widziały i słyszały oraz miały powyżej 2 kg. Bóg zapłać

  • Grazyna pisze:

   cieszę się i będę modliła się za Ciebie i twoje trojaczki .Dbaj o siebie z Panem Bogiem

  • Barbara pisze:

   Niech Bóg Ojciec obdarzy Twoją rodzinę wszelkim błogosławieństwem a Twoje dzieci chroni i prowadzi przez życie w obfitości wszelkich łask ❤

 142. DANA pisze:

  SW.JOZEFIE DZIEKJE CI ZE ZATWOIM WSTAWIENNICTWEM ZOSTALAM UWOLNIONA OD PAPIEROSOW

 143. Barbara pisze:

  Ukochany Święty Jözefie proszę Cię o skruszenie serca mojego męża o głęboką wiarę powrót do domu aby odbudować nasze małżeństwo za synöw aby całe życie żyli dekalogiem ❤

 144. Patrycja pisze:

  Drogi Św Józefie, otrzymałam tak wiele łask o które Cie prosiłam mimo tego, ze często na nie nie zaslugiwalam. Dziękuje Ci za twe wsparcie, zrozumienie i pomoc, gdy się do Cb modlę czuje troje zrozumiemienie. Pomogłeś mi w pracy i w życiu codziennym, nie opuściłeś nawet gdy się pogubiłam. Proszę Cię nie pozostawiaj mnie i teraz gdy sytuacja jest jeszcze cięższa niż przedtem. Proszę o pomoc w przezwyciężeniu choroby mamy, dobre wyniki i łaskę siły, nadziei niezłomnej dla niej i całej rodziny oraz ułożenie spraw sercowych. Jak mówią słowa modlitwy, ze tylko Ty wiesz jaki jest problem, rozumiesz i potrafisz pomoc, nie pozostawiaj mnie samej i opiekuj się mną i sytuacja. Wiem, ze patrzysz sercem i widzisz jak jest rzeczywiście.

 145. Agata pisze:

  Święty Józefie..proszę Cię o łaskę miej w opiece moje nienarodzone dziecko..i daj mi gdy przyjdzie czas szczęśliwie urodzić ..zdrowe maleństwo..miej w opiece mojego 21 miesięcznego synka i mojego przyszłego męża ,mnie oraz całą moja rodzinę…

 146. Bozena pisze:

  Moj ukochany Swiety! Jestes jedyna moja nadzieja. Oddaje pod Twoja opieke siebie i moje dzieci. Prosze w tej nowennie o laske nawrocenia dla Darka i Patrycji. Ratuj ich skladajac Bogu zaslugi swego ojcostwa tu na ziemi

 147. Pingback: Zacznij z nami od 1 marca miesięczne nabożeństwo do św. Józefa! | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

 148. danuta pisze:

  Święty Józefie wyproś mi potrzebne łaski u Twojego Syna.

 149. Mama pisze:

  św Józefie zaopiekuj się Konradem, ja nie potrafię,prowadź go Bożymi ścieżkami

 150. Renata pisze:

  Święty Józefie, proszę Cie o poprawienie mojej sytuacji materialnej.Uproszczenia u Boga łaskę nawrócenia mojej rodziny.

 151. Marta pisze:

  Św Józefie proszę wyjednaj nam łaskę czystości małżeńskiej. Polecam Ci wszystkie zagrożone złem dzieci tego świata.

 152. Anna Winczura pisze:

  Święty Józefie, opiekunie Syna Bożego, uproś mi u Boga potrzebne łaski w wiadomej sprawie.

 153. Anna pisze:

  Święty Józefie proszę, żeby sprawnie i możliwie predko poszła nam budowa domu, żebym znalazła dobrą pracę

 154. wobroniewiary pisze:

  Dzień I 30-dniowego nabożeństwa wg bł. Bartolo Longo ❤

 155. Venite pisze:

  Św. Józefie mój patronie proszę Cię o godną pracę dla mojego męża , o światło Boże w nauce dla naszych córek a dla mnie o pokorę…

 156. Ulcia pisze:

  Św. Jozefie dziekuje za twoją opiekę nad nami i proszę o żywą wiarę dla synów, dobre żony i zdrowie i dobrą pracę dla męża.

 157. Małgosia i Samuel Józef pisze:

  Proszę o łaskę dobrej pracy ,abym mogła ją pogodzić z wychowywaniem samotnie mojego syna.Moj syn nosi na drugie imię Józef.Opiekuj się nim, chroń go i wyproście u Jezusa łaskę zdrowia dla niego,żeby nie chorował i wyszedł z alergii.Kochamy Cię 💖💕

 158. magda pisze:

  Św Józefie , proszę Cię o pomoc w szczęśliwym donoszeniu do terminu porodu mojego synka . Proszę Cię o pomoc w rozwiązaniu sprawy sądowej . Proszę rownież o pomoc w przeprowadzce do nowego miejsca. O łaski , abym potrafiła to wszystko udźwignąć w tym dla mnie trudnym czasie.

 159. wobroniewiary pisze:

  Drugi dzień nabożeństwa ze św. Józefem ❤

 160. asia pisze:

  Sw.Józefie ojcze Św.Rodziny ,błagam uratuj moja rozpadajacą się rodzinę .Proszę zatroszcz sie o nawrócenie mojego męża wyjście z nałogu,długów , zdrady i kłamstw i powrót do domu.z
  żebym znowu stała sie jego ukochaną żoną. Pragnę abyś był wzorem dla mojego męża. Ratuj proszę naszą rodzinę.Miej nas w opiece

 161. Mieczysław Oraczko pisze:

  Św.Józefie widzisz moją niedolę błagam pomagaj mi wyjść z kłopotów o których wiesz a ja będę ci wdzięczny do końca mych dni.

 162. Damian pisze:

  Święty Józefie sam nie wiem jak zdefiniować moją prośbę, bo się w tym wszystkim pogubiłem…
  Dawniej z każdą osobą umiałem się dogadać, mogłem rozmawiać, pisać itp. to sprawiało mi przyjemność, a teraz sam nwm co się dzieje, mam dziewczynę, której nie chce stracic, ale teraz nie umiem się z nią zbytnio dogadać, chciałbym dać jej szczęście, chciałbym by było dobrze. Mówiąc dobrze mam tutaj na mysli dobrze z dziewczyną i dobrze z Bogiem. Powiedz Józefie, co ja mam robić z tym wszystkim? Wiesz dobrze, że grzeszę, ale proszę nie odwracaj się ode mnie, wesprzyj swoim potężnym wstawiennictwem, tak jak św. Teresa to mówiła, żeby do Ciebie przychodzić , bo każdego wysłuchujesz, we mnie już nie zbyt dużo wiary, tej nadziei, w tym wszystkim nie widze sensu, czy ja szaleje? Tracę kontakt z rzeczywistością? Pomóż mi święty, który jestes wzorem prawdziwego męża, pomóż mi się stać podobnym do Ciebie, pomóż mi być dobrym partnerem dla mojej dziewczyny, oczywiście też z tymi prośbami moimi prosze o modlitwę za dusze czyśćcowe, aby doznały tej radości, za umierających, za tych najzatrwardzialszych grzeszników, by każdy ugiął swoj kark i kolana przed Tym Który Jest, za potrzebujących tego świata, o miłość, wiarę, nadzieje, o cel i o prawdziwość tego wszystkiego, módl się za nami, abyśmy z tym wszystkim nie pozostali sami. Módl się za nami wszystkimi, za tymi którzy zwracają się do Ciebie o pomoc, tych którzy modli się, modlą lub tez bedą to czynić w przyszlosci, aby nikt, żadna prośba nie została pominięta i aby wraz z otrzymywanymi łaskami rosła w nas miłość, wdzięczność i cześć dla Ciebie jako opiekuna i prowadz wraz z Maryją do Jezusa nas wszystkich. Amen
  Chwała Ojcu
  Chwała Synowi
  Chwała Duchowi Świętemu
  Chwala Trójcy Przenajświętszej
  Na zawsze

 163. Teresa pisze:

  Św.Józefie proszę o modlitwę, wstawiennictwo za Alą, która walczy o życie. Niech dobry Bóg okaże jej Swoje Miłosierdzie

 164. wobroniewiary pisze:

  Modlitwa do św. Józefa
  O, święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia.

  O, święty Józefie, pomóż mi przez Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi u Twojego Boskiego Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym – poddany Twojej niebiańskiej mocy – mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu ze wszystkich ojców.

  O, święty Józefie, nigdy nie zmęczę się kontemplowaniem Ciebie. A w Twoich ramionach zasypia Jezus. Nie ośmielę się zbliżyć do Ciebie, kiedy On spoczywa na Twoim sercu. Uściskaj Go mocno w moim imieniu, ucałuj Jego drogocenną głowę i poproś Go, by odwzajemnił ten pocałunek, kiedy będę wydawał moje ostatnie tchnienie. Święty Józefie, patronie odchodzących dusz, módl się za mnie. Amen.

  https://pl.aleteia.org/2018/03/05/ta-starozytna-modlitwa-do-sw-jozefa-podobno-nigdy-nie-zawodzi/

 165. polowczyk pisze:

  DROGI MOJ PATRONIE SW . JOZEFIE ODMAWIAM JUZ 3 – CIA NOWENNE DO CIEBIE
  DZIEKUJE , ZE POZWOLILES MI ODKRYC SIEBIE , JAKO POTEZNEGO OREDOWNIKA
  U TWOJEGO SYNA , WYPROSILES DLA MNIE TO O CO PROSILAM , CHOCIAZ TO ,
  GRANICZYLO Z CUDEM , TO JEDNAK SIE ZDARZYL , OBIECUJE TOBIE , SW .JOZEFIE ,
  ZE BEDE POLECAC TA 30 – DNIOWA NOWENNE , DO CIEBIE DROGI SW . JOZEFIE
  TY WSZYSTKIM , KTORZY BEDA W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH , ALE
  TEZ I TYM KTORZY PRAGNA DOZNAC TWOJEJ OPIEKI W SWOICH RODZINACH .
  SW . JOZEFIE WSTAWIAJ SIE U TWOJEGO SYNA ZA WSZYSTKIMI CIEBIE PROSZACYMI
  AMEN .

 166. halina pisze:

  DROGI MOJ PATRONIE SW . JOZEFIE ODMAWIAM JUZ 3 – CIA NOWENNE DO CIEBIE
  DZIEKUJE , ZE POZWOLILES MI ODKRYC SIEBIE , JAKO POTEZNEGO OREDOWNIKA
  U TWOJEGO SYNA , WYPROSILES DLA MNIE TO O CO PROSILAM , CHOCIAZ TO ,
  GRANICZYLO Z CUDEM , TO JEDNAK SIE ZDARZYL , OBIECUJE TOBIE , SW .JOZEFIE ,
  ZE BEDE POLECAC TA 30 – DNIOWA NOWENNE , DO CIEBIE DROGI SW . JOZEFIE
  TY WSZYSTKIM , KTORZY BEDA W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH , ALE
  TEZ I TYM KTORZY PRAGNA DOZNAC TWOJEJ OPIEKI W SWOICH RODZINACH .
  SW . JOZEFIE WSTAWIAJ SIE U TWOJEGO SYNA ZA WSZYSTKIMI CIEBIE PROSZACYMI
  AMEN .

 167. Agnieszka pisze:

  Święty Józefie, proszę o Twoją pomoc, zapytaj Boga: Co dalej? Wskaż mi drogę, wyproś ukojenie i rozwiązanie. Czekam juz tak długo a życie ucieka . Gdzie jest moje miejsce? Jakie jest moje życiowe powołanie?

 168. Agnieszka pisze:

  Święty Józefie, proszę o Twoją pomoc, zapytaj Boga: Co dalej? Wskaż mi drogę, wyproś ukojenie i rozwiązanie. Czekam juz tak długo a życie ucieka . Gdzie jest moje miejsce? Jakie jest moje życiowe powołanie?

 169. maryśka85 pisze:

  Święty Józefie, proszę o łaskę znalezienia dobrej pracy i spłaty długów. Pomóż mi znaleźć prawdziwych przyjaciół, którzy pomogą mi wyjść z trudnej sytuacji i ułożyć życie na nowo pomimo trudności rodzinnych i zdrowotnych.

 170. Ania pisze:

  Swiety Jozefie, bardzo prosze o pomoc w splacenia dlugow ….. wiem ze nigdy nikogo nie zoslawiles w potrzebie. Bardzo Cie prosze pomoz mi.

 171. Małgorzata pisze:

  Dziękuję Ci ŚW. Józefie za wstawiennictwo i modlitwę w moich intencjach do Pana Boga i za otrzymane łaski za twoim pośrednictwem.

 172. Kinga pisze:

  W roku 2013 sw Józef uratował moje małżeństwo. Było bardzo źle, klocilismy się, zaczęłam myśleć o rozstaniu. SW Józef jednak wysłuchał mnie, teraz żyje dzięki jego łasce. Juz parę razy udowodnił że ta laska trwa. Jak zaczynam myśleć że to ja się zmieniłam, to odzywa się do mnie z pouczeniem że to dzięki niemu jest wszystko ok.

 173. Teresa pisze:

  Święty Józefie proszę pomóż mojej córce ,uzdrów jej serce i duszę ,dopomóż w rozwiązaniu trudnych spraw,o pokój serca uporządkuj sprawy ją dotyczące uzdrów jej psychikę -dusze, uproś łaskę sakramentu pojednania z Bogiem ,nawrócenia ,oraz odbudowanie relacji rodzinnych i sąsiedzkich

 174. Michael pisze:

  SW JÓZEFIE PROSZĘ CIĘ ZYWICIELU ŚW RODZINY POMÓŻ MI ZDOBYC WYMARZONA PRACE

 175. Ewa pisze:

  Św. JÓZEFIE Proszę o uzdrowienie mojego nienarodzonego dziecka. Proszę za dusze czyścowe z rodziny i pokrewieństwa oraz przyjaciół i dobroczyńców, za zmarłych którym jestem winna modlitwę. Proszę za umierających. Proszę zaopiekuj się mną i moją rodziną w sprawach materialnych i duchowych. Dziękuję 💞💖💗. Mam nadzieję, że mnie wysłchasz.

 176. Theresa pisze:

  Dziekuje Swiety Józefie z calego serca za Twoja opieke i za wszystkie łaskie o ktore prosiłam i że mi cały czas pomagasz. Miej prosze mnie i moją rodzine w swojej opiece i dziekuje z całego serca że mi pomagasz i zawsze moge na ciebie liczyć

  • Dorota pisze:

   Dziękuję kochany św Józefie za piękny prezent urodzinowy dla mojej mamy, prosiłam o to w tym nabożeństwie i jedyna żyjąca jeszcze siostra zadzwoniła do mamy w tym dniu z życzeniami po kilku latach milczenia. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Czekam na dalsze łaski i dziękuję. Kocham cię św. Józefie.

 177. Magda pisze:

  Święte Józefie modlę się do Ciebie o łaskę dobrego męża Pokochałam kogoś ale nie jest dane być nam razem Jesli to możliwe proszę napraw naszą relację Pozwól mi być szczęśliwą u boku kochanego mężczyzny Ufam Tobie

 178. Aniela pisze:

  Mój kochany św. Józefie, proszę Cię o zdrowie dla dziecka, które noszę pod sercem. Jutro mam badanie usg i boje sie, że znowu stracę to dzieciątko. Tak bardzo chciałabym aby to była ciąża mnoga… Ale wszystko oddaję Panu. Wola Twoja Boże.
  Kocham Cię.
  Twoja córka.

 179. Bożena pisze:

  Święty Józefie, proszę o uwolnienie serca i myśli od złego, uproś łaskę u Pana Jezusa aby,wlał w serce i myśli Mateusza pokój. Proszę aby jego życie się poukładało i wyprostowało…. choć po ludzku wydaje się to nieosiągalne, to dla Ciebie Święty Józefie nie ma nic niemożliwego! Józefie, ratuj, opiekuj się i prowadż Mateusza!

 180. Anastazja pisze:

  Święte Józefie modliłam się do Ciebie o dobrego męza, myślę ze juz Go poznałam dzięki Tobie . Kocham tego człowieka proszę Cie abysmy zostali dobrym i szanującym się małżeństwem . Proszę

  Odpowiedz

 181. Bożena pisze:

  Józefie Święty,Podporo Rodzin, Pocieszycielu nieszczęśliwych, Postrachu duchów piekielnych, powierzam Ci moją rodzinę,i wszystkie nasze sprawy,wybłagaj u Jezusa Najdroższego potrzebną nam pomoc w rozwiązaniu naszych problemów i nawrócenie. Zaopiekuj się i proważ moje dzieci Józefie święty , bo ja już nie potrafię… Bardzo Cię proszę…

 182. W 27 dniu odmawiania Nowenny przyszła pomoc z Nieba Dziękuję Ci św, Józefie i proszę o dalszą opiekę w mojej sprawie.

