30-dniowa nowenna ku czci św. Józefa

WPROWADZENIE

Nowenna ta to jakby okrycie się płaszczem opieki świętego Józefa, to nadzwyczajne nabożeństwo ku Jego czci, wyjednujące Jego szczególne wstawiennictwo w trudnych sytuacjach.
Wszystkie te modlitwy należy odmawiać codziennie przez trzydzieści dni, na wspomnienie trzydziestu lat, które święty Józef przeżył w Nazarecie z Jezusem, Synem Bożym i Jego Matką, Najświętszą Maryją Panną.
Nadzwyczaj wielkie i liczne łaski będą nam udzielone, jeśli z ufnością zwrócimy się do świętego Józefa. Święta Teresa z Avila powiedziała: „Kto nie całkiem w to wierzy, niech raz zwróci się ze swą prośbą do świętego Józefa, a sam się przekona”.
Święty Józef może wyprosić dla nas więcej łask, jeśli najpierw oczyścimy naszą duszę poprzez spowiedź świętą i przyjmiemy Pana Jezusa w Komunii świętej. Nowenna będzie też owocniejsza, jeżeli okażemy jednocześnie gotowość do spełniania uczynków miłosierdzia względem biednych. Możemy z całą ufnością prosić świętego Józefa o wyjednanie nam wielkich łask u Boga. Zaleca się jednak, aby Nowennę do świętego Józefa ofiarowywać w intencji umierających i za zmarłych.
Jeśli spróbujemy otrzeć łzy biednym, cierpiącym i zmarłym, również nam święty Józef pomoże i pocieszy, zarówno teraz, jak i w godzinie śmierci. Okryje nas z miłością płaszczem swej opieki. Żywił On i chronił nie tylko Świętą Rodzinę, lecz także kocha i błogosławi nas wszystkich i pragnie przeprowadzić nas na drugi brzeg – do portu wiecznego zbawienia.

Modlitwa zalecana do codziennego odmawiania
(również na zakończenie Nowenny):

O święty Józefie, Żywicielu Jezusa Chrystusa
i Oblubieńcze Najświętszej Marii Panny,
módl się za nami i za wszystkimi umierającymi
dzisiejszego dnia (albo: dzisiejszej nocy).

********
30-DNIOWE NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚWIĘTEGO JÓZEFA
(modlitwy na każdy dzień Nowenny)

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha Świętego. Amen.
Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
(Odmawia się trzykrotnie, jako dziękczynienie dla Trójcy Przenajświętszej za obdarzenie świętego Józefa szczególnymi łaskami).

OFIAROWANIE SIĘ OPIECE ŚWIĘTEGO JÓZEFA

O chwalebny Patriarcho, święty Józefie, z pokorą upadam przed Tobą. Z wielką czcią oddaję się pod Twą przemożną opiekę i proszę cały Dwór Niebieski, aby był przy mnie. Zobowiązuję się do najszczerszej wiary i pobożności oraz przyrzekam czynić wszystko to, co jest w mojej mocy, aby Cię czcić przez całe życie i okazywać Ci miłość. Dopomóż mi w tym święty Józefie. Bądź przy mnie teraz oraz wyjednaj mi łaskę odejścia z tego świata podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi, abym mógł pewnego dnia razem z Tobą osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, z pobożnym oddaniem i sercem przepełnionym miłością, zanoszę tę szczerą modlitwę do Twoich stóp i rozmyślam nad Twoimi licznymi cnotami.
Potężny Patriarcho, jak w Starym Testamencie Józef, syn Jakuba, wypełniał wolę Boga, tak Ty podążasz jego drogą w Nowym Testamencie. Opromienia Cię nie tylko wspaniałe światło Boskiego Słońca, lecz także łagodne światło mistycznego księżyca – Maryi.
Jakub wyruszył w drogę do Egiptu, aby pogratulować swemu synowi Józefowi – rządcy w Egipcie. Za przykładem ojca podążyli wszyscy jego synowie. Niewypowiedzianie piękniejszym jest jednak przykład Jezusa i Maryi, którzy otaczali Ciebie wielkim szacunkiem i oddaniem. Z wielką przeto czcią i ufnością pragniemy zwracać się do Ciebie we wszystkich naszych potrzebach tak doczesnych, jak i duchowych, pewni, że twój Syn, który zawsze był Ci posłuszny na ziemi, wysłucha Cię także w niebie.
I tak jak Józef, syn Jakuba, nie odepchnął swoich winnych braci, lecz pełen miłości ich przygarnął, ochronił i uratował przed głodem i śmiercią, tak i Ty, o święty Józefie, nie pozostań obojętnym na moje modlitwy. Poprzez Twoje wstawiennictwo uproś mi tę łaskę, aby Bóg nie pozostawiał mnie samego na tym padole łez, lecz zawsze zaliczał do tych, którzy w życiu i w chwili śmierci są nieustannie ogarnięci płaszczem Twej przemożnej opieki.

