30-dniowa nowenna ku czci św. Józefa

WPROWADZENIE

Nowenna ta to jakby okrycie się płaszczem opieki świętego Józefa, to nadzwyczajne nabożeństwo ku Jego czci, wyjednujące Jego szczególne wstawiennictwo w trudnych sytuacjach.
Wszystkie te modlitwy należy odmawiać codziennie przez trzydzieści dni, na wspomnienie trzydziestu lat, które święty Józef przeżył w Nazarecie z Jezusem, Synem Bożym i Jego Matką, Najświętszą Maryją Panną.
Nadzwyczaj wielkie i liczne łaski będą nam udzielone, jeśli z ufnością zwrócimy się do świętego Józefa. Święta Teresa z Avila powiedziała: „Kto nie całkiem w to wierzy, niech raz zwróci się ze swą prośbą do świętego Józefa, a sam się przekona”.
Święty Józef może wyprosić dla nas więcej łask, jeśli najpierw oczyścimy naszą duszę poprzez spowiedź świętą i przyjmiemy Pana Jezusa w Komunii świętej. Nowenna będzie też owocniejsza, jeżeli okażemy jednocześnie gotowość do spełniania uczynków miłosierdzia względem biednych. Możemy z całą ufnością prosić świętego Józefa o wyjednanie nam wielkich łask u Boga. Zaleca się jednak, aby Nowennę do świętego Józefa ofiarowywać w intencji umierających i za zmarłych.
Jeśli spróbujemy otrzeć łzy biednym, cierpiącym i zmarłym, również nam święty Józef pomoże i pocieszy, zarówno teraz, jak i w godzinie śmierci. Okryje nas z miłością płaszczem swej opieki. Żywił On i chronił nie tylko Świętą Rodzinę, lecz także kocha i błogosławi nas wszystkich i pragnie przeprowadzić nas na drugi brzeg – do portu wiecznego zbawienia.

Modlitwa zalecana do codziennego odmawiania
(również na zakończenie Nowenny):

O święty Józefie, Żywicielu Jezusa Chrystusa
i Oblubieńcze Najświętszej Marii Panny,
módl się za nami i za wszystkimi umierającymi
dzisiejszego dnia (albo: dzisiejszej nocy).

********
30-DNIOWE NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚWIĘTEGO JÓZEFA
(modlitwy na każdy dzień Nowenny)

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha Świętego. Amen.
Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
(Odmawia się trzykrotnie, jako dziękczynienie dla Trójcy Przenajświętszej za obdarzenie świętego Józefa szczególnymi łaskami).

OFIAROWANIE SIĘ OPIECE ŚWIĘTEGO JÓZEFA

O chwalebny Patriarcho, święty Józefie, z pokorą upadam przed Tobą. Z wielką czcią oddaję się pod Twą przemożną opiekę i proszę cały Dwór Niebieski, aby był przy mnie. Zobowiązuję się do najszczerszej wiary i pobożności oraz przyrzekam czynić wszystko to, co jest w mojej mocy, aby Cię czcić przez całe życie i okazywać Ci miłość. Dopomóż mi w tym święty Józefie. Bądź przy mnie teraz oraz wyjednaj mi łaskę odejścia z tego świata podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi, abym mógł pewnego dnia razem z Tobą osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, z pobożnym oddaniem i sercem przepełnionym miłością, zanoszę tę szczerą modlitwę do Twoich stóp i rozmyślam nad Twoimi licznymi cnotami.
Potężny Patriarcho, jak w Starym Testamencie Józef, syn Jakuba, wypełniał wolę Boga, tak Ty podążasz jego drogą w Nowym Testamencie. Opromienia Cię nie tylko wspaniałe światło Boskiego Słońca, lecz także łagodne światło mistycznego księżyca – Maryi.
Jakub wyruszył w drogę do Egiptu, aby pogratulować swemu synowi Józefowi – rządcy w Egipcie. Za przykładem ojca podążyli wszyscy jego synowie. Niewypowiedzianie piękniejszym jest jednak przykład Jezusa i Maryi, którzy otaczali Ciebie wielkim szacunkiem i oddaniem. Z wielką przeto czcią i ufnością pragniemy zwracać się do Ciebie we wszystkich naszych potrzebach tak doczesnych, jak i duchowych, pewni, że twój Syn, który zawsze był Ci posłuszny na ziemi, wysłucha Cię także w niebie.
I tak jak Józef, syn Jakuba, nie odepchnął swoich winnych braci, lecz pełen miłości ich przygarnął, ochronił i uratował przed głodem i śmiercią, tak i Ty, o święty Józefie, nie pozostań obojętnym na moje modlitwy. Poprzez Twoje wstawiennictwo uproś mi tę łaskę, aby Bóg nie pozostawiał mnie samego na tym padole łez, lecz zawsze zaliczał do tych, którzy w życiu i w chwili śmierci są nieustannie ogarnięci płaszczem Twej przemożnej opieki.

MODLITWY

Bądź pozdrowiony, święty Józefie, któremu powierzono bezcenne Skarby nieba i ziemi. Bądź pozdrowiony, przybrany Ojcze Tego, który karmi wszystkie stworzenia świata. Ty bowiem po Maryi, spośród świętych, jesteś godzien naszej największej czci i miłości, bo zostałeś wybrany do najwyższej godności wychowywania, karmienia, a nawet trzymania na rękach Mesjasza, którego tak wielu królów i proroków pragnęło choćby tylko zobaczyć.
O święty Józefie, ratuj moją duszę i wyproś mi u Miłosiernego Boga tę łaskę, o którą pokornie proszę….. (Należy wymienić swoją prośbę).Uproś także dla dusz czyśćcowych ulgę w ich cierpieniu. Amen.
Chwała Ojcu..(3 razy)

Święty Józefie, Kościół czci Ciebie jako swego Patrona, Opiekuna i Obrońcę. Spośród wszystkich świętych wołam do Ciebie, najpotężniejszego Opiekuna słabych i potrzebujących pomocy, i po tysiąckroć wysławiam łaskawość Twego serca, które zawsze gotowe jest nieść pomoc wszystkim potrzebującym.
Do Ciebie, święty Józefie, zwracają się wdowy i sieroty, opuszczeni, zasmuceni i potrzebujący na całej ziemi. Nie ma takiej boleści, troski czy potrzeby, wobec których pozostałbyś obojętny. Mój najdroższy Opiekunie w niebie, którego Bóg obdarzył szczególnymi łaskami, uciekam się do Ciebie, przedstawiając Ci moją prośbę. Uproś mi tę łaskę, o którą Cię gorąco proszę. Również wy, wszystkie Dusze w czyśćcu cierpiące, błagajcie świętego Józefa o wstawiennictwo za mną. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi, o mój najmilszy Opiekunie Józefie święty, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek wzywając Twej opieki. Twej pomocy błagając, pozostał bez pociechy. O pełen miłości święty Józefie, Ty znasz moje potrzeby i pragnienia. Żaden człowiek, nawet ten najlepszy, nie może zrozumieć mojego problemu i rzeczywiście mi pomóc. Posłuszny nauczaniu świętej Teresy, staję przed Tobą, o święty Józefie, i błagam o Twe przemożne wstawiennictwo w moich obecnych trudnościach. Święta Teresa, Twoja oddana czcicielka, powiedziała: „Biedni grzesznicy, bez względu na wielkość waszych potrzeb, zwróćcie się o pomoc do świętego Józefa! Idźcie do Józefa ze szczerą pewnością i spokojem, że wasze prośby będą wysłuchane”.
O święty Józefie, pocieszycielu zatroskanych, przyjdź mi z pomocą w moim utrapieniu i obejmij moją modlitwą także Dusze czyśćcowe, aby dzięki niej mogły one wkrótce osiągnąć radość i świętość. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