 183. Agata pisze:

  Święty Józefie proszę cię aby moje dziecko dobrze się to rozwijało i urodziło się zdrowe. Proszę cię również o zdrowie dla całej mojej rodziny. Czuwaj nad nami.

 184. G pisze:

  Swiety Jozefie- patronie mojego kalekiego synka. Prosze prowadz nas w zyciu i opiekuj sie nami. Tak ciezko byc samotna matka tu Zagranica. Wysluchaj prosb mych i spelnij je, bo ja juz nie mam sily…

 185. B. pisze:

  Święty Józefie od wielu miesięcy modlę się o pełną szczęśliwą rodzinę , zdrowie i stabilną pracę. Dziękuję za wszystkie dotychczasowe łaski… Jestem już zmęczona wieloletnim samotnym utrzymywaniem domu i dzieci

 186. Andrzej pisze:

  Zachęcam do modlitwy Nowenną do Św Józefa. Od dwóch lat otrzymuję wiele łask za pośrednictwem tego Potężnego Świętego

 187. Agata pisze:

  Święty Józefie, błagam o uzdrowienie mojej córeczki. Wiesz jak bardzo ją kocham a jednocześnie jestem jej nieszczęściem to tak boli, że jestem u kresu, boję się. Wróć ją taką jaka była, bo umieram za życia.

 188. zatroskana pisze:

  Jakiś czas temu na tej stronie prosiłam św. Józefa o wstawiennictwo, przyjęcia sakramentu bierzmowania dla Sebastiana. Prośba moja została wysłuchana. Z całego serca dziękuję św. Józefowi. W międzyczasie odmówiłam też Nowennę pompejańską w tej intencji.
  Teraz proszę Cię św Józefie, patronie rodziny, o sakrament małżeństwa dla Sebastiana i Justyny.

 189. Mama pisze:

  Św Józefie proszę o łaskę łatwej i dobrej nauki w szkole a szczególnie matematyki dla mojej córki a dlamnie o nowa prace w szkole,abym umiała sobie w niej poradzić ,proszę o dobra pamięć i jasność umysłu ,proszę o uspokojenie nerwów moich i córki ….

 190. zrozpaczona mama pisze:

  Zatroskana mama:
  Św Józefie błagam o łaskę uratowania mojego syna od opętania zła,picia,palenia ,agresji .Nie dopuść do tragedii.Uratuj mi Św józefie mojego jedynego syna Moje serce pęka z bólu i już ludzkiej nie mogę spodziewać się pomocy. Ochroń Monikę,która nosi pod sercem ich Dziecinę.

 191. Magdalena pisze:

  Święty Józefie proszę o łaskę uwolnienia się od zła, o dary Ducha Świętego, o łaskę dobrej pracy i znalezienia własnego mieszkania. Święty Józefie módl się za mną.

 192. Elżbieta pisze:

  Święty Józefie błagam o uzdrowienie mojej córeczki Łucji z padaczki zespołu westa

 193. Chrześcijanka pisze:

  Święty Józefie błagam o wstawiennictwo do Boga Miłosiernego o uproszenie łaski dobrego pracownika dla mojego męża . Święty Józefie ty wiesz że sprawa jest pilna i mąż potrzebuje pomocy w swojej pracy.Błagam pomóż… Podobno nie zostawiasz nikogo w potrzebie kto woła cię o pomoc.

 194. Beata pisze:

  Święty Józefie, dziękuję za szereg łask, które otrzymałam za Twoim wstawiennictwem, m. I
  in. za zdrowe serduszko mojego synka, za wychodzenie z depresji mojej siostry, za wyjście z opresji mojej mamy, za zdrowie córki.

 195. Monika pisze:

  Święty Józefie od jutra rana chcę zacząć prosić Cię w Nowennie do Ciebie o Boże Błogosławieństwo dla Gabrysi i jej ośrodka dla kobiet uzależnionych pod wezwaniem im. Matki Teresy z Kalkuty, o Twoją szczególną opiekę, byś wstawił się do Boga w intencji pojawienia się kobiet uzależnionych w ośrodku, otocz swoją opieką wszystkie kobiety związane z tym ośrodkiem, wspieraj je w trudach prowadzenia tego Bożego dzieła, zatroszcz się o moją rodzinę oraz rozwiązuj wszystkie problemy i trudności w mojej rodzinie i w moim życiu, pomóż mi zachować trzeźwość, zdrowy rozsądek i stabilność życiową, przyprowadź proszę do mnie podopieczne i kieruj moją pomocą im, wskaż mi proszę moje powołanie i prowadź mnie w nim. Zajmij się proszę wszystkimi tymi sprawami oraz tymi które noszę głęboko w sercu ze szczególną Twoją troską i opieką, okryj mnie i wszystkich mi bliskich twoim płaszczem. Tobie to powierzam z pełnym zaufaniem. Dziękuję Święty Józefie za wszystko co dla mnie i innych uczyniłeś i uczynisz. Amen.

 196. Ewa pisze:

  Czy jest ktoś taki kto za przyczyną św. Józefa został uzdrowiony?

  • Monika pisze:

   Tak. Moja przyjaciółka i dlatego ja sama zaczęłam się modlić do Św. Józefa.

   • Ewa pisze:

    Dziękuję za odpowiedź. Ja się modlę w intencji uzdrowienia mojego nienarodzonego dziecka od 19/02/18. Jak narazie bez skutku.

    • Monika pisze:

     Trwaj w modlitwie i otwórz swoje serce na łaskę Bożą pozwól żeby Duch Święty mógł działać w tobie i twoim życiu. Będę w sercu się również modlić w intencji twojego nienarodzonego dzieciatka. Niech Dobry Bóg Błogosławi tobie i twoim bliskim. Amen. Alleluja.

    • Monika pisze:

     Trwaj w modlitwie i otwórz swoje serce na łaskę Bożą pozwól żeby Duch Święty mógł działać w tobie i twoim życiu. Będę w sercu się również modlić w intencji twojego nienarodzonego dzieciatka. Niech Dobry Bóg Błogosławi tobie i twoim bliskim. Amen. Alleluja.

    • Maggie pisze:
    • Maggie pisze:

     Niech Duch Święty pocieszy, wzmocni i natchnie i niech dzieciątko urodzi się zdrowe na Bożą Chwałę i będzie Twoją radością

    • Jagusia pisze:

     Dzięki Ci składam Boże wiekuisty za życie i Miłość nieskończoną Twoją! Uwielbiam Cię! Błogoslawię Cię!

    • Ja pisze:

     Bądź wytrwała w modlitwie, on pomoże!!

  • Agata pisze:

   Tak, mój syn. Kiedyś z niewydolności nerek, potem z niewydolności serduszka.
   Moje dziecko miało już nie żyć, modliłam się Nowenna Pompejańska i 30dnowa do sw Józefa. Modlę się nią w dalszym ciągu, bardzo polecam.

  • Beata pisze:

   Modliłam się będąc w ciąży do św Józefa, ponieważ wykryto wadę serca. Jeszcze będąc w ciąży, wszystko się ustabiluzowalo, Miki urodził się zdrowy. Na drugie imię ma Józef.

  • Magda pisze:

   Od 17 lutego zaczęłam odmawiać nowennę do św. Józefa w intencji poczęcia dziecka. Staraliśmy się z mężem od trzech lat(wyjazdy do klinik warszawskich, wiele wizyt u innych lekarzy) wyniki męża nasienia były bardzo słabe morfologia na poziomie 3% dobrych plemników czyli szanse na poczęcie nikłe. Nowennę zakończyłam odmawiać 18 marca a 19 marca okazało się, że jestem w ciąży. To cud za sprawą Świętego Józefa.
   Dodam jeszcze że 19 marca-dzień w którym okazało się że jestem w ciąży to liturgiczna uroczystość św Józefa(imieniny)

 197. Barbara pisze:

  Św. Józefie dziękuję za wszystkie łaski otrzymane za twoim wstawiennictwem. Oddaję pod Twoją opiekę moje dzieci ich rodziny i wnuki oraz moje życie. Bardzo Cię proszę wstaw się za mną u dobrego Boga aby tocząca się sprawa została pozytywnie rozwiązana.
  Ufam, że mnie nie zostawisz bez pomocy.
  Barbara

 198. Teresa pisze:

  Dziekuje Sw.Józefie za wszystkie łaski i pomoc która otrzymalam od Ciebie. Prosze z calego serca miej w opiece mojego syna i pomoz mu w obiawiazkach szkolnych i aby mogl sie dobrze konzentrowac i zapamietywac przekazywana mu wiedze.

 199. Asia pisze:

  Św. Józefie, proszę o nawrócenie i uzdrowienie mojego taty.

 200. Joanna pisze:

  Św Józefie Opiekunie św Rodziny, oddaję Ci siebie, mojego męża i dzieci, bądź opiekunem mojej rodziny i prowadź nas z Maryją do Jezusa.

 201. Asia pisze:

  Św Józefie pomóż synowi w obronie pracy mgr.

 202. Ewa- żona pisze:

  Święty Józefie!!! Proszę o potrzebne łaski dla syna, męża i dla mnie!!!

  • Anonim pisze:

   Św. Józefie prosze o pomoc w nowej pracy, abym szybko sie uczyła, miala dobra pamięć, umiała podajmować decyzje, pewnosc siebie. Mniej mnie w opiece abym była najlepszym specjalista.
   Jezu ufam Tobie, Ty sie tym zajmij!!!

  • Ewa- żona pisze:

   Proszę o modlitwę nawrócenia męża do Boga, Kościoła, głęboką przemianę jego serca, pokorę, przebaczenie, otwarcie oczu na to co złe, szczerą spowiedź. Proszę także o moje potrzebne łaski i intencje znane Bogu 🙏. Bóg zapłać 💓.

 203. Patrycja pisze:

  Swięty Jozefie proszę Cie o szczęsliwą obronę pracy mgr

 204. Justyna pisze:

  Swiety Jozefie wstawiaj sie o dobrego meza dla mnie.

 205. Agnieszka pisze:

  Święty Józefie proszę o nawrócenie męża, jego powrót do naszej rodziny. Proszę Cię o zdrowie dla mnie, wyproś łaskę cudu, by mięśniaki ustąpiły.

 206. Jus pisze:

  Mi swiety Józef pomógł dostać nową pracę i szybko uwolnić sie.od poprzedniej gdzie bylam niedoceniona i finansowo bylo źle… Teraz prosze Go o pomoc zeby ta moja nowa firma przetrwała bo robi sie nieciekawie… Prosze również o pomoc w spłacie kredytu hipotecznego bo jest coraz ciężej. … I jeszcze kilka innych intencji… Wierzę ze sw.Józef pomoze mojej rodzinie.któż jak nie On….

 207. Mia Smith pisze:

  Ukochany Sw. Jozefie prosze Cie bardzo o opieke nad moja cala rodzina, na uwolnienie mojej rodziny od zla, spraw zeby M uwolnil sie od nalogow i nawrocil sie do Pana. Prosze o laske uzdrowienia mojego ojca , mojego syna i mnie. Uzdrow wszystko co chore w mojej rodzinie i nawroc i uwolnij od zla rodzine M. Dziekuje za opieke i wszelkie laski. Bog zaplac.

 208. Kometa pisze:

  Swiety Józefie już drugi miesiąc odmawiam te nowenne. Jak na razie jest coraz gorzej.wszyscy wkoło dostają nieruchomosci, pieniądze, dobrze zarabiają, mają perspektywy spokojnego zycia i posiadania wiecej dzieci. … A u nas strach przed przyszłością.brak perspektyw, początki depresji nerwicy i bezsennosci i obawa czy zawsze wystarczy na rate kredytu hipotecznego. Nie chce bogactwa chce tylko spokojnego zycia bez kredytu
  .. Jesli tylko taka wola Pana… Prosze blagam ratuj…pozwol zachowac nam dom i pozwól zyc na chwałę Pana…

 209. Edyta pisze:

  Św Józefie proszę o łatwość w nauce dla syna, dobra pamieć i jasność umysłu przy nauce języka obcego. Prosze o panowanie nad emocjami syna, aby przestał przeklinać i niewchodził w złe towarzystwo. Prosze o znalezienie stałej pracy w administracji, zebym poradziła sobie , aby pabowała tam dobra atmosfera- miała czas dla rodziny.
  Proszę o opieke i błogosławieństwo dla córki, syna, Edytay i Rafała.

 210. Barbara pisze:

  Proszę Cię Święty Józefie uproś dla mojej córki łaskę dobrego męża

 211. Ola pisze:

  Św Józefie opiekunie rodzin, proszę o wstawiennictwo za mnie i mojego męża o siłę i wytrwanie w wierze w tym trudnym dla nas czasie, jesteśmy cztery lata po ślubie i staramy się o dziecko i jak dotąd nie udało nam się począć dzieciny. Pod względem medycznym niby wszystko jest dobrze a dzieciatka jak nie było tak nie ma, brakuje już nam sił, św Józefie wstaw się za nami u Boga Ojca i uproś dla nas cud poczęcia pierwszego dziecka. Boże nie opuszczaj nas i okaż nam miłosierdzie Swoje. Amen

 212. Teresa pisze:

  Ola odprawcie Msze sw za przodków, o historii w swojej rodzinie opowiada ks.Dominik

 213. Mama pisze:

  Proszę o modlitwę w intencji córek aby żyły według ewangelii i obronę ich przed wszelkimi pokusami i złem. O dobry wybór szkoły i studiów i ukończenie z dobrymi wynikami o dobrych mężów katolików, szczęśliwe rodziny i przyjaciół. Błogosławieństwo boże dla całej rodziny, dary i owoce Ducha Świętego oraz zdrowie

 214. Bożena pisze:

  Święty Józefie, opiekunie rodzin, proszę uproś łaskę u Syna Twojego, aby mój mąż przez działanie i moc Ducha Świętego zmienił traktowanie i podejście do syna, aby słowa które do niego wypowiada w złości nie sprowadzały na niego działania złego. Tyle razy o to męża prosiłam, ale bezskutecznie, w Tobie moja nadzieja … , W tym szczególnym dniu Ojca proszę abyś pomógł mojemu mężowi być ojcem, który jest cierpliwy i ponad wszystko wyrozumiały wobec niełatwego charakteru syna, aby posiadł mądrość i łaskę Ducha Świętego i słowa jego niech mają wobec syna Mateusza budującą i wspierającą moc… Aby ich wzajemne relacje się wyprostowały i poukładały. Swifty Józefie oświecaj, prowadź, ratuj ich w każdy czas! AMEN.

 215. Anna pisze:

  Święty Józefie proszę Cie upros u Miłosiernego Boga uzdrowienie mojego ojca z choroby alkoholowej, by szanował swoją żonę a moją mamę, by rodzina byla najważniejsza. Bóg zaplac, Anna.

 216. Aga pisze:

  Sw Jozefie! Obralam Cie za mojego tate i przewodnika! Tyle razy juz mi pomogles, tyle razy cuda wyprosiles. Prosze Cie kolejny raz wyprostuj prosze moja sytuacje finansowa ktora tak bardzo moze zranic cala moja rodzine. Tak wiele zlego sie stalo, przepraszam za wszystkie glupie decyzje. Pragne abysmy byli w koncu piekna prawdziwa rodzina, malzenstwem – kogo mam prosic jak nie Ciebie sw Jozefie, glowo Sw Rodziny. Prosze Cie pomoz bo po ludzku tego sie nie da zalatwicx. Prosze dzialaj. Ja sie poddaje.

  • Monika pisze:

   Święty Józefie Oblubiencze Matki Bożej ratuj mnie racz wyzwolić mnie z długów zdobyć fundusze na spłatę zadłużenia Błagam Tylko Ty jesteś moim ratunkiem Proszę o zdrowie dla Waldka i przedłużenie umowy o pracę dla Ukochanego Za moich rodziców O siły i zdrowie Dziękuję umiłowany Święty Józefie

 217. Patrycja pisze:

  Święty Józefie ,
  Z całego serca dziękuję Ci za szczęśliwą obronę pracy mgr .Wysluchales moich modlitw . Bóg zapłać .

 218. Helena pisze:

  Św. Józefie, z całego serca dziękuję Ci, że mnie wysłuchujesz, że pomagasz mojemu mężowi, że obrał Ciebie jako swojego patrona, że wstawiasz się za nami do Boga Ojca naszego, tak wiele łask otrzymaliśmy za Twoim pośrednictwem, ale wciąż prosimy. Tym razem proszę, aby dzieciątko, które nosi pod swoim sercem Karolina urodziło się zdrowe. Św. Józefie błagam wysłuchaj mnie kolejny już raz. Bóg zapłać .

 219. Helena pisze:

  Modlitwa do św. Józefa
  Odmawiaj tę modlitwę do św. Józefa rano, przez dziewięć kolejnych dni, w takiej intencji, w jakiej chcesz. Nigdy nie słyszano, by ta modlitwa zawiodła..