MODLITWY

Bądź pozdrowiony, święty Józefie, któremu powierzono bezcenne Skarby nieba i ziemi. Bądź pozdrowiony, przybrany Ojcze Tego, który karmi wszystkie stworzenia świata. Ty bowiem po Maryi, spośród świętych, jesteś godzien naszej największej czci i miłości, bo zostałeś wybrany do najwyższej godności wychowywania, karmienia, a nawet trzymania na rękach Mesjasza, którego tak wielu królów i proroków pragnęło choćby tylko zobaczyć.
O święty Józefie, ratuj moją duszę i wyproś mi u Miłosiernego Boga tę łaskę, o którą pokornie proszę….. (Należy wymienić swoją prośbę).Uproś także dla dusz czyśćcowych ulgę w ich cierpieniu. Amen.
Chwała Ojcu..(3 razy)

Święty Józefie, Kościół czci Ciebie jako swego Patrona, Opiekuna i Obrońcę. Spośród wszystkich świętych wołam do Ciebie, najpotężniejszego Opiekuna słabych i potrzebujących pomocy, i po tysiąckroć wysławiam łaskawość Twego serca, które zawsze gotowe jest nieść pomoc wszystkim potrzebującym.
Do Ciebie, święty Józefie, zwracają się wdowy i sieroty, opuszczeni, zasmuceni i potrzebujący na całej ziemi. Nie ma takiej boleści, troski czy potrzeby, wobec których pozostałbyś obojętny. Mój najdroższy Opiekunie w niebie, którego Bóg obdarzył szczególnymi łaskami, uciekam się do Ciebie, przedstawiając Ci moją prośbę. Uproś mi tę łaskę, o którą Cię gorąco proszę. Również wy, wszystkie Dusze w czyśćcu cierpiące, błagajcie świętego Józefa o wstawiennictwo za mną. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi, o mój najmilszy Opiekunie Józefie święty, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek wzywając Twej opieki. Twej pomocy błagając, pozostał bez pociechy. O pełen miłości święty Józefie, Ty znasz moje potrzeby i pragnienia. Żaden człowiek, nawet ten najlepszy, nie może zrozumieć mojego problemu i rzeczywiście mi pomóc. Posłuszny nauczaniu świętej Teresy, staję przed Tobą, o święty Józefie, i błagam o Twe przemożne wstawiennictwo w moich obecnych trudnościach. Święta Teresa, Twoja oddana czcicielka, powiedziała: „Biedni grzesznicy, bez względu na wielkość waszych potrzeb, zwróćcie się o pomoc do świętego Józefa! Idźcie do Józefa ze szczerą pewnością i spokojem, że wasze prośby będą wysłuchane”.
O święty Józefie, pocieszycielu zatroskanych, przyjdź mi z pomocą w moim utrapieniu i obejmij moją modlitwą także Dusze czyśćcowe, aby dzięki niej mogły one wkrótce osiągnąć radość i świętość. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