O Ty, wywyższony Święty, przez Twoje całkowite posłuszeństwo wobec Boga miej litość nade mną.
Przez Twoje święte i zasłużone życie wysłuchaj mojego błagania.
Przez Twoje umiłowane imię pomóż mi.
Przez łagodność i siłę Twojego serca strzeż mnie.
Przez Twoje święte łzy umacniaj mnie.
Przez siedem boleści Twoich zlituj się nade mną.
Przez siedem radości Twoich pociesz moje serce.
Od wszelkiego zła na ciele i duszy uwolnij mnie.
Z każdej biedy i nędzy wyratuj mnie.
Wyproś dla mnie litościwie łaskę Bożą.
Wyjednaj dla Dusz w czyśćcu cierpiących szybkie wybawienie z ich cierpień. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

O święty Józefie, niezliczone są łaski, które otrzymali modlący się do Ciebie. Chorzy, uciskani, cierpiący niesprawiedliwość, zdradzeni, opuszczeni – wszyscy, którzy się oddali pod Twoją opiekę, uzyskali pomoc w swoich potrzebach.
Święty Józefie, nie pozwól, proszę, abym był jedynym spośród wszystkich zwracających się do Ciebie, który nie został wysłuchany. Okaż się hojnym i łaskawym także dla mnie. Za to, pełen wdzięczności, zawsze będę Cię czcił, o chwalebny święty Józefie, mój Opiekunie i Wybawco Dusz w czyśćcu cierpiących. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

O Boże i Ojcze wieczny w niebie, przez zasługi Twego Syna Jezusa i Jego Najświętszej Matki błagam o udzielenie mi tej szczególnej łaski. W imię Jezusa i Maryi upadam przed Tobą i wielbię Cię w Twej cudownej obecności. Przyjmij, proszę, moje mocne postanowienie pozostania pod opieką Żywiciela Świętej Rodziny, przez którego zanoszę do Ciebie błagania. Pobłogosław, Boże, w swej dobroci to święte nabożeństwo i wysłuchaj mej prośby. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

O święty Józefie, obroń Kościół święty przed wszelkimi przeciwnościami i ukryj nas wszystkich pod płaszczem swej opieki.

WEZWANIA KU CZCI UKRYTEGO ŻYCIA ŚWIĘTEGO JÓZEFA Z JEZUSEM I MARYJĄ

Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moją duszę uświęcić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moje serce miłością rozpalić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał mój rozum oświecić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moją wolę wzmocnić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moje myśli oczyścić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moimi uczuciami sterować.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moimi życzeniami kierować.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moje uczynki błogosławić.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę, abym Twe cnoty naśladował.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę pokornego serca i ducha.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę łagodności i dobroci serca.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę pokoju w mym sercu.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę pobożności i bojaźni Bożej.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę dążenia do doskonałości.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę czystości serca.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę cierpliwości w próbie i cierpieniu.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę łagodności charakteru.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę poznawania wiecznych prawd.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę rozróżniania duchów.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę wytrwałości w czynieniu dobra.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę męstwa w niesieniu krzyża.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę uwolnienia się od przywiązania do rzeczy światowych.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę tęsknoty za niebem.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę siły, abym unikał wszelkich okazji do grzechu.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę woli wiernego wytrwania w wierze aż do końca.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę dobrej śmierci.
Święty Józefie, nie pozwól mi nigdy oddalić się od Ciebie.
Święty Józefie, spraw, aby moje serce nigdy nie przestało Cię kochać, a moje usta Ciebie chwalić.
Święty Józefie, pozwól mi być Twym przybranym dzieckiem.
Święty Józefie, pomóż mi kochać Jezusa tak, jak Ty Go kochałeś.
Święty Józefie, nie opuszczaj mnie nigdy, a zwłaszcza w godzinie śmierci.
Jezu, Maryjo i Józefie, poświęcam Wam moje serce i moją duszę.
Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie mnie, pomagajcie mi, ratujcie mnie. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

WEZWANIA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

a. Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Błogosławionej Dziewicy Maryi, mój najmilszy Opiekunie, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto ucieka się pod Twoją opiekę i błaga o Twą pomoc, pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie. Nie odrzucaj mojej modlitwy, przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Amen.
b. Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Najświętszej Dziewicy Maryi, Dziewiczy Opiekunie Jezusa, nie zapomnij o mnie i czuwaj nade mną. Naucz mnie kroczyć drogą prowadzącą do świętości. Wejrzyj na moje modlitwy i otaczaj mnie zawsze swoją ojcowską opieką. Usuń wszystkie przeszkody i trudności stojące na drodze mojej modlitwy i spraw, niech wysłuchanie mej prośby będzie na większą chwałę Bożą i dla mojego zbawienia.
W dowód mojej ogromnej wdzięczności, obiecuję głosić Twoją chwałę i dziękować Bogu za udzielenie Ci tak wielkiej mocy pośrednictwa zarówno w niebie, jak i na ziemi. Amen.

LITANIA

Kyrie, elejson.
Chryste, elejson.
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny Potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami, Panie.

P.: Ustanowił go panem domu swego.
W.: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W Amen.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE KAŻDEGO DNIA NOWENNY

Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, Ciebie Bóg wybrał jako Głowę i Opiekuna Najświętszej Rodziny: proszę Cię, byś osłaniał mnie zawsze płaszczem swej opieki.
Wybieram Cię dziś na mojego Ojca, Orędownika, Towarzysza i Opiekuna. Błagam, abyś mnie przyjął pod swoją opiekę: wszystko, czym jestem i co posiadam, moje całe życie i moją śmierć.
Wejrzyj na mnie jako swe dziecko i broń mnie od zasadzek nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych. Wspomagaj mnie w każdej potrzebie. Pocieszaj w gorzkich cierpieniach, a szczególnie bądź przy mnie w godzinie walki śmiertelnej. Wstawiaj się za mną do Boskiego Odkupiciela, którego jako Dziecię mogłeś tulić w swych ramionach, oraz do Najświętszej Dziewicy Maryi, Twej Najczystszej Oblubienicy.
Udziel mi tych łask, które doprowadzą mnie do wiecznego zbawienia. Zalicz mnie do grona Twych czcicieli, ponieważ chcę słuchać Twoich rad i być wdzięcznym za Twą pomoc i wsparcie. Amen.

