Dzisiaj przypada 4. rocznica wyboru Ojca Świętego Franciszka

Obchodzimy dziś czwartą rocznicę wyboru Ojca Świętego Franciszka na Stolicę Piotrową. Ks. kadr. Jorge Mario Bergoglio zastąpił ustępującego Biskupa Rzymu Benedykta XVI.

13 marca 2013 roku, drugiego dnia konklawe, księża kardynałowie wybrali na Stolicę Piotrową kardynała z Argentyny.

Tym razem zdumienie było tym większe, że metropolita Buenos Aires, skromny jezuita, uchodził za faworyta na poprzednim konklawe w 2005 roku, po śmierci papieża Polaka, św. Jana Pawła II. Udział ks. kadr. Bergoglio w marcowym konklawe pozostał tymczasem niemal niezauważony.

Nowy Papież przybrał imię Franciszek, nawiązując do postaci św. Franciszka z Asyżu. Program pontyfikatu przedstawił już kilka dni później, podczas spotkania z dziennikarzami.

„Jakże chciałbym Kościoła ubogiego, dla ubogich” – powiedział wtedy Ojciec św. Franciszek.

Jego pontyfikat mija pod znakiem nowości i dynamicznych zmian w życiu Watykanu i całego Kościoła. To Papież całkowicie niezależny i samodzielny, z bardzo precyzyjną wizją swej posługi. Zaraz po wyborze, Ojciec Święty Franciszek pochylił głowę przed wiernymi prosząc o modlitwę. Ta prośba jest aktualna każdego dnia, aby następca św. Piotra mógł kierować całym Kościołem powszechnym zgodnie z wolą Boga w tych bardzo trudnych czasach.
Źródło: Radio Maryja

*****
Cztery lata papieża Franciszka

Trzynastego marca mijają cztery lata od wyboru argentyńskiego kardynała Jorge Mario Bergoglio na papieża. Franciszek burzy duszpasterskie przyzwyczajenia i myślowe schematy. Robi to ukazując – słowem i stylem działania – pierwotną świeżość Ewangelii, która jest w stanie zachwycić również niewierzących.

O tym, jak sobie wyobraża papieską posługę, mówił jeszcze jako arcybiskup Buenos Aires podczas spotkań kardynałów przygotowujących konklawe w marcu 2013 r. Przekonywał wówczas, że Kościół musi wyjść poza własne opłotki na wszelkiego rodzaju „peryferie”: społeczne, kościelne, egzystencjalne. „Egocentryczny Kościół rości sobie prawo do zatrzymania Jezusa dla siebie i nie dopuszcza do tego, aby wyszedł On do innych” – diagnozował przyszły papież. Dlatego stale nawołuje – samemu dając tego przykład – do okazywania Bożego miłosierdzia nie tylko chorym i ubogim, ale także ludziom zagubionym, poranionym, tkwiącym w długotrwałym stanie grzechu, dalekim od Kościoła i wiary w Boga.

Duszpasterskie nawrócenie
Papież pragnie Kościoła, w którym każdy – duchowny i świecki – jest uczniem i misjonarzem Chrystusa. „Marzę o wyborze misyjnym zdolnym przemienić wszystko, aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, język i wszystkie struktury kościelne stały się odpowiednim kanałem bardziej do ewangelizowania dzisiejszego świata niż do zachowania stanu rzeczy” – napisał w swej programowej adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium”.

Kościół ma być w „permanentnym stanie misji”. Wymaga to rezygnacji z wygodnego przekonania, że „zawsze się tak robiło”. Za każdym bowiem razem, „gdy staramy się powrócić do źródeł i odzyskać pierwotną świeżość Ewangelii, pojawiają się nowe drogi, twórcze metody, inne formy wyrazu, bardziej wymowne znaki, słowa zawierające nowy sens dla dzisiejszego świata”.

Franciszek postuluje, by od ołtarza mówiło się bardziej o łasce niż o prawie, bardziej o Jezusie niż o Kościele, bardziej o słowie Bożym niż o papieżu… Chodzi mu o wyrażanie niezmiennych prawd w sposób pozwalający przylgnąć do nich sercem.