O Ty, wywyższony Święty, przez Twoje całkowite posłuszeństwo wobec Boga miej litość nade mną.
Przez Twoje święte i zasłużone życie wysłuchaj mojego błagania.
Przez Twoje umiłowane imię pomóż mi.
Przez łagodność i siłę Twojego serca strzeż mnie.
Przez Twoje święte łzy umacniaj mnie.
Przez siedem boleści Twoich zlituj się nade mną.
Przez siedem radości Twoich pociesz moje serce.
Od wszelkiego zła na ciele i duszy uwolnij mnie.
Z każdej biedy i nędzy wyratuj mnie.
Wyproś dla mnie litościwie łaskę Bożą.
Wyjednaj dla Dusz w czyśćcu cierpiących szybkie wybawienie z ich cierpień. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

O święty Józefie, niezliczone są łaski, które otrzymali modlący się do Ciebie. Chorzy, uciskani, cierpiący niesprawiedliwość, zdradzeni, opuszczeni – wszyscy, którzy się oddali pod Twoją opiekę, uzyskali pomoc w swoich potrzebach.
Święty Józefie, nie pozwól, proszę, abym był jedynym spośród wszystkich zwracających się do Ciebie, który nie został wysłuchany. Okaż się hojnym i łaskawym także dla mnie. Za to, pełen wdzięczności, zawsze będę Cię czcił, o chwalebny święty Józefie, mój Opiekunie i Wybawco Dusz w czyśćcu cierpiących. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

O Boże i Ojcze wieczny w niebie, przez zasługi Twego Syna Jezusa i Jego Najświętszej Matki błagam o udzielenie mi tej szczególnej łaski. W imię Jezusa i Maryi upadam przed Tobą i wielbię Cię w Twej cudownej obecności. Przyjmij, proszę, moje mocne postanowienie pozostania pod opieką Żywiciela Świętej Rodziny, przez którego zanoszę do Ciebie błagania. Pobłogosław, Boże, w swej dobroci to święte nabożeństwo i wysłuchaj mej prośby. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

O święty Józefie, obroń Kościół święty przed wszelkimi przeciwnościami i ukryj nas wszystkich pod płaszczem swej opieki.

WEZWANIA KU CZCI UKRYTEGO ŻYCIA ŚWIĘTEGO JÓZEFA Z JEZUSEM I MARYJĄ

Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moją duszę uświęcić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moje serce miłością rozpalić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał mój rozum oświecić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moją wolę wzmocnić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moje myśli oczyścić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moimi uczuciami sterować.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moimi życzeniami kierować.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moje uczynki błogosławić.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę, abym Twe cnoty naśladował.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę pokornego serca i ducha.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę łagodności i dobroci serca.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę pokoju w mym sercu.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę pobożności i bojaźni Bożej.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę dążenia do doskonałości.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę czystości serca.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę cierpliwości w próbie i cierpieniu.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę łagodności charakteru.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę poznawania wiecznych prawd.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę rozróżniania duchów.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę wytrwałości w czynieniu dobra.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę męstwa w niesieniu krzyża.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę uwolnienia się od przywiązania do rzeczy światowych.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę tęsknoty za niebem.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę siły, abym unikał wszelkich okazji do grzechu.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę woli wiernego wytrwania w wierze aż do końca.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę dobrej śmierci.
Święty Józefie, nie pozwól mi nigdy oddalić się od Ciebie.
Święty Józefie, spraw, aby moje serce nigdy nie przestało Cię kochać, a moje usta Ciebie chwalić.
Święty Józefie, pozwól mi być Twym przybranym dzieckiem.
Święty Józefie, pomóż mi kochać Jezusa tak, jak Ty Go kochałeś.
Święty Józefie, nie opuszczaj mnie nigdy, a zwłaszcza w godzinie śmierci.
Jezu, Maryjo i Józefie, poświęcam Wam moje serce i moją duszę.
Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie mnie, pomagajcie mi, ratujcie mnie. Amen.
Chwała Ojcu… (3 razy)