Święty Józefie, niewinny i czysty,
pozwól mi być Twym dzieckiem.
Zachowaj mnie czystym na ciele i duszy,
abym pozostawał w stanie łaski Bożej.
Święty Józefie, Opiekunie,
Oblubieńcze Najświętszej Maryi Panny,
bądź moim przewodnikiem i doradcą,
pomóż mi pozostać wiernym Bogu.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu i Synowi…

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen
Źródło: Wspólnota Bożego Ojcostwa

130 odpowiedzi na „30-dniowa nowenna ku czci św. Józefa

 1. Lidia pisze:

  Odprawiłam Tą piekną nowenne w tamy roku przed ważną operacja
  Operacja odbyła sie bez jakiejkolwiek komplikacji..
  W tym roku chciałambym ją odprawic za prześladowanych chrześcijan i o nawrócenie ich prześladowców

  • Basia pisze:

   A ja doprawiam Nowenne w intencji moich rodziców-mojego nieuleczalnie chorego ojca ,proszę Cię Św.Jozefie o łaskę dobrej śmierci dla taty i o dar Nieba dla św.pamieci mamy

   • Basia pisze:

    Dziękuje Ci Św.Jozefie…wysłuchałes mnie…tata miał dobra smierc…Dziękuje Ci z całego serca i prosze teraz o dar Nieba dla obojga moich rodziców. Chwała Panu!

  • Ela pisze:

   jak stare sa te wpisy.. niech sw Jozef przyprowadzi na ta witryne jak najwiecej swoich czcicieli:) niech bedzie uwielbiony nasz Zbawca Jezus Chrystus

   • Ewa pisze:

    To prawda, Św. Józef jest za mało rozpowszechniany, a był przecież opiekunem, prawie ojcem naszego Zbawiciela. Święty Józefie módl się za nami.

   • Aga pisze:

    My właśnie modlimy się do Św.Józefa o dom dla naszej niedługo 7 ki bo mieszkamy w wynajmowanym 40 m2 mieszkaniu i już się słabo mieścimy oraz oraz zdrowie dla naszej rodziny i pomoc Emkowi w zaliczeniu w szkole .Błogosławimy go za to dzieciątko pod moim sercem.Aga

 2. Beata pisze:

  Święty Józefie błagam o zdrowie mojej mamy UZDRÓW JĄ.
  Święty Józefie ufam Ci! Módl się za nami.

 3. Anna Kawecka pisze:

  Święty Józefie błagam o łaskę wyprostowania życia mojego syna Łukasza, Proszę otocz go ojcowską opieką.

 4. Teresa pisze:

  Swiety Jozefie ratuj mojego syna Tomasza .Dzisiaj 22 Kwietnia zaczelam drugi raz Nowenne do Ciebie.Ratuj go od zniewolenia internetem I powrotem na lon Kosciola Swietego.

 5. Lucyna pisze:

  Święty Józefie wstaw się za Piotrem by został uleczony z nerwicy i zdał maturę.Dziękujemy za wszystkie otrzymane przez niego łaski.

 6. Kasiak pisze:

  Święty Józefie wstaw się za moim mężem, żeby się nawrócił i wyproś dla niego łaskę szczerej spowiedzi świętej, by stał się tak jak Ty wzorem ojca i męża.

 7. Anna pisze:

  Święty Józefie proszę o wyproszenie nawrócenia dla Pawła i o stałą pracę dla niego

 8. Danuta pisze:

  Św.Józefie proszę o cud uzdrowienia mnie z ciężkiej choroby ,o łaske trzeźwości dla męża,o silną wiarę i potrzebne łaski dla całej rodziny.

 9. Zofia Taabańska pisze:

  Św.Józefie proszę o szczęśliwą z bardzo dobrym wynikiem obrony magisterskiej dla córki dobrą godną pracę dobrze płatną dobrego męża zdrowe szczęśliwe dzieci potrzebne łaski i obfitość dóbr finansowych i materialnych błogosławieństwo Boże uzdrowienie ducha duszy i ciała napełnienie zranień miłocią Ducha Świętego ochrone Krwia Jezusa przed złem i niebezpieczestwami dobrych życzliwych ludzi postaw na jej drodze.Silną wiarę nadzieję i miłość wypraszaj stroskana matka.Dziękuję za wysłuchanie prośby.stroskana matka

 10. Zofia Taabańska pisze:

  pokornie proszę wyjednaj mi łaskę zerwania z nałogiem nikotynizmu uproś wolnść zdrowie błogosławieństwo w życiu osobistym i pracy chroń przed wpływem zła i nikczebnoscią złych ludzi.proszę o rozwiązanie trudnych spraw.miej w opiece całą rodzinę.dziękuję za wstawiennictwo.

 11. teresa olichwier pisze:

  ŚW JOZEFIE PROSZĘ O NAWRÓCENIE MOICH CÓREK I O JEDNOŚC MALZENSKA MOJEJ CÓRK IGRACJANY I DARKA

 12. Czcicielka pisze:

  Święty Józefie proszę o trzeźwość dla brata i zgodę i miłość w rodzinie

 13. Bozena pisze:

  Święty Józefie błagam o zdrowie mojej corki Martyny. UZDRÓW JĄ.
  Święty Józefie ufam Ci! Módl się za nami.

 14. Ania pisze:

  Święty Józefie proszę o pracę dla Syna Macieja i o Jego nawrócenie

 15. Pingback: Z Maryją i Józefem do Betlejem. 30-dniowa nowenna ku czci św. Józefa i roczne czytanie Pisma Świętego | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

 16. Ulcia pisze:

  Święty Józefie gorąco proszę o łaskę nawrócenia synów i dobre żony dla nich. Swięty Józefie módl się za nami.

 17. Bogumiła pisze:

  Święty Józefie proszę o charyzmat czytania Pisma Świętego dla dzieci i dla nas i wszystkie te łaski, które potrzebuje nasza rodzina. Opiekuj się nami. Kocham Cię.

 18. Beata pisze:

  ŚWIĘTY JÓZEFIE gorąco proszę o zdrowie duszy i ciała dla Adriana,Damiana,Wiliama i dobre żony dla nich oraz łaskę trzeźwości dla mojej mamy Marii oraz łaskę nawrócenia dla Piotra i Jakuba.
  Święty Józefie ufam Ci! Módl się za nami.

