Koronka Pokoju

Koronka Pokoju

CAM00061

Na dużym paciorku pod krzyżykiem:
Wierzę w Boga…

Na 7 częściach po 3 paciorki każda:
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Trzy pierwsze trójki w intencji zwycięstwa Maryi.
Trzy następne o pokonanie szatana.
Siódma za triumf Niepokalanego Serca Maryi.

Na końcu:
Królowo Pokoju, módl się za nami.

Wezwanie Królowej Pokoju:

1 – MODLITWA

„Bez modlitwy nie ma pokoju!” „Modlitwa jest lekarstwem, które uzdrawia” „Modlitwa jest rozmową i osobistym obcowaniem z Bogiem”, „Czy nie wiesz, że przez modlitwę i post zatrzymać można wojny i katastrofy naturalne?!”, „…ofiarować wszystko co ma się w sercu, aby mieć wolne serce i pokój. Miłość, pokój i pokora kwitną w sercu poprzez modlitwę”.

450PX-~1 „Największą modlitwą jest Msza święta, najpiękniejszą jest Wierzę w Boga. Wszystkie modlitwy są dobre, jeśli są odmawiane z wiarą. Łaski można otrzymać nie tylko ode mnie, ale z siły tych którzy się modlą”, „Nauczycie się modlić jedynie modląc się”, „Przeznaczcie co najmniej kwadrans aby odmówić 5 razy Ojcze Nasz. Módlcie się powoli, rozważając kiedy się modlicie na różańcu”, „Do modlitwy konieczny jest pokój. Powinien być on przed modlitwą, w czasie i po: modlitwa doprowadza do pokoju i refleksji”

„Jeżeli chcecie być bardzo szczęśliwi prowadźcie proste, pokorne życie, módlcie się dużo i nie pogrążajcie się w waszych problemach: zostawcie je Bogu”, „Nawet radość i śpiew mogą zachwiać wzrost grupy, kiedy ulega się emocjom”, „Przepraszam, że każę wam to powtarzać (zaśpiewać jeszcze raz), ale chcę byście śpiewali z serca: wszystko musicie robić naprawdę z serca”, „Módlcie się tak dużo jak tylko możecie, ale zawsze módlcie się więcej: każdy z was powinien modlić się nawet cztery godziny dziennie, ale ja wiem, że wiele ludzi tego nie rozumie, gdyż myślą oni jedynie o życiu z pracy”

„Módlcie się do Ducha Świętego, aby was oświecił, a dowiecie się wszystkiego, co chcecie wiedzieć”, „Módlcie się przed i po pracy: aby Bóg pobłogosławił waszą pracę… w modlitwie znajdziecie odpoczynek”, „Kiedy przychodzi Duch Święty wszystko wokół ciebie się zmienia”, „Proście Ducha Świętego, aby was oświecił. Gdybyście wiedzieli, jakich łask udziela wam Bóg, modlilibyście się bez przerwy”, „Poprzez modlitwę możecie całkowicie rozbroić szatana, a sobie zapewnić szczęście”, „Często modlitwy odmawiane oddalają od Jezusa, gdyż kiedy ludzie chcą zwyciężyć o własnych siłach, nie ma miejsca dla Boga. Modlitwy są dobre, kiedy wypływają z serca”.

„Pokój uzyskacie nie dzięki prezydentom, ale przez modlitwę”, „Gdy oglądacie telewizję, czytacie gazety, wasze głowy są wypełnione wiadomościami i wtedy nie ma już dla mnie miejsca w waszych sercach”, „Drogie dzieci! Starajcie się uszczęśliwić wasze serca przez modlitwę. Bądźcie radością wszystkich ludzi, bądźcie nadzieją dla każdego człowieka. Uzyskacie to wyłącznie za pomocą modlitwy”, Otrzymacie tyle łask, ile chcecie. To zależy od was. Miłość będziecie mieli kiedy zechcecie, tak wiele, jak zechcecie”

„Każdy powinien znaleźć czas na modlitwę by odkryć Boga: nie pragnę byście rozmawiali (byli gadatliwi) na modlitwie, ale byście się modlili!… Nie chcę, by wasze życie przeszło na słowach, ale na uwielbieniu Boga poprzez dobre uczynki”

Proponowane formy modlitwy:

– koronka medziugorska – Koronka jest starą chorwacką modlitwą.