WEZWANIA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

a. Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Błogosławionej Dziewicy Maryi, mój najmilszy Opiekunie, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto ucieka się pod Twoją opiekę i błaga o Twą pomoc, pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie. Nie odrzucaj mojej modlitwy, przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Amen.
b. Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Najświętszej Dziewicy Maryi, Dziewiczy Opiekunie Jezusa, nie zapomnij o mnie i czuwaj nade mną. Naucz mnie kroczyć drogą prowadzącą do świętości. Wejrzyj na moje modlitwy i otaczaj mnie zawsze swoją ojcowską opieką. Usuń wszystkie przeszkody i trudności stojące na drodze mojej modlitwy i spraw, niech wysłuchanie mej prośby będzie na większą chwałę Bożą i dla mojego zbawienia.
W dowód mojej ogromnej wdzięczności, obiecuję głosić Twoją chwałę i dziękować Bogu za udzielenie Ci tak wielkiej mocy pośrednictwa zarówno w niebie, jak i na ziemi. Amen.

LITANIA

Kyrie, elejson.
Chryste, elejson.
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny Potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami, Panie.

P.: Ustanowił go panem domu swego.
W.: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W Amen.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE KAŻDEGO DNIA NOWENNY

Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, Ciebie Bóg wybrał jako Głowę i Opiekuna Najświętszej Rodziny: proszę Cię, byś osłaniał mnie zawsze płaszczem swej opieki.
Wybieram Cię dziś na mojego Ojca, Orędownika, Towarzysza i Opiekuna. Błagam, abyś mnie przyjął pod swoją opiekę: wszystko, czym jestem i co posiadam, moje całe życie i moją śmierć.
Wejrzyj na mnie jako swe dziecko i broń mnie od zasadzek nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych. Wspomagaj mnie w każdej potrzebie. Pocieszaj w gorzkich cierpieniach, a szczególnie bądź przy mnie w godzinie walki śmiertelnej. Wstawiaj się za mną do Boskiego Odkupiciela, którego jako Dziecię mogłeś tulić w swych ramionach, oraz do Najświętszej Dziewicy Maryi, Twej Najczystszej Oblubienicy.
Udziel mi tych łask, które doprowadzą mnie do wiecznego zbawienia. Zalicz mnie do grona Twych czcicieli, ponieważ chcę słuchać Twoich rad i być wdzięcznym za Twą pomoc i wsparcie. Amen.

Święty Józefie, niewinny i czysty,
pozwól mi być Twym dzieckiem.
Zachowaj mnie czystym na ciele i duszy,
abym pozostawał w stanie łaski Bożej.
Święty Józefie, Opiekunie,
Oblubieńcze Najświętszej Maryi Panny,
bądź moim przewodnikiem i doradcą,
pomóż mi pozostać wiernym Bogu.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu i Synowi…

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen
Źródło: Wspólnota Bożego Ojcostwa