 19. Aneta pisze:

  Pomóż mi św. Józefie, proszę…

 20. Danuta pisze:

  Święty Józefie bardzo Cie proszę o nawrócenie mojego syna Łukasza, córkę z zięciem i męźa niech powrócą do Kościoła Świętego. Powierzam ich wszystkich Tobie bo wiem źe się nie zawiodę. Juź dziś dziękuję Ci za łaski których im udzielisz. Bądź błogosławiony i umacniaj wszystkich ojców którzy przechodzą jakikolwiek kryzys duchowy. Kocham Cie.

 21. magda pisze:

  Święty Józefie błagam Cię o nawrócenie dla mojego męża i dzieci, trzeźwość i czystość dla nich. Błagam o pojednanie w rodzinie i łaskę stałej, dobrej pracy dla mnie.Dla Jasia proszę o postępy w nauce.Bym mogła szczęśliwie zdać prawo jazdy. Dziękuję,że mnie wysłuchujesz.i błagam o Twoją dalszą opiekę. Kocham Cię

 22. Ulcia pisze:

  Święty Józefie proszę o Dary Ducha ,Świętego dla kapłanów w naszej parafii, o mądrość rządzących w pracy, o szacunek dla każdego pracownika i uczciwe wynagradzanie każdego.
  Proszę o żywą wiarę dla synów i pracę po wygaśnięciu umów, które mają na czas określony. Oddaje Ci moją rodzinę pop Twoją opiekę. Módl się za nami.

 23. wobroniewiary pisze:

  Modlitwa do św. Józefa
  Do ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą przez ojcowską twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie.

 24. Paweł pisze:

  Święty Józef jest prawdopodobnie najświętszym z ludzi po Panu Jezusie i Matce Bożej, ponieważ papież św. Jan Paweł II tak pisze o nim w Adhortacji Apostolskiej „Redemptoris Custos” (n. 8):

  Liturgia przypomina, że Bóg „powierzył młodość naszego Zbawiciela wiernej straży świętego Józefa” i dodaje: „jako wiernego i roztropnego sługę postawiłeś (go) nad swoją Rodziną, aby rozciągnął ojcowską opiekę nad … Jednorodzonym Synem Twoim”. Leon XIII podkreśla wzniosłość misji Józefa: „Przewyższa on wszystkich ludzi swoją pozycją, gdyż z rozporządzenia Bożego był opiekunem Syna Bożego i w przekonaniu otoczenia Jego ojcem. Naturalnym następstwem tego było, że Słowo odwieczne z pokorą było św. Józefowi poddane i okazywało mu cześć, jaką dzieci rodzicom okazywać winny”.
  Ponieważ nie można sobie wyobrazić, by człowiek, który otrzymał tak wzniosłe zadanie, nie posiadał odpowiednich cech, niezbędnych dla wypełnienia go, należy przyjąć, że Józef „mocą szczególnego daru Niebios” otaczał Jezusa „całą naturalną miłością i czułą troskliwością, jaka może się zrodzić w sercu ojca”

  [Źródło cytatu: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/redemptoris_custos.html ]

  Święty Józef jest prawdopodobnie również świętszy od wszystkich Aniołów, gdyż czcigodna Maria z Agredy tak zwraca się do niego:

  „Ty jesteś najbogatszym i najszczęśliwszym spośród wszystkich ludzi, a nawet bogatszym i szczęśliwszym od wszystkich aniołów.”

  [Źródło cytatu: Maria z Agredy „Mistyczne Miasto Boże”, wydanie II wydawnictwa Michalineum, Warszawa-Struga 1993, str. 88; „za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 28 III 1985 r.”]

  A z kolei do Marii Valtorty Pan Jezus powiedział 21 marca 1944:

  „Pocieszyłem cię, Moja duszo, wizją Mojego dzieciństwa szczęśliwego w ubóstwie, bo otoczonego uczuciem dwojga świętych. Świat nie ma większych od nich.”

  [Źródło cytatu: Maria Valtorta „Poemat Boga-Człowieka”, Księga Pierwsza, rozdział 63, str. 237, wydanie Wydawnictwa „Vox Domini” w Katowicach, ISBN 83-86092-40-8]

  • Paweł pisze:

   Jeszcze wyraźniej o tym, że św. Józef jest „pierwszym po Bogurodzicy” mówi punkt 20 Adhortacji Apostolskiej „Redemptoris Custos”:

   20. Liturgia wysławia Maryję jako „zjednoczoną z Józefem, mężem sprawiedliwym, więzią miłości dziewiczej i oblubieńczej”. Mowa tu w istocie o dwóch rodzajach miłości, które łącznie ukazują tajemnicę Kościoła, dziewicy i oblubienicy, której to tajemnicy symbolem jest małżeństwo Maryi i Józefa. „Dziewictwo i celibat dla królestwa Bożego nie tylko nie stoją w sprzeczności z godnością małżeństwa, ale ją zakładają i potwierdzają. Małżeństwo i dziewictwo to dwa sposoby wyrażania i przeżywania jedynej Tajemnicy Przymierza Boga ze swym ludem”, które jest komunią miłości między Bogiem i ludźmi.
   Poprzez całkowite ofiarowanie siebie Józef wyraża bezinteresowną miłość do Matki Boga, składając Jej „małżeński dar z siebie”. Zdecydowany pozostać w ukryciu, by nie być przeszkodą dla Bożego planu dokonującego się w Niej, Józef wypełnia wyraźne polecenie otrzymane od anioła: przyjmuje Maryję do siebie i szanuje Jej wyłączną przynależność do Boga.
   Z drugiej strony właśnie małżeństwo z Maryją stanowi źródło szczególnej godności Józefa i jego praw wobec Jezusa. „Bez wątpienia godność Matki Bożej jest tak wysoka, że nic większego stworzyć niepodobna. Ponieważ jednak św. Józef połączony był z Najświętszą Dziewicą węzłem małżeńskim, przeto niezawodnie najbardziej zbliżył się do owej wzniosłej godności, którą Bogarodzica wszystkie stworzenia o wiele przewyższyła. Małżeństwo bowiem jest najbardziej istotną społecznością i związkiem, i dlatego z natury swej domaga się wzajemnej wspólnoty wszystkich dóbr małżonków. Jeżeli zatem Bóg przeznaczył św. Józefa na małżonka Najświętszej Dziewicy, to uczynił go z pewnością nie tylko towarzyszem Jej życia, świadkiem Jej dziewictwa, obrońcą Jej cnoty, ale przez związek małżeński także uczestnikiem w Jej wzniosłej godności”.

   http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/redemptoris_custos.html

   • Paweł pisze:

    Maria Valtorta przytacza także słowa Maryi o tym, że kiedy św. Józef zobaczył brzemienność Matki Bożej, nie wiedząc jeszcze o Wcieleniu Słowa Bożego w Jej łonie, to przeżył wtedy taką Mękę, że jego świętość w tym czasie zajaśniała BARDZIEJ NIŻ ŚWIĘTOŚĆ MARYI:

    „Także Mój Józef przeżył swoją Mękę. Zrodziła się w Jerozolimie, kiedy ujrzał Mój stan. Męka ta trwała przez [tyle] dni, co dla Jezusa i dla Mnie. Nie była duchowo mniej bolesna. (…) Jak mała łódź, porwana przez wielką zawieruchę, znajdował się w kłębowisku przeciwstawnych myśli, w wirze przemyśleń, z których jedno było bardziej palące i bardziej przytłaczające od drugiego. Z pozoru był mężczyzną zdradzonym przez swą żonę. (…) Wobec oczywistości tego, co się stało, dostrzegał w sobie zamierające uczucie i szacunek dla Mnie.
    Jego świętość jaśnieje tu jeszcze bardziej niż Moja. I daję o tym świadectwo z uczuciem małżonki. Chcę bowiem, żebyście kochali Mojego Józefa, tego mądrego i roztropnego, cierpliwego i dobrego. (…) Gdyby był mniej święty, Bóg nie udzieliłby mu Swojej światłości za przewodnika w tak wielkiej próbie. (…)
    Krótkie były co do ilości, lecz straszliwe ze względu na intensywność, trzy dni męki Józefa… i Mojej… tej Mojej pierwszej Męki. Rozumiałam bowiem jego cierpienie, a nie umiałam go w żaden sposób pocieszyć, z powodu posłuszeństwu poleceniu Boga, który Mi powiedział: ‚Zachowaj milczenie!’ (…)
    Dzieci, trzeba ufać, modlić się i przebaczać, aby otrzymać [tę łaskę], że Bóg zadziała w naszej sprawie. I wy przeżywacie waszą mękę. Zasłużoną z powodu waszych grzechów. Ja was pouczam, jak ją pokonać i przemienić w radość. Ufajcie ponad miarę. Módlcie się nie tracąc ufności. Przebaczajcie, aby i wam przebaczono. Przebaczenie Boże będzie pokojem, którego pragniecie, o dzieci.”

    [Źródło cytatu: Maria Valtorta „Poemat Boga-Człowieka”, Księga Pierwsza, rozdział 41, str. 152-153, wydanie Wydawnictwa „Vox Domini” w Katowicach, ISBN 83-86092-40-8]

 25. Irena pisze:

  Św Józefie wstaw sie do Boga i uproś łaski u niego dla moich dzieci aby nawróciły sie do Boga i jak dawniej zaczęły chodzić do kościoła , uzdrow moja córkę Veronike ze złości jaka w sobie posiada , czuwaj nad nimi . Dziękuje !!

 26. JMW pisze:

  Święty Józefie bardzo dziękuję za wysluchanie modlitwy, za narzeczonego, proszę Ciebie o łaskę uzdrowienia dla mnie i zdrowia dla niego oraz mamy. .Bardzo Ciebie kocham.

 27. Maria pisze:

  Odmawiam tę modlitwę z pełną ufnością i przekonaniem. Piękna nowenna. Święty Józefie módl się za nami.

 28. Bożena pisze:

  Nie pamiętam mojego zmarłego taty ziemskiego,ale mam nadzieję, że św Józef stanie w mojej i mojej rodziny obronie obraz uprosi dla nas, u Dobrego Ojca w Niebie, potrzebne łaski te duchowe jak i materialne.

 29. Krzysztof pisze:

  Rozpoczynam dziś Nowennę do Świętego Józefa. Ofiaruję ją w intencji umierających i za zmarłych. Miałem prosić o łaski dla sienie, alle i szczenięta karmią się okruchami ze stołu pana, więc i dla mnie może Święty Józef znajdzie jakiś okruszek.

 30. Anna pisze:

  Święty Józefie błagam Cię o nawrócenie Andrzeja, Grażyny, Franciszka i Katarzyny, o zdrowie dla Piotrusia, Sebastiana i mamy. O łaskę znalezienia dobrego męże i łaskę znalezienia dobrej pracy dla mnie, a także za wszystkie dusze zmarłe z mojej rodziny. Bądź pozdrowiony i wysławiany na wieki najświętszy Józefie, wierzę gorąco w Twoje ogromne wstawiennictwo!

 31. Iza pisze:

  Św. Józefie błagam o nawrócenie Andrzeja z nałogów alkoholizmu i narkotyków błagam pomóż.

 32. Aga pisze:

  Święty Józefie, błągam Cię o łaskę znalezienia pracy i uzdrowienie chorych dziąseł i zębów.

 33. Twoja córka pisze:

  Św. Józefie, dziekuje że miałam tę możliwość odmówienia nowenny z prosba o Twoje wstawiennictwo i opiekę nad moimi dziećmi. Proszę Cię chroń je przed wpływami zła. Otocz ich prawdziwą miłością jakiej miał szczęście doznać od Ciebie sam Jezus. Blogoslaw im w życiu doczesnym. Pomagaj w dobrych wyborach i aby ich serca były przepełnione miłością do Boga. Wstawiaj się za duszami e czyśćcu cierpiacymi a szczególne za ich przodkami, aby cieszyli się niebem i obecnością samego Boga, Jezusa i Maryi.

 34. Ag pisze:

  Święty Józefie, proszę Cię o dobrego męża.

 35. Marta pisze:

  Święty Józefie proszę Cię uproś dla mnie łaskę, której tak bardzo potrzebuje.

 36. Anna Janik pisze:

  Swiety Jozefie prosze o opieke dla moich synow ,meza ,wnuczek ,wnuka ,rodziny I wszystkich ktorych na swojej drodze zycia spotkalam I za wszystkich zmarlych.

 37. barbara pisze:

  Sw.Jozefie ,prosze o laske zywej wiary dla dzieci i moich najblizszych ,a taze o dobra zone dla syna.

 38. barbara pisze:

  Sw. Jozefie,prosze, o zywa wiare dla dzieci i najblizszych ,o dobra zone dla syna.

 39. janina kiec pisze:

  Sw. Józefie powierzam Tobie z wielką ufnościa całą moją Rodzinkę, prosze wybłagaj u Jezusa potrzebne dla nas wszystkich łaski, proszę o miłośc, o wiarę, łaske przebaczania, bez twojej pomocy zginiemy

 40. B pisze:

  Blagam Ci sw Jozefie wypros u Pana Boga łaskr dla mnie,o przywrocenie mnie do pracy prosze Cie dziekuje

 41. wdzięczna pisze:

  Jestem jeszcze w trakcie nowenny,a już doświadczyłam cudu spełnienia mojej prośby. Zaszlam w upragniona ciążę i ufam,że po 5 latach walk otulimy kochane malenstwo.Dziękuję ci św.Józefie.Niech Bóg będzie uwielbiony w swoim miłosierdziu!