  O, święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie
  moje sprawy i pragnienia.
  O, święty Józefie, pomóż mi przez Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi u Twojego Boskiego Syna wszelkie duchowe
  błogosławieństw, żebym – poddany Twojej niebiańskiej mocy – mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd najbardziej kocha
  jącemu ze wszystkich ojców.
  O, święty Józefie, nigdy nie zmęczę się kontemplowaniem Ciebie. A w Twoich ramionach zasypia Jezus. Nie ośmielę się
  zbliżyć do Ciebie, kiedy On spoczywa na Twoim sercu. Uściskaj Go mocno w moim imieniu, ucałuj Jego drogocenną
  głowę i poproś Go, by odwzajemnił ten pocałunek,kiedy będę wydawał moje ostatnie tchnienie. Święty Józefie,
  patronie odchodzących dusz, módl się za mnie. Amen.

  • Aga pisze:

   Odmówiłam już kilkukrotnie nowennę do św. Józefa cały czas w tej samej intencji, na przestrzeni kilku miesięcy i niestety jeszcze nie pomogła, teraz jestem w trakcie kolejnej nowenny i mam nadzieję, że pomoże. Czy Wam naprawdę pomaga?

   • Kometa pisze:

    Ja tez juz któryś miesiąc z rzędu odmawiam nowenne, dodatkowo napisalam list do św. Jozefa. ” dalam ” mu czas do końca roku. Jak na razie jest coraz gorzej ale wierze , mam przeczucie ze mi do konca roku pomoże w tej sprawie, ze cud sie stanie. Pomógł mi już w zeszlym roku, dal mi prace blizej domu i z zarobkiem jaki sobie u niego zażyczyłam:) nie wyobrazam sobie ze mi teraz nie pomoże. … Bez jego pomocy nie dam sobie rady…

    • Helena pisze:

     Święty Józef wstawia się za nami do Pana Boga, a my powinniśmy się zgodzić z Jego wolę, ponieważ Bóg obdarza łaskami kiedy chce i kogo chce. Ja tak niespodziewanie otrzymałam wiele łask za co serdecznie dziękuję Panu Bogu.

 220. Bożena pisze:

  Święty Józefie, proszę o wstawiennictwo i uproszenie łask przemiany Mateusza, aby jego serce wypełniło się miłością, pokojem, i nadzieją, aby Pan Jezus zanurzył go w Krwi Swoich Najświętszych Ran i na nowo go ukształtował…. Proszę ,Cię Świety Józefie , nie zostawiaj Mateusza bez pomocy…. wstawiaj się za nim, on jest taki pogubiony i nieszczęśliwy…Ty wiesz ,że ja tu nic nie mogę . Błagam , działaj Świety Józefie, wstawiaj się za Mateuszem w dniu kolejnych jego urodzin , aby Pan poukładał i wyprostował w życiu Mateusza to ,co zostało złe w jego sercu , duszy i głowie… Aby moc Ducha Świętego spłynęła na niego.Amen.

 221. marie Janik pisze:

  Dziendobry,
  tej nowenny „nauczyl mnie” ksiadz prof Guz. Juz 5 lat temu sw Jozef pomogl mi ogromnie w sprawach materialnych, a takze w uzyskaniu stalego spokoju .
  Kilka miesiecy temu prosilam go o prace dla kogos z rodziny – dostal prace na koncu mojej nowenny. Teraz prosze o moje sprawy i juz po tygodniu jej odmawiania moje sprawy zaczely sie ukladac i finalizowac.
  Dziekuje Panu Bogu, ze tak wielka laska obdarza sw Jozefa i jemu samemu, ze sie za nas modli.
  Chcialabym wiedziec kto i kiedy ulozyl te nowenne, bo nie znalazlam jej w zadnym innym jezyku.
  Badzmyzjednoczeni w modlitwie. Pozdrawiam. Maria

  • Kometa pisze:

   Jakze ja pragnę pomocy sw. Józefa. W spraeach materialnych zapewnienia spokojnego zycia… Sw. Jozefie ratuj moją rodzinę. .. Błagam.

 222. Dorota pisze:

  Swiety jozefie prosze cie laske zdrowia dla mojej rodziny i dar milosci

 223. Dorota pisze:

  Swiety jozefie prosze cie o zdrowie dla mari i katarzyny

 224. gość pisze:

  Sw.Józefie przosze wyproś cud uzdrowienia Sandry, proszę wszystkich o modlitwę za Sandrę,jest chora na nowotwór, jest źle.Bardzo proszę pomódlcie sie za nią,to bardzo młoda dziewczyna

 225. Aga pisze:

  Św. Józefie bardzo proszę Cię o ten maleńki cud. W Tobie moja nadzieja.

 226. Prosząca pisze:

  Swięty Jozefie pokieruj mną teraz w tym ciezkim dla mnie czasie.

 227. Dorota pisze:

  Sw Jozefie prosze cie o laske milosci i zdrowia

 228. Dorota pisze:

  Swiety jozefie prosze cie o pomoc w sprzedazy domu

 229. Dorota pisze:

  Swiety jozefie prosze cie o opieke w tak trudnym dla mnie czasie ,wysluchaj moich modlitw ktore tobie sa doskonale znane

 230. Zofia pisze:

  Św .Józefie uproś u Boga nawrócenie i uzdrowienie duchowe mojej rodziny.

 231. matka Maria pisze:

  Św. Jozefie mój kochany Patronie proszę za moją córkę. Uproś Jezusa aby powróciła do normalności . Proszę o spowiedź dla niej i miłość do ludzi. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Smutna matka o to prosi.

 232. matka Maria pisze:

  Moj ukochany Pattonie Św. Jozefie uproś u Jezusa łaskę powrotu do normalnego zycia mojej córki . Proszę dla niej o spowiedź i miłość do ludzi. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych a Zbawiciel Św. Józefowi nie odmawia upraszania laski.

 233. Olga pisze:

  SW Józefie proszę i błagam o wstawiennictwo abym poznałam mężczyznę który mnie polach i zechce założyć ze mną rodzinę. Jestem tak strasznie samotna i nieszczęśliwa, zresztą Twój Syn wie to najlepiej. Proszę bo już nie mam nadziei…całe życie jestem sama.

 234. A.T. pisze:

  Św. Józefie, proszę Cię o dar urodzenia dziecka, ktore pragniemy z całego serca mieć z mężem.

 235. Paweł pisze:

  Święty Józefie
  Moja żona urodziła się w twoje święto 19 marca , nie chce chodzić do kościoła , mówi że jest pusta , że chce umrzeć , że żyje tylko dla dzieci . Proszę bo brak mi sił , w trwaniu i patrzeniu jak grzech , upór zabija życie naszej rodziny. Dzieci nie chodzą do kościoła bo mam nie chodzi a maja 6 i 12 lat . To wszytko trudne dla mnie jest , ale dziękuję Tobie za silę abym trwał na modlitwie i bronił moją rodzinę przed złem. Dziękuję Tobie za wszystkie łaski , za to że noszę Twój szkaplerz. Proszę błogosław nam i prowadź do Ojca.
  Paweł .

  • A.T. pisze:

   Ja oddalilam sie od Boga, nie modlilam sie, nie chcialo mi sie chodzic do kosciola. Pewnego dnia ktos powiedzial mi o modlitwie do Św Józefa. Chce znów zblizyc sie do Boga i nigdy nie trace nadziei.

 236. Beata pisze:

  Proszę w intencji zdrowego dzieciątka Kasi. Bóg zapłać.

 237. Matka pisze:

  Święty Józefie,zawierzam Ci moje dzieci i siebie.Bądź naszym Opiekunem każdego dnia.Szczególnie proszę we wszystkich intencjach syna, aby porzucił palenie, częste picie piwa i by Pan pobłogosławił całe jego życie osobiste i pracę.

 238. Zofia pisze:

  sw. Józefie ratuj. nasz syn juz cały rok szuka pracy. Jest sam, Ma na utrzymaniu dom i 3 corki. Wstawiaj się za nim do Jezusa.

 239. Kamila pisze:

  Św. Jozefie mój kochany Patronie proszę uproś Jezusa, abym w końcu znalazła odpowiednią, pracę, żebym dobrze wypadła na jutrzejszej rozmowie o prace i otrzymała tą pracę, oraz, aby mężczyzna, którego postawiłeś na mojej drodze nie odszedł i był tym jedynym. Dziękuję Ci Św Józefie za wszystkie łaski, które wyprosiłeś dla mnie u Jezusa, nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych, dodajesz otuchy i każdy nawet największy problem nie do przeskoczenia rozwiązujesz. Cieszę sie, że ponad rok temu trafiłam na postać Św Józefa, bo dzięki jego wstawiennictwu moje życie w końcu nabrało sensu. Jezu ufam Tobie.

 240. Agieszka pisze:

  Święty Józefir prosze o pomoc w znalezieniu dobropłatnej pracy w zawodzie aby była stabilna i abym nie musiała się o nic martwić w rodzinie.

 241. Wioletta pisze:

  Proszę o pracę, której szukam 7 miesięcy. Jestem odrzucana po rozmowach albo się dowiaduję że jednak nie potrzeba nowych pracowników a ja jak głupia jeżdżę po firmach i dostaję nadzieję która jest mi odbierana.

 242. B L pisze:

  Święty Józefie, proszę o męża i dzieci abym mogła założyć kochającą się rodzinę

 243. Proszaca pisze:

  Święty Jozefie zawierzam Ci sprawę Tobie wiadoma. Ufam , ze mnie wysluchasz. Modląc się zawsze do Ciebie proszę Cię o znak abym była przy nadziei . I tak się stało ostatnio . Z całego serca Ci za to dziękuję .

 244. matka Maria pisze:

  Umiłowany Tatusiu Niebieski dziękuję za Jezusa,za Niepokalaną Ukochaną Maryję za Archaniołów,Aniołów i Świętych. Dziękuję za wiarę,nadzieję i miłość 💗 Do Ciebie Boże,do Twego syna Jezusa i Jego Matki.. Błogosław nam.

 245. mela len pisze:

  Jezus moim Panem

 246. zerwa pisze:

  Dziękuję Umiłowana Trójco Św

 247. krys pisze:

  Nasz cala Rodzina kocha Cię Św. Jozefie

 248. mama pisze:

  ,Sw Józefie, moja córka od 6 lat zyje bez slubu, daj jej siłe i madrośc zeby zakończyłą ten zwiazek bez Boga.

 249. Pingback: O umiejętności modlenia się – Piękny Jaś

 250. Małgorzata P. pisze:

  ŚW Józefie polecam Twojej opiece Mateusza o łaskę pojednania sieęz Bogiem ,uzdrowienie z uzależnienia narkotykowego, palenia tytoniu, przekleństwa, proszę mu o dary Ducha św na każdy dzień

 251. Aga pisze:

  Św Józefie proszę o mnie w trudnych chwilach i jutrzejszych spotkaniach

 252. JOANNA pisze:

  Święty Józefie czuję Twoja obecność i Twoją modlitwę.Wstawiaj się za moimi prośbami nieustannie.Dziękuję Ci mój Św.Józefie

 253. Agata pisze:

  Święty Józefie, proszę pokornie o łaskę nawrócenia dla mojego męża, o obudzenie w nim cnót męstwa, których Ty jesteś uosobieniem. Natchnij jego serce do przemiany.

 254. Kochający lecz nie kochany pisze:

  Święty Józefie proszę cię o pomoc w sprawie tobie wiadomej. Uproś Pana Boga aby zmienił mnie jako człowieka na tyle, abym doprowadził do odwzajemnienia moich uczuć przez Gabi i abyśmy byli razem, a obiecuję że nigdy tego nie zapomnę. Najpierw proszę o to twoją małżonkę Maryję odmawiając nowennę pompejską, jeśli potrzebna będzie mimo to i twoja pomoc, zwrócę się o nią. Jeśli wy mi nie pomożecie, to już nikt nie pomoże. Błagam o pomoc póki jeszcze nie jest za późno..

 255. Małgorzata P. pisze:

  Święty Józefie, proszę o wstawiennictwo i uproszenie łask przemiany Mateusza, aby jego serce wypełniło się miłością, pokojem, i nadzieją, aby Pan Jezus zanurzył go w Krwi Swoich Najświętszych Ran i na nowo go ukształtował…. Proszę ,Cię uwolni Józefie , nie zostawiaj Mateusza bez pomocy…. wstawiaj się za nim, on jest taki pogubiony i nieszczęśliwy…Ty wiesz ,że ja tu nic nie mogę . Błagam , działaj Świety Józefie, wstawiaj się za Mateuszem uwolnij go od nałogów, i Pan Bóg poukładał i wyprostował w życiu Mateusza to ,co zostało złe w jego sercu , duszy i głowie… Aby moc Ducha Świętego spłynęła na niego.
  Bóg zapłać za mododlitwę

 256. Renata pisze:

  Swiety Jozefie, z ufnoscia odmawiam ta Nowenne, wysluchaj mnie laskawie, sw. Jozefie przyjacielu Serca Jezusowego modl sie za nami+. Amen

 257. Moni pisze:

  Chcę tu wstawić moje świadectwo. Może to będzie dla niektorych z Was nadzieja,że warto prosić św Józefa,bo On Was nie opuści i zawsze wysłucha. Pierwszą modlitwę rozpoczęłam ok 2 lat temu. Byłam w sytuacji bez wyjścia i tyle próśb wtedy było na raz. Wszystko zaczęło sie od tego że mieszkamy za granicą,ja byłam bez pracy. Zaczęły się problemy finansowe z dnia na dzień było tylko gorzej,długi goniły długi. Mój tata był chory a ja nie mogłam przez 6 lat odwiedzić go w Polsce, nie widziałam rodziców tyle lat…po prostu nie było mnie na to stać. Moja córka była nie ochrzczona,nie mieliśmy na nic pieniędzy. Zaczęłam sie modlić do św Józefa i prosić o pomoc. Napisałam list,włożyłam do Biblii dla dzieci(bo innej nie miałam). Nic sie nie działo a ja czułam złość i bezsilność. Po jakimś czasie zaczęło się układać wszystko po woli. Miałam pracę,nie ta wymarzoną ale jakoś dawalismy radę, teście pomogli nam spłacić długi, ochrzcilismy córkę a po jakimś czasie pojechałam na miesiąc z dziećmi do Polski. Wciąż czekałam na pracę,tą którą chciałam(przyjechałam tu do innej pracy do ktorej nie mogłam sie dostać 5 lat). Był czas znowu złości,bo.miałam niby pracę ale moje dzieci mnie wogole nie widziały,od rana do nocy bylam w pracy. Dzieci pozostawione same sobie a zarabiałam grosze. Miesiąc temu powiedziałam,sprobuje jeszcze raz „uderzyć do św Jozefa”. Napisałam telegram do św Jozefa. Zaczęłam sie modlić. Jeszcze nie skończyłam nowenny a w 3 czy 4 dzień zadzwonił telefon. Dostałam pracę o która starałam się 5 lat!!!Płakałam ze szczęścia. Teraz dziękuję św Józefowi i zaczynam 30dniowe nabożeństwo w intencji zmarłych. To nabożeństwo będzie takim podziękowaniem. Obralam sobie św Józefa za mojego patrona życia. Nigdy go nie opuszczę i codziennie mu poświęcę chociaż chwilkę. Nigdy go nie zawiode i On.mnie też nigdy nie zawiedzie. Dziękuję Ci Św Józefie. Módl sie za mną. Moi drodzy zaufajcie i módlcie się.

  • Małgorzata S. pisze:

   Św. Józefie patronie rodzin proszę o zdrowie dla mojego synka, którego noszę pod sercem. O szczęśliwe rozwiązanie, radość i szczęście w naszej rodzinie. Proszę Cię również o zdrowie dla męża i naszych pozostałych dzieci; Magdaleny, Agaty i Patryka. Wysluchaj mnie łaskawie św. Józefie, Opiekunie Św. Rodziny. W podziękowaniu oddaję Ci mojego nienarodzonego synka Twojej szczegolnej opiece i zawierzam całe jego życie Tobie Św. Józefie i Twojej Oblubienicy Niepokalanie Poczetej Maryi Pannie. Zawierzam również całą moją rodzinę Tobie Św. Józefie i Twojej Oblubienicy NMP. Twoja czcicielka Małgorzata.

 258. Ania pisze:

  Święty Józefie dziękuję za wszystkie laski którymi obdarzyles i obdarzasz moja rodzinę.Proszę o pomoc i laskę w nauce dla mnie i dobre i właściwe diagnozy dla mnie i córki, o rentę dla mnie. Święty Jozefie pomagaj i opiekuj się tymi, którzy są bliscy memu sercu a nie mam z nimi kontaktu.

 259. Renata pisze:

  Kochany mój opiekunie tylko Ty możesz zaradzić całej tej sytuacji u mnie w pracy ..znajdź proszę Boże rozwiązanie …pomóż proszę znaleźć pracę dla tych którzy ja stracili A szczególnie dla mojej córki Moniki .Już teraz za wszystko Ci dziękuję bo wierzę że mnie wysłuchasz.