Paciorek pod krzyżem – Wierzę w Boga Ojca…
Na kolejnych trójkach: Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Trzy pierwsze trójki w intencji zwycięstwa Maryi.
Trzy następne o pokonanie Szatana.
Siódma za triumf Niepokalanego Serca Maryi

– codzienny cały różaniec
– modlitwy do Ducha Świętego
– modlitwa poświęcenia się Sercom Jezusa i Maryi

29 II 1984 Maryja zaprosiła grupę modlitewną do rozważania w każdy czwartek fragmentu Pisma Świętego – Mt 6,24-34 – by być zdolnym modlić się więcej bez obawy o przyszłość.

2 – POST

„… w ciągu ostatniego ćwierćwiecza zapomniano o poście w Kościele Katolickim”, „Kochajcie, módlcie się i pośćcie”

W środy i piątki o chlebie i wodzie – jeśli to możliwe. Jeśli nie ® inne formy wyrzeczeń. Chorzy są zwolnieni z takiego postu. Post w środę jest modlitwą, która ma nam lepiej pomóc przyjąć Jezusa podczas Mszy Świętej. Post w piątek ® dziękczynienie za dar Eucharystii.

Postem może być też odmówienie sobie pewnych przyjemności, zrezygnowanie z rzeczy które sprawiają nam przyjemność – ofiarowanie czegoś Bogu.

3 – PISMO ŚWIĘTE

Matka płakała przed ojcem Jozo z powodu Biblii: „…ponieważ stawiacie ją z innymi książkami”, „…ponieważ nie czytacie jej z miłością, jak żywe Słowo Boga powinno być czytane”, „…ponieważ nie okazujecie jej uczucia, tak, już przez samo całowanie jej otrzymuje się wiele łask”

„… po co stawiacie tyle pytań? Odpowiedź znajdziecie w Ewangelii”

„Miejcie czynną świadomość; każdego ranka przeczytajcie kilka linijek Biblii i rozważcie je w ciągu dnia”

4 – SPOWIEDŹ

„… wyspowiadać się to znaczy powierzyć się na nowo w ręce Stwórcy, aby tchnął w nas nowe życie”, „Koniecznie trzeba powiedzieć ludziom, by przystępowali do comiesięcznej spowiedzi…”, „Nie spowiadajcie się z przyzwyczajenia… spowiedź powinna być impulsem dla waszej wiary. Powinna zbliżać was do Jezusa”, „Przyjmijcie sobie za cel oczyszczenie każdego kąta waszego serca”.

5 – EUCHARYSTIA

Msza święta jest dla Maryi najważniejszym momentem w ciągu dnia, ważniejszym niż Jej objawienia.

„Największą modlitwą jest Msza święta, najpiękniejszą jest Wierzę w Boga”, „Msza święta jest najwyższą formą modlitwy”
Podczas Mszy Bóg daje nam siebie ® „Niech Msza święta będzie dla was życiem.”
„Jeżeli ludzie uczestniczą we Mszy świętej obojętni, powracają do domu zimni i z pustym sercem”
„Jezus daje wam Swą łaskę na Mszy świętej; więc świadomie żyjcie Mszą świętą i przychodźcie na nią pełni radości i z miłością”
Według jednolitego świadectwa wizjonerów Matka Boża w czasie objawień dawała im konkretne przesłania, aby je przekazywali ludziom. Chociaż było ich więcej, można je jednak sprowadzić do pięciu podstawowych, ponieważ pozostałe nawiązują do nich.

Ogólne przesłania

POKÓJ

Już trzeciego dnia Pani przekazała pierwsze swoje przesłanie: „Pokój, pokój, pokój ­ i tylko pokój” i przy tym dwa razy powtórzyła: „Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi”. Z okoliczności, że widząca Maria widziała krzyż za Matką Bożą, kiedy przekazywała to przesłanie, jasno wynika, że pokój ten pochodzi tylko od Boga, który z Dziewicy w Chrystusie objawił się jako nasz pokój” (Ef 2,14). Takiego pokoju świat nie może dać” (J 14,27) i dlatego Chrystus zapowiedział swoim apostołom, że „oni go zaniosą światu (Mt 10,11 i następne), tak żeby wszyscy ludzie zostali synami pokoju” (Łk 10,6). Dlatego również Matka Boża, jako Królowa Apostołów wyraźnie przedstawia się w Medziugorju jako Królowa Pokoju. Nikt poza Nią nie wie i nie może lepiej i skuteczniej zapewnić dzisiejszego świata, który dąży do konfrontacji ze środkami zniszczenia, że pokój jest jego największym i najbardziej potrzebnym dobrem.