 42. Anna pisze:

  Sw Józefie po raz drugi odmawiam nowenne i błagam o dobrego męża i ojca dla moich dzieci, proszę w intencji zmarłych z mojej rodziny dusz opuszczonych i wszystkich konających. Ufam i gorąco wierzę, że mnie nie zostawisz !

 43. Ewelina pisze:

  Święty Józefie pokornie proszę o łaskę wybaczenia, miłości w sakramencie małżeństwa jeśli jest to zgodne z wolą Bożą. Patronie rodzin naucz mnie kochać i dopomóż być dobrą żoną i matką.

 44. Anna pisze:

  Chciałam się podzielić moimi osobistymi doświadczeniami z modlitwą i nowenną do Św Józefa.
  Już jakiś czas modlę się do Św Józefa w pewniej sprawie, i choć nie zostałam jeszcze w tej kwestii wysłuchana, a myślę że może to nie jest jeszcze ten czas to chciałam powiedzieć o wielkim wstawiennictwie i pomocy Św Józefa. Nasze modlitwy do niego nie są zmarnowane on nas wysłuchuje i opiekuje się nami codziennie 🙂 to niesamowite!
  Mieszkam sama z dziećmi i doznałam nie raz dosłownej pomocy od Św Józefa odkąd powierzyłam i robie to codziennie nasz dom, wszystko co się psuje zostaje w niesamowity sposób natychmiast naprawione. Z początku myślałam, że to przypadek ale teraz dosłownie wiem, ze to robota Św Józefa. Powierzyłam mu również swój samochód, wiadomo jak to kobieta sama nie zna się i to jeszcze na awariach samochodowych, a tu pomoc w tej kwestii mam iście niebiańską, nie jeden raz św Józef uchronił mnie także od wypadku wręcz w nieziemski sposób to nie do opisania. Ktoś z zewnątrz może pomysleć, że to przypadek ale ja wiem swoje. Polecam każdemu, a szczególnie samotnym kobietom, które borykają się z brakiem męskich rąk do naprawy czegokolwiek w domu, modlitwę i ochronę do Św Józefa, możecie być pewne, że on was nie opuści i weźmie w obronę was i wasz dom 🙂 Sprobujcie a same się przekonacie 🙂
  Dziękuje Ci Św. Józefie 🙂 jesteś wielki !acha no i wierze, ze moja sprawa też wkrótce się rozwiązę za Twoją przyczyną 🙂 Bądź pozdrowiony !

  • wobroniewiary pisze:

   W I środę byłam u spowiedzi św. (dzień poświęcony św. Józefowi) za pokutę dostąłam Litanię do św. Józefa, mój kierownik powiedział, abym Go sobie obrała za szczególnego Patrona, ale nie wiedział, że już to zrobiłam no i w Częstochowie mieszkałam u sióstr Pasterzanek w Domu św. Józefa ❤

   Jutro może dam kilka zdjęć, teraz padnięta robię ważny wpis o zatwierdzonym przez Kościół medalionie na czasy ostateczne Maryi Strażniczki Wiary

 45. Witek pisze:

  Zacząłem nowennę. Proszę o dar potomstwa. Proszę Cię św. Józefie

 46. Elżbieta pisze:

  Św. Józefie zaczęłam do Ciebie nowennę z nadzieją, że wyciągniesz mnie ze strasznego położenia, które zgotowali mi najbliżsi. Pomożesz mi kupić upragniony dom i jak najszybciej wyprowadzić się z piekła na chwałę Pana.

 47. Wioletta pisze:

  Święty Józefie, dziękuję za wszystkie łaski uproszone za pośrednictwem Nowenny i Twojego wstawiennictwa. Nie opuszczaj mnie i chroń pod swym płaszczem. Wielbię Cie i kocham. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.

 48. olsztyniak pisze:

  Dziękuję Św Józefie za wstawienie się w mojej sprawie. Dziękuję Bóg Zapłać

 49. Rema pisze:

  Święty Józefie już nie mam niczego proszę wstaw się za mną i moją rodzinę byśmy splacili długi i zachowali dom bo nie będziemy mieli gdzie pójść.Bóg zapłać

 50. Barbara pisze:

  Święty Józefie patronie ludzi pracy, chlebodawco dla swojej rodziny pobłogosław mojemu męzowi który z woli Boga został mężem i ojcem dzieci aby cieszył się Twoją opieką i błogosławieństwem oraz szacunkiem tych którzy spożywają owoce jego pracy.Wyproś nam jako rodzinie miłość i jedność w w przybranym Synu Twoim Jezusie Chrystusie.Do Ciebie uciekam się milczący Św Józefie i o przykrycie nas płaszczem Św. opieki proszę.Dziękuję za moc Twego wstawiennictwa.

 51. Aśka pisze:

  Sw. Józefie opiekunie rodzin, mój opiekunie proszę o łaskę spotkania przez moją córkę kogoś, kto ją pokocha i kogo ona będzie kochać, aby założyli szczęśliwą rodzinę Od 2 grudnia po skończonej nowennie Pompejańskiej ropocznę Nowennę do św. Józefa

  • Aśka pisze:

   Jednak nie czekałam do 2 grudnia, rozpoczęłam ją z ogromną wiarą 18 listopada. św. Józefie otul Nas płaszczem wej przemożnej opieki.

 52. Darek pisze:

  Święty Józefie, już udzieliłeś mi łask. Dziękuję.

 53. zatroskana pisze:

  Św. Józefie proszę o wstawiennictwo, by Sebastian jak najszybciej przystąpił do SAKRAMENTU BIERZMOWANIA.

 54. Teresa pisze:

  Św Józefie proszę o wstawiennictwo, aby Sebastian jak najszybciej zdecydował się przyjąć SAKRAMENT BIERZMOWANIA.

 55. Mariolka pisze:

  Święty Józefie. Dziś zacznę nowennę w intencji, aby moje życie się ułożyło. Abym uzyskała stwierdzenie nieważności małżeństwa i poznała wierzącego, wartościowego mężczyznę takiego jak im Ty byłeś… Jest to bardzo trudna intencja, ale dla Boga nie ma nic niemożliwego.

 56. Mariolka pisze:

  i o pracę św. Józefie, bo już tracę nadzieję, że uda mi się ją znaleźć…

 57. Patrycja pisze:

  Szczesc Boze,
  Czy nowennę mozna odmawiac w 2 intencjach jednoczesnie?

 58. Mariolka pisze:

  A czemu Bóg w Swojej nieprzebranej dobroci nie miałby spełnić dwóch intencji? 🙂 Sam Jezus powiedział do siostry Faustyny, że naczyniem do czerpania dobra Bożego jest ufność, a ja ufam, że św. Józef pomoże mi w obu problemach.
  Chwała Panu!