Wszelkie struktury kościelne mają stać się bardziej misyjne. Dlatego papież zachęca je „do wejścia w zdecydowany proces rozeznania, oczyszczenia i reformy”. Także papiestwo i centralne struktury Kościoła powszechnego są wezwane do tego nawrócenia. Współbrzmi to z wyrażoną w 1995 r. przez św. Jana Pawła II ideą znalezienia nowego sposobu sprawowania prymatu.

Encykliki
Papież ma na swym koncie dwie encykliki. Pierwsza „Lumen fidei” (Światło wiary), została przygotowana jeszcze przez Benedykta XVI. Była pomyślana jako zamknięcie tryptyku encyklik o wierze, nadziei („Spe salvi”) i miłości („Deus caritas est”). Franciszek ją przejął i uzupełnił. Powstała w ten sposób encyklika pisana, jak mówił papież, „na cztery ręce”. Omawia ona zjawisko wiary, opisując czym wiara jest, wskazuje na obowiązek przekazywania wiary: w Kościele i przez Kościół, a także ukazuje w jaki sposób wiara przyczynia się do budowania relacji społecznych, rodzinnych i jaką rolę pełni w tak szczególnych sytuacjach jak choroba czy cierpienie.

Pierwszą samodzielną encykliką Franciszka stała się „Laudato si’” – pierwsza w dziejach całkowicie poświęcona ochronie naturalnego środowiska człowieka. Nowością tej „sumy ekologicznej” było przedstawienie problematyki ochrony środowiska, zmian klimatycznych i odpowiedzialnego korzystania z zasobów Ziemi nie tylko w świetle słowa Bożego czy społecznego nauczania Kościoła, ale także w oparciu o dane naukowe.

Papież zaapelował o „nawrócenie ekologiczne”. Postulował „ekologię ludzką”, czyli „niezbędną relację życia człowieka z prawem moralnym, wpisanym w jego naturę”. Dlatego podkreślił, że „nie da się pogodzić obrony przyrody z usprawiedliwianiem aborcji” i skrytykował te ruchy ekologiczne, które walczą o ochronę przyrody, nie stosując tych samych zasad do życia ludzkiego.

Zwrócił też uwagę, że problematyka ekologiczna jest tak naprawdę problematyką społeczną. Najbardziej poszkodowanymi w wyniku zmian klimatycznych są bowiem ludzie ubodzy, którzy w najmniejszym stopniu do nich się przyczyniają. Papież skrytykował model rozwoju, oparty na coraz większej konsumpcji, który w praktyce popycha świat ku samozniszczeniu. Wskazał też możliwe drogi ocalenia. Jedną z nich jest zgoda na pewne spowolnienie rozwoju w bogatszych częściach świata, aby wspomóc „zdrowy rozwój” gdzie indziej. Jest to apel o solidarność, zgodnie z zasadą dążenia do wspólnego dobra.

Rodzina i uchodźcy
Oprócz wspomnianej już adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium”, z wielkim odzewem spotkała się jego kolejna adhortacja – „Amoris laetitia”, ogłoszona po dwóch zgromadzeniach Synodu Biskupów nt. rodziny. Papież przedstawił w niej nauczanie Kościoła o małżeństwie i rodzinie oraz dał wskazówki duszpasterskie. Wskazał na potrzebę odpowiedniego przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa, a następnie towarzyszenia w pierwszych latach wspólnego życia, zwłaszcza przez doświadczone małżeństwa.