Reklamy

427 odpowiedzi na „30-dniowa nowenna ku czci św. Józefa

 1. Ufna, pomimo wszystko w Bożą opatrzność, Matka pisze:

  Św Józefie Ukochany, patronie spraw trudnych i beznadziejnych, jestem w rozpaczy, wołam o pomoc. Moja córka z dwójką małych dzieci są w beznadziejnej sytuacji. Zięć podjął bardzo ryzykowne przedsięwzięcie, bo ma duże aspiracje i lubi ryzyko. Córka Mu zaufała,przyjęła do swojego życia człowieka zadłużonego, pełnego pychy z apetytem na lekkie życie. Nie sprawdzała i teraz lecą w przepaść. Niewiele mogę pomóc, bo nie sama nie mam warunków. Môj mąż zastawił już dom ale i tak wszystkiego jest za mało. Drżę o Jej zdrowie, bo bardzo choruje i nie może się wyleczyć. Stresy Ją wykańczają. Co będzie z dziećmi, jak Je ochronić? Jezu ULITUJ się, błagam o pomoc poprzez Św Józefa. Co mogę uczynić?. Nie jestem przeciwna sakramentalnemu związkowi, bo córka tak się uparła przed ślubem, ze i tak by za Niego wyszła. Czy teraz powinna odseparować się od tego człowieka? Myślę ze, powinna postawić warunki, że ma Uporządkować swoje zaległe sprawy, które uniemożliwiają uczciwe życie.

 2. Rafał pisze:

  Św. Józefie prosze o pomoc w przeniesieniu do JW w Warszawie w marcu.

 3. Faustyna pisze:

  Sw. Józefie zeslij mi męża

 4. JOANNA pisze:

  DO „UFNA „POMIMO WSZYSTKO W BOŻĄ OPATRZNOŚĆ

  ZAWIERZ TO WSZYSTKO NIEPOKALANEMU SERCU MARYI,SĄ TAKIE ZAWIERZENIA NA JASNEJ GÓRZE W 1 SOBOTY MIESIĄCA.JEŻELI NIE MOŻESZ SAMA POJECHAĆ DO CZĘSTOCHOWY MOŻESZ TO Z WIARĄ UCZYNIĆ W DOMU LUB KOŚCIELE.
  SĄ CUDA WYPRASZANE PRZEZ SERCE MARYI,SAMA ZOBACZ NA YOUTUBE.”ZAWIERZENIA NIEPOKALANEMU SERCU MARYI NA JASNEJ GÓRZE”UWIERZ,POLECAJ I MÓDL SIĘ DO JEJ SERCA I ZOBACZYSZ CUDA.

 5. Edyta pisze:

  Św. Józefie prosze o pomoc córce w dostaniu sie do państwowego żłobka w maju.

 6. Ewa pisze:

  Św Józefie, proszę Cię okryj z miłością płaszczem swojej opieki moje dzieci i wyjednaj im łaski potrzebne do dobrego zdania egzaminów: maturalnego przez Olgę oraz gimnazjalnego przez Alę i Andrzeja.

 7. Justyna pisze:

  Święty Józefie, proszę wyjednaj mi u Boga łaskę macierzyństwa.

 8. Małgorzata pisze:

  Sw Józefie otocz opieką moją rodzinę pomóż moim dzieciom wrócić do Boga a córce odnaleźć sens życia.

 9. anna pisze:

  ŚW JÓZEFIE BÓG ZAPŁAC ZA WSZYSTKIE ŁASKI WYPROŚ WNUCZKOM SPRAWIEDLIWY
  PODZIAŁ

  • Agata pisze:

   W Sw. Jozefie proszę o nawrócenie Grzegorza, o łaskę spowiedzi dla niego. O odrodzenie mojego małżeństwa, wzajemne przebaczenie, miłość i zgodę w rodzinie.

 10. Bartosz pisze:

  Św. Józefie oddaję pod Twoje stróżowanie szefa Tomka i bliskiego znajomego Tadeusza. O łaskę dla prac, które wykonują, aby służyły innym.

 11. Pingback: Zacznij z nami od 1 marca miesięczne nabożeństwo do św. Józefa – startujemy już jutro | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

 12. Katarzyna pisze:

  Św. Józefie prosze o pomoc w znalezieniu pracy blizej domu.