 260. Twoje przybrane dziecko pisze:

  Św. Józefie pomóż mi zobaczyć Kalisz. Minął wlasnie rok od kiedy Ci oddalam swoje życie i serce. Kieruj mną dalej. Czuwaj nad całą moją rodzina. Daj nam zdrowie sily wiare nadzieje i MIŁOŚĆ:) „Rozpal nasze serca miloscia” Dziękuję Ci za cały rok. Za to że mnie ocaliles. Św. Jozefie módl się za nami

 261. Helena pisze:

  Święty Józefie dziękuję za wszystkie łaski, którymi obdarzyłeś mnie i moją rodzinę. O, święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci nadal wszystkie nasze sprawy i pragnienia. Wyproś całej mojej rodzinie u Twojego Boskiego Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa.

 262. Helena pisze:

  Św. Józefie powierzam Ci całą rodzinę WOWiT, tych, którzy podjęli się odmawiać Nowennę Pompejańską za dzieci nienarodzone. Proszę, aby za Twoim wstawiennictwem, wszystkie poczęte dzieci urodziły się zdrowe.

 263. Faustyna pisze:

  Św. Józefie dziekuje Ci za cały mijajacy rok. Opiekuj się cała moja rodzina.. Proszę o dar małżeństwa i dzieci dla mojego rodzeństwa. O sily i zdrowie dla rodzicow i nas wszystkich. Pomóż mi w tym roku sie zakochać i założyć dużą i szczęśliwa rodzinę.
  Tak bardzo potrzebujemy miłości… Św. Józefie módl sie za nami. Ufam Ci z całego serca.

 264. Anna Maria Magdalena pisze:

  Swiety Jozefie, zawsze byles przy mnie, chociaz zbyt rzadko Cie wzywalam. Ksiazka o Bracie Andrzeju z Montrealu uswiadomila mi jak bardzo pragne powierzyc moja prace dla dobra tych, ktorych na mej drodze postawi mi Jezus. Jako ziemski opiekun Naszego Pana Jezusa Chrystusa, wypros Laske zniwelowania skutkow moich grzechow przeciw Milosci. W moim imieniu podziekuj Bogu Wszechmogacemu za cierpliwosc i jesli taka jest Wola Boza otocz opieka tych, ktorych skrzywdzilam i wszystkich, ktorzy zostali skrzywdzeni a i o mnie nie zapominaj.

 265. Edyta pisze:

  Św. Józefie proszę o omoc w znalezieniu stałej pracy od 01 marca-spokojnej, żeby panowała miła atmosfera i żebym miała czas dla rodziny.

 266. Prosząca pisze:

  Święty Józefie proszę Cię o znalezienie pracy do 19 stycznia, wiesz o jaką Cię proszę. Dziękuję Ci za wszystkie łaski otrzymane za Twoim wstawiennictwem i opiekę.

 267. Edyta pisze:

  Św. Józefie prosze o pomoc w znalezieniu stalej, spokojnej pracy biurowej od marca, żebym miała czas dla rodziny.
  Zdanie piatkowo 19 stycznia przez syna egzaminu. Prosze o opiekę i błogosławieństwo.

 268. Edyta pisze:

  Św. Józefie prosze o pomoc w dostaniu stałej pracy, pomyślnej rozmowy kwalifikacyjnej.
  Jezu ufam Tobie!

 269. Iza pisze:

  Kochany św.Józefie,z pokorą i nadzieją zanoszę do Ciebie prośbę w intencji syna.wstaw się za Arkiem ,by w jego szkole panowała dobra i przyjazna atmosfera oraz nauka nie sprawiała mu kłopotów.Św.Józefie bądź jego opiekunem,przewodnikiem i pomocą.Niech Arek ma w Tobie przyjaciela i obrońcę.Amen

 270. Edyta pisze:

  Św. Józefie otrzymałam pracę Dzięki Tobie!
  Wszystko tak jak chciałam, a nawet lepiej!

 271. Faustyna pisze:

  Św. Józefie dziś w dzien sw. Jozefa pragne Ci podziekowac za to ze jesteś przy mnie. Ufam Ci, jesteś moim opiekunem moim drogowskazem. Dziekuje. Czuwaj nad moją rodziną 😉

 272. M. pisze:

  Dlaczego nie zostałam wysluchana Święty Józefie …

 273. Maciej pisze:

  Święty Józefie – proszę Cię o jak najszybsze znalezienie stałej i godziwej pracy!

 274. Iza pisze:

  Wstaw się za mną i Arkiem.Proszę o uwolnienie od duchów nieczystych ,ducha agresji,życzenia śmierci.Proszę o łaskę pokory,serca nowe,czyste wypełnione miłością do Boga i ludzi.Wylej Boże na nas swojego Ducha Swiętego.Amen

 275. Iza pisze:

  Św.Józefie bądź od dzisiaj opiekunem moim i moich najbliższych,przewodnikiem i obrońcą mojej rodziny.Niech pod płaszczem Twojej opieki wzrastają duchowo Arek,Kamil,Arek jr.,Martyna,Aniela ,Iza.Amen

 276. Iza pisze:

  Z pokorą,wiarą i ufnością proszę Cię św.Józefie byś wziął pod swoją opiekę Beatę i jej rodzinę.Wyproś u Boga łaskę zdrowia duszy i ciała,uwolnienia od ducha samobójstwa,szczęśliwy powrót ze szpitala.Dziękuję za dar życia dla niej.Św.Józefie ,od niedawna jestem Twoją czcicielką a Ty dajesz mi poznać ,że moje sprawy są dla Ciebie ważne.DziękujęCi za opiekę i wysłuchane modlitwy.Amen

 277. rodzice pisze:

  Święty Józefie Twojej opiece polecamy Wojciecha i Sławomira z rodziną prosimy o zdrowie ,obronę od złego oraz światło Ducha Świętego w podejmowanych decyzjach.

 278. Stanisław pisze:

  Święty Józefie błogosław mojej rodzinie. Proszę Cię o pomoc w rozwiązaniu naszych dylematów.

 279. Faustyna pisze:

  Św. Józefie pogubiłam się… Kieruj mną już na zawsze. Daj mi znak że mnie wysluchales i jesteś ze mną. Nie chce już czuć tej pustki..

 280. Monika pisze:

  Święty Józefie błagam Cię o pomoc, jestem tak zrozpaczona, że już sama nie wiem kogo mam o nią prosić. Święty Józefie z całego serca proszę Cię abyś pomógł mi znaleźć dobrego męża. Jestem strasznie samotna,bo odkąd pamiętam zawsze byłam sama, nigdy nie spotykałam się z żadnym chłopakiem (a niestety nie należę już do najmłodszych dziewczyn). Święty Józefie błagam proś za mną aby Pan Bóg wreszcie się ulitował i zechciał obdarzyć mnie łaską szczęśliwego, sakramentalnego małżeństwa oraz macierzyństwem. Błagam o pomoc.

 281. anna pisze:

  ŚW JÓZEFIE UPROŚ U JEZUSA LASKĘ DLA KLAUDI

 282. Lolita pisze:

  Modlę się Nowenną do św Józefa w sprawach trudnych i beznadziejnych od ok 3 miesięcy o uzdrowienie mojego małżeństwa ze Stasiem, który chce się ze mną rozwieść po prawie 30 latach małżeństwa, bo zakochał się w kochance, która mogłaby być jego córką. Jest mi tak bardzo ciężko, bo całe moje życie legło w gruzach. Proszę o modlitwę.

 283. G. pisze:

  Najcudowniejszy Swiety Jozefie, patronie mojego synka- dziekuje za wszystkie wysluchane prosby, za wszystkie cuda! Ale kolejny raz wysluchaj prosze. Daj to o co prosze, a wychwalac Cie bede do konca zycia. Ty wiesz co mnie spotkalo w zyciu I dlatego pomoz prosze.

 284. Anonim pisze:

  Św. Józefie prosze o modlitwe o dobra pamięć, abym szybko wdrożyła sie w nowej pracy i była najlepsza specjalistka.

 285. Adam Hardy pisze:

  30 dnia nowenny dzieją się u mnie cuda, doświadczyłem tego już kilkakrotnie. To niesamowite, długotrwale bezrobotny, chory, pełen zwątpienia ale modlący się nawet w grzechu i pragnący zmiany dostawałem pracę 3 krotnie, choć pierwsze 2 prace nie trwały długo (po ok 2msce) to 3, którą obecnie zaczynam zapowiada się jako ta właściwa i w 100% odpowiednia. Modle się dalej czuje wdzięczność i nie chce zawieźć. Psychicznie byłem rozłożony na łopatki ale modlitwa daje nadzieję. Czasem jest tak, że ludzie modlący się lub ogólnie odnoszący jakieś problemy (praca, zdrowie, uzależnienia) w momencie poszukiwania Boga i jego łaski są poddawani próbie. Życie i szanse na to czego pragniemy robią się nieosiągalne popadamy w depresję ale największa moc modlitwy wydaje mi się jest wtedy gdy doświadczani przez Boga lub poddawani pokusie przez złego trwamy w modlitwie. W momencie kiedy czujemy się najbardziej atakowani wróg się odsłania i modlitwą świadomą mamy największe szanse na zwycięstwo a w momencie poddania próbie i nie zwątpieniu mamy szansę na łaskę której najbardziej potrzebujemy.

 286. Dorota pisze:

  Św Józefie, proszę Cię o Twoje wstawiennictwo w sprawie wyprostowania wszystkich zakrętów mojego życia, opiekę dla dzieciątka które noszę, naucz mojego męża być takim opiekunem dla naszych dzieci jak Ty dla Jezusa. Proszę również w sprawie pracy męża, naszych spraw finansowych i mieszkaniowych.

  • Twoja czcicielka pisze:

   Św Józefie, proszę Cię, abyś wyprosił
   u Pana Jezusa, który nie odmówi Ci żadnej prośby, potrzebne łaski dla moich dzieci. Proszę, postawa na drodze mojego syna mądrą i szlachetną dziewczę. Pomóż nam w naszej sytuacji materialnej, spraw by nasza praca przynosiła godne zarobki. Kocham Cię Św. Józefie i powierzam się Tobie.

 287. Ufna, pomimo wszystko w Bożą opatrzność, Matka pisze:

  Św Józefie Ukochany, patronie spraw trudnych i beznadziejnych, jestem w rozpaczy, wołam o pomoc. Moja córka z dwójką małych dzieci są w beznadziejnej sytuacji. Zięć podjął bardzo ryzykowne przedsięwzięcie, bo ma duże aspiracje i lubi ryzyko. Córka Mu zaufała,przyjęła do swojego życia człowieka zadłużonego, pełnego pychy z apetytem na lekkie życie. Nie sprawdzała i teraz lecą w przepaść. Niewiele mogę pomóc, bo nie sama nie mam warunków. Môj mąż zastawił już dom ale i tak wszystkiego jest za mało. Drżę o Jej zdrowie, bo bardzo choruje i nie może się wyleczyć. Stresy Ją wykańczają. Co będzie z dziećmi, jak Je ochronić? Jezu ULITUJ się, błagam o pomoc poprzez Św Józefa. Co mogę uczynić?. Nie jestem przeciwna sakramentalnemu związkowi, bo córka tak się uparła przed ślubem, ze i tak by za Niego wyszła. Czy teraz powinna odseparować się od tego człowieka? Myślę ze, powinna postawić warunki, że ma Uporządkować swoje zaległe sprawy, które uniemożliwiają uczciwe życie.

  • Ewa pisze:

   Warto iść do psychoterapeuty, aby córka nabrała sił, nauczyla się stawiać granice i mogła zająć dziećmi… Które widzą i czują. Bóg nie chce od nas cierpietnictwa, a stawiania w prawdzie i ufności. Warto poszukać pomocy, aby córka nie wpadła w depresję i nerwice.

 288. Rafał pisze:

  Św. Józefie prosze o pomoc w przeniesieniu do JW w Warszawie w marcu.

 289. Faustyna pisze:

  Sw. Józefie zeslij mi męża

 290. JOANNA pisze:

  DO „UFNA „POMIMO WSZYSTKO W BOŻĄ OPATRZNOŚĆ

  ZAWIERZ TO WSZYSTKO NIEPOKALANEMU SERCU MARYI,SĄ TAKIE ZAWIERZENIA NA JASNEJ GÓRZE W 1 SOBOTY MIESIĄCA.JEŻELI NIE MOŻESZ SAMA POJECHAĆ DO CZĘSTOCHOWY MOŻESZ TO Z WIARĄ UCZYNIĆ W DOMU LUB KOŚCIELE.
  SĄ CUDA WYPRASZANE PRZEZ SERCE MARYI,SAMA ZOBACZ NA YOUTUBE.”ZAWIERZENIA NIEPOKALANEMU SERCU MARYI NA JASNEJ GÓRZE”UWIERZ,POLECAJ I MÓDL SIĘ DO JEJ SERCA I ZOBACZYSZ CUDA.

  • Barbara pisze:

   Joanno, z całego serca dziękuję, za empatię i za wskazôwki. 25 marca br w dzień Zwiastowania, Zawierzyłem Panu Jezusowi, poprzez ręce Matki Bożej. ON JEST i przychodzi do mnie przez Ciebie. To jest niezwyłe, bo dopiero dzisiaj, w Wielki piątek odczytałam tę jakże krzepiącą wiadomość. 8 kwietnia dostałam powiadomienie, o wpisaniu mnie do Centrum Zawierzenia na Jasnej Górze, gdzie w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz 15 30 w kaplicy Matki Bożej jest Msza Św w int zawierzonych osób. Tak, że te dwa dni w miesiącu są od tej chwili Świętem dla mnie. A moją misją jest żeby uderzać na Jasną Górę.Wydarzenia z ostatnich dni kompletnie mnie wyczerpały i oddaliły od tej łaski, którą mam żyć, bo nie ma przypadków. Bóg się upomina i to dar ogromny. Niech Zmartwychwstały Jezus przeprowadzi w Twoim życiu i w rodzinie, piękne dzieło odrodzenia wszystkiego co najlepsze, pozdrawiam, Barbara

 291. Edyta pisze:

  Św. Józefie prosze o pomoc córce w dostaniu sie do państwowego żłobka w maju.

 292. Ewa pisze:

  Św Józefie, proszę Cię okryj z miłością płaszczem swojej opieki moje dzieci i wyjednaj im łaski potrzebne do dobrego zdania egzaminów: maturalnego przez Olgę oraz gimnazjalnego przez Alę i Andrzeja.

 293. Justyna pisze:

  Święty Józefie, proszę wyjednaj mi u Boga łaskę macierzyństwa.

 294. Małgorzata pisze:

  Sw Józefie otocz opieką moją rodzinę pomóż moim dzieciom wrócić do Boga a córce odnaleźć sens życia.

  • Barbara pisze:

   Proszę o nawrócenie dla męża i zięcia. Błagam o łaskę wiary. Czterdzieści lat męki i zgryzoty, w zapętleniu i oddaniu się mamonie. Teraz te wszystkie gadżety zostają odebrane. Muszę podjąć pracę. Proszę o wskazôwkę co dalej, jaką pracę podjąć żeby być w zgodzie z Tobą Panie? Uratuj Panie Jezu proszę, moją wnuczkę Ninkę, jeżeli taka jest Twoja wola, dziękuję, Barbara

 295. anna pisze:

  ŚW JÓZEFIE BÓG ZAPŁAC ZA WSZYSTKIE ŁASKI WYPROŚ WNUCZKOM SPRAWIEDLIWY
  PODZIAŁ

  • Agata pisze:

   W Sw. Jozefie proszę o nawrócenie Grzegorza, o łaskę spowiedzi dla niego. O odrodzenie mojego małżeństwa, wzajemne przebaczenie, miłość i zgodę w rodzinie.

 296. Bartosz pisze:

  Św. Józefie oddaję pod Twoje stróżowanie szefa Tomka i bliskiego znajomego Tadeusza. O łaskę dla prac, które wykonują, aby służyły innym.

 297. Pingback: Zacznij z nami od 1 marca miesięczne nabożeństwo do św. Józefa – startujemy już jutro | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

 298. Katarzyna pisze:

  Św. Józefie prosze o pomoc w znalezieniu pracy blizej domu.

 299. beata pisze:

  Święty Józefie proszę o uzdrowienie Maksymiliana i o jak najszybszy powrót do domu Mariusza o zdrowie dla moich bliskich i o prace dla mnie. Amen

 300. Hanna pisze:

  Święty Józefie, proszę Cię o światło dla wspólnoty „Effatha”, Boże rozeznanie i stanięcie w prawdzie. Aby żadne zło nie przyćmiło ich emocji i myślenia. Proszę też o błogosławieństwo dla kapłanów z parafii, łaskę powrotu do zdrowia dla ks. Józefa, dar rodzicielstwa dla Joanny i Krystiana, zdrowie dla Teresy

 301. Bea Bem En pisze:

  Sw Jozefie dziekuje Ci za tak wiele Lask i prosze ratuj malzenstwo naszych znajomych

 302. Cecylia J pisze:

  Święty Józefie proszę o błogosławieństwo Boże w mojej rodzinie. Cecylia

 303. Mieczysław O pisze:

  Św.Józefie błagam cię pomóż mi w moim życiu widzisz moją nędze amen.