Zobowiązał duchownych do towarzyszenia osobom, które doświadczyły rozpadu małżeństwa i rozwodu. Przypomniał, że rozwiedzeni żyjący w nowych związkach nadal są częścią Kościoła. Podkreślił konieczność dialogu z osobami żyjącymi w związku tylko cywilnym lub też bez żadnych więzi formalnych, ukierunkowanego na podążanie „ku pełni małżeństwa i rodziny w świetle Ewangelii”. Stwierdził, że trzeba uwzględniać w duszpasterstwie to, że każdy człowiek rozwija się powoli, przez stopniowe realizowanie darów Bożych i wymagań miłości w swoim życiu. Zalecił rozeznawanie „sytuacji nieregularnych”, zaznaczając jednak, że nie może ono „nie brać pod uwagę wymagań ewangelicznej prawdy i miłości, proponowanej przez Kościół”. Rozeznanie indywidualnych przypadków musi uwzględniać to, że „ponieważ stopień odpowiedzialności nie jest równy w każdym przypadku, to konsekwencje lub skutki danej normy niekoniecznie muszą być takie same”. Zaznaczył, że może to dotyczyć także dyscypliny sakramentalnej, „ponieważ po rozeznaniu można uznać, że w danej sytuacji nie ma poważnej winy”.

W tym samym duchu Franciszek uprościł i przyspieszył proces kanoniczny o stwierdzenie nieważności małżeństwa, przy jednoczesnym zachowaniu zasady nierozerwalności małżeństwa.

Jedną z największych trosk Franciszka jest los uchodźców, zwłaszcza z Bliskiego Wschodu i Afryki, uciekających przed wojną i głodem. Wyrazem tego były nie tylko złożone im wizyty na Lampedusie i Lesbos, ale także jego wezwanie, by każda parafia, każda wspólnota zakonna i każde sanktuarium w Europie przyjęły jedną rodzinę uchodźców. Papież sam dał tego przykład, gdy doprowadził do sprowadzenia kilku rodzin uchodźców z obozu na Lesbos do Rzymu, gdzie zajęła się nimi Wspólnota św. Idziego.

Papież miłosierdzia
Jednym z wiodących tematów obecnego pontyfikatu jest miłosierdzie. Papież podkreśla, że Kościół jest otwarty dla wszystkich, którzy chcą do niego przyjść, że wystarczy tylko pragnąć Bożego przebaczenia, by móc je otrzymać. Bóg „czeka, aż pokażemy Mu choć (…) maleńki prześwit, by mógł w nas działać swoim przebaczeniem, swoją łaską. Tylko ten, kto został dotknięty, przytulony czułością Jego miłosierdzia, zna tak naprawdę Pana” – stwierdza Franciszek. Wskazuje, że „Kościół nie jest na świecie po to, by potępiać, lecz by umożliwić spotkanie z tą przenikającą do głębi miłością, jaką jest Boże miłosierdzie. Aby mogło się to zdarzyć, trzeba wyjść. Wyjść z kościołów i parafii, wyjść i pójść szukać ludzi tam, gdzie żyją, gdzie cierpią, gdzie mają nadzieję”.

Z miłosierdziem związana jest najważniejsza, jak dotychczas, duszpasterska inicjatywa Franciszka – rozpoczęty 8 grudnia 2015 i zamknięty 20 listopada 2016 r. Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia. Obchodzony był pod hasłem „Miłosierni jak Ojciec” nie tylko w Rzymie, ale również we wszystkich diecezjach świata, gdzie także zostały otwarte Drzwi Święte – Bramy Miłosierdzia. Ojciec Święty rozesłał na cały świat 1071 kapłanów-misjonarzy miłosierdzia, którym udzielił władzy rozgrzeszenia z grzechów zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej i powierzył zadanie głoszenia „radości przebaczenia”. Przyznał także wszystkim księżom prawo do rozgrzeszania z grzechu aborcji.

Papieskie reformy
Ale osiemdziesięcioletni papież zajmuje się nie tylko nauczaniem i zmianą mentalności ludzi Kościoła. Ma też na swoim koncie znaczące dokonania. Między innymi doprowadził do końca rozpoczętą za Benedykta XVI reformę watykańskich finansów. Zmienił także sposób zarządzania strukturami gospodarczymi – powołał Radę i Sekretariat ds. Gospodarczych, a także audytora generalnego oraz Komitet Bezpieczeństwa Finansowego, którego zadaniem jest koordynacja działań w dziedzinie zapobiegania i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Miało to na celu poprawę koordynacji i nadzoru, większą przejrzystość i lepszą kontrolę wydatków, zgodnie z normami obowiązującymi w świecie finansów, co pozwala również na lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów.