 13. beata pisze:

  Święty Józefie proszę o uzdrowienie Maksymiliana i o jak najszybszy powrót do domu Mariusza o zdrowie dla moich bliskich i o prace dla mnie. Amen

 14. Hanna pisze:

  Święty Józefie, proszę Cię o światło dla wspólnoty „Effatha”, Boże rozeznanie i stanięcie w prawdzie. Aby żadne zło nie przyćmiło ich emocji i myślenia. Proszę też o błogosławieństwo dla kapłanów z parafii, łaskę powrotu do zdrowia dla ks. Józefa, dar rodzicielstwa dla Joanny i Krystiana, zdrowie dla Teresy

 15. Bea Bem En pisze:

  Sw Jozefie dziekuje Ci za tak wiele Lask i prosze ratuj malzenstwo naszych znajomych

 16. Cecylia J pisze:

  Święty Józefie proszę o błogosławieństwo Boże w mojej rodzinie. Cecylia

 17. Mieczysław O pisze:

  Św.Józefie błagam cię pomóż mi w moim życiu widzisz moją nędze amen.

 18. Justyna pisze:

  O Józefie ratuj nas, w życiu, w śmierci, w każdy czas!

 19. Edyta pisze:

  Św Józefie dziękuję Ci za opiekę mojej rodziny.Daj siłę, zdrowie,mądrość i mocną wiarę Markowi.

 20. Anna pisze:

  Święty Józefie, z ufnością błagam Cię o mieszkanie, abym mogła je wykupić. Jeśli jest lepsze rozwiązanie tej sytuacji, w której się znajduję to błagam tak pokieruj wszystkimi sprawami, by było jak ma być. Odbierz mi strach przed przyszłością. Powierzam Tobie całą tą trudną sytuację i ufam, że mnie w tej prośbie nie zawiedziesz. Proszę pomóż a będę Cię sławiła i rozgłaszała o Twojej pomocy.

 21. Dorota pisze:

  Święty Józefie pomóż nam w wyegzekwowaniu odszkodowania, zakupie nowego samochodu i zalecz wszystkie rany po wypadku. Nieustannie opiekuj się moją rodziną.

 22. Beata Kwiatkowska pisze:

  Święty Józefie uzdrów mnie i spraw żeby kamień w prawej nerce zniknął, rozpuścił się. Wierzę, że tak się stanie za Twoim wstawiennictwem u Boga i Maryi. Amen.

 23. Elżbieta Chm. pisze:

  Swięty Józefie, dopomóż w naszych potrzebach.:proszę o wiarę uzdrowienie, uwolnienie, rozwiązanie sprawy z mieszkaniem,pracę.. Bóg zapłać

  • Patrycja pisze:

   Święty Józefie dziękuję Ci za opieke i laski, które od Ciebie otrzymałam A szczególnie za pracę. Dostałam taka o ktora prosiłam. Przepraszam , że w Ciebie zwatpilam

 24. Ulcia pisze:

  Święty Józefie, proszę o żywą wiare dla Krystiana i Mateusza oraz dobre żony dla nich, a także o łaske potomstwa dla Sylwii i Michała. o dobrą prace i łaskę zdrowia dla Miecia.

 25. Krystyna pisze:

  SW Józefie pomóż moim dzieciom ułożyć sobie życie..spokojne z Bogiem

 26. Dabrowka pisze:

  Św Józefie zaopiekuj się moja rodzina.

 27. Grzegorz pisze:

  Sw Józefie proszę o znalezienie mi pracy blisko domu i godne zarobki a także o moje zmianę przeniesienia do innego jak który jest blisko domu, jak jest taka wola

 28. Maria pisze:

  Sw.Józefie otocz opieką cała moją rodzinę pomóż moim braciom i ich dzieciom wrócić do Boga,pomóż w załatwieniu pracy siostrzeńcowi Tomaszowi i Grzegorzowi, proszę cię o zdrowie za Twoim wstawiennictwem dla mnie , mojej siostry, Grzegorza innych chorych z rodziny o liczne łaski Boże.

 29. Alicja pisze:

  Święty Józefie proszę Cię pomóż mi i mojemu mężowi znaleźć pracę która pozwoli nam uczestniczyć w niedzielnych mszach świętych.