 304. Justyna pisze:

  O Józefie ratuj nas, w życiu, w śmierci, w każdy czas!

 305. Edyta pisze:

  Św Józefie dziękuję Ci za opiekę mojej rodziny.Daj siłę, zdrowie,mądrość i mocną wiarę Markowi.

 306. Anna pisze:

  Święty Józefie, z ufnością błagam Cię o mieszkanie, abym mogła je wykupić. Jeśli jest lepsze rozwiązanie tej sytuacji, w której się znajduję to błagam tak pokieruj wszystkimi sprawami, by było jak ma być. Odbierz mi strach przed przyszłością. Powierzam Tobie całą tą trudną sytuację i ufam, że mnie w tej prośbie nie zawiedziesz. Proszę pomóż a będę Cię sławiła i rozgłaszała o Twojej pomocy.

 307. Dorota pisze:

  Święty Józefie pomóż nam w wyegzekwowaniu odszkodowania, zakupie nowego samochodu i zalecz wszystkie rany po wypadku. Nieustannie opiekuj się moją rodziną.

 308. Beata Kwiatkowska pisze:

  Święty Józefie uzdrów mnie i spraw żeby kamień w prawej nerce zniknął, rozpuścił się. Wierzę, że tak się stanie za Twoim wstawiennictwem u Boga i Maryi. Amen.

 309. Elżbieta Chm. pisze:

  Swięty Józefie, dopomóż w naszych potrzebach.:proszę o wiarę uzdrowienie, uwolnienie, rozwiązanie sprawy z mieszkaniem,pracę.. Bóg zapłać

  • Patrycja pisze:

   Święty Józefie dziękuję Ci za opieke i laski, które od Ciebie otrzymałam A szczególnie za pracę. Dostałam taka o ktora prosiłam. Przepraszam , że w Ciebie zwatpilam

 310. Ulcia pisze:

  Święty Józefie, proszę o żywą wiare dla Krystiana i Mateusza oraz dobre żony dla nich, a także o łaske potomstwa dla Sylwii i Michała. o dobrą prace i łaskę zdrowia dla Miecia.

 311. Krystyna pisze:

  SW Józefie pomóż moim dzieciom ułożyć sobie życie..spokojne z Bogiem

 312. Dabrowka pisze:

  Św Józefie zaopiekuj się moja rodzina.

 313. Grzegorz pisze:

  Sw Józefie proszę o znalezienie mi pracy blisko domu i godne zarobki a także o moje zmianę przeniesienia do innego jak który jest blisko domu, jak jest taka wola

 314. Maria pisze:

  Sw.Józefie otocz opieką cała moją rodzinę pomóż moim braciom i ich dzieciom wrócić do Boga,pomóż w załatwieniu pracy siostrzeńcowi Tomaszowi i Grzegorzowi, proszę cię o zdrowie za Twoim wstawiennictwem dla mnie , mojej siostry, Grzegorza innych chorych z rodziny o liczne łaski Boże.

 315. Alicja pisze:

  Święty Józefie proszę Cię pomóż mi i mojemu mężowi znaleźć pracę która pozwoli nam uczestniczyć w niedzielnych mszach świętych.

 316. Dominika pisze:

  Święty Józefie proszę Cię pomóż mi wrócić do pracy, w której wcześniej pracowałam lub pomóż mi znaleźć nową pracę w dobrym środowisku i z dobrymi ludźmi.

 317. Syla pisze:

  Proszę Cie św Józefie postaw na mojej drodze chłopaka ,ktory zostanie moim mężem i żebym mogła stworzyc z nim szczęsliwy związek i Rodzinę.i Pomóż Mi w znalezieniu Pracy w pobliżu domu..Prosze Cię zebym znalazja ja w tym miesiacu….

 318. Kochany Ojcze pisze:

  Św. Józefie przepraszam Cie.. W wigilie Twojego święta proszę o opiekę nad moja rodziną. Daj sily zdrowie i dlugie lata zycia rodzicom. Rodzenstwu daj szczesliwe duże rodziny. Mi tez pomóż spotkac czlowieka ktory bedzie moim mężem ojcem moich dzieci. Św. Jozefie módl sie za nami.

 319. Izabela pisze:

  Św.Józefie proszę Cię o wstawiennictwi w wyproszeniu łaski przemiany myśli,decyzji dla Olja i Martyny.Św. Józefie niech oboje z chęcią i miłością pozostaną na ojcowiźnie.

 320. Ela pisze:

  Swiety Jozefie, prosze Cie wypros mi u Boga dar milosci i malzenstwa, zebym juz nigdy nie byla sama. Wspomagaj mnie w pracy i we wszystkich przedsiewzieciach finansowych. Poblogoslaw moim marzeniom i planom zawodowym. Ela

 321. Eva pisze:

  Święty Józefie proszę Cię o pomoc dla mojego brata i jego synka. Niech mój brat ma dużo sił i energii na pokonanie swoich życiowych problemów. Badz przy nich i otaczaj ich swoim płaszczem miłości, szczęścia, dobroci i uczciwości. Niech będą szczęśliwi.

 322. Ewa pisze:

  Święty Józefie proszę Cię o pomoc w moim życiu prywatnym i zawodowym. Proszę uwolnij mnie od złych ludzi którzy świadomie i nieświadomie mnie krzywdzą. Pozwól mi rozwinąć się zawodowo, opiekuj się moim biznesem aby dobrze prosperował aby mogła zapewnić mojemu synkowi dobre życie. Ześlij mi ludzi którzy są szczerzy, pomocni i dobrzy. Niech zło na zawsze odejdzie z mojego życia. Dziekuje.

 323. Kasia pisze:

  Święty Józefie dziękuję za otrzymane łaski wyproszone poprzez twoje wstawiennictwo. Bardzo Cię proszę miej w opiece moją rodzinę, rodziców, rodzeństwo i ich rodziny. Proszę o pomoc w kontaktach z teściową i zdrowie dla niej. Bardzo Cię proszę bądź z Dominiką podczas egzaminu maturalnego, pomóż jej go zdać niech dostanie się na wymarzone studia. Św Józefie bądź w naszym życiu .

 324. Patrycja pisze:

  Święty Józefie dziękuję Ci łaskę, która prosiłam. I przepraszam, że zwatpilam w Twoje ogromne wstawiennictwo . Dziękuję za Twoją opiekę każdego dnia . W pracy w życiu codziennym O jasność umysłu. Wiesz w jakiej jestem sytuacji. Spraw proszę abym miała dobrego męża. Abym nie była samotna.

 325. barbara pisze:

  Sw.Jozefie pomoz Grzegorzowi ulozyc swoje zycie

 326. Bożena pisze:

  Święty Józefie proszę o łaskę dobrego męża

 327. beata pisze:

  „Biedni grzesznicy, bez względu na wielkość waszych potrzeb, zwróćcie się o pomoc do świętego Józefa! Idźcie do Józefa ze szczerą pewnością i spokojem, że wasze prośby będą wysłuchane”.

  Dzisiaj 30 dzień NOWENNY, modlitwy trudnej ale jakże pouczającej, Dziękuje św. Józefie za 30 dni wspaniałej rozmowy, rozważań i próśb.Na koniec tego mądrego przesłania, którym raczyłeś mnie obdarzyć przez wszystkie te dni pragnę podziękować serdecznie Ci św.Józefie za wysłuchiwanie moich próśb, moich westchnień, moich problemów, przeprosić o wybaczenie jeżeli cokolwiek złego zrobiłam i prosić o uzdrowienie Maksymilianka i wszystkie dzieci na świecie z tej choroby Tobie wiadomej, o cud powrotu Mariusza jak najszybciej, o zdrowie dla moich bliskich i dla mnie oraz o dobrą pracę blisko domu dla mnie. Otocz mnie i moich bliskich płaszczem Twej dobroci i opieki Amen

 328. Nadzieja pisze:

  Św. Józefie, sił mi już brak w walce o ciążę i dzieciątko, lecz w Tobie pokładam nadzieję i bardzo proszę, wyproś u Boga łaskę zdrowego potomstwa dla mnie i męża.

 329. mery pisze:

  Sw Jozefie, proszę Cię o rozeznanie czy powinnismy pobrać się z Marcinem. Czy to jest wolą Boga? Jesli tak, proszę o pomoc w kształtowaniu charakteru. Jesli nie, rozlacz nas.

 330. Andrea pisze:

  Święty Józefie, proszę wyproś u Boga powrót mojego Ukochanego Narzeczonego Łukasza, abyśmy wzięli ślub sakramentalny na początku Września w tym roku 2019. Bardzo proszę wyproś u Boga łaskę, abym była w stanie błogosławionym do końca Maja 2019. Proszę o własne, piękne mieszkanie w Kutnie. Jezu Ufam Tobie. Bóg zapłać. Amen

  • wobroniewiary pisze:

   Że co?
   Prosisz Boga o ślub we wrześniu a o ciąże w maju?
   Na pewno wiesz o co prosisz – żeby Bóg ci pobłogosławił dzieckiem przed ślubem?
   Sorry, ale nasz Bóg na pewno ci tego nie uczyni!

   • Andrea pisze:

    Najmocniej przepraszam. Proszę o łaskę potomstwa po ślubie z Łukaszem. Tak bardzo pragnę być już zoną i matką…

 331. Faustyna pisze:

  Św. Józefie bądź ze mną. Nie opuszczaj mnie. I kieruj mna jak uważasz. Nie daj mi zwatpic. Dziękuję Ci za caly marzec.

 332. Małgorzata pisze:

  Św.Józefie wyproś u Boga powrót do zdrowia po przebytym zawale mózgu syna Marcina,oraz by u Niego nie nastąpił nawrót choroby nowotworowej prosi mama.

 333. Paweł pisze:

  Św Józefie proszę cię o pomoc, w wiadomej Bogu sprawie. Błogosław uciemiezonym i niesprawiedliwie sądzonym.

 334. Edyta pisze:

  Św. Józefie proszę o uzdrowienie taty.
  Jezu ufam Tobie!

 335. Wiesława pisze:

  Święty Józefie proszę o cud uzdrowienia dla mojej Niuni.

 336. Faustyna pisze:

  Św Józefie pomóż mi..

 337. Meg pisze:

  Święty Józefie już raz mi pomogłes… Dziś znowu jestem w potrzebie. Ufam, że jesteś blisko i wyprosisz łaskę, z którą zwracam się przez Ciebie do Pana Boga. Jak jesteś dobry to już wiem i dziękuję za Twoje wstawiennictwo. Proszę wyjednaj łaskę zdrowia dla mojej mamy, która tyle już wycierpiała.

 338. Anna pisze:

  Sw Józefie proszę pomóż mi, bym zaszła w upragnioną i tak dlugo wyczekiwana ciążę.

 339. Katarzyna pisze:

  Św Józefie dziś jest Wielki Piątek A ja otrzymałam wypowiedzenie z pracy. Bardzo Cię proszę daj mi siły abym przetrwała trudny okres, abym się nie załamana. Proszę dodaj mi siły, pomóż znaleźć pracę. Proszę Cię aby moja córka zdała maturę i aby mogła studiować. Św Józefie za otrzymane łaski bardzo dziękuję. Bądź ze mną.

 340. Wiesława pisze:

  Święty Józefie proszę żeby Niunia po operacji wróciła do całkowitego zdrowia żeby rana się zagoiła. Amen.

 341. Grażyna Herkt pisze:

  Święty Józefie, wyproś nawrócenie moich córek Olgi i Katarzyny orza mojego męża Jerzego i nie dopuść do rozwodu, o który on walczy. Wyproś dla nich nowe czyste serca, Grażyna

 342. hanna pisze:

  ŚW JÓZEFIE BÓG ZAPŁAC ZA WSZYSTKIE ŁASKI

 343. Izabela pisze:

  Św.Józefie Tobie powierzam Martynkę,maturę i dobrą pracę dla niej i dla mnie.Na Twoje ręce kładę sprawę taty i proszę o to by na starośc nie był sam,spraw św.Józefie by Olek z Martyną zmienili decyzję i zostali na ojcowiźnie z chęcią i miłością.W sercu też noszę sprawę Eli i Bartka..Arka i Kamila…Wstawiaj się za nami ,byśmy byli czyśći,wolni od nałogów,kłamstwa,wolni od wszelkiego zła..Św.Józefie ja wiem ,że proszę o cuda…Cud nawrócenia,przemiany serca..Tak bardzo pragnę pokoju serca,wiary dla siebie i Tych co noszę w sercu..Te wszystkie sprawy,całe moje serce ofiaruję Maryi i Tobie św.Józefie.Weźcie nad w obronę,wstawiajcie się za nami ,miejcie nad nami stałą opiekę.AMEN

 344. JOANNA pisze:

  BARBARO!!DZIĘKUJĘ ,ŻE UWIERZYŁAŚ MARYI,ONA CI POMOŻE.MODLĘ ZA TWOJĄ TRUDNĄ SYTUACJĘ I WIERZĘ W JEJ POMYŚLNE ROZWIĄZANIE!AVE MARYJA!

 345. JOANNA pisze:

  ŚWIĘTY JÓZEFIE OBROŃCO NASZ ,MÓDL SIĘ ZA NAMI!

 346. Juzia pisze:

  Znowu rozczarowanie i smutek. Kolejny ciezki egzamin nie zdany. Godziny modlitw, powierzanie spraw Jezusowi, sw. Józefowi, sw. Ricie, sw. Ojcu Pio…. I nic. Modle sie juz kilka lat o 2 dziecko i nic, modlilam sie tyle lat o pomoc mężowi w sprawach zawodowych. Prosiłam o cud … I nic. Jest tylko gorzej. Mój mąż jest coraz bliżej depresji. Jego sytuacja zawodowa tragiczna. Jako wieloletni porzadny pravownik instytucji publicznej jest dobijany psychicznie przez szefostwo. Egzamin mial byc szansą na ucieczkę stamtąd. Byla by szansa dostania sie do innej pracy. Co ja mam robic? Do kogo sie modlic? Moja rodzina zaraz sie rozpadnie przez zalamanie mojego męża. Wszystko jest przeciw nam , ciagla walka a jest goraz gorzej. Powierzam Bogu nasze sprawy, problemy a jest tylko gorzej… Co robic dalej….?

  • beata pisze:

   Tak często prosimy Boga o to ,żeby zmienił sytuację , w której się znaleźliśmy A może ON postawił nas w tej sytuacji aby ona zmieniła nas? Wiem jak potrafi być ciężko, jak wydaję się, że modlitwa nie jest wysłuchana, że jesteśmy sami i nie potrafimy sobie już poradzić a to nie tak – Jezus jest przy nas w najbardziej trudnych sytuacjach, on nas przytula i pomoże tylko musi nastać ten czas wg Boga odpowiedni. Jestem czasami wykończona sytuacją, która nas dotknęła ale nie przestaję wierzyć i oddawać te trudne sprawy Bogu, modlę się codziennie 10 różańca, przez 9 wtorków do świętej Marty, długo też odmawiałam modlitwę do świętej Rity, świętej Filomeny, świętego Ojca Pio, do świętego Judy Tadeusza i świętego Ekspedyta, świętych od spraw beznadziejnych. Modlitwa i Wiara pomagają mi przetrwać tę życiową burzę, nie ustaję, uparcie proszę o pomoc i wiem,że nadejdzie. Naucz się też odczytywać różne znaki, wiedz, że nie ma przypadków, że wszystko się dzieje w jakimś celu, celu tylko Bogu wiadomym. Serdecznie Cię pozdrawiam, życzę wytrwałości, dobrej modlitwy, wiary szczęśliwego , szybkiego rozwiązania trudnych spraw. Pomodlę się dzisiaj za Ciebie i twoich bliskich. Z Panem Bogiem

 347. Prosząca pisze:

  Nie poddawaj się , jezeli zaufałaś Swiętemu Józefowi to nie ustawaj w modlitwie . Na pewno zostaniesz wysłuchana , ale w odpowiednim czasie. Czasami jesteśmy wystawieni na próbę i to jest cięzki czas.Wtedy mamy właśnie pretensje do Pana Boga „ale Bóg do każdej sprawy cierpienia, ofiary jakiej wymaga od człowieka, przygotował odpowiednią łaskę i da ją w odpowiedniej chwili. Teraz ci jej nie daje, gdyż ci nie potrzebna, więcbyś ją zmarnował” Jutro zaczyna się maj , miesiąc poświęcony Matce Bożej . Powierz swoje troski Matce Bożej i św Józefowi. Swięta Rodzina zawsze pomaga . Polecam Telegram Swiętego Józefa , bardzo szybko dostaniesz odzew;)

  • Juzia pisze:

   Dziękuję za dobre słowo i pocieszenie. Do sw Józefa napisałam już kilka listów w różnych intencjach. Zadzialal właściwie tylko 1 raz gdy chcialam poltora roku temu zmienic pracę. Chciałam prace do 10 km od domu i podałam konkretną kwotę która chcialam zarabiać. Taką pracę dostałam. Tylko że.. Ta praca wywoluje u mnie tak potworny stres, szefostwo jest bardzo niesprawiedliwe, w firmie panuje chaos, bardzo źle mi sie tam pracuję. Codziennie przed pracą odmawiam mase modlitw do.kogo tyllko sie da aby Opatrzność czuwała nade mną, zebym bron Boże nie popełniła żadnego błędu. Zeby znowu szefostwo nie mialo do mnie pretensji, czesto na mnie jest wina zwalana przez szefową mimo ze ono zawini….Juz nie wspominam o tym że tyle razy modlilam sie o to zebym mogla uwolnic sie od tej pracy. Codziennie przed pracą budze sie kolo 4 i juz nie potrafię z nerwow zasnąć… Niestety sw
   Józef nie pomógł mi… Zignorowal moje listy, moją 30 dniową nowennę… Prosilam tyle lat o 2 dziecko i nic, o pomoc w sprawach zawodowych męża i mnie i nic… Jesteśmy praktukujacymi katolikami, przystępujemy praktycznie co tydzien do komuni sw. Powierzamy najświętszemu sercu Pana Jezusa wszystkie problemy i co? I jest coraz gorzej…. Ja juz naprawdę nie wiem co z tum zrobić. Najbardziej boje sie o męża. Niezdany egzamin zawodowy, dobijajaca niesprawiedliwa sytuacja w pracy. Widze ze coraz czesciej ucieka w alkohol…. Widac ze jest bliski zalamania i depresji…

   • Monika pisze:

    Tu jest dobry przykład tego, że modląc się modlitwą prośby, to najpierw zastanówmy się o co prosimy, bo możemy to dostać a wiemy przecież, że niekoniecznie i nie zawsze nasza wola jest zgodna z Wolą Bożą.
    Zastanów się, czy nie lepiej pracowałoby Ci się w dobrej, wspaniałej, rodzinnej, Bożej atmosferze ale może kilka km dalej czy o kilka zł taniej (bo to przecież jak się okazuje nie jest najistotniejsze w Twojej pracy), niż dostać wymyślone przez samą siebie, dokładnie sprecyzowane wymagania, w których na tamtą chwilę zapomniałaś o tym co w Twoim przypadku być może najważniejsze – choćby to, żeby mieć tylko taką pracę, by w niej widzieć Boga, nie psioczyć Mu, zbliżać się do Boga a nie oddalać od Niego, by przeszkody były na Twoją miarę dla Twojego i innych uświęcenia, by ludzie otaczający Cię byli życzliwi przede wszystkim Bogu, kochający Go i Ciebie, z którymi będziesz się dobrze rozumiała, dobrze czuła i uzupełniała, pracę prowadzącą do zbawienia a nie do utyskiwania i potem zwalania winy na Świętego Józefa, który przecież tylko spełnił Twoją niewygórowaną prośbę odnośnie tych dwóch punktów, które wymieniłaś.

    Twoja postawa, którą tutaj, na tym forum wyraziłaś, jest wobec Św. Józefa niewdzięczna, wręcz krzywdząca wobec Niego, więc się nie dziw, że teraz musisz czekać, bo najpierw przecież sama gorliwie modliłaś się o tę pracę, po czym, gdy ją dokładnie taką, dostałaś, to modliłaś się, by Pan zabrał Ci tę pracę i uwolnił Cię od niej. Czasem dobrze, naprawdę, wiedzieć czego się chce, dobrze przemyśleć, nawet i przemodlić to. Czasem tylko Pan Bóg wie czego nam najbardziej potrzeba, więc pytajmy Go i o to, bo my sami słuchamy raczej siebie niż Boga.
    Gdy Jego słuchamy, to pozwoli nam wreszcie odkryć właśnie to w czym się spełnimy, co da nam upragnione szczęście i radość, bo przecież tylko On naprawdę chce naszego szczęścia a nigdy nie chce naszej zguby. A wiadomo co diabeł najłatwiej nam podsuwa – pieniądze, by nas skusić do złego – to jest jego popularny chwyt i jego gadżet, który może, choć przecież nie musi stać się bożkiem, a wtedy apetyt rośnie w miarę jedzenia – a i tak ciągle ich wtedy mało.
    Pan Bóg ma inne plany wobec nas i często daje nam to do zrozumienia, tylko my nie chcemy słuchać. Pan Bóg chciałby, byśmy byli JEGO SAMEGO nienasyceni a nie pieniędzy – to po pierwsze. Jeśli praca nie służy Twojemu zbawieniu, ale oddala Cię od Boga, to uciekać z takiej pracy jak najdalej. Bo gdy Boga nie słuchamy tak naprawdę i tego co nam konkretnie mówi, to nawet tego możemy się nie dowiedzieć co nas do Niego przybliża a co oddala, bo mamy swoje, inne wyobrażenia i swoje tłumaczenia.

    Dlatego, nie tylko w Twoim przypadku, warto zwrócić uwagę, nie koniecznie tylko na to jak i ile się modlimy ale o co właściwie prosimy i czy Panu Bogu o to chodzi. Czy raczej ściągamy to sami na swoją zgubę? Jeśli już modlimy się o coś dla siebie, to patrzmy, by było to przede wszystkim zgodne z Wolą Bożą a nie z naszymi wymysłami, czasem całkowicie nietrafionymi, pogarszającymi nasz stan i duchowy, i cielesny, bo to też ma wpływ i odbija się na zdrowiu.
    Trzeba wysiłku i najpierw trzeba siebie dobrze poznać i badać swoje serce, na ile to jest nam z Łaski Bożej dane ale to na pewno łatwe nie jest, wymaga czasu i pracy nad sobą. Próbujmy w pierwszym rzędzie skłaniać się raczej właśnie do Woli Bożej niż do swojej, bo Bóg nas zna i tylko On wie najlepiej co jest nam najbardziej potrzebne na daną chwilę.
    Wszyscy jesteśmy sługami nieużytecznymi, którzy bardzo często mylą się, źle odczytują znaki i zbaczają z drogi zbawienia, odwracają się od Boga.
    Niech Pan Ci błogosławi w Twoich wyborach, bo choć one są Twoje, to należą do Boga, tak jak Ty należysz do Boga, bo wszystko należy do Niego.
    Jezus jest Panem!
    +++

    • Monika pisze:

     Mój mąż powiedział, że jak jest tyle stresu i jeszcze do tego alkohol (jak sama piszesz), to jak mają być dzieci poczęte? To raczej się wyklucza.

    • Juzia pisze:

     Mądre słowa ale to troche uproszczone wszystko. Nie dodałam że modląc sie o pracę prosiłam przede wszystkim o prace u dobrych uczciwych ludzi. Bo poprzedni pracodawcy okazali sie wobec mnie bardzo niesprawiedliwi. Wiadomo ze chodze do pracy głównie dla pieniędzy, kredyt sie sam nie splaci, rachunki też… Poprosilam o konkrety sw. Józefa w liście gdyż kilkaktornie w roznych opracowaniach czytałam ze to konkretny swiety i trzeba z nim po chlopsku czego sobie życzymy. Na chwilę obecną jestem bardzo zawiedziona i rozgoryczona. Pójdę dzis na nabożeństwo majowe. Powierze swoją rodzine Matce Najswietszej. Wiary nie tracę…. Bez Boga jestem nikim….

    • wobroniewiary pisze:

     Dziś też św. Józefa, Robotnika

     Sama będę błagać o pracę dla siebie

    • Monika pisze:

     Święty Józef, jak Ewa słusznie podkreśliła, jest Robotnikiem, więc módlmy się dziś wspólnie, szczególnie o pracę dla wszystkich potrzebujących tej pracy.
     Niech będzie to dobra, Boża praca z godnym wynagrodzeniem i co też ważne, wypłaconym, bo wiadomo, że z tym też jest różnie. +++

 348. Aga pisze:

  Proszę Jezu o rozwiązanie problemów związanych z pracą.

 349. beata pisze:

  Święty Józefie proszę Cię o dobrą pracę , blisko domu dla wszystkich szukających i dla mnie Amen

 350. Aga pisze:

  Boże proszę o opiekę nade mną, w szczególności dnia 6 maja. Jezu Ufam Tobie.

 351. Zosia pisze:

  Św Józefie prosiłam Cię kiedys… zerwij wszystkie kontakty które nie podobaja się Panu Bogu.. tak uczyniles tego samego dnia. Dziś błagam Cię pozwól wrócić Łukaszowi..zmień jego serce tak jak zmieniłeś moje przez te dwa lata. Daj nam szanse naprawić wszystko i być Twoimi dziećmi. Św Józefie uslysz mnie…

 352. Jadwiga pisze:

  Jadwiga. SW. Józefie ,proszę o mój powrót do zdrowia.Dobra decyzję w sprawie swojego życia mojego syna.Blagam o powrót mojej wnuczki do Pana Boga

 353. Agnieszka pisze:

  Św. Józefie pomóż mi w tej mojej potrzebie.

 354. Wierze pisze:

  Matko Fatimska i św. Józefie pomozcie mi..

 355. Wierze w Twą pomoc Święty Józefie pisze:

  Święty Józefie, chce zmienić swoje życie, potrzebuje pomocy. Pragne wierzyć, że któregoś dnia w końcu dokona się zmiana. Choć wiem, że nie moge czekać z założonymi rękami, podejme prace nad sobą tyle ile bede w stanie, pomóż dotrzymać to postanowienie, by któregoś dnia życie w końcu się zmieniło. Wiem, że nie zawsze bedzie różowo, ale pomóż mi się przygotować jeśli czekać będą mnie wyzwania.

 356. Zico77 pisze:

  Św Józefie uratuj mnie od skazania

 357. Zico77 pisze:

  Św Józefie proszę żeby oczyszczono mnie z zarzutów

 358. Patryk pisze:

  Św. Józefie błagam o dobrą żonę. Jeśli to ta osoba o której myślę to proszę Cię o znak dla nas. Bardzo marzę o pięknej miłości 🙂

 359. Zico77 pisze:

  Św Józefie proszę o mądrość poznania złych ludzi

 360. Zosia pisze:

  Sw. Jozefie potrzebuje Cię

 361. Wdzieczna pisze:

  Św.Jozefie dziękuję za wszystkie wyproszone dotychczas łaski, proszę nadal o opiekę dla mojej rodziny, szczególnie brata, by wyzdrowial z choroby psychicznej, by zaczął cieszyć się życiem.
  Bóg zapłać.

 362. Zico77 pisze:

  Św Józefie bądź że mną

 363. Agnieszka pisze:

  Sw Jozefie prosze o pomoc. Jezu Ufam Tobie.

 364. Izabela pisze:

  Bądz UWIELBIONY Panie w moim mężu i dzieciach! Niepokalana Mamo i sw.Józefie wstawiajcie się za mną i moimi bliskimi.Przyciągnijcie nas do siebie.Niech NIEBO będzie w nas!!

 365. Zosia pisze:

  Św. Józefie zrób coś…wciąż go kocham..

 366. Hogi77 pisze:

  Św Józefie pomagaj mi cały czas abym żył ewangelią i proszę żeby policja odrzuciła ode mnie swoje podejrzenia

 367. Hogi77 pisze:

  Św Józefie proszę o dobrze płatną i satysfakcjonującą pracę

 368. Nico pisze:

  Św Józefie kieruj moim życiem Tak jak Jezus tego chce dla mnie Jego wola

 369. Hogi77 pisze:

  Św Józefie proszę bądź że mną

 370. Zosia pisze:

  Bylam w Kaliszu u św. Jozefa..Niezwykle przeżycie i wielka radość po wejsciu do bazyliki..Św. Jozefie ufam Ci jeszcze bardziej.. Polecam;)

 371. Hogi77 pisze:

  Św Józefie dziękuję za wszystko!!!

 372. Michał 2015 pisze:

  Św Józefie walcz o mnie proszę

 373. Grzegorz77 pisze:

  Św Józefie daj mi siły żebym to wszystko przetrzymał

 374. Anna pisze:

  Święty Józefie proszę o dobrego męża rodzinę Bogiem silną i zdrowe i mądre dzieci

 375. Hogi77 pisze:

  Św Józefie pomóż mi znaleźć nową lepszą pracę blisko domu ale nie w mojej rodzinnej miejscowosci prosze o madrosc dziękuję za wszystko

 376. Adrian pisze:

  Proszę o modlitwę Za Czesława o zdrowie siły rozum boży, jasność umysłu, cierpliwości. Stałą pracę dobrze płatną.Umocnienie wiary.

 377. Strapiona pisze:

  Św. Józefie proszę o cud powrotu mojego byłego narzeczonego Dawida , aby Bóg uzdrowił jego serce i rozum. Aby zatęsknił za mna i pokochał na nowo… aby zdecydował się iść razem na terapie , która zaczęliśmy i abyśmy w końcu byli razem szczęśliwi. Proszę także, abym miała więcej pracy ( klientek w gabinecie ). Modliłam się już wiele razy przez okres ponad miesiąca. Do sw Rity , Judy Tadeusza, sw Ekspedyta …. niestety to nic nie pomogło …Ostatnio przeczytałam o sw Józefie i o listach do niego. Napisałam list , włożyłam do Biblii razem z obrazkiem sw Rodziny. Co do pracy co jakiś czas widzę ze sw Józef pomaga z czego jestem bardzo szczęśliwa i dziękuje po stokroć za każdym razem natomiast w sprawie mojego narzeczonego nie ma żadnego odzewu ;( teraz modlę się ta nowenna do niego oraz do sw Rity. Przeżywam każdy dzień , robię codziennie rachunek sumienia i żal za grzechy i zle postępowania z mojej str. Wczoraj skorzystałam z sakramentu spowiedzi i pojednania. Dziś przyjęłam komunie sw i cieszyłam się ze w pełni mogę brać udział w eucharystii. Wierze również ze z czystym sercem moje modlitwy będą silniejsze. Czasem przychodzi nostalgia i brak w wiary ze Bóg nas z powrotem pojedna ale trwam w modlitwie bo nic innego mi nie pozostało …. staram się wierzyć ze Dawid zatęskni i w końcu będziemy razem. Czekam z nadzieja aż stanie się cud bo wierze ze po przerwie 7 lat Bóg połączył nas na nowo w jakimś celu…. tak b mi ciężko ale błagam sw Józefa o pomoc. Proszę ulituj się nade mna i w moim cierpieniu które rozrywa moje serce każdego dnia a oczy napełnia morzem łez ….;(

 378. Faustyna pisze:

  Św. Józefie proszę Cię o miłość…
  Pogodzilam sie juz z odejsciem Łukasza. Taka byla Twoja wola. Zeslij mi dobrego męża. Pozwol założyć rodzine. Św. Józefie modl sie za nami

 379. Hogi77 pisze:

  Św Józefie wyproś u Jezusa uzdrowienie moich finansów i podejścia do pieniędzy.

 380. Krystyna pisze:

  Św.Jozefie proszę o ojcowska opiekę dla mojego syna Rafała i córki Agnieszki…za zmarłych Rodziców i zmarłego męża.. miej nas w swojej opiece..

 381. Lilianna pisze:

  Ja św Józefie z Tobą sie nie rozstaje nigdy ty wiesz najlepiej tys moj ulubieniec i pomagasz mi we wszystkich sprawach wiele ci zawdzięczam kocham Cię sw Józefie

 382. Lilianna pisze:

  Ja św Józefie z Tobą sie nie rozstaje nigdy ty wiesz najlepiej tys moj ulubieniec i pomagasz mi we wszystkich sprawach wiele ci zawdzięczam kocham Cię sw Józefie

 383. Grzegorz77 pisze:

  Św Józefie proszę o sprawiedliwość w mojej sprawie

 384. Maria pisze:

  Święty Józefie proszę Cię o upragnione zdrowie, zmianę pracy, na taką, która będzie służyła mojemu zdrowiu. Proszę Cię o znalezienie takiej pracy. Wyproś też uzdrowienie dla mojej siostry.

 385. Ronaldinho pisze:

  Św Józefie jestem Ci wdzięczny za wszystko

 386. Katarzyna pisze:

  Świętego Józefa obrałam sobie za patrona 6 lat temu. Nigdy mnie nie zawiódł. Żeby opisać wszystko co zrobił dla mnie i mojej rodziny, musiałabym napisać książkę. Dziekuję Ci kochany Józefie za wszystko, a szczególnie za łaskę dobrej śmierci dla mojego Taty i za łaskę wielu z Nim obcowań po Jego odejściu. Proszę o dalszą opiekę nade mną, moimi dziećmi i moją siostrą. Jesteś dla mnie prawdziwą opoką i oparciem.