Już miesiąc po swym wyborze Franciszek ustanowił Radę Kardynałów, która doradza mu w rządzeniu Kościołem. Po trzech latach doprowadziła ona do powstania dwóch nowych dykasterii łączących kompetencje kilku dotychczasowych. I tak we wrześniu 2016 r. powstała Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia, która przejęła zadania papieskich rad ds. świeckich i ds. rodziny. Ma ona ściśle współpracować z Papieską Akademią Życia. Z kolei 1 stycznia 2017 r. rozpoczęła działalność Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Obejmuje ona kompetencje dotychczasowych papieskich rad: „Iustitia et Pax”, „Cor unum”, ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących oraz ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Sekcją ds. migrantów nowej dykasterii kieruje osobiście Franciszek.

Jednak nie sama zmiana struktur jest najważniejsza. Papież chce, aby Kuria i wszyscy pracownicy Watykanu dawali konsekwentne świadectwo Ewangelii, dlatego trzeba skończyć z karierowiczostwem i żądzą władzy – podkreśla kard. Gérald Lacroix z Kanady.

Stop pedofilii!
Franciszek kontynuuje również trwającą od ostatnich lat pontyfikatu Jana Pawła II walkę z pedofilią w Kościele. Zależy mu przede wszystkim na ochronie osób, które w przeszłości były ofiarami nadużyć, udzieleniu im pomocy, przeprowadzeniu postępowań wobec winnych oraz zaangażowaniu konferencji episkopatów w sformułowanie i aktualizację wytycznych niezbędnych w tej dziedzinie, tak ważnej dla świadectwa i wiarygodności Kościoła. Służyły temu zmiany w kodeksie karnym Państwa Watykańskiego, w którym m.in. zaostrzono do 12 lat więzienia karę za nadużycia seksualne wobec niepełnoletnich. Powstała też Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich, która doradza papieżowi w sprawach dotyczących zaangażowania Stolicy Apostolskiej w ochronę dzieci i młodzieży oraz opieki duszpasterskiej nad ofiarami nadużyć seksualnych, jakich dopuścili się duchowni.

Franciszek wprowadził również sankcje karne dla biskupów, którzy ukrywają wykorzystywanie seksualne małoletnich przez duchownych. Postanowił też utworzyć w obrębie Kongregacji Nauki Wiary sekcję sądową, z własnym personelem, która będzie zajmowała się osądzaniem biskupów, którzy nie przeszkodzili molestowaniu małoletnich. Od 2001 r. Kongregacja zajmuje się już spływającymi z całego świata oskarżeniami o nadużycia seksualne duchownych wobec osób niepełnoletnich. Skupia się jednak na prowadzeniu dochodzeń i procesów w tych sprawach, a także karaniu winnych.

Pontyfikat Franciszka trwa dopiero cztery lata. Można się więc jeszcze spodziewać z jego strony niejednej niespodzianki.
Paweł Bieliński Tygodnik Katolicki Niedziela

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Papież Franciszek, Wydarzenia i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

9 odpowiedzi na „Dzisiaj przypada 4. rocznica wyboru Ojca Świętego Franciszka

 1. wobroniewiary pisze:

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości
  i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niechaj go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 2. wobroniewiary pisze:

  Ks. Abp. Henryk Hoser SAC wyjaśnia i informuje, warto wysłuchać.

  Briefing prasowy Ks. Abp. Henryka Hosera SAC (nagranie video)
  2 marca 2017 roku
  – Moja misja jest ograniczona do jednego aspektu i ma charakter pomocniczy. Jej celem jest dokładniejsze poznanie tamtejszej sytuacji duszpasterskiej, a zwłaszcza potrzeb wiernych, którzy tam pielgrzymują i w oparciu o to zasugerowanie ewentualnych inicjatyw duszpasterskich. – powiedział na briefingu prasowym Ks. Abp Henryk Hoser SAC.