 30. Dominika pisze:

  Święty Józefie proszę Cię pomóż mi wrócić do pracy, w której wcześniej pracowałam lub pomóż mi znaleźć nową pracę w dobrym środowisku i z dobrymi ludźmi.

 31. Syla pisze:

  Proszę Cie św Józefie postaw na mojej drodze chłopaka ,ktory zostanie moim mężem i żebym mogła stworzyc z nim szczęsliwy związek i Rodzinę.i Pomóż Mi w znalezieniu Pracy w pobliżu domu..Prosze Cię zebym znalazja ja w tym miesiacu….

 32. Kochany Ojcze pisze:

  Św. Józefie przepraszam Cie.. W wigilie Twojego święta proszę o opiekę nad moja rodziną. Daj sily zdrowie i dlugie lata zycia rodzicom. Rodzenstwu daj szczesliwe duże rodziny. Mi tez pomóż spotkac czlowieka ktory bedzie moim mężem ojcem moich dzieci. Św. Jozefie módl sie za nami.

 33. Izabela pisze:

  Św.Józefie proszę Cię o wstawiennictwi w wyproszeniu łaski przemiany myśli,decyzji dla Olja i Martyny.Św. Józefie niech oboje z chęcią i miłością pozostaną na ojcowiźnie.

 34. Ela pisze:

  Swiety Jozefie, prosze Cie wypros mi u Boga dar milosci i malzenstwa, zebym juz nigdy nie byla sama. Wspomagaj mnie w pracy i we wszystkich przedsiewzieciach finansowych. Poblogoslaw moim marzeniom i planom zawodowym. Ela

 35. Eva pisze:

  Święty Józefie proszę Cię o pomoc dla mojego brata i jego synka. Niech mój brat ma dużo sił i energii na pokonanie swoich życiowych problemów. Badz przy nich i otaczaj ich swoim płaszczem miłości, szczęścia, dobroci i uczciwości. Niech będą szczęśliwi.

 36. Ewa pisze:

  Święty Józefie proszę Cię o pomoc w moim życiu prywatnym i zawodowym. Proszę uwolnij mnie od złych ludzi którzy świadomie i nieświadomie mnie krzywdzą. Pozwól mi rozwinąć się zawodowo, opiekuj się moim biznesem aby dobrze prosperował aby mogła zapewnić mojemu synkowi dobre życie. Ześlij mi ludzi którzy są szczerzy, pomocni i dobrzy. Niech zło na zawsze odejdzie z mojego życia. Dziekuje.

 37. Kasia pisze:

  Święty Józefie dziękuję za otrzymane łaski wyproszone poprzez twoje wstawiennictwo. Bardzo Cię proszę miej w opiece moją rodzinę, rodziców, rodzeństwo i ich rodziny. Proszę o pomoc w kontaktach z teściową i zdrowie dla niej. Bardzo Cię proszę bądź z Dominiką podczas egzaminu maturalnego, pomóż jej go zdać niech dostanie się na wymarzone studia. Św Józefie bądź w naszym życiu .

 38. Patrycja pisze:

  Święty Józefie dziękuję Ci łaskę, która prosiłam. I przepraszam, że zwatpilam w Twoje ogromne wstawiennictwo . Dziękuję za Twoją opiekę każdego dnia . W pracy w życiu codziennym O jasność umysłu. Wiesz w jakiej jestem sytuacji. Spraw proszę abym miała dobrego męża. Abym nie była samotna.

 39. barbara pisze:

  Sw.Jozefie pomoz Grzegorzowi ulozyc swoje zycie

 40. Bożena pisze:

  Święty Józefie proszę o łaskę dobrego męża

 41. beata pisze:

  „Biedni grzesznicy, bez względu na wielkość waszych potrzeb, zwróćcie się o pomoc do świętego Józefa! Idźcie do Józefa ze szczerą pewnością i spokojem, że wasze prośby będą wysłuchane”.