 59. Patrycja pisze:

  Swięty Jozefie proszę Cie o pomoc dla mojego brata, któremu pragnę pomoc. W Tobie nadzieja

 60. Pawel pisze:

  Święty Józefie wyproś mi u Boga łaski o które tak bardzo proszę

 61. Grzegorz i Ania pisze:

  Swiety Jozefie,prosimy cie o szczesliwa ciaze i zdrowe dziecko.
  Jestesmy w 8 tygodniu.

 62. Agnieszka pisze:

  Ja swoją nowennę do św. Józefa kończę w Wigilię . Mam wiele ważnych problemów ale mimo wszystko odmawiam to nabożeństwo w intencji umierających i za zmarłych, nieśmiało licząc na opiekę św. Józefa w tym trudnym dla mnie czasie. Jak mogę to odmawiam klęcząc, ale gdy bolą mnie stawy, siadam w fotelu i klękam przy „Baranku Boży…” oddając tym szacunek Bogu. Moja modlitwa choc niedoskonała ale szczera nam nadzieje ze św. Józef sie mną zaopiekuje. Wczoraj miałam problem z telefonem, poprosiłam św. Józefa o pomoc i dzis juz ok😊 . O św. Jozefie ratuj nas, w życiu w śmierci, w każdy czas!

 63. Ufająca pisze:

  Święty Józefie proszę żeby poczęło się dzieciątko w moim łonie. Proszę upros Pana Życia żeby wysłuchał moich modlitw i proszę Cię o upragnioną ciążę. Pobłogosław mi i mojemu mężowi.

 64. Mariolka pisze:

  Chwała Panu!!! Dziekuję Ci święty Józefie, że spełniłeś moją prośbę!!!
  Jeszcze nawet nie skończyłam nowenny a tu stał się CUD!!! Dostałam pracę i to nawet taką dobrą, której się nie spodziewałam !!!!! Swiety Józef naprawdę nam pomaga i skutecznie się wstawia za nami do Boga!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Wierzcie w moc tej nowenny i zaufajcie Bogu!!!!

 65. swiatelko89 pisze:

  Święty Józefie proszę postaw na mojej drodze człowieka, którego Pan Bóg przeznaczył dla mnie jako mojego męża. Proszę również o pomoc w znalezieniu dobrej i satysfakcjonującej pracy, dzięki której odzyskam wiarę w siebie. Uzdrów Tatę z choroby alkoholowej, a Mamę obdarz łaską zdrowia.

  • Ela pisze:

   do p swiatelkoo.. czesto wiara w siebie kloci sie z Wiara w Jezusa…. nie cce sie tutaj rozwodzic ale warto posluchac Marcina Zielinskiego mlodego czlowieka….pozdrawiam w PANU.. Ela

 66. E pisze:

  ŚW Józefie opiekunie Rodziny proszę zaopiekuj się moją rodziną a bardzo Ci proszę o opiekę nad mymi wnuczkami które choć są małe i potrzebują dużo miłość dostają szkołę życia od ojca ,jego matki i obecnej żony zięcia .Matka wnuczek a moja córka zmarła po ciężkiej chorobie od śmierci córki my i wnuczki przeżywamy ciężkie chwile. Proszę o łaskę dla nas i wnuczków i spełnienie ich pragnienia by mogły być u nas jak za życia ich matki a mojej córki .Przez obecną żonę która jest siostrzenicą mojego męża mamy ograniczone kontakty dzieci niewiedzą czemu tak jest bo zawsze były u babci a babcia u nich ty wiesz ŚW Józefie co zrobiła ta dziewczyna po śmierci mojej córki i teraz co robi .Bardzo cię proszę nie pozwól jej dużej krzywdzić mnie i wnuczek bo mój mąż powinien być opiekunem rodziny a nim nie jest pozwolił na to co teraz jest i nic nie robi by cokolwiek się poprawiło a jego siostra i siostrzenica krzywdzą mnie i wnuczki proszę o pomoc i łaskę ŚW Józefie .

 67. M.R. pisze:

  Prosilam o pomyslne wyniki badań lekarskich dla mojej mamy i…były pomyslne. Tak bardzo się bałam, ale św. Józef w tej nowennie strzegł mojej mamy. Św. Józefie dziękuję Ci z calego serca. Św. Józefie miej w opiece moją całą rodzinę.

 68. Dominika pisze:

  Św Józefie jeśli jest mi pisany Adam to spaw aby wrócił. Jeśli ktoś inny to błagam postaw go na mojej drodze. Ofiaruj mi miłość

 69. Kasia i córcie pisze:

  Czcigodny Św. Józefie spraw aby wszyscy mężowie byli tacy jak Ty , a świat będzie taki dobry ……….

 70. Ela pisze:

  swiety Jozefie patronie dobrej smierci za Twoja przyczyna prosze w Bogu I Tobie znanych intencjach… niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica

 71. Ela pisze:

  prosze Cie tez w intencji wzsystkich wrogow tego portalu o ich nawrocenie oraz cierpiacych chrzescijan i naszych przesladowcow…dla nas Polakow prosze o swiatlo Ducha Swietego zebysmy bardziej dbali o wlasna Ojczyzne…

 72. paulinka pisze:

  św Józefie……tak bardzo cię proszę i błagam…..zlituj sie nad moja mamusią…..proszę o cud uzdrowienia….ochron ja swoim płaszczem tak bardzo cię błagam

 73. Dominika pisze:

  Dziękuję Sw Józefie za pomoc w zdaniu egzaminu i za spokój w sercu. Dziękuję za Twoją obecność i czuwanie nademna. Proszę Cię o to,żebym z Panią Krysia mogła do Ciebie przyjechac. Proszę o pomoc w znalezieniu pracy,aby propozycja która dostałam doszła do skutku.pomoz mi znaleźć mieszkanie i spraw alby Adam wrócił do mnie.abysmy odbudowali nasz zwiazek

 74. Teresa pisze:

  Sw. Jozefie proszę o dar potomstwa i szczesliwe rodzicielstwo dla Ani i Rafała

 75. Małgorzata i marcin pisze:

  Odprawiam po raz kolejny ta nowennę. Św Józef jest bardzo troskliwym opiekunem. Dziękujemy za Twoją opiekę każdego dnia i za nasz dom

 76. magda pisze:

  Ja też zaczynam dziś, po raz kolejny…Józefie Święty, jeśli to jest zgodne z wolą Pana – pomóż mi.

 77. Barbara pisze:

  Proszę św Józefie uproś czystość mojego serca i życia. Proszę za synów o dobre towarzystwo wybór szkoły, prowadź do Maryi do wyjątkowej i pięknej relacji wszystkich, którzy tego pragną

 78. Wierząca pisze:

  Św. Józefie,
  proszę o łaskę nowej, stałej, godnej i dającej mi pod każdym względem satysfakcję pracy. Takiej pracy wymarzonej, wymodlonej, nie z tej ziemi, bo prosto z Nieba – od Boga. Takiej pracy, w której nie tylko wykorzystam wiedzę, umiejętności i talenty otrzymane od Ojca, ale przede wszystkim je przymnożę. Takiej pracy najlepszej dla mnie, bo Bóg wie, co jest dla mnie najlepsze.