  Biskup Warszawsko-Praski podkreślił, że spotka się tam m.in. z nuncjuszem apostolskim, lokalnym Księdzem Biskupem i Ojcami Franciszkanami, którzy opiekują się tamtejszą wspólnotą. Stwierdził, że jego misja będzie liczona bardziej w tygodniach, a nie miesiącach i rozpocznie się pod koniec marca tego roku.

  W kwestii uznania objawień za prawdziwe lub fałszywe, Ks. Abp Henryk Hoser SAC zaznaczył, że Kościół prędzej czy później będzie musiał objąć stanowisko w tej ważnej sprawie. Jako, że istnienie spora liczba fałszywych objawień, zrozumiałe jest, uważne badanie sprawy przez Kościół.
  Źródło: http://diecezja.waw.pl/5242

 3. Paweł pisze:

  Jako ciekawostkę można przypomnieć, że wracając samolotem z Korei do Rzymu w sierpniu 2014 roku papież powiedział:

  „Mój pontyfikat (…) nie potrwa dłużej niż dwa, trzy lata (…)
  musimy się przyzwyczaić do papieży emerytów”

  [Zanotowałem sobie wtedy te słowa własnoręcznie – ze strony:
  kosciol.wiara.pl/doc/2126750.Czy-Franciszek-abdykuje
  Ale teraz ani tej strony już nie ma, ani nie mogę znaleźć w internecie tych dokładnie słów…]

 4. wobroniewiary pisze:

  Prosimy o szturm modlitewny w intencji uwolnienia Bogu wiadomej osoby.

 5. EwaT pisze:

  W intecji mojej coreczki ktora dzis konczy 9lat. Blogoslawienstwa Bozego.Maryjo kochana w Twoje ramiona.♡

 6. Paweł pisze:

  „MODLITWY ZA PASTERZY” – odpust cząstkowy wg najnowszego „Wykazu odpustów” (edycja czwarta z roku 1999):
  http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_doc_20020826_enchiridion-indulgentiarum_lt.html

  „25
  Preces pro pastoribus

  Partialis indulgentia conceditur christifideli qui,
  1° spiritu filialis devotionis, pro Summo Pontifice aliquam precem legitime adprobatam pie recitaverit (e.g. Oremus pro Pontifice);
  2° item, pro Episcopo eparchiali vel dioecesano, initio pastoralis ministerii vel in anniversario, precem e Missali desumptam pie recitaverit.

  Oremus pro Pontifice

  V. Oremus pro Pontifice nostro N.
  R. Dominus conservet eum, et vivificet eum, et beatum faciat eum in terra, et non tradat eum in animam inimicorum eius.”

  A oto moje tłumaczenie (jeśli chodzi o tłumaczenie przytoczonej tu na końcu modlitwy za papieża, to przytaczam zatwierdzoną wersję polską podaną na str. 73 książeczki ojca Tomasza Wytrwała OP „Odpusty. Jak dostąpić łaski darowania kar za grzechy?” – wydanie Wydawnictwa Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”, Poznań 2002, IMPRIMATUR: Poznań, 6 czerwca 2002, ks. bp Marek Jędraszewski, wikariusz generalny):

  „25
  Modlitwy za pasterzy

  Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który:
  1° w duchu synowskim odmówi pobożnie za Papieża jakąkolwiek modlitwę prawowicie zatwierdzoną (np. ‚Módlmy się za Papieża naszego…’);
  2° podobnie, za Biskupa eparchialnego lub diecezjalnego na początku jego posługi pasterskiej lub w jej rocznicę odmówi pobożnie modlitwę wziętą z Mszału.

  ‚Módlmy się za Papieża naszego…’ [- tekst modlitwy:]

  K. Módlmy się za Papieża naszego N.
  W. Niech go Pan strzeże, zachowa przy życiu, darzy szczęściem na ziemi i broni przed nieprzyjaciółmi.”