WIARA

Drugie przesłanie Matki Bożej to wiara. Pani przynosi je już czwartego, piątego i szóstego dnia objawień, a poza tym powtarza je często, co jest zrozumiałe. Bez wiary bowiem nie jest możliwe dojście do pokoju. Poza tym wiara jest odpowiedzią na Boże Słowo, w którym Bóg się nie tylko objawia, lecz również daje ludziom. W wierze człowiek przyjmuje Słowo Boże, które w „Chrystusie stało się naszym pokojem” (Ef 2,14). Przyjmując Je istota ludzka staje się nowym człowiekiem z nowym Chrystusowym życiem w sobie i uczestnikiem Bożej natury (1 P 1,4; Ef 2,18). Dzięki temu człowiek zapewnia sobie pokój z Bogiem i ludźmi.

I znowu nikt tak jak Matka Boża nie zna wartości wiary i jej potrzeby dla dzisiejszego człowieka. Dlatego też wagę tego zagadnienia podkreśla wizjonerom przy każdej okazji i zobowiązuje ich, żeby je przekazywali innym. Wiara stoi na czele ludzkich poszukiwań, jest nieodzownym warunkiem spełnienia wszystkich modlitw, pragnień i próśb i to zarówno dotyczących zdrowia, jak też jakichkolwiek ludzkich potrzeb.

NAWRÓCENIE

Nawrócenie jest równie częstym przesłaniem Matki Bożej. Zwraca bowiem uwagę na słabą wiarę lub też brak wiary ludzi doby współczesnej, a bez wiary nie można osiągnąć pokoju. Właściwe nawrócenie to wezwanie, by oczyścić serce (Jr 4,14), ponieważ zepsute serce stwarza i podtrzymuje złe stosunki i ustroje społeczne, niewłaściwe prawa i struktury niewolnicze. Bez radykalnej przemiany serca i nawrócenia nie ma pokoju. Dlatego Matka Boża stale żąda częstej spowiedzi. żądanie to dotyczy wszystkich ludzi bez różnicy, ponieważ nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego (…) Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli (Rz 3,11-12).

MODLITWA

Pani począwszy od piątego dnia objawień prawie codziennie poleca także modlitwę. Wymaga od wszystkich ludzi, żeby się bezustannie modlili, tak jak tego Chrystus żądał (Mk 9,29; Mt 9,38; Łk 11,5-13). Modlitwa bowiem wzbudza albo utwierdza wiarę w człowieku, bez której nie ma prawidłowego stosunku zarówno do Boga, jak i do ludzi. Oprócz tego poprzez modlitwę człowiek odczuwa swoją życiową łączność z Bogiem, uznaje Boga, dziękuje Mu za otrzymane dary i z zaufaniem oczekuje od Niego wszystkiego, czego potrzebuje, a zwłaszcza zbawienia. Modlitwa utwierdza ten stan w człowieku i pomaga mu we właściwym stosunku do Boga, bez którego nie jest możliwe utrzymanie pokoju ani z Nim, ani z ludźmi.

Słuszność modlitwy wynika zarówno z tego, iż Słowo Boże jest dane człowiekowi, również z potrzeby, żeby człowiek na nie odpowiedział słowem. Odpowiedzią jest wyznawana wiara albo modlitwa, dzięki której wiara samą siebie podsyca, odnawia, potęguje i podtrzymuje. Oprócz tego poprzez modlitwę człowiek wiarygodnie zwiastuje Boga i Ewangelię, pobudza wiarę u innych ludzi.

POST

Już od szóstego dnia objawień Matka Boża często poleca post, ponieważ pomaga on wierze. Dzięki niemu człowiek otrzymuje, potwierdza i ugruntowuje władzę nad sobą. Tylko taki człowiek, który panuje nad sobą, może stać się wolny i oddać siebie Bogu i bliźniemu tak, jak tego wymaga wiara. Post gwarantuje człowiekowi, że jego oddanie wierze jest szczere i pewne. Pomaga w wyzwoleniu się z wszelkiego rodzaju niewolnictwa, a przede wszystkim od grzechów. Kto tylko nie jest sobą, jest niewolnikiem. Zatem post pomaga człowiekowi w przezwyciężaniu tęsknoty za przesadnymi uciechami, które łatwo doprowadzają do beztroskiego używania dóbr doczesnych, jakżeż potrzebnych innym jako minimum biologiczne.