 387. Karolina pisze:

  Św. Józefie dziękuje ci z całego serca za wysłuchanie mnie. Odmówiłam niedawno 1 raz ta nowennę i naprawdę pomógł Józef święty , teraz zaczynam mówić druga i wiem, że Józef cały czas mi pomaga i jest moim takim niebiańskim tata. 🙏🙏🙏🙏❤️

 388. Maria pisze:

  Obieram sobie Ciebie Święty Józefie za patrona mojej rodziny. Wstawiaj się nieustannie za nami do Twojego Syna. Ty widzisz z jakimi problemami zmagamy się każdego dnia. Nie jestem w stanie tego sama udźwignąć. Dziękuję Ci, że raz mi już pomogłeś. Doświadczyłam Twej pomocy w pracy. Zostałam wysłuchana. Ufam, że i tym razem tak będzie.

 389. Faustyna pisze:

  Sw. Józefie rozpoczynam pelna wiary nowenne..Modle sie o laski dla rodziców, rodzenstwa, przyjaciela, dla mnie..Oddaje Ci swoje serce..Sw. Jozefie módl sie za nami.

 390. HANNA pisze:

  ŚW JÓZEFIE WEŻ POD OPIEKĘ MOJEGO WNUCZKA GRZEGORZA

 391. Zico77 pisze:

  św Józefie chroń mnie od oskarżeń i odsiadki błagam Cię ratuj mnie!!!

 392. Zatroskana mama pisze:

  Święty Józefie, proszę otocz opieką mojego syna Marcina, postaw na jego drodze kochającą, dobrą, uczciwą dziewczynę z którą ułoży sobie szczęśliwe i w Bogu życie. Spraw aby nie nadużywał alkoholu. Modlę się nowennę w tej intencji i wierzę że zostanę wysłuchana

 393. Grzegorz pisze:

  Św Józefie proszę wyproś mi u Jezusa mądrość w finansach żebym umiał dobrze zarządzać pieniędzmi i spłacił wszystkie zobowiazania

 394. Masakra pisze:

  Czy mogę się modlic o szybka smierc dla siebie? Nie chce już żyć.

  • wobroniewiary pisze:

   Masz się modlić „Boże bądź wola Twoja”
   Bóg jest Panem życia i śmierci.
   Ps. Ja też miewam ciężkie dni i chwile i ks. egzorcysta Jan Pęziol powiedział mi kiedyś „wiem, że po ludzku to masz prawo chcieć, by Bóg kogoś czy ciebie zabrał z tej ziemi, ale to Bóg jest Panem życia i śmierci”

 395. K. pisze:

  Proszę Cię tylko męża, dziękuję

 396. Grzegorz77 pisze:

  Dziękuję

 397. Proszaca pisze:

  Święty Józefie proszę Cię o znalezienie pracy do 19.11.2019 . Napisałam list o ufam że mnie wysłuchasz

 398. Zico77 pisze:

  Św Józefie wyproś mi u Jezusa mądrość umysłu żebym już nigdy nie dał się wykorzystać innym ludziom

 399. gosc pisze:

  Jest do św.Józefa koronka z 40 koralików, czy ktoś wie dlaczego 40?

 400. gosc pisze:

  Przepraszam,miało być do św.Judy Tadeusza.

 401. Proszaca pisze:

  Święty Józefie spraw abym mogła otrzymać pracę i przyjechać do Ciebie do Kalisza do końca tego roku. Proszę

 402. Anna pisze:

  Św. Józefie gorąco proszę o nawrócenie mojego syna Jakuba, o łaskę dobrej spowiedzi dla niego.

 403. Agnieszka pisze:

  Święty Józefie proszę o pomoc w znalezieniu pracy. Jezu Ufam Tobie.

 404. Faustyna pisze:

  Św. Józefie pociesz moje serce, prosze Cię o dobrego męża.

 405. Zico77 pisze:

  Św.Józefie proszę dopilnuj żebym do końca tego roku przyjechał do Ciebie do Kalisza módl się za mnie żebym był wolnym człowiekiem przepraszam za wszystkie grzechy

 406. Proszaca pisze:

  Witam:) jest lepiej . Dzisiaj odmówilam cały różaniec

 407. Twoje przybrane dziecko pisze:

  Św. Jozefie spraw zebym pokochała to zycie..
  jest mi tu tak źle…

 408. Faustyna pisze:

  Jezu Ty się tym zajmnij..zaopiekuj mna i moja rodzina…Jezu ufam tylko Tobie.

 409. Grzegorz pisze:

  Św Józefie miej mnie w opiece!!!

 410. K pisze:

  Święty Józefie, błagam o pomoc w sytuacji materialnej, pracę, sakrament małżeństwa, siłę i dary Ducha Świętego! Okryj nas swoim ojcowskim płaszczem, a w szczególności osobę polecaną Tobie w moich modlitwach. Bądź przy nas, uratuj nas, nie opuszczaj nas.

 411. Agata pisze:

  Dziękuję ukochany Tato sw Józefie za wykroczenie mi u Boga łaski uzdrowienia synka z ciężkiej choroby!! Kocham Cię! Bądź pochwalony. ❤

 412. Hogi77 pisze:

  ŚW JÓZEFIE PROSZĘ O POMYŚLNE ZAKOŃCZENIE ŚLEDZTWA PROSZĘ O BRAK ZARZUTÓW DLA MOJEJ OSOBY !!!W NOWYM 2020 ROKU MIEJ MOJĄ RODZINĘ W OPIECE MÓDL SIE ZA NAS DO SWOJEGO SYNA OTO ZEBYŚMY BYLI BLISKO BOGA!!!

 413. Grzegorz pisze:

  DZIĘKUJĘ DZIĘKUJĘ DZIĘKUJĘ !!!

 414. Agnieszka pisze:

  Święty Józefie, mój Przyjacielu dziękuję Ci za wspaniałą rodzinę, mojego najukochańszego męża i cudowne dzieci. Dziękuję Ci, że oboje wykonujemy pracę zgodną z naszym powołaniem. Dziś błagam Cię uchroń naszą rodzinę przed klęską. Błagam Cię ustabilizuj naszą sytuację finansową i oddal wrogów. Twój Cudowny Syn i Ukochana Maria niech zawsze z nami będą. Proszę Cię byśmy nie zatracili się w naszych problemach i wiernie służyli Bogu i bliźniemu.

 415. Ewa D. pisze:

  św. Józefie, dodaj mi siły w walce, która mnie czeka. Ty ją znasz. Proszę Cię dodaj mi otuchy i zabierz lęki. Proszę o zdrowie i potrzebne laski. Amen.

 416. Hogi77 pisze:

  Św Józefie pomóż mi w pracy żebym postawił firmę na nogi miej w opiece moją rodzinę!!!

 417. Iwona pisze:

  Św Józefie proszę o pracę dla Dominiki.

 418. Hogi77 pisze:

  ŚW JÓZEFIE chroń mnie od złych ludzi pozwól mi zawsze ich rozpoznawać w swoim życiu

 419. Teresa pisze:

  Św Józefie modlę się 30 dniową nowenna za Justynę aby była dobra żoną dla mojego syna a ja żebym była dla niej drugą mamą. Całą naszą rodzinę aby traktowała jak swoich rodziców siostrę i brata. Św Józefie spraw abyśmy byli kochającą się rodziną jak Twoja Święta Rodzina. Jezu ufam Tobie.

 420. Bogumila pisze:

  Św.Jòzefie proszę Cię o dobre wyniki badań.

 421. Hogi77 pisze:

  Św Józefie Ty wiesz co mnie trapi proszę Pomóż rozwiązać ten węzeł

 422. hanna pisze:

  ŚW JÓZEFIE MIEJ W OPIEKĄ WNUCZKA GRZEGORZA

 423. Lena pisze:

  Święty Józefie proszę o łaskę nawrócenia dla taty, o większą cierpliwość i miłość do dzieci, o prawdziwe nawrócenie moje i męża

 424. Zofia pisze:

  Święty Józefie proszę w tej nowennie o nawrócenie moich dzieci ich rodzin, oraz pojednanie z Bogiem i o Dary Ducha Swietego dla nas wszystkich

 425. Grzegorz pisze:

  Św Józefie proszę wybłagaj mi u Boga pomoc w sprawach finansowych uzdrów moje podejście do pieniędzy !!!

 426. Monika pisze:

  Święty Józefie rozpoczynam dziś Nowennę i proszę Cię abyś wyprosil mi i mojemu mężowi dar poczęcia dzieciątka jak najszybciej oraz utrzymania tej ciąży i urodzenie zdrowego, żywego dziecka. Święty Józefie prosimy upros u Boga ten dar macierzyństwa i ojcostwa dla nas abyśmy mogli cieszyć się jak najszybciej dzieciątkiem w naszym domu. Aby leczenie która zaczynamy pomogło nam utrzymać i odnosić ciążę. Monika i Daniel Wiśniewscy

 427. Angelika pisze:

  Błagam Cię Święty Józefie zaopiekuj się moim mężem,który wniósł pozew rozwodowy.Uratuj moje małżeństwo,sakramentalne małżeństwo.Nie dopuść do tego rozwodu.Proszę Cię jako mojego patrona o Twe wstawiennictwo do Naszego Zbawiciela o ochronę mojej rodziny.

 428. Teresa pisze:

  Święty Józefie ratuj mojego syna Grzegorza, uproś Jezusa aby uwolnił go całkowicie od marihuany, napełnij go Duchem Świętym. Jezu ty się tym zajmij. Jezu ufam Tobie. Bóg zapłać.

 429. A pisze:

  Sw Jozefie błagam cie pomóż mi wydostać sie z problemów finansowych. Prosze błagam płacze do Ciebie – uratuj mnie. Amen

 430. Faustyna pisze:

  Św Józefie módl się za nami..ratuj nas..

 431. Faustyna pisze:

  Św Józefie ratuj nas..

 432. Czcicielka pisze:

  Modlę się już któryś raz Nowenna 30 dniowa do Świętego Józefa. Piszę do Niego listy. On nigdy nie zawodzi. Teraz potrzebuje szczególnie Jego opieki i wsparcia, ponieważ przeżywam bardzo trudne chwile. Odmawiam w marcu, czyli w miesiącu Świętego Józefa, nowennę przez 30 dni w intencji zmiany pracy dla męża. Ufam że wysłucha mnie Józef i w kwietniu będzie pracował już w innej pracy, lepszej, bezpieczniejsze i bliżej domu. Z kolei drugą nowennę 9 dniowa odmawialam przed Uroczystością Świętego Józefa w intencji posiadania dziecka. Tak bardzo pragnę aby być w ciąży, zaczęłam kolejny raz odmawiać nowennę 9 dniowa w tej intencji i wierzę mocną że w kwietniu będę już w ciąży. Józefie obiecuje głosić Twoją chwałę, Twoją potęgę i moc wszystkim i wspierać materialnie dobre dzieła. Józefie wysłuchaj mnie.

 433. Czcicielka pisze:

  Święty Józefie, Ty nigdy nie zawodzisz. Dokładnie 5 lat temu modliłam się tą modlitwą o dobrego męża. Dziękuję Ci za to! Teraz przygotowujemy się do ślubu, który stoi pod znakiem zapytania ze względu na panującą pandemię. Proszę Święty Józefie, nasz Opiekunie prosimy wstawiaj się za nami aby nasz ślub się odbył w terminie, abyśmy nie musieli już na siebie czekać, abyśmy mogli w końcu założyć ta upragnioną rodzinę. Święty Józefie wysłuchaj mnie

 434. Grzegorz pisze:

  Św Józefie miej moją rodzinę i całą Polskę pod swoją opieką wybłagaj u Syna koniec pandemi i żeby gospodarka była silna żeby nie było kryzysu gospodarczego Prosimy!!!

 435. Paweł Osiński z Nasielska pisze:

  Święty Józef Bardzo Mocny Święty Pomógł mi Nauce zawodu wyjść z leku strachu przed pracą przedłużył mi umowę dopomogl mi bardzo miałem mroczki z nieba przed przełomowym momentem podpisania kontraktu to dobry znak z nieba na rozpoczęcie nowenny kupiłem biała lilie da św józefa i jego obraz się poruszył oparty obok o obraz MB Fatimskiskiej i obok serca Pana Jezusa na domowym. Oltarzyku ustawiłem. Świecki i wy modliłem ogromne łaski św józef jest bardzo szczególnym oredowniekiem u Boga w szczególności w sprawach męstwa odwagi pracy dobrego zawodu i pokus które królują teraz w śród młodych czyli nieczystości seksu masturbacji pornografie oddajcie się pod opiekę św józefa gdzie jest sJoxef tam nie ma diabła

 436. Grzegorz pisze:

  Św Józefie dziękuję za wysłuchanie jesteś WIELKI!!!

 437. Ronaldinho pisze:

  Św Józefie proszę Cię żeby w Polsce nie było suszy!!!Błagam

 438. Grzegorz 77 pisze:

  Św.Józefie uproś Jezusa o silną moralnie Polskę i moją rodzinę także o nocną gospodarkę Polski i dobro finansowe mojej rodziny

 439. Aleksandra pisze:

  Św. Józefie miej mnie proszę w swojej opiece. Proszę Cię naprostuj ścieżki mojego życia, pomóż mi się rozprawić z traumami i zranieniami z przeszłości. Dopomóż mi w moim życiu, wyzwól mnie z lęku, dotknij mego serca i uzdrów mę duszę.

  • Dziękująca pisze:

   Święty Józefie dzisiaj Twoje Święto. Dziękuję Ci za opiekę , pomoc i Twoją obecność. Proszę O potrzebne laski . Nie opuszczaj mnie

 440. Lato77 pisze:

  Św. Józefie proszę wyproś u Jezusa żeby Polska nie odwróciła się od Boga i była silna moralnie i gospodarczo

 441. Paulina pisze:

  Proszę Cię Święty Józefie w intencji mojej siostry o łaski jej potrzebne i dla mnie o możliwość pracy zarobkowej oraz błogosławieństwo i zdrowie dla całej mojej rodziny.

 442. Ronaldinho pisze:

  Św Józefie proszę wyproś u Jezusa żeby moja chrzesnica dostała się na wymarzone studia i żeby zawsze była blisko Boga

 443. Adam Wierzchoś pisze:

  Święty JÓZEFIE, dziękuję za wysłuchanie mojej prośby, proszę błogosław mojej pracy, aby przynosiła radość i zadowolenie mnie, mojej rodzinie i wszystkim, którzy dzięki niej będą mogli zaspokajać swoje potrzeby!

  • Dziękująca pisze:

   Święty Józefie dziękuję za wysłuchanie mojej prosby Wiem że dzięki Twojemu wstawiennictwu otrzymałam te pracę również Tobie Metenko dziękuję. Prosilam zebym mogla otrzymać do 19 czerwca I tak się stało. Kocham Was . Nie opuszczajcie mnie

 444. Wierzę w Ciebie Św. Jozefie pisze:

  Św. Józefie..konkretnie.. proszę Cię o zdrowie siły i długie lata życia dla rodziców rodzeństwa..O dobrych mężów i żony dla rodzeństwa i o dużo wnuków dla rodziców;)
  I bądź z nami.. Więcej nic;) Amen;)

 445. Lato77 pisze:

  Proszę Cię Św. Józefie o pomyślne przejście kontroli

 446. Aga pisze:

  Kochany Ojcze proszę pomóż mi i mojej rodzinie odzyskać zdrowie, miłość oraz pomóż nam znaleźć dobrą pracę. Jezu Ufam Tobie.

 447. Aga pisze:

  Kochany Ojcze proszę o łaskę zdrowia oraz miłości dla mojej rodziny, proszę o pomoc w znalezieniu dobrej pracy dla nas. Ufam Tobie.

 448. zagrodzka pisze:

  ŚW JÓZEFIE WSTAW SIĘ ZA KLAUDIĄ UWOLNIJ JĄ OD ZŁYCH NAWYKÓW

  • Proszaca pisze:

   Swiety Józefie dzisiaj zaczęłam modlitwę o poznanie męża do końca 2020 roku . Proszę daj mi znak, że to ten .

 449. Zico77 pisze:

  Św Józefie wybłagaj mi u Jezusa wyjście z depresji chcę mieć satysfakcję z pracy

 450. HANNA pisze:

  ŚW JÓZEFIE UPROŚ U JEZUSA ŁASKĘ ŁAGODNEGO CHARAKTERU U KLAUDI

 451. Faustyna pisze:

  Św Józefie szybko..proszę o pomoc Dorocie..zeslij jej dobrych ludzi..pomóż z pracą..

 452. Faustyna pisze:

  Jesteś cudowny św. Józefie. Dziękuję Ci;)

  • Proszaca pisze:

   Święty Józefie dziękuję za pomoc za to że dostałam więcej o co prosiłam o zdanie egzaminu , który był dla mnie tak ciężki a zdalam tak wysokim wynikiem pomóż mi uregulować wszystkie formalności. Przepraszam za moje zwątpienie

 453. Grzegorz pisze:

  Św Józefie wspomagaj nas w pandemii proszę żeby skończyła się jak najszybciej żebyśmy wrócili do normalności Proszę

 454. Zico77 pisze:

  Proszę chroń moją żonę i dzieci

 455. Anna Maria Magdalena pisze:

  Mój ukochany Święty Józefie, kocham Cię tak jak moje serce tylko to potrafi. Od wielu lat jesteś dla mnie wzorem niedoścignionych zalet męskich. Proszę Cię gorąco o opiekę nad Łukaszem, Markiem i Bolkiem. Spraw by pokochali Jezusa i naszą wspólną MamęMaryję. Czuwajcie tam w niebie nad nimi. A dla mnie ośmielę się prosić o prowadzenie w codzienności i siły do jej popkonywania.