 7. kasiaJa pisze:

  Caritas oraz szczecińska Fundacja Polskich Wartości rozpoczęły zbiórkę pieniędzy, by pomóc Polakom na Wileńszczyźnie. Jak zapowiadają organizatorzy akcji „Rodakom na Kresach na Wielkanoc”, chcą dostarczyć ok. 5 ton żywności dla kombatantów oraz dzieci.

  Organizatorzy bożonarodzeniowej „Paczki dla Rodaka i Bohatera na Kresach” zdecydowali się na rozszerzenie działalności i organizują po raz pierwszy wielkanocną edycję akcji. Postanowili zorganizować zbiórkę pieniędzy na paczki żywnościowe, które trafią do Polaków mieszkających w Wilnie, Solecznikach, Rakańcach, Niemenczynie, Ejszyszkach oraz Turgielach.
  „Pomysł na wielkanocną akcję pomocową zrodził się podczas naszego grudniowego spotkania z kombatantami mieszkającymi w Wilnie” – powiedział PAP współorganizator zbiórki Wojciech Woźniak.
  „Jedna z Polek powiedziała nam, że po opłaceniu wszystkich niezbędnych rachunków pozostaje jej 20-30 euro na życie. Widziałem wtedy 80-letnią kobietę, która odłożyła dwie pomarańcze, bo wolała wziąć kilogram mąki czy cukier, które były jej niezbędne. To był impuls, który zaważył na tym, by po raz pierwszy zorganizować pomoc Polakom także na czas Wielkanocy” – dodał.
  Organizatorzy zbiórki liczą, że pomoc dotrze do kilkuset najbardziej potrzebujących Polaków na Litwie.
  „Za zgromadzone pieniądze kupimy ok. 5 ton żywności. Będzie to kawa, herbata, olej, mąka oraz słodycze dla dzieci” – wyliczył Woźniak.
  Jak dodał, transport ze Szczecina wyruszy 5 kwietnia br., by dzień później być w szkole specjalnej w Solecznikach. Powrót do Polski planowany jest 10 kwietnia.

  Akcję można wspierać wpłacając pieniądze na specjalne konto Caritas: 21 1020 4795 0000 9302 0004 5757 z dopiskiem „Kresy”.

  Obecnie na koncie akcji jest ponad 50 tys. zł.
  „Pieniądze, które uda nam się zebrać zostaną przeznaczone nie tylko na pomoc wielkanocną, ale też na świąteczną paczkę grudniową. W tym roku planujemy zaproszenie ok. 30 dzieci z Litwy do Polski, aby spędziły wakacje na Pomorzu Zachodnim” – zaznacza Woźniak.
  Pomysł akcji narodził się w 2014 r. podczas pieszej pielgrzymki Suwałki – Wilno, w której szła m.in. grupa ze Szczecina. Na Wileńszczyźnie polscy pielgrzymi spotkali mieszkających tam rodaków, którzy witali ich kwiatami i często – sami niewiele mając – ofiarowali posiłki.
  Trzy lata temu podczas pierwszej bożonarodzeniowej akcji udało się zgromadzić 34 tys. zł od darczyńców z kraju i zagranicy, oraz zebrać 6 ton darów, które trafiły do potrzebujących. W 2015 r. zebrano pomoc o wartości 110 tys. zł. Wówczas na Wileńszczyznę dostarczono ok. 900 paczek. Dodatkowo na ferie do Polski zaproszono dzieci z Litwy. Podczas ostatniej zbiórki w 2016 r. udało się zebrać 150 tys. zł, a do Polaków na Kresach trafiło 1500 świątecznych paczek.

  Szczegóły dotyczące zbiórki można znaleźć na stronie internetowej http://rodakomnakresach.pl/szczecin/.

  Współorganizatorami akcji są: Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej oraz Fundacja Polskich Wartości.
  http://www.radiomaryja.pl/informacje/szczecin-rusza-wielkanocna-zbiorka-dla-polakow-kresach/

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s