Poprzez post gromadzą się dobra, dzięki którym może się urzeczywistnić miłość wobec biednych i nieszczęśliwych i chociaż do pewnego stopnia dojść do złagodzenia różnic pomiędzy nimi a bogatymi. Post leczy niedostatek: u jednych nadmiarem, u innych niedostatkiem. Tym się na swój sposób odnawia oblicze świata, który jest dzisiaj szczególnie zagrożony ogromnymi różnicami pomiędzy bogatymi i biednymi (Północ i Południe).

Można stwierdzić, że z przesłań Matki Bożej jasno wynika, iż pokój jest dobrem najwyższym, że wiara, nawrócenie, modlitwa i post są jedynie warunkami jego utrzymania i wprowadzenia go w życie.

Przesłania specjalne

Oprócz pięciu ­ można rzec ­ głównych przesłań, które Matka Boża zaraz na początku przekazała całemu światu, zaczęła od 1 marca 1984 r. w każdy czwartek, szczególnie poprzez Marię Pavlović, dawać jeszcze specjalne www.krolowa-pokoju dla medziugorskiej parafii i pielgrzymów, którzy przybywają do Medziugorja Matka Boża oprócz sześciorga widzących wybrała całą parafię i pielgrzymów jako swoich świadków i współpracowników. Zostało to podkreślone w pierwszym przesłaniu, które im przekazała w następujących słowach: „Ja tę parafię wybrałam w sposób szczególny i pragnę ją prowadzić”. To samo później jeszcze raz potwierdziła: „W szczególny sposób wybrałam tę parafię, która jest mi milsza od innych, gdzie chętnie przebywałam, gdy mnie Wszechmogący posyłał” (21 III 1985). Matka Boża podała także przyczynę tego wyboru: „Nawracajcie się najpierw wy w parafii. To jest moje następne pragnienie. Wtedy będą się mogli nawrócić ci, którzy tu będą przybywać” (8 III 1984). „Proszę was, szczególnie z tej parafii, byście żyli moimi orędziami ” (16 VIII 1984). Chodzi przede wszystkim o to, żeby sami parafianie i pielgrzymi stali się świadkami Jej objawienia i Jej przesłań, tak aby równocześnie z widzącymi mogli przyłączyć się do urzeczywistnienia Jej planu nawrócenia świata i pojednania go z Bogiem.

Matka Boża dobrze zna charakter i słabości parafian i pielgrzymów, z którymi pragnie współpracować w zbawieniu świata i świadoma jest, że potrzeba im nadprzyrodzonej siły. Dlatego ukierunkowuje ich i prowadzi do źródeł tej siły. Jest to przede wszystkim modlitwa. Prawie w każdej swojej wypowiedzi gorąco ją poleca. Z modlitwy szczególnie podkreśla Mszę świętą (7 III 1985; 16 V 1985), nieustanną adorację Najświętszego Sakramentu (15 III 1984), Ducha Świętego (2 VI 1984; 9 VI 1984; 11 IV 1985; 16 V 1985; 23 V 1985…) i czytanie Biblii (8 X 1984; 14 II 1985).

Tymi szczególnymi przesłaniami dla medziugorskiej parafii i pielgrzymów Pani pragnie, żeby pierwsze przesłania, które na początku dała całemu światu, pogłębić i uczynić zrozumiałymi i możliwymi do przyjęcia także dla innych ludzi.

Od 25 stycznia 1987r. Madonna przekazuje www.krolowa-pokoju każdego 25 – tego dnia miesiąca za pośrednictwem wizjonerki Marii Pavlović. Tak dzieje się i dzisiaj.

Reklama

24 odpowiedzi na „Koronka Pokoju

 1. Pingback: Brat Piotr SDS z amerykańskiej Częstochowy w stanie Indiana: stwórzymy Margaretkę za cale duchowienstwo na czele z Ojcem Swietym Franciszkiem, osoby konsekrowane, ale taką nietypową … – | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

 2. jola pisze:

  Chwal duszo moja Pana naszego Jezusa Chrystusa i wywyższaj Go ponad wszystko.Amen. Dziękuję Błogosławiona Matko Maryjo za wypełnienie woli Boga Ojca w Trójcy Swiętej. Niech Pan błogosławi każdemu kto to czyta.