 456. Zagrodzka Anna pisze:

  ŚW JÓZEFIE MIEJ W OPIECE MOJEGO WNUKA

 457. Grzegorz pisze:

  Św Józefie chroń mnie Ty wiesz przed czym Proszę!!!

 458. Zico77 pisze:

  Św Józefie chroń mnie przed podejmowaniem złych decyzji

 459. Olga pisze:

  Św Józefie pomóż mi proszę bo ja nie daje rady. Kocham a jednocześnie nienawidzę pewnego znanego faceta. Skrzywdził mnie a ja nie potrafię sobie z tym poradzić. Minął rok a mi nie mija. Dlaczego on ma wszystko a ja nic?! I do tego cały czas cierpię… Nie ma sprawiedliwości. Tyle lat się modliłam o męża. Nie mam już wiary nadziei.

 460. Diego77 pisze:

  Św Józefie Dziękuję za wszystko co dla mnie zrobiłeś!!!

  • Proszaca pisze:

   Święty Józefie dziękuję za wszystkie laski otrzymane w 2020 roku . Za Twoja opiekę I pomoc. Za wysłuchane prośby zanoszone elegramem . Proszę abym mogła znaleźć pracę wiesz o jaka Cię proszę gdzie . Szczególnie w nadchodzącym 2021 roku-Twoim roku .

 461. Grzegorz pisze:

  Pilne!!!proszę o zdrowie dla nowonarodzonej Wiktorii!!!

 462. Ja pisze:

  Św. Józefie, Maryjo oddaje Wam swoje serce, swoje życie..Wy się nim zajmnijcie. Nie proszę o nic, niech się dzieje wola nieba;)

 463. Zico77 pisze:

  Św Józefie proszę pomóż Proszącej w znalezieniu pracy !!!

 464. anna pisze:

  ŚW Józefie uproś u Jezusa łaskę wytrwania Klaudi Karola i małej Amelki

 465. Małgosia pisze:

  Święty Józefie prosiłam Cię o pracę modląc się nowenną 30 – dniową do Ciebie i mnie wysłuchałeś :). W styczniu zeszłego roku rozpoczęłam modlitwe a w marcu już pracowałam. Pracuję już prawie rok i cieszę się z mojej pracy. Bardzo Ci dziękuję św. Józefie! :)). Chwała Bogu!

 466. Grzegorz pisze:

  Św Józefie chroń Polskę przed laicyzacją !!!

 467. Pingback: Marzec – miesiąc ku czci św. Józefa. Przeczytaj o Świętym Domku z Loreto, w którym mieszkała Święta Rodzina | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

 468. Agnieszka pisze:

  Święty Józefie proszę o wstawiennictwo za moją intencją w sprawie laski zdrowia dla moich najbliższych oraz rozwiązania wszystkich problemów finansowych dla mnie i moich najbliższych o szczęśliwe rozwiązanie wszystkich trudnych spraw.
  Jezu ufam Tobie.

 469. Bea pisze:

  Św. Józefie, proszę o Twoje wstawiennictwo dla mojej rodziny, ochraniaj nas, daj siłę mojemu dziecku aby odważnie stawiało kroki w dorosłość, aby kochało i szanowało innych, aby mądrze budowało swoją przyszłość z Jezusem w sercu. Jezu ufam Tobie. Amen.

 470. Agnieszka pisze:

  Kochany Ojcze proszę o zdrowie dla mojej mamy Krystyna oraz taty Stanisława. Prosze o opatrzność oraz cudowne wsparcie dla nich podczas zbliżających się szczepień. Jezu UfamTobie.

 471. Agnieszka pisze:

  Święty Józefie proszę o łaskę siły i zdrowia dla mojego taty w dniu szczepienia, a także po zaszczepieniu. Boże proszę o szczególną opiekę dla mojego taty Stanisława w tym trudnym dla niego czasie. Jezu Ufam Tobie

 472. Beal pisze:

  Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, proszę Cię, byś osłaniał moją córeczkę zawsze płaszczem swej opieki. Błagam Cię o łaskę męstwa w niesieniu krzyża życia. Amen

 473. Zofia pisze:

  swięty Józefie dzisiaj rozpoczynam nowennę do Ciebie z wielką nadzieją że uprosisz dla mnie zdrowie ,szczególnie proszę o uzdrowienie mnie z dokóczliwych dolegliwości jelit.Ufam, że Jezus Ci nie odmówi. Amen

  • Dziekujaca pisze:

   Święty Józefie dzisiaj Twoja Wielka Uroczystość;) Bóg zapłać za Twoje wstawiennictwo I wszystkie otrzymane łaski.

 474. Sylwia pisze:

  Święty Józefie patronie bardzo cie proszę o dobre wyniki żeby nie potwierdzono u mnie nowotwotu. Powierzam Ci siebie i moja rodzinę. Proszę Cię wstaw się za mną o moje zdrowie . Wierzę że mi pomożesz dziękuję Sylwia

 475. Sylwia pisze:

  Święty Józefie patronie wierze w Ciebie i bardzo cie proszę o dobre wyniki aby n nie potwierdzono u mnie nowotwotu. Powierzam Ci siebie i moja rodzinę. Proszę Cię wstaw się za mną o moje zdrowie . Mam 6 dzieci i malutkie bliźniaczki pozwol mnie wychować dzieci o kochać i się cieszyć dodaj mi siły proszę. Wierzę w to że będziesz że mną i mi pomożesz.

 476. Zico77 pisze:

  Św. Józefie weż pod opięke naszą Ojczyznę Polskę i chroń przed atakami szatana !!!

 477. Piotr Tobota pisze:

  Wytrwale modlę się z nadzieją, ba, pewnością nawet, że modlitwa zostanie wysłuchana. NIe znałem tego nabożeństwa. Tego przytoczonego wyżej :/ Ale… mam pewne wątpliwości dotyczące słów:
  „Jakub wyruszył w drogę do Egiptu, aby pogratulować swemu synowi Józefowi – rządcy w Egipcie. Za przykładem ojca podążyli wszyscy jego synowie.”
  Sięgnąłem oczywiście do Pisma Świętego (po raz kolejny). Zdaje się stoi tam trochę inaczej… Można oczywiście zachowanie Jakuba zinterpretować i w taki sposób, ale czy potrzebna jest nam inna (lub prawdopodobna) interpretacja niż ta opisana…?

 478. Agnieszka pisze:

  Święty Józefie proszę o zdrowie dla mojej mamy Krystyny i taty Stanisława. Jezu Ufam Tobie.

 479. Hogi77 pisze:

  Proszę o zdrowie dla Elżbiety

 480. Agnieszka pisze:

  Święty Józefie proszę o zdrowie dla mojej mamy Krystyny i taty Stanisława. Proszę o szczególną opiekę dla nich. Jezu Ufam Tobie.

 481. babcia pisze:

  ŚW JÓZEFIE POMÓŻ MOJEMU WNUKOWI UWOLNIJ GO Z NAŁOGÓW

 482. babcia pisze:

  Św Józefie uproś syna twego o sprawiedliwy wyrok między ojcem a dziecimi

 483. Kris pisze:

  Kocham Cię św. Józefie i gorąco pozdrawiam.

 484. Marcin pisze:

  Święty Józefie dziękuję Ci !!!!!! Proszę, prowadź nas!!!

 485. Grzegorz pisze:

  Św Józefie Ty wiesz czego ja potrzebuję!!!

 486. hanna pisze:

  ŚW JÓZEFIE BÓG ZAPŁAĆ ZA WSZYSTKIE ŁASKI PROSZĘ POMOC W ZNALEZIENIU PRACY DLA KLAUDII

 487. HANNA pisze:

  ŚW JÓZEFIE BÓG ZAPŁAĆ

 488. Malgorzata pisze:

  Sw Józefie spraw bym tobie dziękowała nie pozwól bym rozpaczała uwolnij mnie od osób które mnie nie kochają od tych wszystkich osób które mi czynią zło sw Józefie niech twoja miłość i pomoc jest większa od wszelkiego zła prosze

 489. Aled pisze:

  Dziekuje sw Jozefowi ! za szczesliwy dobry pierwszy porod w wieku 42 lat! zdrowe dziecko 10 punktow. za cudowne rozwiazanie sprawy sprzedanie domu i rownoczesnie kupienie mieszkania tam gdzie marzylam!
  Sw Jozefie jestes wspanialy pomocnik i opiekun! nigdy ci tego nie zapomne i bede zawsze wdzieczna!

 490. Kasia pisze:

  ŚWIĘTY Józefie pomóż nam przejść przez trudny okres. Proszę Cię o pracę dla męża. Opiekuje się nami abyśmy mieli pieniądze na rachunki i na życie. PROSZE BYM NIE POPADLA W DEPRESJĘ Zawsze będę cię wielbić. JÓZEFIE TY WIESZ

  • Maggie pisze:

   Kasiu, wielbić to Pana Boga. Świętych czcimy i jesteśmy im wdzięczni, dziękując serdecznie. Oni, którzy się za nami wstawiają, są dla nas błogosławieństwem i ucieczką.
   Codziennie pamiętam o WOWIT’ach również w prośbie, aby mieli dochody/pracę pozwalające na opłacenie rachunków i wystarczająco na godne życie. Spróbuj (na depresyjne skłonności) czytać, rozważając Psalm 91 (Kto się w opiekę odda Panu swemu, a całym sercem szczerze ufa Jemu…).
   💕🙏🏻❣️
   Za Ciebie i Twoją Rodzinę i wszystkich mających te same trudności ta litania:
   https://youtu.be/ZEGJ9p4pUKI

 491. Natalia pisze:

  Święty Józefie proszę o dar macierzyństwa i pomyślne rozwiązanie problemów w pracy męża.

 492. Hogi77 pisze:

  Św Józefie proszę Cię daj odpowiedź co z moją pracą ???

 493. Zico77 pisze:

  Św Józefie chroń moją rodzinę przed złem tego świata!!!

 494. Barbara pisze:

  Sw Józefie proszę o nawrócenie dla Marcina i Małgorzaty o zawarcie sakramentalnego malzensrwa i o pojednanie z rodziną. Dziekuje Ci sw Józefie wierzę ze mnie wysluchasz🙏

 495. Barbara pisze:

  Sw Józefie proszę o nawrócenie dla Marcina i Małgorzaty o zawarcie sakramentalnego malzensrwa i o pojednanie z rodziną. Dziekuje Ci sw Józefie wierzę ze mnie wysluchasz🙏

  • Twoja czcicielka pisze:

   Święty Józefie
   Rok temu płakałam bo nie miałam pracy I to jest coś strasznego . Wysłuchales mnie w każdym calu ,ale uswiadomilam sobie że tam gdzie teraz mies.zkam gdzie tak bardzo pragnęłam to nie móje miejsce. Proszę O zmianę miejsca pracy przede wszystkim innego miasta. Jestem strasznie samotna . Żałuję swojej decyzji. W nowej pracy bardzo mi dokuczaja że względu że szybko się nauczyłam . Prosze wysłuchaj mojego listu do 1 marca o nowa pracę w moim zawodzie w Rzeszowie. Uczyń dla mnie ten cud

 496. Zico77 pisze:

  Proszę żeby wszystkie sprawy w klubie zakończyły się pozytywnie i wszystko zostało załatwione na 100%

 497. Blagajaca pisze:

  Św Józefie proszę o nawrócenie ,mojego dorosłego dziecka i jego rodziny .Wyblagaj u Jezusa łaskę ujrzenia grzechu i,skruchy i szczerej spowiedzi ,…Proszę o dar nieba dla moich bliskich zmarłych i dusz w czyśćcu cierpiacych,,konających o skruchę i szczery żal za grzechy🙏 Św,Józefie mam tyle próśb ,,ale Ty Wiesz co jest najbardziej potrzebne ,,,wiem że mnie nie zostawiszBlagajaca

 498. Anna pisze:

  Święty Józefie, przepraszam,że przez zaniedbanie sama nie oddawałam Ci czci, ale też nie nauczyłam dzieci. Dziś, Boża łaska to sprawia, że muszę mierzyć się z obroną wiary w sercach moich dzieci, które przestały się modlić, przestały chodzić do Kościoła, uczestniczyć we Mszach Św.i przystępować do Sakramentów św. Jedna z córek rozwiodła się. U syna dziecko 4 letnie ma problemy z mową, Konsumpcjonizm i brak miłości u innych dzieci, Święty Józefie błagam módl się w mojej podstawowej intencji nawrócenia dzieci i całej rodziny. Jeśli Bóg będzie na pierwszym miejscu to i pozostałe sprawy znikną, Ufam Święty Józefie w Twoje wstawiennictwo Opiekunie rodzin.Anna

 499. Agnieszka pisze:

  Kochana Mamo i Tato chrońcie moje Państwo Polskę od wojny. Jezu Ufam Tobie

 500. Helena pisze:

  Św. Józefie dziś rozpoczęłam 30-dniowa nowennę ku Twej czci. Proszę Cię bądż ze mną w każdy czas, wypraszaj potrzebne łaski dla mojej rodziny, dla Polski i całego świata. Proszę Cię, aby moje dzieci się nawróciły i żyły w łasce uświęcającej.

 501. Ola pisze:

  Modlę się o cud.

 502. Zico77 pisze:

  Prowadź mnie św. Józefie!!!

 503. Joanna pisze:

  Dziękuję świętemu Józefowi za pomoc w uzdrowiskoniu moich relacji z mężem.
  Święty Józefie, zawierzam Tobie nasze małżeństwo i rodzinę,uzdalniaj nas do bycia dobrymi rodzicami oraz małżonkami dla siebie nawzajem.Amen

 504. Dariusz pisze:

  Zawdzieczam Swietemu Jozefowi dobra prace w pieknym i bogatym kraju.Po odmowieniu nowenny 30- dniowej.
  Zgadzam sie z innymi wpisami to nabozenstwo jest stanowczo za malo rozpowszechniane.
  Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Amen.
  Kochani trwajmy w wierze. Darek.

 505. Basia pisze:

  Kochany Sw. JOZEFIE
  Tobie oddaje cala moja rodzine w opieke
  Badz z nami w kazdej godzinie.
  Pozwol nam sie stac takimi jak ty byles dla swojego syna i Maryji.
  Padz naszym patronem.
  Wypros laski o ktore cie w tej nowennie prosze.Nie chce nic dla siebie ale dla bliskich ktorych kocham
  Pomoz takze duszom czyscowym jak najszybciej stanac u bram Krolestwa Bozego.Amen

 506. Piotr pisze:

  Sw Jozefie pomoz prosze znalesc mnie nowa prace blizej domu (zona i dziecmi) i z lepszym wynagrodzeniem.
  Pracodawcy daj dobrego pracownika na moje miejsce.
  Chorym zdrowie a szczegolnie Kirsty i dar wiary.
  I Ty wiesz czy moze zasluzylem na odrobine wakacji w PL, aby odwiedzic zone i dzieci, ale wiesz ze nie mamy oszczednosci na moj wyjazd i powrot.
  Abymy mogli rozpoczac wkrotce budowe naszego domu.
  Dziekuje za wszystkie laski

 507. Marzena pisze:

  Zaczęłam odmawiac Nowennę do św Józefa w lutym 2020r poprostu jej słuchając z youtu.be. Gdy skończyłam czegoś mi brakowało, ona daje mi nie tylko siłę, ale i mądrość, pokorę, miłość do Jezusa, umiem go wielbić, w małych rzeczach, radość, poprostu dodaje mi skrzydeł. Jest wrzesień 2022r,o ja nie mogę przestać jej słuchać. Pozdrawiam i życzę tego samego.

 508. Mt pisze:

  Swiety Jozefie,
  Bardzo dziekuje ze mnie wysluchales w 2018 roku.
  Za mna wspanialy czas I dziekuje za to wszystko co wydarza sie w moim zyciu.
  Jednak teraz Ty wiesz jak brak stabilizacji zawodowej oraz brak rozeznania I kompetencji na spedza mi sen z powiek. Prosze przymoz mi talentow I wytrwalosci charakteru . Prosze opiekuj sie moja rodzina

 509. Anna Broś pisze:

  Błagam Cię SW.Jozefie o łaskę nawrócenie i wyprostowania swojego życia dla mojego syna Krzysztofa.Dziekuje za wszystko i przepraszam.

 510. Ola pisze:

  Swięty Józefie tak bardzo Cie prosze o dar macierzństwa, o zdrowe dzieciatko i zeby wszystko było dobrze.

 511. Malgorzata pisze:

  Szczęść Boże odprawiam te nowennę z Teobankologia
  Piękna modlitwa
  Zachęcam wszystkich do czczenia św Józefa i obrania go sobie za patrona i opiekuna