 79. Mieczysław pisze:

  Św. Józefie pomóż mi wyjść z moich długów i proszę o opiekę nad nami i o pracę i dobrej żony.

 80. paulinka pisze:

  św Józefie……tak bardzo cię proszę i błagam…..spraw aby mój maż wyszedł z ciężkiej sytuacji materialnej….mieli zamówienia i abyśmy sie podnieśli….miej nas w swej opiece tak bardzo cię proszę…uchroń od upadku

 81. Anna pisze:

  Święty Józefie, proszę i błagam wypros u Ojca Niebieskiego łaskę powrotu do Boga i nawrócenia dla moich córek Izabeli i Natalii. Amen.Amen.Amen.

 82. Beta pisze:

  Święty Józefie, proszę Cię o upragniony dar macierzyństwa.

 83. Luk pisze:

  Jak odmawiac ta nowenne? Trzeba calosc modlitw tu napisanych codziennie?

 84. Ka pisze:

  dokładnie tak, na tym właśnie polega nowenna…

 85. Paulinka pisze:

  Spraw o św Józefie aby mój maż wyszedł z ciężkiej sytuacji materialnej…dopomóż mu tak b cię prosze

 86. Dorota pisze:

  Św Józefie bardzo Cię roszę pomóż mojej córce znaleźć dobrego chłopaka, wstawiaj się za nią do Jezusa przedwiecznego i Boga Ojca.

 87. imć Kmita pisze:

  Odprawiam tę nowennę w intencji czystości ciała i duszy oraz w intencji Śp mojego chrzestnego i jego żony.

 88. Ilona pisze:

  Sw Józefie proszę Cię o prawidłowy rozwój umysłu Adasia i o opiekę naszej rodziny

 89. Twoja przybrana córka i czcicielka Kinga pisze:

  Św. Józefie błagam Cię w dniu Twojego święta o dobrą pracę dla mojego taty, o zakończenie naszych problemów finansowych. Proszę ozdrów mnie, żebym w przyszłości mogła mieć dziecko. Postaw na mej drodze dobrego i uczciwego męża oraz pomóż skończyć studia, obronić pracę magisterską, a także znaleźć dobrze płatną pracę w zawodzie. O św. Józefie ratuj nas, w życiu , śmierci, w każdy czas! Tylko Ty mnie możesz pocieszyć i mi pomóc.

 90. Paulinka pisze:

  Spraw o św Józefie spraw aby mój tato Wiesław poczuł sie lepiej…aby jego zdrowie uległo poprawie i abyś także nie opuszczał mojej mamy Bozenki….tak bardzo cię proszę zaopiekuj sie nimi…

 91. Magnolia pisze:

  Św. Józefie nadziejo moja. Proszę Cie serdecznie o wysłuchanie mojej prośby, którą polecam w nabożeństwie 30-to dniowym, oraz proszę aby mąż ograniczył alkohol spożywany bez umiaru właśnie w czasie wielkiego postu. Niech zrozumie , że można sobie odmówić, i że warto.
  Dopomóż mi Aniele Boży, mój patronie wytrwać w tym nabożeństwie i przezwyciężyć pokusy szatanowe, które mi podsuwa podczas tej modlitwy.
  Jakże ciężko jest się modlić kiedy nie opuszcza mnie ciągłe ziewanie, które nie wiadomo skąd się bierze. Zapominalstwo, nie możność skupienia się na modlitwie. Myśli paskudne, które zaprzątają głowę a kiedy usta mówią. och jak ciężko.

 92. Jola pisze:

  Święty Józefie módl się i wstawiaj za nami biednymi grzesznikami…dziękuję za wszystkie łaski którymi Dobry Bóg przez Ciebie zlewa w obfitości na całą moją rodzinę…

 93. Patrycja pisze:

  Swięty Jozefie otrzymałam jedną z łask o którą prosiłam . Dziękuję Swięty Józefie

 94. Izabela pisze:

  Święty Kochany Józefie błagam Cię o sprawiedliwy wyrok sądu 12 kwietnia. Bardzo Cię kochamy. Iza, Dominik i Ewa

 95. Mariolka pisze:

  Odprawiłam nowennę w intencji znalezienia pracy i znalazłam !! Dziękuję Ci św Józefie 🙂

 96. Maria pisze:

  Skończyłam dziś 30 dniową nowenne do św, Józefa w intencji polepszenia się moich relacji z pewnym cłowiekiem. Chyba „uzależniłam ” się od modlitwy do św. Józefa wierzę ,że mnie nie opuści w ciężkim dla mnie czasie ,że będzie się za mną wstawiał u swojego Syna. Módlcie się, wierzcie chodź nie raz to takie trudne.. Ktoś zapyta czy moja prośba została wysłuchana jeszcze nie,ale mam nadzieję ,że święty Józef będzie przy mnie gdy będę Go potrzebowała. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie.

 97. Paulinks pisze:

  Św Józefie spraw aby mój maź dostał kredyt i spłacił nasze wszystkie zobowiązania….tak bardzo cię proszę miej go w swej opiece bo tak jak i ty to wspaniały ojciec i maź……pomóż nam

 98. Kinga pisze:

  Święty Józefie, blagam o laske rozwiazania moich trudnych spraw sercowych, o opieke czlowieka ktorego bardzo skrzywdzilam, o uratowanie naszej prawdziwej milosci, o wybaczenie

 99. Aga pisze:

  Sw Jozefie – prosze Cie kieruj moim zyciem i czuwaj nad moja rodzina tak jak Ty opiekowales sie Sw Rodzina. Znane sa Ci moje intencje – tak bardzo Cie prosze pomoz mi.

 100. Aga pisze:

  Św.Józefie proszę Cię o pieniądze na dom od naszej sąsiadki dla naszej 6 osobowej rodziny bo ciasno nam jest w tych 38 m2 wynajmowanych .Proszę Cię Ojcze Ziemski Jezusa o ochrone naszej rodziny od nieuleczalnej choroby i pomoc naszemu 18letniemu synowi w poprawie ocen by mogl kiedys pojsc na to wymarzone prawo i pomagac innym.twoja Aga

 101. Danuta pisze:

  Święty Jozefie proszę o łaskę zdrowia zdrowia i uwolnienie mnie z nerwicy.

 102. Danuta pisze:

  Święty Jozefie proszę o zgodę i trzeźwość w rodzinie o rozwiązanie naszych węzłów o lepsze życie i uwolnienie mnie z nerwicy

 103. Aga pisze:

  Proszę Cię święty Józefie o pomoc w uratowaniu naszego nienarodzonego dziecka

 104. Aga pisze:

  Dziś nasza nienarodzona dziecinka poszla do nieba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s