 3. bronisław pisze:

  Cóż tu można dodać, jedyne to „Panie przymnóż nam wiary, bo bez Twojej łaski nic nie możemy uczynić”

 4. maria warych pisze:

  Chwała Panu.Niech będzie uwielbiony Bóg w Trójcy Św, Jedyny

 5. M. Jurkowska pisze:

  Piękne refleksje i przesłania byłam w Meczugori na początku objawien

 6. Zenona Zochniak pisze:

  Bardzo dziękuję Panu Bogu ,że znalazłam tą stronę, bardzo proszę o modlitwę o pokój w sercach , w Rządzie w Polsce, oraz na całym świecie.

  • Maggie pisze:

   Jest na WOWIT Róża Różańcowa w tej intencji.
   Nawet rozważam przystąpienie do niej – ale nie chcę rzucać słów na wiatr, więc tymczasowo się wstrzymuję, a modlę indywidualnie.

   • wobroniewiary pisze:

    Maggie, nie odmawiasz codziennie jednego dziesiątka?
    Nie wierzę… to nad czym myślisz?

    • Maggie pisze:

     Odmawiam nie tylko róźaniec, i więcej niż 10-tek, ale obawiam się dokooptowywać takie dodatkowe zobowiązanie … w obawie, że nie wytrwam i że ogołocę taką różę, źe będę raczej jak chwast w bukiecie.

     Modląc się, nie zapominam jednak o intencjach m.in.WOWIT’owych, do których się dołączam i włączam, nawet jeśli nie sygnalizuję tego.

    • wobroniewiary pisze:

     No chyba odmawiając codziennie dziesiątek nie chwaścisz, tylko odmawiasz….

    • Maggie pisze:

     Jedno serdeczne Zdrowaś Maryjo może przewrócić piekło do góry nogami.

     Nie chcę „po łebkach”, na chybcika, bo wówczas żar modlitwy zanika.
     Intencji wieeeele, wśród nich i ta aby nie było to tylko wargami.
     Jeszcze nie jestem gotowa, do takiego zobowiązania, choć coraz bliżej – ot i wszystko.
     Wiem, że blisko, to jak z angielskiego przysłowia: dobre (liczy się) tylko w przypadku granatów i podków (podkowy to od takiej gry jarmarcznej).

  • Majka pisze:

   Organizujemy sie i działamy , odmawiamy nowenne pompejanską za ojczyznę O co kto może . Przedewszystkim oddajmy Bogu nasz kraj i wszystkie jego i nasze problemy a Uwielbiajmy Boga spiewjac ratując się w nim i tańcząc :Miłosierdzie Twe dzis wyspiewc chce ono wielkim oceanem laski Twej . Miłość Twoja jest wieksza niż mój grzech uwielbiam Imię Twoje Panie ….

   • wobroniewiary pisze:

    Przecież odmawiamy w intencji Ojczyzny, parafii i nas samych Wielką Nowennę do św. Michała Archanioła, mamy swoją Różę Różańcową – robimy o możemy, nie musimy dodawać nowych modlitw, skoro nasza Róża Różańcowa (ponad 130 osób po jednym dziesiątku) robi za niejedną „pompejankę”

 7. Pingback: Wspólnota Ararat » Koronka Pokoju

 8. Renata Ż. pisze:

  Witam kochani. Proszę Was o szturm do Nieba za mojego syna, który ma podjąć ważne decyzje co do zmiany swojego życia. Proszę Was o modlitwę za niego o wiarę i ochronę przed złym o uzdrowienie i uwolnienie z nałogu. O Dary Ducha świętego dla niego. Jezu ufam tobie. Jezu ty sie tym zajmij. Matko Boża módl się za nami wszystkimi wypraszaj potrzebne łaski dla Piotra i prowadź go do Jezusa. Bóg zapłać za modlitwę.