  Dzisiaj 30 dzień NOWENNY, modlitwy trudnej ale jakże pouczającej, Dziękuje św. Józefie za 30 dni wspaniałej rozmowy, rozważań i próśb.Na koniec tego mądrego przesłania, którym raczyłeś mnie obdarzyć przez wszystkie te dni pragnę podziękować serdecznie Ci św.Józefie za wysłuchiwanie moich próśb, moich westchnień, moich problemów, przeprosić o wybaczenie jeżeli cokolwiek złego zrobiłam i prosić o uzdrowienie Maksymilianka i wszystkie dzieci na świecie z tej choroby Tobie wiadomej, o cud powrotu Mariusza jak najszybciej, o zdrowie dla moich bliskich i dla mnie oraz o dobrą pracę blisko domu dla mnie. Otocz mnie i moich bliskich płaszczem Twej dobroci i opieki Amen

 42. Nadzieja pisze:

  Św. Józefie, sił mi już brak w walce o ciążę i dzieciątko, lecz w Tobie pokładam nadzieję i bardzo proszę, wyproś u Boga łaskę zdrowego potomstwa dla mnie i męża.

 43. mery pisze:

  Sw Jozefie, proszę Cię o rozeznanie czy powinnismy pobrać się z Marcinem. Czy to jest wolą Boga? Jesli tak, proszę o pomoc w kształtowaniu charakteru. Jesli nie, rozlacz nas.

 44. Andrea pisze:

  Święty Józefie, proszę wyproś u Boga powrót mojego Ukochanego Narzeczonego Łukasza, abyśmy wzięli ślub sakramentalny na początku Września w tym roku 2019. Bardzo proszę wyproś u Boga łaskę, abym była w stanie błogosławionym do końca Maja 2019. Proszę o własne, piękne mieszkanie w Kutnie. Jezu Ufam Tobie. Bóg zapłać. Amen

  • wobroniewiary pisze:

   Że co?
   Prosisz Boga o ślub we wrześniu a o ciąże w maju?
   Na pewno wiesz o co prosisz – żeby Bóg ci pobłogosławił dzieckiem przed ślubem?
   Sorry, ale nasz Bóg na pewno ci tego nie uczyni!

   • Andrea pisze:

    Najmocniej przepraszam. Proszę o łaskę potomstwa po ślubie z Łukaszem. Tak bardzo pragnę być już zoną i matką…

 45. Faustyna pisze:

  Św. Józefie bądź ze mną. Nie opuszczaj mnie. I kieruj mna jak uważasz. Nie daj mi zwatpic. Dziękuję Ci za caly marzec.

 46. Małgorzata pisze:

  Św.Józefie wyproś u Boga powrót do zdrowia po przebytym zawale mózgu syna Marcina,oraz by u Niego nie nastąpił nawrót choroby nowotworowej prosi mama.

 47. Paweł pisze:

  Św Józefie proszę cię o pomoc, w wiadomej Bogu sprawie. Błogosław uciemiezonym i niesprawiedliwie sądzonym.

 48. Edyta pisze:

  Św. Józefie proszę o uzdrowienie taty.
  Jezu ufam Tobie!

 49. Wiesława pisze:

  Święty Józefie proszę o cud uzdrowienia dla mojej Niuni.

 50. Faustyna pisze:

  Św Józefie pomóż mi..

 51. Meg pisze:

  Święty Józefie już raz mi pomogłes… Dziś znowu jestem w potrzebie. Ufam, że jesteś blisko i wyprosisz łaskę, z którą zwracam się przez Ciebie do Pana Boga. Jak jesteś dobry to już wiem i dziękuję za Twoje wstawiennictwo. Proszę wyjednaj łaskę zdrowia dla mojej mamy, która tyle już wycierpiała.

 52. Anna pisze:

  Sw Józefie proszę pomóż mi, bym zaszła w upragnioną i tak dlugo wyczekiwana ciążę.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s