 9. Henia pisze:

  Dziekuje Mateczce Najswietszej za zaproszenie do Medziugorie, za Jolante i Krzysztofa ktorzy zasposorowali mi ta pielgrzymke, dziekuje Panu Bogu i Matce Najswietszej za ludzi ktorych postawili na mojej drodze, dziekuje za oredzia ktore pobudzaja mnie i innych do pracy nad soba, za kochanych Rodzicow co we wierze mnie wychowali, swiec Panie nad ich duszami, za laske wiary, moditwy i postu, za ludzi co sie ze mna modla telefonicznie i esemesowo, za Kaplanow z mojej parafi, za wspolnote Odnowy w Duchu Swietym, dziekuje za zdrowie Meza po czterech udarach jest praktycznie zdrowy, Mateczko Najswietsza to Ty wymodlilas to wszystko dziekuje, za kochane troskliwe dzieci, prosze ja nieudolnie je wychowalam, nie widzialam wczesniej tego co dzis wiem, a one poszly juz w swiat, ratoj prosze, i dziekuje za wszystkie trudnosci, dzis widze ze bylo to potrzebne do naszego nawrocenia. CHWALA PANU!! Henia

 10. Henia pisze:

  Jesli to mozlie, to pomodl sie dzis za Filipa i innych ciezko chorych na raka, ktorzy dzis beda operowani, Mateczko Najswietsza wstaw sie u Twojego Syna o te laske, ale nie moja wola ale Twoja niech sie stanie. Serdecznie dziekuje wszystkim co sie wlacza z pomoca dla tych co potrzebuja Nas ludzi modlitwy. Chwala Panu!!

 11. Henia pisze:

  Mam 1 Margaretke ale duzo zobowiazan, nie zrazam sie bo to tylko 5min dluzej, zachecam wszystkich do modlitwy za Kaplanow, bo kto wyslucha mojej i Twojej spowiedzi? A koto poda mi i Tobie Pana Jezusa? Modlmy sie Kochani to takie wazne!!

 12. Henia pisze:

  Dziękuję za modlitwę za Filipa który miał guza mózgu u którego w trzech klinikach potwierdzono guza mózgu a po otwarciu czaszki najlepszy neochirurg w Lublinie stwierdził że nie ma guza że to cud dla niewierzących. Chwała Panu Bogu Ela

 13. Henia pisze:

  Dziękuję za modlitwę za Filipa który miał guza mózgu u którego w trzech klinikach potwierdzono guza mózgu a po otwarciu czaszki najlepszy neochirurg w Lublinie stwierdził że nie ma guza że to cud dla niewierzących. Chwała Panu Bogu Ela. Ps w tym miejscu i ja Henia Wam Kochani dziekuje za modlitwe, bo zobaczcie jak bardzo byla potrzebna. CHWALA PANU, serdecznie pozdrawiam Wszystkich. Henia

 14. Henia pisze:

  Ach ta gamoniowatosc tej Heni Wam podziekowala a przedewszystkim powinnam podziekowac Tobie Mateczko Naswietsza, za Cud uzdrowienia Filipa, dziekuje i przepraszam, pomoz mi czesciej dziekowac Panu Bogu a potem ludziom, choc wiem ze to sa Twoje dzieci modlitwy. Jeszcze raz dziekuje i przepraszam. Henia

 15. Maluszycka pisze:

  Byłam w Mediugorie tydzien temu cos pieknego odrazu zaĺapałam sie na oredzie …To sie nie da opisac jak tam jest pieknie ten pokòj w duszy ….ludzie tu chodza po ulicach i sie modla cos pieknego …. Ja przeszłam droge krzyzową w danych intencjach po kamieniach ostrych na bose nogi cierpiałam sle warto było …Polecam kazdemu z osobna tam jechac ja to nazwałam Małe Boze miasteczko modlitewne …człowiek wraca z tamtąd przeszczesliwy i te oredxie piekne słowa naszej Mamusi ogolnie jsk było oredzie był ten pokòj w sercu w duszy w ciele to sie nie da opisac ….Powiem jedno ruszajcie do Naszej Mamusi i Jezusa do Mediugorie ..Zycze Wiele Błogosławienstw kochani ..🙏🙏😇😇😇

 16. Adrian pisze:

  Matko Medzogorska Pomóż łaską o rozwiązanie tej trudniej sytuacji finansowej.
  O dobrych ludzi którzy mogą mnie pomóc materialnie z mieszkaniem i pracą w Londynie.
  O zdrowie,jasność umysłu,rozum boży,siły,jasność umysłu,cierpliwości.
  O cud spłacenia długów.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s